Groepsvraag: Q’uo, vandaag zouden we graag willen weten hoe we, als spirituele zoekers, zoeken naar eenheid in onszelf en met anderen terwijl we leven in een samenleving die zulke tegenstrijdige en wederzijds onbegrijpelijke waarheden en wereldbeelden bevat?

(Jim channelt)

Ik ben Q’uo en ben op dit moment met dit instrument. We begroeten ieder van jullie in de liefde en in het licht van de Ene Oneindige Schepper. Wij danken jullie allen voor jullie uitnodiging aan ons vandaag om jullie te vergezellen in jullie cirkel van zoeken en in jullie beoefening van de kunst van het spreken van de woorden van liefde, van licht, van eenheid, die we graag met jullie delen in ons antwoord op jullie vraag vandaag.

Zoals altijd beginnen we met het eenvoudige verzoek om de gunst dat je de woorden die we aanbieden, die concepten die we aanbieden, die betekenis voor je hadden, die een resonerende snaar in je wezen raken, tot je neemt en ze gebruikt op wat voor manier dan ook die nuttig is op jouw spirituele pad. Als we woorden of concepten uitspreken die op dit moment geen betekenis voor je hebben, leg ze dan alsjeblieft opzij zonder er nog maar een gedachte aan te schenken. Op deze manier zijn we vrij om tot jullie te spreken als jullie broeders en zusters die hetzelfde pad bewandeld hebben en bewandelen als jullie. En we werpen ons niet op als enige vorm van ultieme autoriteit. Als je ons deze gunst bewijst, kan onze communicatie vlotter verlopen.

Je stelde vandaag een vraag die o zo relevant is voor de illusie van de derde dichtheid waarin je op dit moment leeft. Want de derde dichtheid is er een die is omgeven door een sluier van vergeten – het vergeten dat alles erin deel uitmaakt van de Ene Schepper, dat iedereen erin weet dat liefde voor elkaar achter de sluier een gegeven is (hoewel dit binnen de sluier zo’n vergeten feit is), en dat het licht waaruit de schepping is gemaakt, in elke entiteit schijnt. Het komt in je illusie namelijk vaak voor, zoals je in je vraag hebt vermeld, dat dit licht ofwel op een manier lijkt te schijnen die moeilijk waar te nemen is ofwel helemaal niet kan worden waargenomen. Want er lijkt zoveel verdeeldheid en desillusie, afscheiding en woede te zijn, die het voedsel vormen voor velen die op dit moment samen met jullie in jullie derde dichtheid bestaan.

En dus hoe vinden jullie, als spirituele zoekers naar waarheid, als delen van de Ene Schepper, in jezelf het vermogen om eenheid te zoeken met alle andere entiteiten om je heen, zelfs degenen die lijnrecht tegenover je spirituele perceptie van de werkelijkheid lijken te staan, om vrijelijk liefde te geven en te ontvangen tussen entiteiten, om het hart te openen in acceptatie en liefde voor degenen die niet hetzelfde met jou zouden willen doen? Dit is het hart van de schijnbare scheiding die je derde dichtheidsillusie creëert. En illusie is het, want het is het doel, de uitdaging en het pad van elk binnen deze illusie om de liefde in het moment, in het zelf, in de ander te vinden. Dit is een grote uitdaging. En toch is dit de uitdaging die ieder van jullie zichzelf voor de incarnatie heeft gesteld. Want tenzij je een uitdaging hebt die je verder brengt dan je ooit bent geweest in je totale zielsidentiteit, is er geen kans op groei.

Dus je kunt de situatie van scheiding in jullie illusie beschouwen als een kans voor elke persoon, elke ziel die zichzelf uitdrukt als een persoonlijkheidsschil binnen de illusie van de derde dichtheid, om te groeien, om het bewustzijn te verruimen, om de liefde te delen, om een begrip te creëren dat we allemaal één zijn, dat we allemaal op hetzelfde pad zijn; dat we allemaal op de een of andere manier proberen dit pre-incarnatieve verlangen te realiseren om voorbij de schijnbare scheiding te gaan en om, zelfs op kleine momenten, een soort van eenwording te vinden, een soort vermogen om te harmoniseren met degenen om ons heen die voor hen misschien niet voelt als noodzakelijk, wenselijk of überhaupt mogelijk. Dit is de grote uitdaging.

Om bij jezelf te beginnen, er is veel dat je kunt doen om vrede te vinden, harmonie, het delen van liefde met een ander wezen, of er nu sprake is van die eigenschappen aan het begin van de poging of niet. Binnenin jezelf, bevat je het universum. In jezelf herberg je de kwaliteiten van elke andere entiteit op deze aarde die als positief of negatief kan worden beschouwd. Al deze kwaliteiten die nu worden vertoond in jullie wereld van 8 miljard zielen zijn kwaliteiten die elke entiteit in het hart van zijn wezen bevat, want elk is de Ene Schepper. Er is niets anders dan de Ene Schepper.

Dus als jij, in je eigen wezen, een manier kunt vinden om de kwaliteit in een ander te accepteren die zo denigrerend, zo disharmonisch en zo frustrerend lijkt, en die kwaliteit in jezelf accepteert, heb je de eerste stap gezet om je eigen zijn te harmoniseren met zichzelf, met de Schepper en met elke andere entiteit die je ooit zult ontmoeten op deze prachtige Planeet Aarde, die jullie allemaal op dit moment bewonen.

Jullie moeder, Gaia is bij jullie allemaal en ondersteunt jullie allemaal en houdt van jullie allemaal en zorgt voor jullie op onverklaarbare manieren. Weet dat je ook haar steun hebt.

Op dit moment zullen we het contact van dit instrument overdragen aan degene die bekend staat als Gary. We staan bij jullie bekend als degenen van Q’uo.

(Gary channelt)

Wij zijn degenen die bij jullie bekend staan als het principe van Q’uo, en we begroeten deze cirkel opnieuw via dit instrument. En we spreken onze dankbaarheid uit voor het feit dat dit instrument probeert te vertragen en te focussen, zodat hij onze transmissie duidelijker kan waarnemen. En we danken dit instrument ook voor de veeleisendheid van de uitdaging. En we zouden graag doorgaan met het spreken over dit onderwerp dat in jullie gedachten is, aangezien we door jullie wereld te onderzoeken, kunnen begrijpen waarom het een vraag in jullie hart kan zijn, aangezien het je dagelijkse ervaring in toenemende mate beïnvloedt.

Weinigen van jullie op jullie planeet zijn geïsoleerd. De meeste zijn op verschillende niveaus en op verschillende diepten en op verschillende manieren met elkaar verbonden, of dat nu de connecties zijn tussen familieleden, tussen vrienden, tussen buren, of tussen de talloze online platforms, waar jullie bevolking steeds vaker verbinding en botsingen vinden. En dus heb je via deze middelen, via je informatie-ecosystemen, overvloedige kansen om oog in oog te komen met de waarnemingen van andere zelven. Groepen andere zelven, individuele andere zelven - ze kunnen allemaal een soort rumoer worden in de geest van de zoeker terwijl ze proberen hun eigen waarnemingen af te bakenen en te begrijpen, aangezien er in deze zee van de veelheid van waarneming bewegende krachten zijn. Deze ideeën en noties en oriëntaties zijn geen statische afbeeldingen of tekst. Ze hebben psychische emotionele krachten in zich die vergelijkbaar zijn met die in de natuurlijke wereld, verwant aan de beweging van wind, de druk van water, de stabiliteit van de aarde, de transformatie van vuur, enzovoort. Deze krachten kunnen zich op individuen en tussen volkeren uitoefenen. Dit is geen negatief of nutteloos scenario, want dit is slechts energie;. Het is niet alleen algemene energie, het zijn vervormingen van liefde, vervormingen van de Ene Schepper waarmee je te maken hebt.

Dus, als samenleving, is het heel goed mogelijk om op dezelfde manier katalysator te gebruiken als een individu, wat zou betekenen dat men deze dissonante energieën verwerkt, hun wortels bewust maakt en ze integreert - dat wil zeggen, deze verschillen in perceptie – tot heelheid, zodat harmonie, tot op zekere hoogte, ontstaat tussen volkeren; zodanig dat de standpunten kunnen verschillen, maar niet de strijd, de beroering en zelfs geweld veroorzaken, in de mate die jullie volkeren nu ervaren.

Dat deze integratie niet erg efficiënt verloopt, zullen we maar zeggen, hoewel er goed werk aan de gang is en dit steeds meer het geval zal zijn, zorgt voor enorme spanningen en desintegratie van het maatschappelijke zelf. Delen van de massa-geest, die dan niet geïntegreerd zijn, raken gefragmenteerd. En voor entiteiten op jullie vlak die afstemmen op of resoneren met een bepaalde frequentie kan het lijken dat diegenen met een andere trillingsfrequentie op een andere planeet leven - de afstand tussen de twee een schijnbare onmogelijke kloof om te overbruggen, elk wereldbeeld dat de dingen niet alleen anders ziet, maar een andere verzameling feiten gebruikt, zodat communicatie behoorlijk problematisch wordt.

Dit is één lezing van jullie situatie. Het is niet totaal of compleet, want veel zou kunnen worden verlicht als we er een analyse aan toevoegen vanuit het perspectief van de oogst, en de manier waarop jullie massa-geest zich bewust wordt van zichzelf, en de weerkaatsing van reflectie die dit creëert als het zelf kijkt naar het zelf en het zelf kijkt naar het andere-zelf. En in die reflecties wordt aan het zelf misschien datgene geleverd wat in het zelf niet is verwerkt, begrepen en geliefd.

Bovendien leveren die reflecties een uitnodiging tot groei, voor het doorbreken en achterlaten van de oude kaders van het denken, de oude loci van bewustzijn in de lagere centra, opdat de energie hoger en hoger mag stijgen naar een steeds breder en universeel en inclusief perspectief, een die uitstijgt boven tribalisme en andere vernauwde mentaliteiten om steeds meer de onderliggende eenheid van alle dingen te omarmen. Want om die eenheid te bereiken, is noodzakelijkerwijs het wegvallen van vervorming nodig, zoals Ra het beschreef, of het loslaten van illusies, het loslaten van ideeën over het zelf en over de wereld die een tijdlang hun doel dienden, maar waarvan in het licht van hogere stadia van begrip duidelijk wordt dat het slechts ideeën zijn die moeten worden losgelaten om het gezichtspunt uit te breiden en te verdiepen.

Dus iemand die eenheid zoekt tegen zo’n achtergrond van schijnbaar schisma en desintegratie, zou er goed aan doen om te vragen - we corrigeren dit instrument - om op zoek te gaan naar die overtuigingen en gedachtevormen, misschien zelfs dierbaar aan het zelf, die de reikwijdte van de waarneming beperken. Een mogelijke maatstaf voor deze innerlijke zoektocht - inderdaad, het middelpunt van deze maatstaf - is de liefde zelf. Vraag het zelf: “Bevat dit standpunt dat ik heb liefde? Bevat deze relatie liefde, bevat de manier waarop ik mij verhoud tot deze ander-zelf liefde? Bevatten de intenties die ik heb liefde wanneer ik deze discussie of dit onderwerp benader , of deze persoon?” En vraag het zelf alsjeblieft wat liefde precies is - zowel in de abstracte als de filosofische, en in de geleefde, belichaamde ervaring van de entiteit. Want vaak merken we dat jullie volkeren dit woord terloops en met overtuiging gebruiken zonder die mentale processen te stoppen en naar binnen te keren, om een van de belangrijkste vragen te stellen die de derdedichtheidsentiteit zichzelf kan stellen op jullie niveau van bestaan. En dat is: “Wat is liefde? Wat is vrijelijk geven? Wat betekent het als liefde onvoorwaardelijk is? Houd ik echt van degenen met wie ik het niet eens ben? Houd ik van degenen die volgens mij de duisternis volgen of met hun handelen schade toebrengen aan het maatschappelijk welzijn of een planetair welzijn?”

In het zoeken naar eenheid is liefde het Centraal Station, het knooppunt. De positief georiënteerde zoeker komt op geen enkele andere manier tot eenheid dan door liefde. Liefde, eerst in de zin van het energiecentrum van de groene straal. Dat centrum dat verder gaat dan de menselijke gedachtevormen van de oranje en gele stralen – die, bij afwezigheid van liefde, mensen in strijdende groepen verdelen – en in plaats daarvan verder begint te kijken dan de persoonlijkheden, de geïncarneerde programmering en conditionering, en de overtuigingen van de andere zelf, om zo de waarheid van het andere zelf te onthullen. De waarheid is dat zij niet de gedachten zijn die ze hartstochtelijk en luidruchtig ondersteunen. Noch zijn ze hun nationaliteit, of hun politieke overtuiging, of welk ander oppervlakkig kenmerk dan ook. Het andere zelf dat voor je staat is het Ene in zijn geheel.

Dus de zoeker naar eenheid moet dagelijks de moeilijke les leren om het hart open te houden. Merk ook op dat we niet aangeven dat men liefde moet voortbrengen of produceren. In de zin “houd het hart open” is de erkenning dat liefde er al is, het bestaat allemaal al. Inderdaad, liefde als de tweede vervorming - de logos - is datgene wat alles heeft geschapen wat er is, inclusief dat geest/lichaam/ziel-complex dat je bezet. Het is dus niet de taak van de zoeker om liefde te produceren, maar om die blokkades in het zelf die het hart sluiten te verwijderen. Er zijn er veel, maar ze kunnen worden gelokaliseerd door intentioneel onderzoek en focus in het zelf.

Beste zoeker, doe jij dit werk? Wordt het woord liefde in jouw gedachten en vocabulaire losjes gebruikt zonder echt eerlijk het zelf te onderzoeken om te zien waar het zelf de liefde belemmert, verduistert of verwart?

Het is niet de bedoeling dat je het zelf veroordeelt voor het blokkeren van liefde. Want inderdaad, ieder van jullie wordt voor het grootste deel geboren in een toestand waarin je heel effectief van je wereld leert hoe je liefde kunt blokkeren en hoe je die blokkade kunt rechtvaardigen. En men kan een niet geheel onaangename ervaring op jullie planeet beleven door deze blokkade in stand te houden en er nooit overheen te komen. Maar jij die deze woorden leest en deze vraag stelt, bent een zoeker naar de waarheid. Dus het is aan jou dat we de ontdekking van liefde binnen het zelf en tussen mensen willen aanmoedigen. Wanneer je kunt leren het andere zelf met dit mededogen te zien, begin je aan de koninklijke weg naar eenheid.

Die eenheid vereist geen instemming met de waarheidsclaims en verklaringen van andere volkeren. Het vraagt niet om instemming met een dienstbaarheid die niet resoneert met je wezen. Eenheid brengt liefde in evenwicht met wijsheid. Maar wijsheid zonder liefde leidt meestal tot scheiding. En als je eenheid zoekt, is het juist deze illusie – scheiding – die je wilt laten oplossen. De naam van dat oplosmiddel of, laten we zeggen, het actieve ingrediënt in dat oplosmiddel, is liefde zelf.

Het is een lange weg, een weg die je ver voorbij je derde-dichtheidservaring zult bewandelen. Maar het is hier waar je het meest getest wordt en het meest uitgedaagd wordt en het meest gevoet wordt - we corrigeren dit instrument - het was niet dat lichaamsdeel maar op je knieën gebracht worden wat we bedoelden. Het is heel, heel moeilijk, mijn vrienden. Maar door je aandacht op liefde te richten, laat je je wielen niet voor niets draaien. Je verspilt je energie niet zonder richting. Je bent ook niet alleen. Wanneer je afstemt op liefde, stemmen grote krachten in dit universum zich af op jouw wezen om diezelfde inspanning te ondersteunen, om je aan te moedigen, om je te inspireren, om je te voorzien van inspiratie, om je te helpen deuren te openen, je te begeleiden en te leiden op je weg. Je hebt steun. Je hebt energie tot je beschikking. Stem jezelf af op liefde, en stem jezelf af - we corrigeren dit instrument - door jezelf af te stemmen op liefde, stem je jezelf af op het universum. Je bent afgestemd op en één met de Schepper. En die veelsoortige illusies die je geest gevangen houden en je in een staat van lijden en afscheiding houden, beginnen hun greep op je te verliezen naarmate je vleugels zich uitspreiden en je begint aan je grote vlucht naar de ene grote Logos. Op dit moment zullen we dit contact overdragen van degene die bekend staat als Gary naar degene die bekend staat als Trisha. Wij zijn degenen die bij jullie bekend staan als Q’uo.

(Trisha channelt)

Wij zijn degenen van Q’uo, en we zijn nu met dit instrument. Mogen we beginnen met het bedanken van de twee voorgaande instrumenten voor hun plichtsbesef en dienstbaarheid door ons te helpen deze o zo belangrijke discussielijn te bespreken.

We ontdekken dat het beeld of de frase die we dit instrument geven misschien een nieuwere term in je incarnatie is, en dat is de term ‘anderen’. Wanneer men aan het ´anderen´ is, is men zo diep in de dans van deze illusie aan het spelen dat men het andere-zelf ziet als volledig afgescheiden. Je kunt dit zien gebeuren in situaties waarin eenheid buiten bereik voelt of afstemming onmogelijk lijkt, vooral als je de uiteenlopende waarheden en paden bekijkt van de verschillende andere zelven die in deze illusie bestaan.

Want we weten dat, om in deze illusie te spelen, het wat makkelijker kan zijn om je over te geven aan de daad van ´anderen´, jezelf een, wat je zou kunnen noemen, veilige afstand tot een ander-zelf toe te staan vanuit de overtuiging dat het zelf zich niet op de een of andere manier kan identificeren met het ander-zelf. Misschien kan het zelf deze daad van ´anderen´ zien als een soort absolutie van zonde of het verschuiven van verantwoordelijkheid, van het zelf dat zegt: “Ik weet dat mijn overtuigingen en mijn waarheden staan voor het hoogste en beste goed, en daarom kan ik me niet inleven in dit andere-zelf, want hun overtuigingen dienen niet datzelfde doel.”

En hoewel dit het onbewuste zelf een gevoel kan geven van dankbaarheid - we corrigeren dit instrument – een gevoel kan geven van comfort, door te geloven dat het zelf, bij gebrek aan een beter woord, onschuldig of foutloos is, is deze daad van ´anderen´ in strijd met het ultieme doel van spiritueel zoeken, van verlichting, van vooruitgang, waarin alle enkelvoudige minuscule draadjes zich verenigen en vlechten tot de eenheid van het tapijt van deze schepping.

Misschien hoeven degenen in deze cirkel en degenen die actief zoeken niet herinnerd te worden aan de waarheid, bij gebrek aan een betere uitdrukking, dat alles één is, verenigd is, slechts een klein stukje van de Schepper is, een enkele tegel op het mozaïek. Als iemand echter worstelt om die eenheid te vinden, om voorbij de sluier te kijken, kan hij zich afvragen, in deze ervaring van uiteenlopende geloofssystemen: “Heeft dit andere-zelf een hart dat klopt als het mijne? Heeft dit andere-zelf een huid - hoewel misschien een andere tint - maar heeft het nog steeds deze buitenste schil van de huid? Heeft dit andere-zelf een fysiek voertuig dat eruitziet - we corrigeren dit instrument - op dezelfde manier is gestructureerd als het mijne? Ervaart dit andere zelf emoties zoals de mijne? Lacht en huilt dit andere-zelf? Heeft dit andere-zelf verlangens en angsten?”

Bij het stellen van die vragen kan de zoeker ontdekken dat het antwoord “ja” is. Deze meningen en overtuigingen, zoals jullie ze noemen, voelen misschien belangrijk in je ervaring en als een centraal onderdeel van je identiteit, maar ze zijn slechts een fractie van het geheel van het zelf, van het alles.

Dit instrument houdt een beetje gegiechel in, want als het zelf echt naar het andere zelf zou kijken en een lijst met verschillen en overeenkomsten zou maken, zou de lijst met overeenkomsten de lijst met verschillen duizendmaal overtreffen.

Het is niet onze bedoeling het belang van het hebben van overtuigingen, waarden en waarheden te bagatelliseren, want het zijn allemaal geweldige kansen voor katalysator en voor het verdiepen van een relatie tussen zelf en een ander-zelf. Maar, en nogmaals, we willen ze met deze woordkeuze niet bagatelliseren of zeggen dat ze niet waardig of niet waar of niet belangrijk zijn. Maar in het grote geheel zijn ze enigszins willekeurig. Het zijn slechts versieringen, schilderijen aan de muur. Ze vullen het zelf in, de gefragmenteerde extensie van de Schepper, als een illustratie en met het doel een soort uniekheid te verzinnen (we gebruiken dit woord zonder de negatieve connotatie) die op humoristische wijze bestaat binnen een zee van eenheid.

We begrijpen dat overtuigingen, levenspaden en motivaties op dit moment uiterst belangrijk zijn voor jullie volkeren. We zien hoe sterk en hoe innig jullie aan deze dingen vasthouden En dit lijkt ons ook nuttig, want ze kunnen ook dienen als een ultieme wegwijzer om iemands begrip te verdiepen, om zichzelf te motiveren om spiritueel verder te gaan, voor ontwikkeling in het algemeen. We moeten gewoonweg ook zeggen dat ze bestaan binnen deze prachtige, uitgebreide, maar verfijnde en alomvattende uitdrukking van de Ene Schepper.

We moeten weten dat het voor jullie, zoekers, buitengewoon moeilijk is om waarheden te verzoenen die zo tegengesteld zijn aan de jouwe, moeilijk om dat kloppende hart van je open te houden voor zelven met tegengestelde opvattingen. Maar zoals gezegd, het is het uiteindelijke doel - dat hart openhouden en compassie en acceptatie en liefde vinden voor dit andere zelf, voor deze extensie van het zelf.

We vragen je nogmaals dat we, bij het vergelijken van het zelf met het andere-zelf, verder gaan en zeggen dat - we corrigeren dit instrument - we vragen je om in de schoenen te staan van het andere-zelf wanneer er nog steeds moeilijkheden zijn bij het accepteren van de ander -zelf. De intentie van het openen van het hart voor het andere-zelf is een geweldige en mooie manier om aan de daadwerkelijke acceptatie van het andere-zelf te beginnen. Als men in de schoenen van een ander zelf kan staan, kan men wellicht nieuwe facetten van het andere-zelf ontdekken - de pijn in het andere-zelf zien, de vreugde in het andere-zelf zien. En in staat zijn om, zonder de waarheid van het andere-zelf te accepteren, misschien te begrijpen waar die waarheid zijn wortels heeft. En begin dan het andere-zelf te zien als een mede-adolescent die simpelweg probeert om binnen deze illusie dingen te begrijpen, en heb compassie en een hernieuwd gevoel van zachtheid bij de interactie met het andere-zelf.

Wat een krachtig geschenk is dit alles. We hopen dat je dankbaar bent voor dat geschenk en inziet welke enorme mogelijkheden er bestaan binnen deze unieke kans. En we hopen dat de acceptatie en compassie van … voor, liever, het andere-zelf, hoe langzaam dat proces ook mag zijn, dat de zoeker kan zien hoe genezend en hoe verheffend de uiteindelijke uitkomst kan zijn. Zo transformerend. Zo positief.

Beste zoeker, je bent niet de enige die jezelf kent, en dat geldt voor elke zoeker, maar het kan voelen alsof de begrenzingen van je lichaam of je geest, dingen die zo uniek en belangrijk voelen voor je identiteit, buiten het gezichtsveld van de andere entiteiten in jouw illusie zijn. We herinneren je eraan dat ze niet zo … zo ommuurd zijn. Het zelf hoeft geen fort te zijn, maar eerder een open markt voor de uitwisseling van de gaven van denken en intellectuele oefening en discussie en, uiteindelijk, het geven en ontvangen van liefde.

Zet die poort open - de poort naar je hart. Open je armen naar de andere kant zonder de verwachting hun overtuigingen te veranderen. Zie ze gewoon als een andere draad, een andere draad die zo mooi en ingewikkeld weeft in dit verbazingwekkende, onbeschrijfelijke en allesomvattende tapijt dat het Ene is.

We danken dit instrument voor haar openheid en het gevoel van passie dat ze ervaart bij het ontvangen van deze informatie. En nogmaals danken we de andere twee instrumenten en de cirkel dat we via hen mochten spreken. En op dit moment zullen we afscheid nemen van dit instrument en het contact overdragen aan degene die bekend staat als Jim. Wij zijn degenen van Q’uo.

(Jim channelt)

Ik ben Q’uo en ben weer met dit instrument. We zijn zeer verheugd dat iedereen binnen deze cirkel van zoeken in staat is geweest om de informatie bij te dragen die we via elk van hen wilden doorgeven. Dit geeft ons een geweldig gevoel van open en duidelijke verbondenheid met elk instrument. Dit is namelijk wat ieder van ons, ongeacht ons evolutieniveau, probeert te doen wanneer we door het octaaf van dichtheden bewegen in vereniging met elkaar en we de vereniging met de Ene Schepper zoeken. Er is een connectie tussen ons allemaal - degenen die we zien als metgezellen en degenen die ons misschien nog niet als metgezellen zien. Maar we zijn allemaal metgezellen, en we proberen allemaal een verbinding met elkaar en de Ene Schepper in alles te openen, want dit is de grote reis van zoeken. En we danken elk instrument vandaag voor zijn deelname aan deze reis met ons. Want altijd, ongeacht de specifieke vraag, openen we deze verbinding en alliantie met elkaar, zodat we samen elkaar kunnen helpen om meer en meer volledig en vrijer in gemeenschap te komen met het Ene in allen.

Op dit moment nemen we afscheid van deze groep. We zijn zeer geïnspireerd om te zeggen dat we jullie achterlaten in de liefde en het licht dat we in jullie zien, de liefde en het licht dat we in alles zien. We staan bij jullie bekend als degenen van Q’uo. Adonai vasu borragus.