Ré vagyok. Köszöntelek titeket az Egységes Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Most kommunikálok.

Elsőként légy szíves, add meg az instrumentum állapotát.

Ré vagyok. A fizikai komplexum torzulásai nem változtak. A vitális energiaszintek nagymértékben nőttek.

Köszönjük. Figyelembe véve, ami a legutolsó ülésen megemlítésre került a tömjénzőről, azon gondolkodtam, hogy a füst kiindulásának pozíciója körülbelül hathüvelyknyit változik vízszintesen. Nem volna jobb a tömjénzőt egy vízszintesen egyszeri füstölő helyzetben tartani?

Ré vagyok. Ez a változtatás hasznos lenne, lévén, hogy a tömjénző szűz.

Mi volna az optimális geometriai elrendezése a tömjénzőnek, a kehelynek és a gyertyának a Bibliához, az asztalhoz és a mostani pozíciójához képest?

Ré vagyok. Mind a kehely, mind a gyertya optimális alakzatot foglalnak el az Egység Törvényéhez eme instrumentum torzuláskomplexumaiban legszorosabban illeszkedő könyvhöz képest. A tömjénzőt optimális e könyv hátánál tartani s annak nyitott állapotú gerincéhez középpontosítani.

Egy közvetlen a kehely és a gyertya közti helyzet optimális lenne tehát a tömjénzőnek?

Ré vagyok. Ez nem egy pontos mérték, hiszen mind a kehely, mind a gyertya szabálytalan alakú. Jóllehet közelítőleg értve, ez így van.

Köszönjük. Mi a jelenlegi helyzet a negatív ötödik denzitású kísérőnket illetően?

Ré vagyok. Ez az entitás egy időre visszavonult polaritásának visszaszerzésére.

Kibővítenéd eme adott entitás polaritásszerzésének fogalmát és konkrétan ennek a polaritásnak a fölhasználását, a hatodik denzitású szürethez való egyszerű, nyilvánvaló szükségen túl, ha ez lehetséges, kérlek?

Ré vagyok. Ki. A tietek feletti denzitások természete egy olyan cél, amelyről elmondható, hogy osztozik rajta mind a pozitív, mind a negatív polaritás. Ez a cél annak a képességnek a megszerzése, hogy mindinkább tárt karokkal fogadhassa az Egységes Végtelen Teremtő mind kevésbé torzult szeretet/fényét és fény/szeretetét.

A negatív ösvényen a bölcsesség denzitás olyan, amelyben a mások feletti hatalmat odáig finomítják, hogy az megközelíti az abszolút hatalmat. Bármely erő – mint amilyen erőt a ti csoportotok és a Ré csoportja béliek kínálnak –, amit nem képes irányítani egy efféle negatív ötödik denzitású tudat/test/lélek komplexum, ezután depolarizálja az adott entitást, aki nem irányított más éneket.

Nem a tudatos énetekben keresendő, hogy az ellent tudna állni az efféle rafinált hatalomnak, hanem a harmónia, a kölcsönös szeretet, és a fény erőitől való őszinte segítségkérés az, amely megadta számotokra a páncélt és a pajzsot.

Milyen környezeti viszonyok közt él ez az adott ötödikdenzitású negatív entitás, és miként munkálkodik a negatív negyedik denzitással azért, hogy megalapozza a hatalmat és az irányítást; mi az ő sajátos filozófiája önmagát mint a Teremtőt illetően, valamint az első torzulás felhasználását és e felhasználás kiterjesztését illetően a negatív negyedik denzitásra? Remélem, hogy nem túlságosan összetett kérdés.

Ré vagyok. Kísérőtök környezete a szikla, a barlang, a terméketlenség színhelye, mivel ez a bölcsesség dimenziója. Amire szükség van, az kigondolható és megkapható. Ennek az entitásnak igen kevés szükséges a fizikai (ha úgy tetszik) vagy tér/idős torzulási komplexumon.

Egy efféle entitás az idő/tér tartományában tölti tudatosságát, hogy önnön hatalmának és forrásainak végsőkig való fölhasználása révén törekedjék megtanulni a bölcsesség útjait. Minekután az én a Teremtő, a bölcsesség denzitása sok tanulságos és lenyűgöző tapasztalást nyújt a negatívan sarkosult entitásnak.

Bizonyos szempontból világosabb korai ragaszkodás látható a bölcsességhez a negatív polaritásúak részéről, mivel a tudatossági pozíciók nexusa, amelyre a bölcsességet lefektetik, egyszerűbb.

Egy efféle entitás kapcsolata a negyedik denzitású negatív entitásokkal a hatalmasabb kapcsolata a kevéssé hatalmassal. A negatív ösvény a kevéssé hatalmas kizsákmányolását akként posztulálja 1, mint annak módját, hogy megtanulja oly mértékig szolgálni az ént, aminek elviselésére az akarat csak rábírható. Ilyen módon növelik a polaritást a negatív értelemben. Ezért a negyedik denzitású entitások készséges szolgái egy ilyen ötödik dimenziós entitásnak, lévén, hogy egymás relatív hatalmához semmilyen kétség nem fér.

Ennek egy visszatükröződése látható a mi denzitásunkban sok olyan vezetőn, akik háborúra uszítanak és akiknek olyan követőik vannak, akik teljes meggyőződéssel támogatják, hogy a hódítás a helyes irány. Ez így van?

Ré vagyok. Bármely szervezet, amely engedelmességet követel meg a relatív erőviszony alapjainak megkérdőjelezése nélkül, a fent leírt terv szerint működik.

A dolog, ami nem tiszta a fejemben, az az ötödik és negyedik denzitású negatív egyének első torzulással kapcsolatos fölfogása, s annak felhasználása a harmadik denzitású entitások manipulálásában. Szeretném megtudni, hogy az első torzulás miként hat ki a harmadik denzitású entitások leigázása kivitelezésének kísérleteire, s a próbálkozásra – az első torzulás előfeltétele mellett vagy alatt –, hogy hozzáadják őket a társas memória komplexumukhoz. Kibővítenéd ezt, kérlek?

Ré vagyok. Ez utóbbi terv nem olyasmi, amire negyedik denzitású negatív társas memória komplexumok képesek lennének. A negyedik denzitású viselkedés a kísértések fölkínálása és már létező torzulások fölfokozása. A negyedik denzitású entitások híján állnak az ötödik denzitású lét kínálta finomságoknak és mágikus gyakorlatnak.

De azért úgy tűnik, hogy sok ezen a bolygón lejátszódott ufó kontaktus esetében kell, hogy legyen bizonyos ismerete és használata az első torzulásnak, abban, hogy a negyedik denzitású entitások javarészt gondosan távol vagy anonimek maradtak, mondhatnád, hogy így a létükre semmilyen konkrétfajta bizonyíték nem túl nyilvánvaló. Az effajta kontaktus kapcsán mi az ő irányultságuk?

Ré vagyok. Tévesen értelmeztük a kérdésedet, azt gondolván, hogy az kimondottan erre a típusú kontaktusra irányult. A negyedik denzitásúak szabadakarat torzulás betartásának jellege, miközben a harmadik denzitású gondolati minták elplántálását űzik, olyan anyag, amit már átvettünk. A negatívan irányult információk közül ami felkínálható, azt felkínálják. Megváltoztatják azt oly mértékben, amennyire az efféle negatív információkat fogadó entitás pozitív irányultságú. Sok ilyen kontaktus ezért vegyes természetű.

Sajnálom, amiért belezavarodtam a kérdésbe és nem pontosan tettem fel. Egy központi jelentőségű filozófiai szempont számomra az, amit itt most le próbálnék tisztázni. Azzal a dologgal kapcsolatos, hogy a negatív negyedik denzitás tisztában látszik lenni az első torzulással, s hogy ők egy nemfátylazott állapotban vannak. Meg hogy ők az erről az első torzulásról való ismeretüket felhasználni látszanak annak a helyzetnek a fenntartására, amit az e bolygóval való kontaktusaikban fenntartanak.

Azt próbálom leszűrni, hogy miként képesek megérteni az első torzulás működésmódját és az elfátyolozási eljárás következményeit, mégis megmaradva az elkülönülés elmeállapotában a negatív ösvényen. Remélem, hogy érthetően fejeztem ki magam. Nem volt könnyű ezt a kérdést megfogalmaznom.

Ré vagyok. A válasz lehet, hogy még mindig nem lesz kielégítő a kérdező számára. Arra kérünk, hogy addig firtasd, amíg elégedett nem leszel. A negatív negyedik denzitású entitás meghozta mindenki előtt nyitva álló döntését a harmadik denzitású szüretkor. Teljes spektrumával tisztában van az Egy Teremtő univerzumáról lehetséges szemléleti módszereknek, és meg van győződve afelől, hogy a zöld színű energiaközpont figyelmen és használaton kívül hagyása lesz a leghatékonyabb módszer, ami a negyedik denzitás szüretelhetőségét megadja. Eljárásait azon harmadik denzitásúakkal, akik ezt a döntést még nem hozták meg, úgy tervezték, hogy mindenkinek felkínálják a lehetőséget az önös szolgálatú irányultság, s annak lehetséges vonzerejének fontolóra vételére.

Számomra úgy tűnik, hogy egy másokat szolgáló tett az, ahogy az önös szolgálatú ösvény lehetőségét felkínálják. Mi a relatív hatása az ebből származó polarizációnak? Nem értem ezt a pontot.

Ré vagyok. Fegyveres csapatotokban egy nagyobb csoport sikeresen portyázik és fosztogat. A közlegények sikerét a tizedesek tekintik magukénak, a tizedesekét az őrmesterek, utána a hadnagyok, századosok, őrnagyok, végül pedig a vezérezredes. Minden sikeres megkísértés, minden sikeres szüretelhető entitás a hatalom és az e sikert elért negyedik denzitású társas memória komplexum polaritásának megszilárdítását jelenti.

Ha egy tudat/test/lélek komplexumot leszüretelnek a harmadik denzitásból egy negyedik denzitású társas memória komplexumba, akkor ennek a társas memória komplexumnak az egyedülálló entitás beolvadása előtti teljes ereje megduplázódik az entitás beolvadásakor?

Ré vagyok. Nem.

A Duplázás Törvénye tehát nem így működik. Mennyivel nő meg relatíve a társas memória komplexum ereje akkor, amikor ezt az egyedülálló entitást leszüretelik és beolvasztják?

Ré vagyok. Ha a társas memória komplexumban egy entitás felelős e hozzáadásért a lényéhez, akkor az a tudat/test/lélek komplexum veszi fel, lineáris módon a, mondjuk úgy, újoncban rejlő erőt. Ha egy alcsoport a felelős érte, akkor az erő ezé az alcsoporté. A negatív polaritású társas memória komplexum csak igen ritkán képes totális egy lényként működni. A polaritásveszteség evégett a nehézség végett, amelyre mi egyfajta spirituális entrópiaként hivatkoztunk, meglehetősen nagy.

Akkor feltéve, hogy egyetlen negatív irányultságú entitás a felelős egy leszüretelt harmadik denzitású entitás besorozásáért, s hogy ezt a polaritást hozzáadja az ő negatív polaritásához és erejéhez – miféle képességet vagy előnyt testesít ez meg, és miként él vele az entitás?

Ré vagyok. Az úgynevezett ranglétrának azonnal kihívást intéz, és a megnövekedett hatalmú entitás arra gyakorolja ezt a hatalmát, hogy több más ént irányítson, és előbblépjen a társas memória komplexum struktúrában.

Miként mérhető ez az erő? Mitől nyilvánvaló, hogy ez az entitás megszerezte e plusz hatalmat?

Ré vagyok. Egyes esetekben egyfajta harc van. Ez az akaratok csatája, és a fegyverek abból a fényből állnak, amelyet mindegyik ellenfél megalkothat. A legtöbb esetben, mikor a hatalomeltolódás nyilvánvaló, egyszerűen tudomásul veszik azt, s akik hasznot látnak abban, hogy ehhez az újonnan erősebb entitáshoz szegődjenek, segítik őt a struktúrán belüli fölemelkedésében.

Köszönjük. Észrevettünk egy lehetséges kavarodást a „tudat/test/lélek“ és a „tudat/test/lélek komplexum“ kifejezések között az előző ülésben. Volt e pár téves alkalmazása e kifejezéseknek, ahol az egyik átcsúszott a másikba?

Ré vagyok. Hiba volt az átvitelben. A „tudat/test/lélek“ kifejezés az elfátyolozás előtt harmadik denzitásban tartózkodó entitásokra kell vonatkozzék, míg a „tudat/test/lélek komplexum“ kifejezés az elfátyolozás után harmadik denzitásban elő entitásokra utal. Mi is felfedezünk egy mulasztást a magunk részéről, hogy hozzáfűznénk a „komplexum“ terminust az elfátyolozás utáni testről beszélvén. Kérjük, javítsátok ezeket a hibákat.

Arra is megkérünk, hogy éber szemmel felügyeljétek ezeket az átviteleket bármilyen hibára, és haladéktalanul kérdezzetek, mivel a mi szándékunk oly torzítatlan hangvibrációs komplexum sort átadni, amilyen csak lehetséges.

Ez az entitás, noha messze jobban megtisztul a fájdalomfellángolások felé vett torzulásoktól, mikor a ti imának nevezett mentális vibrációs komplexumokkal készül elő, még mindig ki van téve hullámzásoknak a preinkarnatív testkomplexum torzulásai, valamint azok negatív polaritásúak általi fölerősítése végett.

Köszönjük. Elvégezzük majd a hibajavítást. 2 A legutóbbi ülésen azt a kijelentést tetted, hogy az elfátyolozás előtt a szexuális energiacsere mindig lehetséges volt. Szeretném tudni, mit értettél az alatt, hogy „mindig lehetséges volt“, és hogy miért nem volt mindig lehetséges az elfátyolozás után, csak hogy letisztázzuk ezt a dolgot.

Ré vagyok. Úgy hisszük, felfogtuk kérdésedet, és az elem hasonlatát fogjuk kultúrátokból felhozni, amely kigyújtja az elemlámpa izzóját. Két működőképes elem sorba kapcsolva mindig szolgáltat feszültséget az izzó megvilágításához. Elfátyolozás után a két elem – folytatván e buta hasonlatot – nem sorba kapcsolva lévén nem ad megvilágítást az izzónak. Sok tudat/test/lélek komplexum az elfátyolozás után, elzáródások révén, az elem megfordításával egyenértékű dolgot művel.

Mi volt az elzáródások elsődleges forrása, ami az elemmegfordító hasonlatot szülte?

Ré vagyok. Légy szíves konkrétabban kérdezni, hogy a tudat/test/lelkekről vagy a tudat/test/lélek komplexumokról kérsz információt.

A fátyol előtt ismeret volt az izzókigyújtó technikáról, hogy úgy mondjuk. A fátyol után némely kísérlet izzókigyúlást eredményezett, némely pedig nem. Túl azon, hogy nem állt rendelkezésre tájékoztatás az izzó kigyújtásának módszereiről, van valami végső ok a kigyulladást nem eredményező kísérletekre?

Ré vagyok. Ez így van.

Mi ez a végső magyarázat?

Ré vagyok. Az elzáródás végső oka a képesség hiánya, hogy a másik ént mint a Teremtőt lássák, vagy másképp megfogalmazva, a szeretet hiánya.

Oké. A mi sajátos illúziónkban, a nemi potenciál a férfiaknál láthatóan valahol a húszéves kor előtt éri el a tetőpontját, míg a nőknél olyan tíz évvel később. Mi az oka ennek a különbségnek a szexuális energia tetőfokra érésében, úgy mondanám?

Ré vagyok. Világos megkülönböztetést kell tennünk a sárgaszín, harmadik denzitású kémiai test komplexum, valamint azon test komplexum között, amely a tudat/test/lélek komplexumnak egy része. A férfit, miként hívod e polaritást, egy rendkívül aktív sárgaszín vágy fűti inkarnációjának azon tér/idejében, mikor a spermája a legéletképesebb és teli van életet adó hímivarsejtekkel. Következésképp a vörös sugár abban az időben törekszik a legsűrűbben szaporodni, mikor ez a test a leginkább képes betölteni a vörösszín követelményeket.

A nő – miként ezt a polaritást nevezitek – sárgaszín kémiai test komplexumának folyamatos és növekvő vágya kell legyen a szexuális együttlétre, mivel egy tizenöt tizennyolc hónapos időszakban csupán egyszer képes foganni, lévén, hogy a megfogant test komplexumot kihordja, megszüli és szoptatja. Ez kimerítő a citromszín fizikai testnek. Ennek kompenzálására a vágy fokozódik, hogy a sárgaszín test továbbra is hajlandó legyen nemi közösülésre, így töltve be vörösszín követelményét, hogy oly sűrűn szaporodjék, amennyire sűrűn csak lehetséges.

A test komplexum mondjuk úgy, hogy integráltabb szexualitása vagy polaritása, amely a tudat/test/lélek komplexum része, nem foglalkozik ezekkel a sárgaszín manifesztációkkal, hanem inkább az energiacserék keresésének, valamint a segítség és a szolgálat előmozdításának útjait követi mások vagy önmaga felé.

Még ehhez tartozóan, a férfi és női orgazmusok aránya miért billen oly erősen a férfi oldalára?

Ré vagyok. Most a sárgaszín, fizikai testre, vagy ha tetszik, test komplexumra hivatkozunk. Ezen a szinten a megkülönböztetés nem lényeges. A férfi orgazmus, mely előrelöki a spermát, hogy az találkozzon a petesejtjével, lényeges a vörösszín vágy beteljesítéséhez, hogy a fajt reprodukálja. A női orgazmus szükségtelen. Újracsak, amint a tudat/test/lélek komplexumok megkezdik felhasználni a szexuális energiacserét arra, hogy tanuljanak, szolgáljanak, és dicsőítsék az Egy Végtelen Teremtőt, a női orgazmus szerepe világosabbá válik.

Milyen volt ez az arány a fátyol előtt?

Ré vagyok. A férfi és női orgazmusok aránya a fátyol előtt sokkal közelebb állt az egy az egyhez, mivel a női orgazmus metafizikai értéke világos volt, és nem fedte azt homály.

Jelentőségteljes e megadni ezt az arányt a korai negyedik denzitásra, és ha igen, úgy megtennéd e?

Ré vagyok. Sok szempontból meglehetősen jelentéktelen férfi és női orgazmusról beszélni magasabb denzitásokban, mivel az orgazmus karaktere és jellege egyre természetesebben válik a tudat/test/lélek komplexum mint egység funkciójává.

Elmondható, hogy a fátylat a negyedik denzitásban már felhúzták, a választást pedig már megtették. Pozitív polaritásokban a valódi megosztás szinte egyetemes. Negatív polaritásokban a valódi elzáródás – hogy a hódítónak orgazmusa van, a legyőzöttnek pedig szinte soha – a majdhogy általános.

Mindkét esetben mint a sarkosulás leghatékonyabb módszerét láthatod az élettapasztalás szexuális szeletének működését.

Nekünk a mi illúziónkban fizikai definícióink vannak lehetséges energiatranszferekre. Úgy címkézzük őket, mint helyzetiből mozgási, mozgásiból hőenergia, és ezt a megnövekvő entrópia szemszögéből vizsgáljuk. Amikor szexuális energiacserékről és más alapvetőbb energiafélékről ejtünk szót, akkor mindig elveszve érzem magam, hogy miként használhatnám helyesen úgymond ezeket a szakkifejezéseket, mivel nem értem, és valószínűleg nem is érthetem meg azt az alapvető energiafajtát, amelyről szó van.

Mindazonáltal ösztönösen azt érzem, hogy ez a tiszta vibráció energiája, vagyis az illúziónk alapszintjén a tér/idő folytonosság tér és idő része közti rezgés, és valamiképp egy ettől alapvetőbb formában mégiscsak továbbadódik a mi illúziónkba. Ki tudnád terjeszteni ezt a területet nekem, ha megkérlek?

Ré vagyok. Igen.

Megtennéd?

Ré vagyok. Helyesen feltételezed, hogy az energia, amelyről mi a szexuális energiacserék tárgyalásánál beszélünk, egyfajta vibrációs híd a tér/idő és az idő/tér között. Habár e különbségtétel nem áll távol a most következőktől, a most következők fényt deríthetnek erre az alapkijelentésre.

Az elfátyolozási eljárás következtében a férfitől a nő felé továbbított energia más, mint a nőtől a férfi felé továbbított energia. A férfi és a nő tudat/test/lélek komplexumának polaritáskülönbsége miatt a férfi fizikai energiát tárol, a nő pedig mentális illetve gondolati/érzelmi energiát. Mikor a harmadik denzitású szexuális energiacsere lezajlik, akkor a férfi a fizikai energia kisülését kínálja fel. A nő eközben felfrissül, sokkal kevesebb fizikai vitalitása lévén. Ugyanakkor – ha megengeditek ezt a kifejezést – a nő kisüti az eltárolt mentális és gondolati/érzelmi energiájának kiáramlását. Eközben inspirációt, gyógyulást és áldást kínál a férfinak, aki természeténél fogva kevésbé vitális ezen a téren.

Most pedig kérhetnénk e még egy teljes kérdést.

Miért különbözik a férfi és a nő természetrajza?

Ré vagyok. Amikor az elfátyolozási eljárás megvalósult, akkor a férfi polaritáshoz a Tudat Mátrixa vonzódott, a nőhöz pedig a Tudat Potentátora; a férfihez a Test Potentátora, a nőhöz a Test Mátrixa.

Megkérdezhetjük, van e még rövidebb kérdés, mielőtt lezárjuk ezt a munkaszakaszt?

Tehetünk e bármit a közvetítő kényelméért vagy a kapcsolat javításáért?

Ré vagyok. A tömjénző javasolt újraigazítását hasznosnak fogjuk találni. A beállítások jók. Lelkiismeretesek voltatok, barátaim. Most távozunk tőletek az Egy Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Járjatok hát vidáman örvendezve az Egy Végtelen Teremtő szeretetében és kimondhatatlan békéjében. Adonai.


  1. előfeltételezi, előzetes követelményként, alapul tekinti 

  2. Lábjegyzeteket fűztünk az illető válaszokhoz.