Mi u L/L Research nastojimo da damo sve od sebe, da ne ometamo tumačenje Zakona Jednog svakog tragaoca.

Ko smo mi, da kažemo šta ovaj material znači drugome, ili kako ga treba tumačiti? Mi ne možemo da učimo umjesto čitaoca. Mi svakako delimo naš pogled o značenju materiala ali mi nikada ne nameravamo ponuditi autorirativna tumačenja. Naš primarni posao je da materijal učinimo dostupnim onima koji imaju interesa i koji mogu imati koristi od njega.

Iako je ova nedogmatska otvorenost naš vodeći etos i iako je svako slobodan da tumači material bez obzira na to šta mi mislimo, ipak postoje određena ograničenja u opsegu tumačenja koja možemo podržati u okviru našeg sopstvenog integriteta. Ta tumačenja koja su van naših vrednosti uključuju svaku upotrebu materiala za samouveličavajuće svrhe, za uspostavljanje posebnog ili povišenog statusa za sebe. Osnovna poruka Zakona Jednog je, da bez obzira na naše spoljašne prividne razlike, mi smo svi jedno, a ljubav je naš put ka prepoznavanju tog jedinstva.

I u poniznom poštovanju ovog sjajnog razumevanja, osoba prepoznaje da smo mi svi učitelji/učenici jedan drugome.

Svako je slobodan da radi šta hoće na ovoj planeti, naravno. Slobodna volja je osnovni princip materijala koji mi delimo. Međutim, mi, kao pojedinci i kao organizacija, ne slažemo se sa bilo kakvom upotrebom ovog materiala za nastavu/podučavanje kojoj je cilj:

 • Zbuniti
 • Promovisati strah
 • Kreirati zavisnost
 • Obeshrabrivati univerzalnu ljubav
 • Podstaknuti razmišljanje orijentisano ka zaverama
 • Izbegavati samoodgovornost i odgovornost
 • Biti namerno provokativna ili senzacionalistička
 • Podstaknuti odvajanje od drugih preko osuđivanja
 • Podsticati ili promovisati negativnu kontrolu sebe ili drugih
 • Pokazati elemente obmane i manipulativnog razmišljanja
 • Tvrditi, da ste glasnogovornik istina nedostupnih drugim duhovnim tragaocima
 • Staviti fokus na ili uveličavati individualnu ličnost umesto Stvoritelja i putovanja tragaoca

Tumačenja i upotreba ovog materijala na ove načine mogu stvoriti značajnu distorziju u sebi i drugima. Međutim, shvatamo da ove granice nisu uvek jasne ili crno-bele; složene su i nijansirane. Razlučivanje je uvek subjektivna umetnost.

Naše razumevanje Zakona Jednog sugeriše da kako se srce aktivira i kristalizuje, dok sopstvo sve dublje spoznaje sebe, kako se prodire u više čakre, onda će služenje nužno zračiti kvalitete saosećanja, jasnoće, ljubaznosti, transparentnosti, empatije i velikodušnosti. Fokus će se sve više okretati od dobitka i dobijanja prema sjaju i davanju.

Temelj kosmologije Zakona Jednog je slobodna volja, a osnova puta pozitivnog polariteta je poštovanje slobodne volje drugih. Šta to znači i kako se primenjuje? Življeni odgovor je neprekidno otkrivanje i usavršavanje, i deo je strukture trećeg denziteta. Nema strogih pravila.

Kao opšti princip, podržavamo ona tumačenja i upotrebe ovog materijala koji nastoje da poštuju slobodnu volju drugih u saosećanju, ljubaznosti i drugim aspektima te velike energije poznate kao Ljubav. Na toj osnovi delimo ovaj materijal.