Ré vagyok. Köszöntelek titeket az Egységes Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Most kommunikálunk.

Megadnád először légy szíves az instrumentum állapotát?

Ré vagyok. Az előzőleg elmondottak szerinti.

Két személyes jellegű kérdésem lenne. Elsőként, a legutóbbi intenzív meditáció során a közvetítő nagyon erős szoktatást érzékelt egy entitástól, aki nem azonosította magát, és nem távozott el, mikor erre kérte. Elmondod nekünk, hogy mi történt ekkor?

Ré vagyok. Azt találjuk az instrumentumról, hogy megadatott számára a lehetőség, hogy csatornája legyen egy korábbról ismert jóakarónak. Ez az entitás nem volt képes megfelelni a szellemek kikérdezésének a Krisztus nevében, amely mint a pozitív és negatív irányultságúak közti megkülönböztetési módszer, eme instrumentumnak a torzulása. Következésképp, némi ellenállás után, az entitás szükségét látta távozni.

Ez a bizonyos entitás az az ötödik denzitású, aki elég gyakran a látogatónk volt korábban?

Ré vagyok. Ez így van.

Újra velünk van jelenleg?

Ré vagyok. Nem. A beszélési kísérlet az ezen entitás kegyenceinek szemfülessége végett történt, mely észrevett egy olyat, amit a természetes telepatikus képesség föllobbanásának lehetne nevezni az instrumentum részéről. Ez a képesség visszatérő a tizennyolc napszakasz ciklusával, mint a múltkorában említettük. Következésképp az entitás úgy határozott, hogy megint másik módon kísérel meg az instrumentumhoz hozzáférkőzni a szabad akarat szerint.

Az volt e ez, amire én egy képességnövekedésként hivatkoznék, hogy az alapfrekvenciáknak egy szélesebb tartományából fogadjon telepatikusan, s az ne csak a Konföderációt foglalja magában, hanem eme bizonyos entitást is?

Ré vagyok. Ez téves. A ciklus csúcspontja kiélesíti a jelfölvevő képességet, de a vivőhullám alaptermészetén nem változtat. Mondjuk úgy, hogy nagyobb ereje van a vevőantennának.

A kérdés talán semmitmondó, de a Konföderáció egy ötödik denzitású entitása, aki pozitívan polarizált, ugyanazon a frekvencián továbbít, mint a mi negatívan sarkosult ötödik denzitású kísérőnk?

Ré vagyok. Ez így van, s ez az oka, amiért a Végtelen Teremtőt Szolgáló Bolygók Konföderációja örömmel veszi minden kontakt kikérdezését.

Második kérdés: Jim úgyszintén igen erős szoktatást érzett, amely kéretlen volt, mialatt Latwiit csatornázta nemrég az ő személyes meditációi során. Ezt is elmondanád nekünk, hogy ezekben az esetekben mi történt?

Ré vagyok. Az entitásnak, aki a kísérőtök volt, csak egy kicsivel alacsonyabb frekvenciája van a Latwiiként ismert társas memória komplexuménál. Latwii ugyanakkor a Konföderáció egyes számú vigasztalója is a Jimként ismert vibrációs komplexum szintjén kereső entitásoknak.

Így hát ugyanez a kísérő próbált kapcsolatba lépni ezzel az instrumentummal is, jóllehet ennek az instrumentumnak jókora nehézséggel járna a valódi kontaktus megkülönböztetése a kísérőtökkel való járatlansága folytán ebben a fajta szolgálatban. Mindazonáltal jó, hogy ez az instrumentum is választott egyfajta módszert a kontaktok kérdőre vonására.

Hány évünkkel ezelőtt ért véget Ré harmadik denzitása?

Ré vagyok. Az e pont megállapításához szükséges számítások nehezek, mivel oly sok gyülemlik föl abból, amit ti időnek hívtok, a harmadik denzitás előtt és után, miként ti az idő folyását a ti nézőpontotokból szemlélitek. Általánosan elmondhatjuk, hogy a mi döntéshozatali örömidőnk hozzávetőleg 2,6 millió Nap évetekkel a múltatokban volt. Mindamellett– kijavítjuk ezt az instrumentumot. A ti kifejezésetek milliárd, 2,6 milliárd évetekkel a múltatokban. Mindamellett jelenleg ez, ahogy mondjátok, nem sokat nyom a latba, mert a mi közbenső tér/időnk megélése nagyon nem úgy zajlott, mint a ti harmadik denzitású tér/idős megtapasztalásotok.

Úgy tűnik, hogy Ré harmadik denzitásának vége egybeesett az e bolygó második denzitásának kezdetével. Ez így van?

Ré vagyok. Ez nagyjából így van.

A Vénusz bolygó ekkor egy negyedik denzitású bolygóvá vált?

Ré vagyok. Ez így van.

Később pedig ötödik denzitású bolygóvá?

Ré vagyok. Később egy negyedik/ötödik denzitású bolygóvá vált, majd azután időtök jókora mértékéig egy ötödik denzitású bolygóvá. Mind a negyedik, mind az ötödik denzitású élettapasztalás lehetséges volt az általatok Vénusznak nevezett planetáris befolyáson.

Jelenleg mi a denzitása?

Ré vagyok. Mag vibrációs frekvenciája a hatodik denzitás. Mindamellett mi társas memória komplexumként azt szavaztuk meg, hogy elhagyjuk azt a befolyást. Ennélfogva az e planetáris influenciát benépesítő lények a jelen tér/időben ötödikdenzitású entitások. A bolygó ötödik/hatodik denzitású bolygónak tekinthető.

Mi volt az eltávozás oka?

Ré vagyok. Szolgálatra kívántunk lenni.

Itt van nálam egy pakli huszonkét lapos tarot kártya, melynek lapjait értesüléseink szerint a nagy gízai piramis falairól másolták le, azt gyanítanám. Ha szükséges, leközölhetjük ezeket a kártyákat az épp előkészítés alatt álló könyvben. Kérdezném Rét, hogy ezek a kártyák pontos másai e annak, ami a Nagy Piramisban található?

Ré vagyok. Tekintélyes a hasonlóság.

Más szóval elmondhatnánk e, hogy ezek mondjuk 95% nál nagyobb helyességgel képviselik azt, ami a Nagy Piramis falain áll?

Ré vagyok. Igen.

Miként tehát én ezt értelmezem: Ré ezeket az archetípusi fogalmakat átadta Egyiptom papjainak, akik azután fölrajzolták őket a Nagy Piramis egyik kamrájának falaira. Mi volt a technikája ezen információk átadásának a papokhoz? Ré ezidőtájt az egyiptomiak közt járt kelt a földön, vagy ez valamiféle csatornázás révén zajlott?

Ré vagyok. Ez részben régi tanítások, részben pedig látomások révén zajlott.

Vagyis ebben a konkrét időszakban Ré már rég eltávozott a bolygóról, már ami az egyiptomiak közt járást illeti. Így van?

Ré vagyok. Igen.

Ki szeretném kérdezni Rét ezen kártyák mindegyikéről azért, hogy jobban értsem az archetípusokat. Egyet lehet érteni ezzel?

Ré vagyok. Mint azt korábban ismertettük, ezek az archetípusi fogalmi komplexumok tanulás/tanítás eszközei. Következésképp, ha olyan információkat nyújtanánk, amelyek nem a tanítvány észrevételeire jövő válaszok, akkor megsértenénk a tanuló/tanító szabad akaratát azáltal, hogy tanító/tanulók és tanuló/tanítók lennénk egyszerre.

Ebben az esetben kérdezni foglak… Kifejtetted, hogy Ré a mágikus személyiség kifejlesztésére használta a tarot. Ezt egy olyan rendszerrel értétek el, hogy megtanultatok gondolatban a lényegévé válni az egyes archetípusoknak, s ily módon fejleszteni ki a mágikus személyiséget?

Ré vagyok. Ez téves. Az én archetípusba öltöztetése azon szakértő haladó praktikája, aki már régóta tanulmányozza ezt az archetípusi rendszert.

A fogalmi komplexumokat, melyek együtt a tudat egy jelentős és gazdag részének architektúráját hivatottak reprezentálni, egyedi fogalmi komplexumokként szánták tanulmányozásra úgymint Mátrix, Potentátor, stb. a tudat/test/lélek kapcsolódások megfigyelésében, valamint párokban, némi összpontosítással a férfi és női polaritásokra.

Ha ezeket tanulmányozzák, eljön a pillanat, mikor a mélytudat mélységes gyászdala és örömteli éneke sikeresen előhozható a mágikus személyiség egynémely nézőpontjának fölerősítésére, artikulálására és kiemelésére.

Elmondtad, hogy minden egyes archetípus egy fogalmi komplexum. Lennél kedves definiálni, mit értesz ezen a kijelentésen?

Ré vagyok. A dolog felszínét nézve az ilyen definíció céltalan, mivel az körkörös. A fogalmi komplexum fogalmaknak egy összetétele, mint ahogy egy molekula is egy komplex struktúra, mely több mint egy féle energianexus vagy atom összetételéből áll. Egy molekulán belül minden atomnak megvan az egyedi identitása és – valamilyen módon – kiszedhető a molekulából. A víz molekulája – kémiai úton – szétválasztható hidrogénre és oxigénre. Ezek külön nem értelmezhetők úgy, hogy egyenlők lennének a vízzel. Mikor a vizet példázó molekulaszerkezetet alkotják, akkor a kettő megcáfolhatatlanul víz.

Épp ugyanilyen módon minden egyes archetípusnak is számos alap szervező atomja van. Szétválasztva őket a komplexum átfogó szerkezete nem látható. Együttesen a fogalmi komplexum megcáfolhatatlanul egy dolog.

Azonban ahogy a fizikai rendszereitekben is igen hasznos megérteni a lehetőségeket a víz alkotóinak természetéről, ugyanígy egy archetípus mivoltának megértésében is előnyös, ha van elképzelésünk annak alkotó fogalmairól.

Az Egyes Számú Archetípusban, melyet az egyes számú tarot kártya reprezentál, a Tudat Mátrixa úgy tűnik számomra, mintha négy alapvető részből állna össze a komplexum. Ránézve erre a kártyára itt, elsőként és legnyilvánvalóbbként a Mágus egy rész, aztán valami, ami egy közeledő csillagnak látszik. Egy gólya vagy hasonló madár látható egy kalickában. A kalicka tetején van valami, amit igencsak nehéz kivenni. Jól mondok bármit is ebben az elemzésben?

Ré vagyok. Te képek nézegetésében vagy kompetens. Még nem fogtad fel a Tudat Mátrixának mivoltát oly teljességgel, mint amennyire ez megbízhatóan lehetséges kontemplációval. Megjegyeznénk, hogy a papok rajzolta reprezentációkat némiképp torzították a kháldeusok asztrológiai alapú tanításaiban való járatosság, és az azokra való hagyatkozás.

Mikor Ré eredetileg képezte vagy tanította az egyiptomiakat a tarotra, akkor Ré oly mértékben járt el tanító/tanulóként, hogy Ré tanuló/tanítóvá lett?

Ré vagyok. Ettől a torzulástól megkíméltük magunkat.

Akkor el tudnád mondani, mely információkat adtátok annak az egyiptomi papnak, vagy egyiptominak, akivel elsőként léptetek kapcsolatba, vagy akit elsőként tanítottatok az egyes archetípussal kapcsolatban? Lehetséges ez a számodra az első torzulás határain belül?

Ré vagyok. Lehetséges. Az első lépésünk, mint mondtuk, az volt, hogy bemutattuk verbális formában három kép leírását: egyes, nyolcas, tizenötös; majd pedig föltettük a következő kérdéseket: „Mit érzel, mit jelenthet a madár?“, „Mit érzel, mit jelenthet a pálca?“, „Mit érzel, mit jelenthet a férfi?“ és így tovább, míg a tanulók egy olyan rendszerben nem dolgoztak, amelyben a használt képek egy fogalmi rendszer fölidézőivé váltak. Ez lassú munka, mikor első alkalommal végzik.

Megjegyezhetjük, együttérzően, hogy tagadhatatlanul fojtogató érzés számodra az e rendszer nagy tömegű megfigyelésének ellenoldali nehézsége, melynél mindben van valamekkora érték, mivel minden egyes tanítvány egy annak a tanítványnak hasznos, egyedi módon fogja megtapasztalni az archetípusi elmét. Azt javasoljuk, hogy egy vagy többvalaki ebből a csoportból végezze el azt, amit mi tanácsoltunk, annak érdekében, hogy megszegés nélkül, megfigyeléseket kínálhassunk föl ebben az érdekes tárgykörben, mely további segítségéül lehet az e területen kutakodóknak.

Most pedig megjegyeznénk, hogy az instrumentumnak csaknem folyamatos fájdalomfellángolásai vannak. Ennek következtében az a kérésünk, hogy a támogató csoport tagjai különösen körültekintőek legyenek bármely téves információnál annak érdekében, hogy a lehető leghamarább kijavíthassunk bármely információeltorzulást.

Namost én úgy értelmezem, azt javaslod – már ami a tarot illeti –, hogy tanulmányozzuk a nekünk meglévő írásokat, és ezekből alkossunk kérdéseket. Ez így van?

Ré vagyok. Nem.

Bocsánat, nem pontosan értettem, mire gondoltál ezzel kapcsolatban. Az lenne helyénvaló, hogyha én megválaszolnám az arra vonatkozó kérdéseket, hogy mit gondolok, mit jelenthet az a három dolog, amiről beszéltél az Egyes Kártyánál, majd a Nyolcas Kártyánál, stb.? Erre gondoltál?

Ré vagyok. Ez nagyon közel van ahhoz, amire gondoltunk. Azt szándékoztuk javasolni, hogy egyikőtök vagy többőtök járja végig az általunk tanácsolt tantervet.

A tarotban található archetípusokkal kapcsolatos kérdések ezentúl azon megfigyelések alakját vehetik fel, hogy mi tűnik jellemzőnek az egyes archetípusokra; az egyazon besorolású tudati, testi, és lelki archetípusok (pl. Mátrix) közötti kapcsolódásokét; vagy hogy miként látszanak az archetípusok a polaritással való viszonyukban, különösen a párosításokban megfigyelve őket.

Egy ezeket a megfontolásokat teljesítő tanuló bármely megfigyelése majd cserébe megkapja a mi magyarázatainkat. A nagy elkerülni valónk az – első alkalmú – értelmezésben, hogy a tanuló/tanító számára egy darabka játékkártyán a különböző elemekben benne rejlik mind a Zavar Törvénye, mind pedig a játékkártyán lévő képek torzulásának nehézsége. Következésképp egy lelkiismeretes áttekintését javasolhatjuk annak, amit idáig ezzel a tárgykörrel kapcsolatban átadtunk, szemben azzal, hogy a fő támpont az archetípusi képek bármely interpretációja, vagy valamely az ezen képek tanulmányozási módszereként összeállított rendszer legyen.

Jól van, megpróbálunk majd így tenni. Ré azt ismertette, hogy egy nagy áttörés történt, mikor a Huszonkettes Arkánum helyes hangsúlyt kapott. Ez nem történt meg addig, amíg Ré „ki nem járta“ a harmadik denzitást. Ebből azt feltételezem, hogy Rének, pozitívan polarizált lévén, valószínűleg kijutott ugyanabból a fátyol előtt lezajlott nehézségből, abban az értelemben, hogy a negatív polaritást semmibe vette. Ez egy találgatás. Helyes e vajon?

Ré vagyok. Egy bizonyos módon ez pontosan így van. A mi szüretünk elsöprően pozitív volt, és a negatívakkal szembeni helyes megítélésünk viszonylag kitöltetlen volt.

Mindazonáltal arra szándékoztunk utalni, hogy az előttetek tarotként ismert rendszerben az én spirituális evolúciójának előrevitelére a Huszonkettes Archetípus megfelelő megértése – amennyiben használhatjuk e névtévesztést – nagymértékben elősegíti a Tudat, a Test és a Lélek Szignifikátora alapnézetének kiélesítését, továbbá határozottabb tehermentesítésbe billenti a Tudat, a Test és a Lélek komplexumok Átalakulását és Nagy Útját.

Ré népességének egy részét negatívan szüretelték le Ré harmadik denzitásának végénél?

Ré vagyok. Nekünk nem volt negatív szüretünk mint olyan, habár volt két entitás, akik a harmadik denzitás során a negatív avagy önmagukat szolgáló ösvényre szüretelték le önmagukat. Voltak emellett a planetáris felszínen a harmadik denzitás folyamán olyanok, akiknek vibrációs mintái a negatív tartományba estek, de nem voltak szüretelhetők.

Mi volt Rének a harmadik denzitású Vénuszon inkarnált átlagos teljes népessége, a létszám?

Ré vagyok. Mi egy kis populáció voltunk, amely, ti úgy tekintenétek, nehéz körülmények között élt. A szüretünk körülbelül 6 millió 500 ezer tudat/test/lélek komplexum volt. Hozzávetőleg 32 millió tudat/test/lélek komplexum ismételte meg a harmadik denzitást máshol.

Milyen volt a hozzáállása kicsivel a szüret előtt Ré szüretelhető entitásainak azokkal szemben, akik nyilvánvalóan szüretképtelenek voltak?

Ré vagyok. Azok, akik rendelkeztek közülünk a polaritás áldásával, mély együttérzést éreztek azok iránt, akik lecövekelni látszottak a sötétségben. Ez a leírás ugyancsak találó, mivel a mienk egy vakítóan fényes planéta volt a fizikai értelemben.

Ők minden próbálkozást megtettek, hogy kinyújtózzanak bármivel, ami csak szükségesnek látszott. Mindazonáltal a pozitív ösvényen lévőknek megvan a társak vigasza, s mi Ré csoportja béliek figyelmünk jókora részét fordítottuk a spirituális vagy metafizikai szakértőség elérésének lehetőségeire, avagy indigósugár munkára, a más énjeinkkel való kapcsolatokon keresztül. Következésképp a sötétségben lévők iránti együttérzést kiegyensúlyozta a fény elismerése.

Ré hozzáállása ugyanazon szüretképtelen entitások iránt más lenne e ebben a nexusban, mint a harmadik denzitás szürete idején volt?

Ré vagyok. Lényegileg nem. Az aludni kívánóknak nem kínálhattuk egyebet, csak az alvásra tervezett kényelmeket. Szolgálat csak oly mértékben lehetséges, amennyire kérik. Készek voltunk szolgálni bármiben, amiben csak tudtunk. Ez mindmáig kielégítőnek látszik mint a harmadik denzitásban élő más énjeinkkel való bánásmód. A mi érzésünk az, hogy azzá az entitássá lenni, akit az ember szolgálni próbál, leegyszerűsíti annak megértését, hogy mely szolgálat szükséges vagy lehetséges.

Miféle technikákat használt a két negatívan leszüretelt entitás a negatív sarkosulásra egy ilyen pozitívan polarizált bolygón?

Ré vagyok. A mások feletti irányítást és a fizikai halálig történő uralkodást használták fel mindkét esetben. Egy efféle mészárláshoz nem szokott planetáris influencián eme entitások polarizálódni tudtak ily módon. A ti harmadik denzitású környezetetekben, a ti élettapasztalásotok idején, az ilyen entitások pusztán a szent háborút viselő, mondjuk azt, könyörtelen despotáknak számítanának.

Ez a két entitás a Vénusz bolygó második denzitásából fejlődött ki a Vénusz többi lakosával együtt, akikből a másodikból a harmadik denzitásra Ré lett?

Ré vagyok. Nem.

Honnan származott a két entitás, akiről az imént beszéltél?

Ré vagyok. Ezek az entitások Vándorok voltak a pozitív kora ötödik denzitásból.

És mégis, annak ellenére, hogy ők már végigfejlődtek egy pozitív negyedik denzitást, polaritást váltottak, hogy úgy mondjuk, a harmadik denzitásba inkarnálódva. Ez így van?

Ré vagyok. Ez így van.

Mi katalizálta őket átváltásra?

Ré vagyok. A mi népünkben jelen volt az, ami tekinthető – a bölcsesség nézőszögéből – a szeretet egy túlbőségének. Ezek az entitások ránéztek a még sötétségben lévőkre, és azt látták, hogy a semleges vagy némiképp negatív nézőpontúak az efféle harmóniát, mondjuk úgy, hogy émelyítőnek találták. A Vándorok úgy érezték, hogy a szeretet keresésének egy bölcsesség orientáltabb útja módja szimpatikusabb lehet a sötétségben lévőknek.

Először megkezdte munkáját az egyik entitás. A második tüstént megtalálta az elsőt. Ezek az entitások megegyeztek, hogy együtt szolgálnak, és így is tettek, az Egy Teremtőt magasztalván, ám nem úgy, mint tervezték. Róluk hamarosan levették, azok, akik könnyűnek találták ezt hinni, hogy egy sor megadott ismeret és tudás előrerepíti az embert a Teremtő felé.

A vége ennek a Vándorok negatív negyedik denzitásba történő leérettségizése lett, akiknek nagy erejű személyisége volt; valamint némi elmélyülése a pozitívan nem polarizálódók negatívan sarkosult összetevőjének. Negatív szüret mint olyan, nem volt.

Mi volt e két Vándor vándorlásának indoka, illetve ők férfi és nő voltak?

Ré vagyok. Minden Vándor segítségül érkezett a Teremtő szolgálatában, mindegyik az ő saját módján. Azok a Vándorok, akikről mi itt beszélünk, csakugyan férfiként és nőként születtek le, mivel ez messze a leghatékonyabb partnerségi rendszer.

Csak vad találgatás, de az egyik ilyen entitás nem az lenne, aki itt nekünk már jó ideje a kísérőnk a mi üléseinken, vagy igen?

Ré vagyok. Nem.

Akkor abból, amit mondasz, azt találgatom, hogy ezek a Vándorok azért tértek vissza vagy vándoroltak Ré harmadik denzitásába, hogy lehetőleg nagyobb bölcsességet ültessenek abba, amit ők egy túláradó együttérzésnek láttak a Ré kultúrában. Ez így van?

Ré vagyok. Ez téves abban az értelemben, hogy inkarnáció előtt a Vándorok célja csupán a segítség volt mások szolgálatában. A kérdésnek helyessége van, amikor az abban az inkarnációbani Vándorok szemszögéből nézzük.

Én csak azt nem értem, miért gondolhatták azt, hogy egy bolygónak, amelyik olyan jól teljesített, mint Ré – amennyire én megmondhatója vagyok –, Vándorokra lett volna szüksége egy szüret elősegítésére. Ez egy korai szakaszában volt Ré harmadik denzitásának?

Ré vagyok. Ez a második 25,000 éves ciklusban volt. Nekünk, megközelítőleg mondva, harmincból hat milliós tudat/test/lélek komplexum szüretünk volt, kevesebb, mint 20%. A Vándorokat mindig vonzza a még nem polarizálódott akárhány százalék, s el is jönnek, mikor hívás van. Hívás volt olyanoktól, akik nem polarizálódtak mint olyan, pozitívan, de akik keresték a módját, hogy pozitívan sarkosuljanak, és bölcsesség után kutattak, a vénuszi más énjeik más maguk iránti együttérzését önelégültnek vagy lesajnálónak érezvén.

Mi volt az attitűdje ennek a két entitásnak, miután belépést szereztek a negatív negyedik denzitásba, és, a fátyol megszűnni lévén, rájöttek, hogy polaritást váltottak?

Ré vagyok. Meghökkentek.

Folytatták e ezután küzdelmüket a negatív polarizáció irányába egy negatív ötödik denzitású szürethez, vagy pedig valami mást tettek?

Ré vagyok. A negatív negyedik denzitásban működtek egy darabig, amíg az énjük korábban megtanult mintáit – e kereteken belül – visszafoglalták, s a polaritást, nagy erőfeszítések árán, visszafordították. Jókora pozitív negyedik denzitású munkát kellett ezután rekonstruálniuk.

Miként van Ré tudatában ennek az információnak? Mely módon ismeri Ré a pontos irányultságát e két entitásnak a negatív negyedik denzitásban, stb.?

Ré vagyok. Ezek az entitások csatlakoztak Réhez a pozitív negyedik denzitásban az általunk tapasztalt ciklusnak egy részére.

Feltételezem akkor, hogy ők későn érkeztek. Ez így van?

Ré vagyok. Igen.

Nem állt szándékomban nagyon eltérni a kérdezésem eredeti irányától, de úgy vélem, némely ilyen kirándulás igencsak megvilágosító, és segíteni fog megértenünk az evolúciós alapmechanizmusokat, ami olyannyira érdekel minket.

Ré szerint az archetípusok hasznosak akkor, amikor egy irányított módon használják fel őket. Mondanál példát nekem arra, mit értesz az alatt, hogy irányított módon használni fel egy archetípust?

Ré vagyok. Némi sajnálkozással szólunk, mikor azt közöljük, hogy ez lesz az utolsó hosszú kérdésünk. Tekintélyes energia van még, ám ennek a közvetítőnek olyan eltorzulásai vannak, amelyek rohamosan közelítik a biztonságos kapcsolat fenntartási képességünk határát.

Az archetípus irányított felhasználása az, amelyet az énen belül végeznek az én polarizációja érdekében, méghozzá az én javára negatív, ill. mások javára pozitív polarizáció esetében, a legfinomabb szinteken.

Tartsd észben mindenkor, hogy az archetípusi elme a mélytudatnak egy szelete, és gondolatfolyamatokat tölt ki. Amikor az archetípust a mágikus sajátságokra való tekintet nélkül képezik le egy egyén napi megnyilvánult tevékenységeire, akkor a legnagyobb torzulások következhetnek be, és mások szabad akaratának súlyos megszegése lehetséges.

Ez szorosabban elfogadható egy negatívan polarizáltnak. Jóllehet a gondosabban sarkosult negatív tudat/test/lelkek 1 is finoman hangolt instrumentummal szeretnek inkább dolgozni.

Megkérdezhetjük, vannak e rövidebb kérdések, mielőtt elhagyjuk ezt a munkaülést?

Csak azt az állítást tenném, hogy érzékelésem szerint negatív polaritású szüret [jobban] lehetséges a Rééhez hasonló, kevesebb negativitású környezetben, szemben azzal, mint amilyen környezet nálunk jelenleg van, és megkérdezném, hogy ez így van e, majd pedig hogy tehetünk e valamit a kapcsolat javításáért vagy a közvetítő kényelméért?

Ré vagyok. Először is, a szüret követelményei fixek. Könnyebb azonban teljesen vagy majdnem teljesen az ént szolgálni, hogyha kicsi az ellenállás.

Ami az instrumentum táplálását illeti, további kezelését javasoljuk a hátoldalnak és eme instrumentum nyúlványainak, valamint a vizek megforgatását, hogyha lehetséges. A beállítások lelkiismeretesek. Elővigyázatosságotokat kérjük a beállításokban és előkészületekben. Minden jó, barátaim.

Ré vagyok. Búcsúzom tőletek az Egy Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Járjatok hát az Egy Végtelen Teremtő erejében és békéjében örvendezve. Adonai.


  1. Helyesen tudat/test/lélek komplexumok, feltehetőleg