Ré vagyok. Köszöntelek titeket az Egységes Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Most kommunikálok.

Elsőként add meg, kérlek az instrumentum állapotát.

Ré vagyok. A fizikaikomplexum energiadeficit valamivel megugrott a folyamatos fájdalomirányú torzulások miatt. A vitális energiaszintek a korábban elmondottak szerintiek, lekérdezések közötti enyhe ingadozások után.

Elmondanád a negyedik és ötödik denzitású kísérőinkkel kapcsolatos jelenlegi helyzetet?

Ré vagyok. A negyedik denzitású kísérők serege kíséri csoportotokat. Az ötödik denzitású cimbora e tér/idő nexusban kizárólag a saját denzitásában munkálkodik.

Mely módon jutnak el ezek az adott negyedik denzitású entitások az ő eredeti helyükről a mi pozíciónkra?

Ré vagyok. A hívás mechanizmusát előzetesen már felderítették. Mikor kiváltódik egy torzulás, amelynek negatív felhangja is értelmezhető, akkor ez a hívás bekövetkezik.

Ezen felül az a fény, amiről már beszéltünk, mely másokat szolgáló törekvésekből sugárzódik ki egy meglehetősen világos és érthető módon, egy megint másik fajta hívás abban, hogy olyasmit képvisel, ami megkísértések általi egyensúlyért kiált.

Harmadsorban voltak bizonyos bejárások e csoport tudat/test/lélek komplexumaiba, melyeket a ti ötödik denzitású jóakarótok tett lehetővé.

Igazából a kérdés, amit feltenni szándékoztam, az volt, hogy miként jutnak el ide? Miféle mozgással?

Ré vagyok. A hívási mechanizmusban a mozgás olyan, mint várnád: vagyis, hogy az entitások bent vannak a planetáris influenciátokon, és – hiszen keresztüljöttek a karanténhálón – szabadon megválaszolhatják az efféle hívást.

A megkísértéseket annak negatív entitásai kínálják fel, amit ti a belső síkjaitoknak mondanátok. Ezeket a mondjuk úgy, sötét angyalokat hatalmába kerítette az önmagát szolgáló ösvény, amelyt felkínáltak nekik azok, kik régmúlt időkben jutottak át a karanténon, ezek az entitások pedig – hasonlóan a pozitív természetű angyali jelenléteitekhez – készek gondolatban közlekedni eme planetáris influencia belső síkjain, az idő/térből munkálva a tér/időbe.

Az ötödikdenzitású entitás működésmódja denzitástól denzitásig, méghozzá mágikus jellegű. A negyedik denzitás – önmagában – nem képes kiépíteni a sztrádát az energiahálózatba. Képes azonban felhasználni azt, ami sértetlenül maradt. Ezek az entitások – megismételve – a negyedik denzitású Orion entitások.

Korábban azt említetted, hogy az ötödik denzitású entitások emlékeztetnek miránk harmadik denzitásbéli földiekre, ám a negyedik denzitásúak nem. Le tudnád írni a negyedik dimenziós entitásokat, és elmondanád nekem, hogy ők miért nem hasonlítanak ránk?

Ré vagyok. A leírást meg kell csappantani a Zavar Törvénye alatt. Az úgynevezett fizikai hordozók változatosságának oka a második denzitású fizikai hordozói formák megmaradó örökségének változatossága. Annak folyamata, amit a fizikai evolúciónak neveztek, további hatást gyakorol a negyedik denzitásban. Csak amikortól a bölcsesség útjai megkezdik kifinomítani az erejét annak, amit ti tágan gondolatnak titulálhattok, akkortól áll a fizikai komplexum manifesztáció közelebbről a tudatosság fennhatósága alatt.

Nos, hogyha a bolygónk lakossága jelenleg hasonlóan néz ki az ötödik denzitású entitásokhoz, akkor azon tűnődtem, hogy miért van ez? Ha jól értelek, az evolúció folyamata normál esetben az volna, hogy a harmadik denzitás arra a formára emlékeztet, amelyikből a második denzitásban kifejlődött, majd pedig finomodik a negyedik denzitásban, és tovább finomodik az ötödikben, olyanná válva, amilyennek e bolygó népessége látszik a harmadikban. Miért van ez a bolygó– úgy tűnik számomra, hogy ez a bolygó megelőzi önmagát abban, ahogyan a tudat/test/lélek komplexum, vagy annak test komplexuma kinéz. Mi ennek az oka?

Ré vagyok. A kérdésed egy téves elképzelésen alapul. Kívánod, hogy kommentáljuk, vagy kívánsz újrakérdezni?

Kérlek, kommentáld a tévképzetemet, ha ez lehetséges.

Ré vagyok. Az ötödik dimenzióban a fizikai komplexum manifesztációja egyre jobban és jobban a tudatos elme komplexum irányítása alatt áll. Ennélfogva az ötödik denzitású entitás fölbonthatja az egyik manifesztációt és létrehozhat egy másikat. Következésképp egy a ti népetekkel kommunikálni óhajtó ötödik denzitású entitás, vagy entitások komplexuma, a ti népetek fizikai komplexuma kémiai, sárgaszín hordozójára hasonlítást választaná.

Világos. Nagyon durván, ha ti történetesen valamely más bolygóról idehoznátok erre a bolygóra egy harmadik denzitású entitást, akkor Ré ismeretei szerint mindezeknek nagyjából hány százaléka nézne ki a földi entitásokhoz elegendően hasonlóan ahhoz, hogy ne tűnjenek ki egy tömegből?

Ré vagyok. Talán öt százalékuk.

Akkor extrém változatosság van a harmadik létsűrűségű fizikai hordozó alakjában az univerzumban. Gondolom, ez a negyedik denzitásra is igaz. Így van?

Ré vagyok. Így. Emlékeztetünk rá, hogy nagy a teoretikus távolság a követelményben, hogy egy végtelen teremtés teremtményei észrevehetetlenül hasonlóak legyenek egymáshoz, illetőleg azon jegyek megfigyelésében, amelyek emberinek mondhatók és az öntudatosság harmadik denzitású jellegzetességeire utalnak; a párokba, társadalmi csoportokba, rasszokba rendeződésben, s az öntudatosság használatának további jellemző módozataiban arra, hogy kifinomítsa és megkeresse a miliő jelentését.

Nos, a Ré harmadik denzitású fizikai formákat illető ismeretei szerint, hány százalék lenne elegendően hasonló e bolygó fizikai formájához, hogy az entitást embernek feltételezzük, még ha egy kicsit más is? Ennek nagyon durva becslésnek kell lennie, hiszen a meghatározásom is elég durva.

Ré vagyok. Ez a hányad még mindig kicsi, talán úgy 13 15% különféle második denzitású életformák képességei végett a harmadik denzitású munka minden szükséges funkciójának kivitelezésére. Emígyen a megfigyelendők az öntudatosságra utaló magatartás és az entitás körüli érző környezettel való tervszerű interakció volnának, semmint azok a jegyek, amelyek népetek számára ismerősen idézik fel a ti harmadik denzitású formátok emberszerűségét.

Namost a kérdezésem iránya, melyet hozzákapcsolni próbálok a különféle Logoszok teremtéséhez s egy archetípusi rendszer eredeti fölhasználásához az Ő teremtésükben – és bocsánatot kérek a lehetséges hatékonysági hiányért ennek elvégzésében, de némiképp nehéznek találom ezt. Namost, erre az adott Logoszra a kezdetekkor, még az Ő elsődenzitást teremtése előtt, az archetípusi rendszer, melyet Ő a teremtésére kiválasztott, tartalmazta e a majdan kifejlődő formákat, különösen ami a harmadik denzitású emberi formát illeti, vagy kapcsolódik ez egyáltalán az archetípusi fogalomhoz?

Ré vagyok. A formaválasztás megelőzi az archetípusi elme kialakítását. Amint a Logosz megalkotja az Ő evolúciós tervét, utána a választott forma felruházódik.

Volt e indok az e bolygón kifejlődött formák kiválasztására, s ha igen, mi volt az?

Ré vagyok. Nem vagyunk egészen biztosak benne, hogy a mi Logoszunk és számos környező, nagyjából egyazon tér/időben virágzó Logosz miért a kétlábú, fölegyenesedett járású második denzitású emberszabású majmot választotta felruházni. A mi sejtésünk az – melyet megosztunk tiveletek, feltéve, ha tisztában vagytok vele, hogy ez merő vélemény – hogy a Logoszunk az elfátyolozási eljárás továbbmélyítésében volt érdekelt a harmadik denzitású forma számára majd teljes valószínűségét kínálva fel annak, hogy a beszéd kifejlődése teljes elsőbbséget élvezzen a fogalmi kommunikációval avagy telepátiával szemben.

Gyanítjuk azt is, hogy az úgynevezett szembefordítható hüvelykujjra úgy tekintett, mint kiváló módjára az elfátyolozási eljárás felfokozásának, hogy így az elme erőinek újrafelfedezése helyett a harmadik denzitású entitás – fizikai megnyilvánulási formája révén – a fizikai eszközök készítésére, megfogására és használatára érezzen késztetést.

Találgatni fogok azzal, hogy az archetípusok rendszere úgy lett megtervezve, hogy az e sajátos alapelveket még tovább kiterjessze. Ez így van?

Ré vagyok. A megfogalmazás tökéletlen. Az azonban helyes, hogy az archetípusi elme képei ama Logosz harmadik denzitású fizikai forma manifesztációinak gyermekei, aki a sajátos evolúciós lehetőséget megteremtette.

Namost, miként én értem, az archetípusok egy nagyon alapvető jellem hajlamai, melyek – szabad akarat szerint – kitermelik az egyes entitások élettapasztalásait. Ez így van?

Ré vagyok. Az archetípusi elme annak a tudatnak a része, amely minden tapasztalást áthat. Emlékezz, kérlek az archetípusi elme definíciójára, mint azon kifinomítások letéteményesére a kozmikus vagy minden tudaton, melyet ez a sajátságos Logosz készített, s amely csak erre a Logoszra jellemző.

Ennélfogva tekinthető a tudat egyik gyökerének, nem a legmélyebbnek, de bizonyos módon a legsokatmondóbbnak. Az elme másik fölidézendő gyökere a faji vagy planetáris tudat, amely szintén átjárja bizonyos mértékig az egyes entitások fogalomalkotásait.

Az evolúciós folyamat mely pontján fejt ki először hatást az entitásra az archetípusi elme?

Ré vagyok. Annál a pontnál, ahol az entitás akár véletlenül, akár szándékosan egy archetípust tükröz vissza, az archetípusi elme rezonál. Vagyis az archetípusi visszhangok véletlenszerű aktiválása majdhogy azonnal megkezdődik a harmadik denzitású léttapasztalásban. A fegyelmezett felhasználása ennek az eszköznek sokkal később következik a folyamatban.

Mi volt a végső célja ennek a Logosznak az archetípusi elme olyatén eltervezésével, amilyennek eltervezte?

Ré vagyok. Minden Logosz egy kiműveltebb kifejeződését szeretné megteremteni a Teremtő Teremtő általi megtapasztalásának. Az archetípusi elme e Teremtőkifejezési képességet szándékozik fokozni jobbára olyan mintákban, akár a széttárt pávafarok, ahol a Teremtő minden egyes arculata élénken, délcegen és hangsúlyos szépséggel ragyog.

Ismert e Ré előtt valamely más Logosz archetípusi elméje, amelyik nem ugyanolyan, mint az általunk megtapasztalható?

Ré vagyok. Rének vannak entitásai, akik messzi Vándorokként szolgálták e más Logosz bélieket. E tapasztalás olyan volt, ami meghökkenti az intellektuális és intuitív készségeket, mivel minden egyes Logosz olyan kísérletet állít föl, amely elegendő eltérést mutat az összes többitől [ahhoz], hogy a más Logosz archetípusi elméjének finomságai a végsőkig homályosak [lesznek] az e Logosszal rezonáló tudat, test és lélek komplexumok számára.

Úgy tűnik, számomra legalábbis, hogy ez a Logosz jelentős százalékban teremtett olyan entitásokat, akiknek a háborúzás irányába volt torzulásuk, úgy értve, hogy ott volt ugye a Maldek, majd aztán a marsi megtapasztalás, most pedig a Föld. Láthatólag a Vénusz a kivétel arra, hogy csaknem kimondhassuk a háborúzás uralmát. Így van e ez, és lehetett e látni előre, és be lett e tervezve az archetípusi elme felépítésébe, talán nem kimondottan arra a háborúskodásra gondolván, amit mi tapasztaltunk, hanem a tudatosságbéli sarkosulás szélsőséges hatásaira?

Ré vagyok. Igaz, hogy a Logosz úgy tervezte meg az Ő kísérletét, hogy a lehető legnagyobb polarizációs esélyeket próbálja megvalósítani a harmadik denzitásban. Téves, hogy a ti tapasztalásaitokra jellemző fajta háborússágot betervezte volna a Logosz. Az ellenségességnek e kifejeződési formája egy érdekes eredmény, mely szemmel láthatóan a szerszámkészítő képességnek egy kísérő jelensége. A Logosz választása, hogy a szembefordítható hüvelykujjal rendelkező életformát használja, az a döntés, melyre ez a fajta háborússág visszavezethető.

Akkor a mi Logoszunk pozitív és negatív szüretet remélt kitermelődni látni az egyes denzitásokból a harmadiktól kezdve egész a hatodikig, mint a léttapasztalások keltésének leghatékonyabb formáját, amit eme evolúciós rendszer Őáltala való kiépítésének idején ismert?

Ré vagyok. Igen.

Akkor hát be lenne építve az archetípusok alapjaiba a tudatosságbéli, másokat szolgáló és önmagát szolgáló sarkosulás létrehozásának mechanizmusa? Valóban, igaz ez?

Ré vagyok. Igen. Észre fogod venni a sok veleszülető részrehajlást, amely előrevetíti annak eshetőségét, hogy az egyik ösvény hatékonyabb a másiknál. Ez volt a Logosz terve.

Akkor azt mondod, hogy mihelyst az ösvény felismerésre kerül, az akár pozitívan, akár negatívan polarizált entitás utalásokat találhat az útja mentén az illető út hatékonyságára. Ez így van?

Ré vagyok. Amit mondasz, az megállja helyét a saját szempontjai szerint, ám nem a mi kijelentésünk visszamondása. A mi sugalmazásunk az volt, hogy az egyes entitások élettapasztalati nexusában, annak második denzitású környezetében valamint a tudat gyökereiben hajlamok kerültek elhelyezésre, melyek egy szemfüles egyén számára sejtetni engedik a két út közül a hatékonyabbat. Hadd mondjuk azt pontosabb melléknév híján, hogy ennek a Logosznak a hajlamiránya jóságos.

Azt mondod tehát, hogy egy tudatküszöb alatti módon sugallták a második denzitásnak a két ösvény közül a hatékonyabbikat, vagyis a másokat szolgáló utat. Jól mondom?

Ré vagyok. Mi nem mondtuk ki, melyik a hatékonyabb út. Hovatovább a feltételezésed helyes, mivel tisztában vagy ezzel, lévén mindkét utat részleteiben megvizsgáltad korábbi kérdéseiddel.

Ez volna a nagyobb pozitív szüretek oka? Sejtésem szerint nem, de léteznek vajon Logoszok, akiknek nagyobb arányú negatív szüretjük van effajta hajlamozásból kifolyólag?

Ré vagyok. Nem. Voltak Logoszok nagyobb arányú negatív szürettel. A hajlamozási mechanizmusok azonban nem változtathatnak a szüretelhetőség elérésének követelményein sem a pozitív, sem a negatív értelemben.

Vannak Logoszok, melyek egy semleges hátteret kínáltak, amihez képest polarizálódni kell. Ez a Logosz nem ezt választotta, hanem hogy a Végtelen Teremtő szeretetéből és fényéből mind belülről, mind kívülről többet hagyjon meg láthatónak és elérhetőnek az Ő kísérletező gondviselésén keresztülhaladó tudat/test/lelkek 1 érzékelései és fogalomalkotásai számára.

Voltak e még más, a Logosz által felállított körülmények, hajlamok, következmények vagy tervek azokon kívül, amikről már beszéltünk az Ő részeinek denzitásokon átívelő evolúciójára?

Ré vagyok. Igen.

Mik voltak ezek?

Ré vagyok. Még egy, éspedig a denzitások áteresztőképessége, hogy így kommunikáció lehessen denzitásból denzitásba, valamint síkból síkba vagy aldenzitásból aldenzitásba.

Akkor, ahogy én látom e Logosz evolúciós tervét, egy olyan erőteljes léttapasztalás megteremtését vette tervbe, amilyen csak lehetséges, ugyanakkor egy olyanét is, amelyből a Végtelen Teremtő valamiképp kitűnik, és képes – az akarat függvényében, a denzitások átjárhatósága végett – felfokozni az előrehaladást. Pontosan fedtem le e Logosz általános tervét az Ő evolúciójára nézvést?

Ré vagyok. A nem megnyilvánult én viselkedését valamint az én más énnel való viselkedését leszámítva meglehetősen alapos voltál.

Akkor tehát az útjainkat formáló s a jelenleg itt átélt tapasztalataink legjavát alakító fő működés az archetípusi elme és az archetípusok?

Ré vagyok. Ezek a források egy része annak, amire hivatkozol.

Igazából azt kérdezem, hogy nagyjából hány százalékért felelősek ezek?

Ré vagyok. Újfent megkérünk, hogy gondold végig, hogy az archetípusi elme a mélytudatnak egy része. Számos szelete van ennek a tudatnak. A tudat forrásul szolgálhat. Az archetípusi elmét a tapasztalások alapkövének kikiáltani a tudat/test/lélek komplexumi tevékenységek túlegyszerűsítését jelenti. Kérdéseddel dolgozni, ami a százalékokat illeti, ennélfogva elég félrevezető a közvetlen válasz bármely formájában, hogy így arra kérnénk, tedd föl azt másként.

Semmi gond. Amúgy sem gondolom, hogy ez egy jó kérdés lett volna.

Namost, mikor Ré kezdetben kitervelte az egyiptomiak evolúciójukban való megsegítését, akkor mi volt a legfőbb avagy elsődleges szempont – és másodlagos, harmadlagos, ha megnevezheted ezeket –, amit Ré átadni szeretett volna az egyiptomiaknak? Más szóval mi volt Ré kiképzési terve vagy ütemrendje arra nézve, hogy az egyiptomiakat tudatára ébressze annak, ami az evolúciójukhoz szükséges?

Ré vagyok. Mi azért jöttünk népeitekhez, hogy kinyilatkoztassuk az Egység Törvényét. Azt kívántuk megértetni azokkal, akik az egységességről szerettek volna értesülni, hogy az egységben minden paradoxon megoldódik; minden, ami elromlott, begyógyul; mindenre, ami elfeledett, fény derül.

Nem volt tantervünk, mint nevezted, olyan értelemben, hogy a szándékunk, mikor társaitok közt jártunk, annak megnyilvánítása volt, mit azon tanuló/tanítók kértek tőlünk, akikhez eljöttünk.

Tisztában vagyunk vele, hogy a kérdezésnek ez az adott vonala, vagyis az archetípusi elme jellege és felépítése, arra indította a kérdezőt, hogy megpróbálja meghatározni, saját elméje számára sikertelenül, e fogalmak relatív fontosságát. Nem tanulhatunk/taníthatunk senki számára, és a kérdezőtől se vennénk el ezt a lehetőséget. Mindamellett észrevételezünk.

A szakértő már sokat dolgozott nemcsak a vörös, a narancs, sárga és zöld energiaközpontokon, hanem a kék és az indigó megnyitásán is. Egész eddig a pontig az archetípusok nagyszerű alapzatként, vagy egy épületszerkezet vagy szobor lábazataként működnek közre, a tudat komplexumot jó állapotban, egyszinten, s forrásként bármikor igénybe vehetően tartva, amikor csak előhívják azt.

Ám van egy pont, ahol a szakértő átveszi a munkáját. Ez az a pont, amelynél az archetípusi elme tiszta és tudatos megfontolása hasznos.

Van egy megfigyelésem az Egyes Archetípusra, amelyet Jim tett, és véleményt kérnék Rétől. Fölolvasom. „A Tudat Mátrixa a tudatos elme, fenntartója pedig a lélek ereje, amit a csillag szimbolizál, mely a tudatalatti elmén keresztül áramlik be hozzá. Tartalmazza az akaratot, amit a hatalom jogarja szimbolizál a Mágus kezében. A teremtés egésze az akarat ereje révén keletkezett a Mágus tudatos elméje általi irányítással, a kalitkában lévő madár pedig az illúziót jelképezi, mely fogva tartani látszik az ént. A Mágus a férfiasságot képviseli, avagy a megnyilvánultság tündöklését, mint azon teremtést, amelyen keresztül minden entitás halad.“

Ré vagyok. Minthogy a közvetítő némileg kezd kifáradni, így nem kezdünk bele ebbe a számottevő diszkusszióba. Az volna a kérésünk, hogy ismételjétek el a megfigyelések e sorozatát a következő munkaszakasz kezdetén. Azt javasolnánk, hogy külön külön tárgyaljunk ki minden fogalmat, vagy – hogyha ez alkalmas – egy fogalompárnál egyiket a másikhoz viszonyítsuk a fogalmi komplexumon belül. Ez lassú munka, de a fogalmi komplexumok végső felépülése ezzel zökkenőmentesebben lesz elérhető.

Ha ebben a tér/időben megválaszoltuk volna az általad felolvasott megfigyeléseket, sok tér/időt szántunk volna a különböző fogalmak kibontására mintegy megtámogatásaként annak, amik nagyon mélyen szántó megfigyelések voltak.

Megkérdezhetjük, vannak e rövid kérdések ezidőtájt?

Tehetünk e bármit az instrumentum kényelméért vagy a kontaktus javításáért?

Ré vagyok. Jó, hogy a karok tartozékai felhelyezésre kerültek az instrumentumra. Arra kérünk, hogy folyamatos elővigyázatot szánjatok e torzulásokra, melyek ha bárhova, most inkább a betegség felé torzulnak, mint az előző figyelmeztető jelentésünknél.

Minden rendben, barátaim. Lelkiismeretesek és hűségesek vagytok a beállításaitokban. Nagyra értékeljük igényességeteket.

Ré vagyok. Búcsúzunk tőletek, vidáman örvendezve az Egységes Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Járjatok hát az Egy Végtelen Teremtő erejében és békéjében örvendezve. Adonai.


  1. Helyesen tudat/test/lélek komplexumok, feltehetőleg