Ré vagyok. Köszöntelek titeket az Egységes Végtelen Teremtő szeretetében és fényében.

Mielőtt elindítanánk ezt a munkaülést, szeretnénk kijavítani egy hibát, amit az előző anyagban felfedeztünk. Az Ötös archetípus, melynek ti a Főpap nevet adtátok, a Tudat komplexum Szignifikátora.

Az instrumentum hirtelen fellángolások áldozata a fájdalomként ismert torzulás irányába. Tudatában vagyunk a lelkiismeretes törekvéseiteknek a közvetítő megsegítésére, de semmilyen más módozatról nem tudunk, ami a támogató csoport rendelkezésére állna, a vízterápiával való előkészületen kívül a fizikai test komplexum felegyenesedett gerincű része számára, melyet korábban megemlítettünk.

Eme instrumentum testi torzulásai sosem zárják ki, hogy úgy mondjuk, az efféle fellángolásokat a testi komplexum fokozott torzulású időszakaiban. A kontaktusunk elszenvedhet pillanatnyi zavarokat. Ennélfogva arra kérünk, hogy bármely olyan adatra, ami megzagyvultnak tűnik, kérdezzetek rá, mivel szeretnénk, hogy ez a kapcsolat oly torzulásmentes maradjon, amennyire a nyelv, a mentalitás és a fogékonyság korlátjai ezt megengedik.

Most kommunikálunk.

Köszönjük. Megadnád, kérlek az instrumentum állapotát?

Ré vagyok. Ez a közvetítő a fizikai energia komplexum enyhe ingadozásait éli át, amely hirtelen megváltozásokat okoz a fizikai energia hiánya és egy csekélyebb fizikai energia között. Ez a sok, az instrumentum számára és általa fölajánlott, hívhatod: imának és megerősítésnek köszönhető, ellensúlyozva mikor csak alkalom adódik, ama ötödik denzitású entitás folytatólagos köszöntéseivel, akiről tudtok.

Más szempontból az instrumentum a korábban leírt állapotban van.

Miután végrehajtottuk az elűző szertartást, egy elfejtett tárgy végett ki kellett mennem a szobából. Lett ennek káros hatása a szertartásra vagy a munkaülésre?

Ré vagyok. Ha ez egyszeri működés lenne, a tévedés kritikus volna. Elegendő maradó, védő jellegű energia van ezen a működési helyen ahhoz, hogy ez a botlás, noha a legkevésbé sem ajánlatos, nem veszélyezteti az általad említett szertartás kínálta védelmet.

Az ötödik denzitású látogatónk kevésbé volt képes hatással lenni az instrumentumra a legutóbbi üléseinken?

Ré vagyok. Két részletben válaszolunk.

Először is, maguk az ülések során az entitás nagymértékben megcsappant.

Másodszor a tér/idő léttapasztalásotok általános tapasztalati helyzeteiben az ötödik denzitású entitás ugyanolyan hatékonysággal képes eme entitást a fizikai test komplexum szintjén köszönteni, mint az e csoporttal való kontaktusának kezdete óta bármikor. Ez az instrumentum számos fizikai komplexum torzulásának következménye.

Mindazonáltal az instrumentum mentálisan és spirituálisan is készebb lett szeretettel köszönteni ezt az entitást s ennek során lecsökkenteni a félelem tényezőjét, mely egy olyan tényező, amire az entitás nagy fegyverként számít törekvéseiben, hogy beszüntetését idézze elő, bármely mértékben, a Ré kontaktusnak.

Mi az oka annak, hogy az entitás képes már meglévő fizikai torzulásokon keresztül hatást kifejteni, szemben azzal, hogy nem képes hatni olyan entitásra, akinek semmilyen fizikai torzulása nincs?

Ré vagyok. Ennek a kérdésnek a kulcsa a torzulás kifejezés. Bármely torzulás, legyen az fizikai, mentális, vagy spirituális komplexum természetű, kidomborítható a szuggesztiójával annak, aki képes mágikus tevékenységre, vagyis tehát változások keltésére a tudatban.

Ennek az entitásnak sok fizikai torzulása van. A csoportban mindenkinek vannak különböző mentális torzulásai. Ezek természete változó. Minél kevéssé kiegyensúlyozott a torzulás az önismeret által, az entitás annál szakértőbb módon domboríthat ki egy efféle torzulást a csoport harmóniájának és zökkenőmentes működésének mérséklésére.

Mint azt Ré jól tudja, az általunk itt összegyűjtött értesülések csak egy igen kis hányadát fogják megvilágítani a jelenleg a bolygót benépesítőknek, egyszerűen azért, mert nagyon, de nagyon kevés ember van, aki megérthetné azokat. Emellett úgy tűnik, hogy az ötödik denzitású látogatónk mindenre elszánt harcot vív e kommunikáció ellen.

El tudnád mondani, miért olyan fontos neki ez akkor, amikor [az üzenetnek] csak oly korlátos hatása van, úgy gondolnám, e bolygó szüretére nézve? Hiszen számomra úgy tűnik, hogy az ezeket a közleményeket megértők nagy valószínűséggel már amúgy is belül esnek a szüretelhetőség határain.

Ré vagyok. A tisztaság nem ér véget a harmadik denzitás szüretével. Ré hűsége a próbálkozás iránt, hogy torzulásokat eltávolítson, abszolút. Ez együtt jár a mások szolgálatára irányuló felelősség vállalásával, mely arányos tisztaságú.

Az instrumentum, melyen keresztül szólunk, s annak támogató csoportja, hasonló hűséggel rendelkezik, és, semmibe véve bármely az ént erő kellemetlenséget, másokat szolgálni vágyik.

A csoport jellegzetességei végett a csoport felénk intézett kérdései egy kettőre a magyarázatok némiképp obskúrus tartományaiba vezettek. E tartalom nem von le a kontaktus alapvető tisztaságából. Az efféle tisztaság olyan, akár egy fénycsóva. Az ilyen erős fény felhívja magára a figyelmet.

Az ötödik denzitású látogatónk mit remél elnyerni önmaga számára, amennyiben sikeresen véget tud vetni ennek a kontaktusnak?

Ré vagyok. Mint azt korábban kimondtuk, az entitás megszerezni reméli e fény egy részét, vagyis az instrumentum tudat/test/lélek komplexumát. Ezt leszámítva az entitás szándéka kioltani a fényt.

Ezt értem valameddig, odáig, hogy ha az entitás sikerrel járna eme kísérletek bármelyikében, milyen előnnyel járna ez neki? Növelné az ő képességeit? Növelné az ő polaritását? Mely működés révén hozna bármit is?

Ré vagyok. Minthogy tetemes tér/időtök óta próbálja maradandó eredmény nélkül e dolgokat mívelni, az entitás magának is fölteheti ezt a kérdést.

A diadal nyeresége egy növekmény a negatív polaritásban az entitásnak abban, hogy egy tündöklő forrást eltávolított, és ennek során e tér/időnek felkínálta a sötétség lehetőségét ott, ahol korábban fény volt. Abban az esetben, ha sikerült volna foglyul ejtenie a közvetítő tudat/test/lélek komplexumát, akkor egy meglehetősen erőteljes entitást ejtett volna foglyul, ami növelte volna a hatalmát.

Elnézést az e működésekben való elmélyültségem hiányáért és bocsánat néhány meglehetősen ostoba kérdésért, de úgy gondolom, hogy egy olyan pontnál járunk itt, amely valamiképp központi arra nézvést, amit jelenleg megérteni próbálunk, így még ha a következő kérdéseim talán majdhogy elfogadhatatlanul ostobák lesznek is, kísérletet tennék rá, hogy megértsem, mi ez a hatalom, amit a látogatónk hajszol, és miként használja fel azt. Mert énnekem úgy tűnik, hogy ez központi a tudat és annak evolúciója számára, melynek részesei vagyunk.

Amint ez az entitás, a mi látogatónk, növeli a hatalmát e ténykedései révén, mi az a hatalom, amit növel? Le tudod írni?

Ré vagyok. A hatalom, amelyről beszélsz, egy lelki hatalom. Az elme mint olyan erői nem tartalmazzák az efféle munkákat.

Némelyest gyümölcsözően, fontolóra veheted a holdfény lehetőségeit. Ismert előtted, hogy a Lélek Mátrixát mi éjszakaként írtuk le. A holdfény tehát felkínál – vagy egy árnyékban látott valós képet, vagy egy agyrémet és valótlanságot. A hamisság hatalma megannyira mély, mint az igazság árnyéktól való megkülönböztetésének képessége. A rejtett dolgok árnyéka egy végtelen mélység, melyben az Egy Végtelen Teremtő energiáját tárolják.

A szakértő tehát a rejtett dolgok erejével munkálkodik egy az általi derengésben, ami lehet hamis vagy igaz. A hamisságot átölelni, megismerni, keresni és fölhasználni olyan hatalmat ad, ami nagyfokú. Ilyen a ti látogatótok hatalmának jellege, s ez némi fényt deríthet a mások szolgálata érdekében hatalomra igyekvőre is, mivel megbotlani az éjszakában óh, mily könnyű.

Azt mondod tehát, hogy ez a hatalom a léleké, nem pedig az elméé vagy a testé?

Ré vagyok. A szakértő munkája az elmén és a testen végzett korábbi munkára alapoz, máskülönben a lelken végzett, megbízható szintű munka nem volna lehetséges. Ezzel a megjegyzéssel megerősíthetjük feltételezésed helyességét.

Namost, a tizenötödik archetípust, amely a Lélek Mátrixa, az Ördögnek nevezik. Elmondanád, miért van ez így?

Ré vagyok. Nem szeretnénk semmitmondóak lenni egy ilyen központi kérdésnél, ámde megjegyezhetjük, hogy a szellemnek oly leheletfinom a természete, hogy a fény gyümölcsöt hozó befolyása a lélek nagy sötétségére igen gyakran kevésbé szembeötlő, mint maga a sötétség.

A sok szakértő választotta folyamat egy zavaros ösvénnyé válik, mivel valamennyi szakértő megpróbálja fölhasználni a Lélek Katalizátorát. Kevesen vannak, akiknek sikerül megragadniuk a Nap fényét. A szakértők messze nagyobb többsége megmarad a holdfényben tapogatózva, és mint elmondtuk, ez a fény ugyanúgy képes átejteni, mint rejtett misztériumokat feltárni.

Ennélfogva a mátrix dallama, hogy úgy mondjuk, gyakran tűnik negatív és, miként mondanátok, ördögi természetűnek.

Azt is meg kell említeni, hogy a szakértő olyasvalaki, aki mind jobban és jobban megszabadította magát a gondolatok, a vélemények és más ének kötelékeinek kényszerétől. Tegye akár mások szolgálata, akár önmaga szolgálata érdekében, ez egy szükséges része a szakértő ébredésének. Ezt a szabadságot a nem szabadok úgy látják, mint amit ördöginek vagy feketének mondotok. A mágiát fölismerik – a jelleget gyakran nem.

Mondhatom e akkor, hogy a szakértővé válás folyamatának lehetséges velejárója a részleges polarizáció az önmaga szolgálata irányába, mivel a szakértő egyszerűen elvágódik a legtöbb hozzá hasonlótól az általa lakott adott denzitásban?

Ré vagyok. Ennek bekövetkezése valószínű. A látható történés az elszakadás, legyen az igazság akár önmaga szolgálata és valódi elszakadás a más énektől, akár mások szolgálata és így valódi összekapcsolódás a többi más én szívközepével, s leválás csupán a csalóka héjtól, mely meggátolja a szakértőt abban, hogy helyesen egyként érzékelje az ént és a más ént.

Azt mondod tehát, hogy a másokat szolgáló szakértőnél az elszakadási hatás egy buktató vagy lassító folyamat annak a célnak az elérésében, ami felé vágyakozik? Így van?

Ré vagyok. Ez téves. Ez a leválás az illúzió miazmájáról 1 és minden egyes torzulás elferdítéséről egy igencsak szükséges részlete a szakértő útjának. Mások tekinthetik sajnálatosnak.

Akkor ez, a tizenötödik archetípus nézőpontjából, valamiképp egy kirándulás a Lélek Mátrixába e folyamatban? Értelmes ez?

Ré vagyok. A kirándulás, amelyről beszélsz, meg az elszakadási folyamat, leggyakrabban ahhoz az archetípushoz köthető, amit ti Reménynek szoktatok, mi pedig Hitnek preferálunk hívni. Ez az archetípus a Lélek Katalizátora, és – a Lélek Potentátorának illuminációi okán – megkezdi majd előidézni eme változásokat a szakértő nézőpontján.

Nem szándékoztam túlságosan előreszaladni a kérdezési sorrendemben itt. A vagy pozitívan vagy negatívan sarkosult szakértő tehát egy potenciált halmoz föl, hogy közvetlenül a szellemnek merítsen belőle erőt?

Ré vagyok. Helyesebb lenne úgy mondani, hogy a szakértő közvetlenül a szellemen keresztül fordul az univerzumhoz a hatalmáért, mivel a szellem egy ingajárat.

Namost, az egyedüli nyilvánvaló, jelentős különbség a pozitív és a negatív szakértő között ezen ingajárat használatában, úgy vélem, a polarizációjuk mikéntje. Van e kapcsolat a lélek archetípusai és aközött, hogy a polarizáció pozitív vagy negatív? Például hogy a pozitív a tizenhatodikon keresztül hív, a [kuncogás] negatív pedig a tizenötödik archetípuson keresztül hív? Nagyon tanácstalan vagyok ezeknél a dolgoknál, és képzelem, hogy ez a kérdés gyönge vagy jelentéktelen. Meg tudod válaszolni?

Ré vagyok. Kihívás megválaszolni egy ilyen kérdést, mivel zűrzavaros a megszerkesztése. Ennek ellenére megpróbálunk hozzászólni a témához.

A szakértőnek, akár pozitív, akár negatív, ugyanaz a Mátrixa. A Potentátor is azonos.

A szakértő az őt érő Katalizátorok hatására megkezdheti kiválogatni magának azokat, amelyek mentén továbbkeres.

A Lélek Tapasztalata azután, amelyiknek ti a Hold nevet adtátok, a szakértő polaritására nézve messze sokkal megnyilvánultabb befolyás.

Még az úgymond legboldogtalanabb tapasztalattal is, ami a szakértő Katalízisében bekövetkezni látszik, lehet – a lélek nézőpontjából szemlélve, az árnyékban lehetséges megkülönböztetéssel – dolgozni, amíg a legfényesebb délidő fényével egyező fény alá nem száll a szakértőre, és pozitív vagy másokat szolgáló megvilágosodás nem következik be. Az önmagát szolgáló szakértő megelégszik az árnyvilággal, és elérvén a nappal fényét, visszarántja fejét bősz vigyorral, előnyben részesítve a sötétséget.

Gyanítom, hogy a lélek tizenkilencedik archetípusa a Lélek Szignifikátora lesz. Igaz?

Ré vagyok. Ez így van.

Miként jellemeznéd a Lélek Szignifikátorát?

Ré vagyok. Az előző kérdésre adott válasszal épp ehhez láttunk hozzá. A Lélek Szignifikátora az az élő entitás, amely vagy kibocsátja vagy elnyeli az Egységes Végtelen Teremtő szeretetét és fényét; kisugározza mások felé, vagy beszívja önmagának.

Akkor ez a kisugárzási vagy elnyelési mérték – minthogy nekünk is van egy, én úgy mondanám, hogy áram vagy fluxus mennyiségünk – ez volna a mércéje a szakértő hatalmának?

Ré vagyok. Ez egy meglehetősen kielégítő megállapításnak vehető.

A huszadik archetípusról akkor azt találgatom, hogy ez a Szellem Átváltozása, s talán megfeleltethető az ösvények hatodik denzitású egybeolvadásának. Helyes ez bármilyen módon?

Ré vagyok. Nem.

Sajnálom. Elmondanád, mi volna a huszadik archetípus?

Ré vagyok. Az, amit ti a rendszeretekben Szarkofágnak neveztek, tekinthető a materiális világnak, ha mondhatjuk. Ezt az anyagi világot a szellem átváltoztatja olyasvalamivé, amely végtelen és örök.

A lélek végtelensége a tudat végtelenségénél is nagyobb fölismerés, mivel az akarat és a hit fegyelmezte elme olyan tudat, amely közvetlenül kapcsolódhat az intelligens végtelenhez.

Sok dolog van, ami a szakértőség megannyi lépcsőfokán lemorzsolódik. Mi Ré csoportja is még mindig e lépcsőket járjuk, és áldjuk az Egy Végtelen Teremtőt minden egyes átváltozásnál.

Végül úgy gondolnám, hogy a huszonegyedik archetípus az intelligens végtelennel való kapcsolatot reprezentálja. Így van?

Ré vagyok. Ez így van, noha visszatükröződése látható meg ennek a kapcsolatnak – csakúgy, mint az intelligens energiával való kapcsolatnak – az Univerzumon, vagy miként némiképp vidékiesen nevezitek: a Világon is.

Akkor eme intelligens energiához is történő kapcsolódás által, tudnál nekem példát mondani rá, hogy ez mi lenne, mindkettőre: mind az intelligens végtelenhez valóra, mind az intelligens energiához valóra. Tudnál példát mondani, hogy ez miféle megtapasztaláshoz vezet, ha lehetséges egyáltalán?

Ré vagyok. Ez legyen a mostani munkaülés utolsó teljes hosszúságú kérdése.

Az intelligens energiához való kapcsolódás lehetőségeit már kitárgyaltuk, mivel ez az energia a Logosz energiája, s ennek következtében a gyógyító, az építő, az elvevő, a pusztító, s minden más ént és az ént is átformáló energia.

Az intelligens végtelenhez való kapcsolódás minden valószínűség szerint egy kimondhatatlan örömet okoz az efféle kontaktust megtapasztaló entitásban.

Ha nagyobb részletességgel kívánsz kérdezni e témáról, akkor arra bíztatunk, hogy egy másik ülés alkalmával tégy így. Van rövidke kérdés, mielőtt e munkaszakaszt lezárnánk?

Tehetünk e bármit a kontaktus javításáért vagy a közvetítő kényelme érdekében?

Ré vagyok. A beállítások igen lelkiismeretesek. Elismerésünk. Az instrumentumként szolgáló entitás némiképp eltorzult az általatok elmerevedésnek nevezett állapot irányába a hát tájékán. Segítene egy kezelés.

Ré vagyok. Távozom tőletek, barátaim, az Egy Végtelen Teremtő fényének és szeretetének üdvösségében. Járjatok hát az Egy Végtelen Teremtő erejében és békéjében örvendezve. Adonai.


  1. Egyfajta fertőzés. A görög mitológiában a miazma külön életet élő, ragályos erő.