Ré vagyok. Köszöntelek titeket az Egységes Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Most kommunikálunk.

Megadnád, kérlek először az instrumentum állapotát?

Ré vagyok. Az instrumentum eltorzulása a fizikai energia komplexum deficitje felé kissé fokozódott a legutóbbi lekérdezés óta. A vitális energiaszinteknek úgyszintén jelentős lehívásai voltak, s némiképp kisebbedtek a legutóbbi kérdezés óta.

Milyen jellegűek voltak ezek a jelentős lehívások a vitális energiából?

Vannak olyan entitások, akik azon a gondolati torzuláson vannak ez iránt az entitás iránt, hogy az más maga részére vegyen le minden torzulást más magáról. Ez az entitás nemrégiben közeli kapcsolatban volt a normálistól nagyobb számú, e gondolatkomplexumi torzulásokkal bíró entitással. Ez az entitás azon a torzuláson van, hogy minden lehetséges szolgálatot megadjon, és tudatosan nincs tisztában a vitális energiákat érő rohammal.

Helyesen feltételezem e, hogy inkarnált harmadik denzitású entitásokról beszélsz, akik a vitális energiaelhasználás állapotát előidézték?

Ré vagyok. Igen.

Mi a jelenlegi helyzet az ötödik denzitású, önmaga szolgálatára irányult kísérőnkkel?

Ré vagyok. Az időszak, amit krízisnek nevezhettek, fennáll.

Tudnál mondani nekem valamit e krízis jellegéről?

Ré vagyok. Kísérőtök polaritása közeledik a kritikus ponthoz, amelynél az entitásnak választania kell, hogy vagy most az egyszer visszavonul és a negyedik denzitású kegyencekre hagy rá bármely köszöntést, vagy polaritást veszít. Az egyedüli más lehetőség, hogy ez a csoport valamilyen módon esetleg polaritást veszít, mely esetben a kísérőtök folytathatná az ő köszöntési formáját.

Az előző ülésen megemlítetted az elme elfátyolozásából lecsapódott tulajdonságokat, melyek közül az első a látás, vizionálás vagy távolba látás. Elmagyaráznád ennek jelentését?

Ré vagyok. Nyelvetek nincs túlságosan megszórva érzelemmentes kifejezésekkel annak funkcionális kvalitásaira, amit most a tudattalan elmének titulálnak. A tudat természete olyasvalami, amin kértük, hogy töprengjetek el. Mindamellett az alkalmi megfigyelő számára ez elegendően – hogy úgy mondjuk – tiszta ahhoz, hogy néhány gondolatot megoszthassunk veletek anélkül, hogy megsértenénk a ti szabad tanulás/tanítási megéléseiteket.

A tudattalan természete fogalmi természet inkább, mintsem szavaké. Következésképp az elfátyolozás előtt a mélytudat használata a kimondatlan fogalom használata volt. Fontolóra vehetitek egy dallam hangulatfelidéző és mellékértelmet magán hordozó aspektusait. Valaki mondhatja: „negyedhang A, negyedhang A, negyedhang A, egészhang F.“, ám ez kevéssé emlékeztet egyik zeneszerzőtök igen hatásos dallamára, melyet a győzelem jelképeként ismertek.

Ilyen a mélytudat természete. Csak stilizált módszerekkel tárgyalhatók a funkciói. Ennélfogva a mi leírásaink a tudatnak e szeletéről csakúgy, mint a test és a lélek ugyanezen szeletéről olyan elnevezéseket kaptak, mint „távolba látás“, arra utalván, hogy a tudat elfátyolozott részébe való behatolás ahhoz az utazáshoz hasonlít, amely túl gazdag és túl egzotikus ahhoz, hogy róla kielégítő leírást gondolhassunk ki.

Azt állítottad, hogy az álmodás, ha elérhetővé teszik a tudatos elme számára, nagymértékben segíti a polarizációt. Definiálnád az álmodást, vagy elmondanád nekünk, hogy mi az, s miként segédkezik a sarkosulásban?

Ré vagyok. Az álmodás egy kommunikációs tevékenység a tudattalan elme és a tudatos elme közti fátylon át. E tevékenység jellege teljesen az adott tudat/test/lélek komplexum energiaközponti elzáródásainak, aktiválásainak és kikristályosulásainak a függvénye.

Ha valaki a három legalsó energiaközpontból kettőben elzáródott, akkor az álmodás abban lesz értékes a sarkosulási folyamatnál, hogy elismétli nemrégi katalizátorok, csakúgy, mint mélyebben őrzött elzáródások azon részleteit, amelyek – azáltal, hogy eme elzáródások jellegét illetően a felébredő elmének nyomravezető jeleket és az érzékelésben lehetséges változtatásokra tippeket adhatnak – elvezethetnek az akadálymentesítéshez.

Ez a fajta álmodás vagy a tudat elfátylazott részein át történő kommunikáció azoknál a tudat/test/lélek komplexumoknál is előfordul, akik messze kevesebb elzáródás mellett élik az életük s a zöld színű magasabb aktiválódásnak örvendnek: időnként, mikor a tudat/test/lélek komplexum katalizátort él meg, ami pillanatnyilag visszatorlaszolja, eltereli vagy más módon torzítja az energiabeáramlás folyását.

Ennek okán egy tudat/test/lélek komplexumnak minden esetben hasznos eltűnődnie az álmok tartalmán és érzelmi visszhangján.

Akiknek a zöld színű energiaközpontja már aktiválódott, valamint akik zöld színű energiaközpontjának extrém katalizátor következtében egy rendkívüli akadálymentesítés kínáltatik, azok számára az, amit vagy az én vagy egy szerettük fizikai halálának mondanak úgymond a közeli jövőben bekövetkezni, az álmodás egy másféle tevékenységbe ér. Ez az, ami tágabban nevezhető prekogníciónak vagy olyan megismerésnek, mely megelőzi azt, aminek majd a sárgaszín harmadik denzitású tér/időtök fizikai manifesztációjában történnie kell. A tudatnak ez a tulajdonsága elhelyezkedésében nagy mértékig függ az idő/tértől, hogy így a jelen, a jövő és a múlt kifejezéseinek nincs értelmük. Ez, ha a tudat/test/lélek 1 helyesen veszi hasznát, lehetővé teszi ennek az entitásnak a teljesebb belépést a minden adódó helyzet mindennel együttérző szeretetébe, azon helyzeteket is ideértve, amelyekkel szemben az entitásnak erős torzulása lehet azirányba, amit esetleg boldogtalanságnak mondanátok.

Amint egy tudat/test/lélek 2 tudatosan kiválasztja a szakértő útját és – ha minden energiacentruma egy minimális fokig kiegyensúlyozott – megkezdi megnyitni az indigószín energiaközpontot, akkor az úgynevezett álmodás a polarizáció leghatékonyabb eszközévé válik, mivel hogyha ismert a szakértő előtt, hogy a tudatosságban munka végezhető mialatt az úgynevezett tudatos elme pihen, akkor eme szakértő segítségül hívhatja az őt vezetőket, az őt körülvevő jelenléteket és legfőképp a mágikus személyiséget, mely a felsőbb én tér/idős megfelelője, mikor az alvó tudatállapotba belép. Odafigyeléssel e megerősítésekre, az álmodás tevékenysége a tanulás/tanítás ama lehetőségét éri el, mely a leginkább segítségére van a szakértő torzulásai felfokozásának az ő választott polaritása irányába.

Vannak az álmodásnak más, a polaritásnöveléshez nem ennyire szorosan illeszkedő lehetőségei is, amelyeket nem tárgyalunk eme adott tér/időben.

Miként tervezik vagy programozzák az álmot? A felsőbb én végzi, vagy ki a felelős ezért?

Ré vagyok. Minden esetben a tudat/test/lélek komplexum veszi hasznát amennyire csak tudja, az álmodás képességének. Ő, önmaga felelős ezért a tevékenységért.

Akkor azt mondod, hogy a tudatalatti felelős az álom, én úgy mondanám: megtervezéséért vagy a forgatókönyvének megírásáért. Így van?

Ré vagyok. Ez így van.

Az álomból való felébredéskor az egyén emléke rendszerint elfogadhatóan pontos? Könnyű visszaemlékeznie az álomra?

Ré vagyok. Meg kell értened, hogy a kérdéseid megválaszolása érdekében túláltalánosítunk, mivel különböző fajta álmok vannak. Általánosságban azonban megjegyezhető, hogy csak egy gyakorlott és fegyelmezett megfigyelőnek lehetnek elfogadhatóan jó emlékei az álomról. Ez a képesség tanulható egy fegyelem jóvoltából, hogy az ébredésnél valamennyi részletet, amit csak felidézni képes, azonnal rögzít. Ez a tréning élesíti képességeit, hogy felidézze az álmot. Egy tudat/test/lélek komplexum leggyakoribb megfigyelése az álmairól homályos, zavaros, és gyorsan tovatűnik.

Ezekben a visszaemlékezett álmokban, azt mondod, az egyén konkrét nyomravezető jeleket lelhet fel jelenlegi energiaközponti elzáródásokra, s ezáltal lecsökkentheti vagy megszűntetheti eme blokkokat. Így van?

Ré vagyok. Ez így van.

Van e még más, az evolúciós folyamatban értékkel bíró szerepe az álmodásnak?

Ré vagyok. Habár sok olyan van, ami valamilyen értékkel bír, kettőt választanánk ki megemlíteni, mivel ennek a kettőnek, bár a polarizációban nincs jelentősége, de haszna lehet egy általánosabb értelemben.

Az álmodás tevékenysége egy olyan tevékenység, melyben egy elegánsan kidolgozott és kiválóan megmunkált híd képződik a tudat és a tudattalan közt. Ebben az állapotban a test komplexum energiahálójában előforduló különféle torzulások, melyek az energiabeáramlások fogadásában bekövetkezett pontatlanság miatt keletkeztek, begyógyulnak. A megfelelő mennyiségű álmodással elérkezik ezeknek a torzulásoknak a gyógyulása. E lehetőség folyamatos hiánya súlyosan torzult tudat/test/lélek komplexumokat eredményezhet.

Az álmodás másik olyan szerepe, ami segítség, az a fajta álom, amely látnoki, és amelyet próféták és misztikusok a régmúlt idők óta átélnek. Az ő vízióik a tudat gyökerein keresztül érkeznek, s egy éhes világhoz szólnak. Vagyis tehát az álom szolgálat anélkül, hogy személyesen polarizáló jellege lenne. Ámbár abban a misztikusban vagy prófétában, aki szolgálni óhajt, az efféle szolgálat növeli az entitás sarkosságát.

Van az alvásnak egy olyan szakasza, amelyet gyors szemmozgásnak 3 neveztek el. Ez az álmodás állapota?

Ré vagyok. Ez így van.

Azt vették észre, hogy ez az éjszaka folyamán kis egységekben történik, köztük [szünetekkel. Van valami kimondott oka ennek?

Ré vagyok. Igen.

Ha bármi értékkel bír tudnunk ezt, akkor elárulnád nekem, hogy az álmodási] folyamat miért így működik?

Ré vagyok. Az álmodási folyamat azon részei, amelyek hasznosak a polarizációban, és úgyszintén a misztikus látomásai, az idő/térben játszódnak le, és, következésképp, a metafizikaiból a fizikaiba ívelő hidat használják addig, ami a tér/időtök egy röpke szakaszának tűnik. Az idő/tér megfelelő messze nagyobb.

A híd azonban megmarad, és megfeddi az elme, a test és a lélek egyes torzulásait, amiért az energiabeáramlások torzulásait megkapta, annak érdekében, hogy létrejöhessen a gyógyulás. Ez a begyógyulási folyamat nem a gyors szemmozgás alkalmával zajlik le, hanem nagymértékben a tér/időnek ama porciójában, mikor a tudat/test/lélek komplexum az idő/térre ívelő hidat a gyógyulási folyamat lehetővé tételéhez fölhasználja.

Említetted, hogy a test tudásának és kontrolljának elvesztése segítő tényezőként vesz részt az evolúciós folyamatban az elfátyolozásnak köszönhetően. Föl tudnád sorolni a lényeges elvesztett testi ismereteket és irányításokat?

Ré vagyok. Ez a kérdés néhány olyan részletet tartalmaz, amelyeket hasznosabban lehetne megválaszolni némely közbenső anyag lekérése után.

El vagyok veszve abban, hogy tudjam, mit kellene lekérni. Tudsz [nevetés] ötletet adni nekem, hogy mely közbenső anyagon kell még dolgozzak?

Ré vagyok. Nem. Azonban boldogan megválaszoljunk az eredeti kérdést, ha még mindig kívánod, ha először észreveszed, hogy információk hiányoznak.

Talán kérdezhetek egy kissé más módon. Megkérdezhetem, hogy miért segített a test ismeretének és irányításának elvesztése?

Ré vagyok. A fizikai hordozó lehetőségeiről való, a tudatos elme számára elveszett 4 ismeret az elfátyolozás előtt szabad teret engedett a tudat/test/lélek komplexumnak 5 a test tevékenységeivel és megnyilvánulásaival kapcsolatos döntésekben, de keveset kínált a polaritás kifejlődésének útján. Mikor a fizikai hordozó ezen lehetőségei és működései ki vannak takarva a tudatos elme komplexum elől, a tudat/test/lélek komplexum gyakran szinte ismeretek nélkül marad afelől, hogyan is nyilváníthatná meg legjobban a lényét.

Mindazonáltal ez az ismeretek nélküli állapot lehetőséget kínál arra, hogy a tudat komplexumon belül egy vágy nőjék ki. E vágy az, amely kutatja a test komplexum lehetőségeinek ismeretét. Az egyes lehetőségek szövevényében s az így kiépülő végső hajlamokban egy olyan erő rejlik, amit csak egy ilyen vágy vagy megismerni akarás válthat ki.

Talán adhatnál példákat a test használatára az elfátyolozás előtt és után egyazon szemszögből, hogy így világosabban megérthessük a test ismeretébeni és irányításábani változást. Meg tudnád ezt tenni, kérlek?

Ré vagyok. Meg tudnánk.

Megteszed?

Ré vagyok. Igen. Foglalkozzunk a szexuális energiacserével. Az elfátyolozás előtt az ilyen csere mindig lehetséges volt annak révén, hogy ebben a sajátos megnyilvánulásban a test komplexum 6 természetét és más tudat/test/lélek komplexumokhoz 7 való kapcsolódását illető felfogáson nem volt homály. Az elfátyolozási eljárást megelőzően közel teljes hiánya volt a zöld színen túli szexuális energiacsere használatának.

Ez köszönhető volt ugyanama leplezetlen ismeretnek is, amely mindenkinek megvolt mindenkiről. Az akkori harmadik denzitásban kevés célja volt látható a tudat, test és lélek komplexumok 8 behatóbb kapcsolódásainak, amit ti a közösülési folyamat sajátjainak nevezhettek, mivel minden más ént a Teremtőnek láttak, s egyik más én sem látszott jobban a Teremtőnek a másiknál.

Az elfátyolozási folyamat után határtalanul nehezebbé vált elérni a zöld színű energiacserét a test komplexumot és annak megnyilvánulásait övező nagymérvű rejtély és ismeretlen következtében. Mindamellett a test megnyilvánulásainak nagyfokú leárnyékolása a tudatos elme komplexum elől azt is eredményezte, hogy az ilyen energiacsere megtapasztalásakor az nagyobb valószínűséggel nyújtott olyan katalizátort, ami egy helyesen polarizált összeállításban az én más énhez kötődését eredményezte.

Ettől a pillanattól fogva sokkalta valószínűbb volt, hogy a tudat/test/lélek komplexumok e közösülő párja a magasabb energiacseréket keresse, lehetővé téve ezzel a Teremtőnek, hogy Önmagát nagy gyönyörűséggel, ünnepélyességgel és csodálattal ismerje meg. Miután e testfunkció szakramentális fölhasználásával eléri az intelligens végtelent, a közösülő pár nagyfokú polarizációs és szolgálatkészségi nyereségre tesz szert.

Hatékonyságát tekintve a test ismerete és irányítása elvesztésének valamely más szempontja megközelítette e bármilyen mértékben is az előbb leírtakat?

Ré vagyok. Az elfátyolozás után a test komplexum minden egyes funkciója rendelkezik bizonyos lehetőséggel hasznos katalizátort nyújtani. A szexuális energiacserét azért választottuk ki példának, mert a test komplexum funkcióbeli képességeiben való központi helyét jobban kihasználta az elfátyolozási eljárás módszere.

Ez az instrumentum némileg kezd kimerülni az energiából. Szeretnénk a lehető legnagyobb részét megtartani a félretett energiának, melyre e közvetítő engedélyt adott. Következésképp még egy teljes kérdést kérnénk erre a munkaülésre.

Feltételezem, hogy a szexuális aspektus elfátyolozása azért lett nagy hatékonyságú, mivel ez egy olyan szempont, ami teljes egészében egy másik énnel való kapcsolaton alapul. Nekem úgy tűnik, mintha a más énes kölcsönhatásokkal kapcsolatos testi elfátyolozások lennének a leghatékonyabbak, míg a csupán az énhez kötődők mintha alacsonyabb hatékonyságúak volnának akár a pozitív, akár a negatív sarkosulás előteremtésében. Jól gondolom ezt a feltételezést?

Ré vagyok. Nagy mértékig jól gondolod. A talán leginkább említésre méltó kivétel a már erősen negatív polaritásúnak a test komplexum kinézetéhez való hozzáállása. Ott vannak azok a negatív ösvényen járó entitások, akik nagy gondot fordítanak ama torzulás megőrzésére, amit népetek szépségnek/csúnyaságnak érzékel. A külsőnek e szépségét aztán természetesen más ének manipulálása érdekében használják fel.

Megkérdezhetjük, vannak e rövid kérdések?

Tehetünk valamit a közvetítő kényelme érdekében vagy a kapcsolat jobbítására?

Ré vagyok. Elégedettek vagyunk, hogy ez az instrumentum lelkiismeretesebb volt a kontaktusra való előkészületében az általatok imának hívott gondos mentális vibrációk módszerével. Ez lehetővé tette a csatorna számára, hogy megszabaduljon azoktól a torzulásoktól, melyeknek a legutóbbi munkaszakasz során a kontaktus áldozatul esett.

A támogató csoportnak némi folyamatos odafigyelést javasolnánk az instrumentum fizikai tevékenységeinek igazgatására. Mindamellett ebben a nexusban jó azokat a tevékenységeket bátorítani, melyek a vitális energiákat táplálják, mivel ez a közvetítő majdhogy teljesen azon mentális és spirituális energiákhoz való gondos ragaszkodásnak köszönhetően él ebben a tér/idő jelenben, amikből eme entitás vitális energia komplexuma tevődik össze. Mindenki lelkiismeretes. A beállítások jók.

Figyelmeztetnénk a támogató csoportot a tömjénzőként ismert kellék fizikai beállítására. Kisebb nehézség volt egy ingadozás végett e tömjénző effluviumi 9 mintázatában.

Ré vagyok. Búcsúzom tőletek az Egy Végtelen Teremtő erejében és békéjében örvendezve. Járjatok hát az Egy Teremtő szeretetében és fényében örvendezve. Adonai.


  1. Helyesen tudat/test/lélek komplexum. Ré és Don kijavítják a hibát a 87. ülésben. 

  2. Helyesen tudat/test/lélek komplexum. Ré és Don kijavítják a hibát a 87. ülésben. 

  3. Rapid Eye Movement, R.E.M. 

  4. Az eredeti mondatban veszteség szerepel, főnévként és a mondat alanyaként, amit a mondat értelme miatt változtattam igenévre. /a ford. 

  5. Helyesen tudat/test/léleknek. Ré és Don kijavítják a hibát a 87. ülésben. 

  6. Helyesen test, nem pedig test komplexum 

  7. Helyesen tudat/test/lélek, nem pedig tudat/test/lélek komplexum 

  8. Helyesen tudatok, testek és lelkek. Ré és Don a 87. ülésen javítják ezeket a hibákat. 

  9. effluvium = kipárolgás, kigőzölgés, testszag