Ré vagyok. Üdvözöllek benneteket az Egy Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Most kommunikálunk.

Először az instrumentum állapotáról szeretnék kérdezni.

Ré vagyok. A korábban elmondottak szerinti.

Jimtől van egy kérdésem, egy élménnyel kapcsolatban, ami akkor volt neki, mikor először kiköltözött a földjére, melyben azt az üzenetet kapta, „Túlélésed kulcsa indirekt módon jön, nyugtalanságon keresztül.“ Angelica volt az entitás neve. Tudnál neki felvilágosítást adni ezzel kapcsolatosan? 1

Ré vagyok. Igen.

Megtennéd, kérlek?

Ré vagyok. Mint említettük is, minden egyes tudat/test/lélek komplexumnak számos (lelki)vezetője áll rendelkezésre. Eme útikísérők közül kettőnek a személyisége a férfi és a női polaritás. A harmadik androgün, és egy egységesebb fogalomalkotási készséget reprezentál.

Az Angelica hangvibrációs komplexumként megszólaló vezető a női polaritású személyiség volt. Az üzenethez teljes magyarázat nem adható a Zavar Törvénye okán. Sugallhatjuk, hogy a haladás érdekében némi elégedetlenségi állapot jelen lesz, ez adván lökést az entitásnak a további kereséshez. Ez az elégedetlenség, idegesség vagy ha úgy tetszik, szorongás, nem önmagában hasznos. A haszna tehát közvetett.

Köszönjük. Szeretném nyomon követni az energiát, mely feltételezésem szerint a Logoszból jön. Egy feltevést fogok tenni, majd hagylak kijavítani az állításom és kibővíteni az elképzelésem.

A fénysugárzás minden hullámhossza a Logoszból jön. Ezek a sugárzási frekvenciák alkotják a Logosz által teremtett valamennyi tapasztalati denzitást. Feltételezem, hogy a Napunk bolygórendszere, annak összes denzitásában, a Napunk mint Logosz teremtette tapasztalatok teljessége. Ez így van?

Ré vagyok. Ez így van.

Na mármost, úgy feltételezem, hogy a különböző frekvenciák egymástól elkülönülnek, ahogy elmondtuk, hétfajta színre, hogy így ezen színek mind egy egy alap frekvenciái lehetnek Nap Logoszunk egy al Logoszának, és hogy egy al Logosz vagy mondhatjuk, egyén ezen alaphullámhosszak vagy színek bármelyikét aktiválhatja, és az adott frekvencia vagy szín aktiválása nyomán keletkező testet felhasználhatja. Így van?

Ré vagyok. Ha jól értjük kérdésedet, akkor ez helytelen abban, hogy az al al Logosz nem lakozik dimenzionalitásokban, hanem csak társ Teremtőkben, vagy tudat/test/lélek komplexumokban.

Úgy értettem, hogy akkor egy tudat/test/lélek komplexum aktiválni tud egy olyan testet, amely ezen hét színsugár valamelyike. Ez így helyes?

Ré vagyok. Ez ugyanolyan értelemben helyes, mint amiképp helyes azt állítani, hogy bárki játszhat egy komplex hangszeren, mely egy szépen hangzó harmonikus vibrációs komplexumot ad ki, mint mondjuk a ti zongorátok, és játszhat ezen olyan jól is, hogy akár koncerteket adjon a nyilvánosságnak, mint mondanátok.

Más szóval habár igaz, hogy potenciálisan valamennyi valódi szín hordozó rendelkezésre áll, ügyesség és önfegyelem szükséges ahhoz, hogy valaki a fejlettebb vagy könnyedebb hordozókat a hasznára fordítsa.

Namost ezeket az állításokat én csak azért tettem, hogy feltehessem az alapkérdést, amit kérdezni szeretnék. Ez egy nehezen megfogalmazható kérdés.

Van tehát az általunk Napnak nevezett al Logoszból jövő intelligens energiánk, mely azután kialakít – és vegyünk példának egyetlen al al logoszt, mely egy tudat/test/lélek komplexum. Az intelligens energia valamiképp modulálódik vagy torzítódik, hogy végül tudat/test/lélek komplexum lesz belőle bizonyos személyiségi torzulásokkal, így a tudat/test/lélek komplexumnak vagy e komplexum tudati összetevőjének újra torzítatlanná kell válnia, hogy pontosabban illeszkedjék az eredeti intelligens energiához.

Elsőként szeretném megtudni, hogy helyes e az iménti állításom, másodszor pedig tudni akarom, miért épp így van ez; hogy van e még más válasz erre az Egység Törvényének első torzulásán kívül is.

Ré vagyok. Az állítás lényegileg helyes. Ha mélyére hatolsz az első torzulás természetrajzának az ént megismerő én alkalmazásában, talán kivehetővé kezd válni egy Végtelen Teremtő kézjegye: a változatosság. Ha nem lennének lehetőségek a félreértésre s következésképp a megértésre, nem lenne tapasztalat sem.

Jól van. Mihelyst egy tudat/test/lélek komplexum tudatára ébred ennek a folyamatnak, akkor úgy dönt, hogy ahhoz, hogy rendelkezzék a képességekkel: teljes képességeivel a Teremtésnek és a Teremtőnek (melynek ő egy parányi része, ugyanakkor mégis az egésze) – hogy rendelkezzék a teljes teremtéssel együttjáró képességekkel, ahhoz gondolkodását újra kell egyesítenie vagy újra kell harmonizálnia az Eredeti Teremtő Gondolattal, méghozzá precíz vibrációban, vagy rezgési frekvenciában, úgy mondom. Hogy ezt elérje, ahhoz fegyelmeznie kell a személyiséget, hogy az szorosabban illeszkedjék az Eredeti Gondolathoz vagy Eredeti Vibrációhoz, és ez a színspektrum egyes színeinek megfelelően hét önfegyelmezési területre van lebontva. Ez így van?

Ré vagyok. Ez a kijelentés, habár helyes, nagy lehetőséget hordoz a félreértésre. A precizitás, mellyel az egyes energiaközpontok megfelelnek az Eredeti Gondolatnak, nem az egyes energianexusok szisztematikus elhelyezésében rejlik, hanem az energiaközpontok kiegyensúlyozott elegyének folyékony és plasztikus elhelyezésében olyan módon, hogy az intelligens energia minimális torzulással legyen képes átcsatornázni önmagát.

A tudat/test/lélek komplexum nem egy gép. Inkább olyasmi, mint egy, talán úgy mondanátok, szimfonikus költemény.

Valamennyi tudat/test/lélek komplexumnak a mindenség egészében hét energiaközpontja van amikor teljesen kifejlődik vagy amikor fejlődése során eléri azt a pontot, ahol hét energiaközpontja van?

Ré vagyok. Ezek az energiaközpontok csírájukban a Logosz teremtésének kezdete óta jelen vannak a makrokozmoszban. Az időtlenségből való kilépésre már minden elő van készítve. Ez igaz és érvényes a végtelen teremtésre.

Akkor azt fogom feltenni, hogy a Teremtő, az Önmaga megismerésének módját illető intelligens felmérésében megalkotta a megismerés hét területének elvét. Így van?

Ré vagyok. Ez részben helytelen. A Logosz fényt hoz létre. E fény sajátos természete pedig megalkotja a katalitikus és energetikai tapasztalati szinteket a teremtésben. Amiről tehát szó van, az minden megtiszteltetés/kötelességek legnagyobbikja, mely a következő oktáv béliek számára adatik: a fény felügyelete annak megnyilvánulásaiban ciklusaitok ha úgy tetszik, tapasztalati időszakjai során.

Újabb feltevést fogok tenni. A tudat/test/lélek komplexum, az első torzulásból adódóan, kiválaszthat olyan mentális konfigurációt, mely a beáramló energia egy adott hullámhosszán vagy színében az intelligens energia konfigurációjától kellően kimozdult, hogy így a beáramló energia egy részét ezen az adott frekvencián vagy színben eltorlaszolja. Helyes e ez az állítás?

Ré vagyok. Igen.

Lehet, hogy ez a kérdés haszontalan lesz, de fel fogom tenni. Tudnál nekem képet adni arról a maximális energiahányadról, amelyet bármelyik színben eltorlaszolni lehetséges, vagy hogy ennek van e egyáltalán értelme?

Ré vagyok. Egy entitás energiabeáramlási mintáiban bármely energiában vagy színben, vagy energiák vagy színek kombinációjában lehetséges a teljes blokád.

Rendben van. Akkor azt feltételezem, hogy az első torzulás a – hogy úgy mondjam – mozgató, vagy ami lehetővé teszi ezt az elzáródást. Ez így van?

Ré vagyok. Nem szeretnénk szavakon vitatkozni, de jobbnak látjuk tartózkodni az olyan kifejezések használatától, mint az enged ige (–> allows for). A szabad akarat nem megenged, és az eleve elrendelés sem nem megenged tapasztalati torzulásokat. Ehelyett a Zavar Törvénye az energiák szabad elérését kínálja minden egyes tudat/test/lélek komplexumnak.

Az enged igét pejoratívan értelmeznék, minthogy ez polaritást sejtet helyes és helytelen vagy megengedett és nem megengedett közt.

Ez apró betűs dolognak tűnhet, ám a mi legjobb gondolkodásunk szerint bizonyos súlyt hordoz.

Köszönöm. Az én legjobb gondolkodásom szerint is súlyt hordoz, és nagyra értékelem, hogy ezt elmondtad nekem.

Most pedig akkor szeretném szemügyre venni a katalizátor eredetét a… – először is van az a tudat/test/lélek komplexum állapotunk, melynél az első torzulás egy rendeltetéseként egy vagy több energiaközpont elzáródott vagy részlegesen elzáródott állapotába jutott. Azt feltételezném, hogy katalizátor csak abban az esetben indokolt, ha egy energiaközpont legalább részlegesen elzáródott. Ez így van?

Ré vagyok. Nem.

El tudnád mondani, miért?

Ré vagyok. Noha elsődleges fontosságú minden egyes energiaközpont aktiválása vagy szabaddá tétele, annál a pontnál szintén elsődleges prioritású az energiák közti egyensúlyok kifinomításának elkezdése, hogy így a totális vibrációs lény akkordjának minden egyes hangja tisztán és jól hangoltan zengjék, összhangban a többi energiával.

Az egyensúly kialakítása, az én hangolása és harmonizálása központi a fejlettebb vagy szakértő tudat/test/lélek komplexumnak. Az egyes energiák aktiválhatók azon szépség nélkül is, mely az önfegyelmezéseken és ama személyes energiák nagyra becsülésén keresztül lehetséges, amit mélyebb személyiségnek vagy lélekidentitásnak nevezhettek.

Hadd tegyek egy hasonlatot, ami most épp eszembe jutott. Egy héthúros hangszeren az egyes húrok teljes kitérítésével és elengedésével is lehet játszani, hogy létrejöjjön egy hang. Vagy pedig, mihelyst a húrok képesek a teljes kitérítésre és hangkiadásra, az ily módú hangkiadás helyett véve az egyéni kreatív személyiséget, s mindet a megfelelő mértékben és megfelelő sorrendben kitérítve, létrejön a zene. Így van?

Ré vagyok. Ez így van. A kiegyensúlyozott egyénben az energiák a Teremtő kezére várva nyugodnak, hogy az összhangzatot pendítsen.

Szeretném tehát nyomon követni a katalizátor evolúcióját a tudat/test/lélek komplexumokon, hogy miként kezdjük el fölhasználni és miként használhatjuk föl teljesen azt e behangolás létrehozására. Feltételezem, hogy az al Logosz, mely a teremtés ránk eső kicsinyke részét megalkotja, felhasználva a Logosz intelligenciáját, melynek ő része; megadja a tudat/test komplexumokra és a tudat/test/lélek komplexumokra ható, hogy úgy mondjam, alapkatalizátort, mielőtt azok elérnék a fejlődésnek azon fokát, ahol maguk kezdhetik programozni a katalizátoraikat. Így van e ez?

Ré vagyok. Ez részben igaz. Az al Logosz az energia alacsonyabb szintjein kínálja fel a katalizátort, az első háromnál: ezek a fizikai komplexum túléléséhez kapcsolódnak. A magasabb központok magának a tudat/test/lélek komplexumnak a hajlamaiból jutnak katalizátorhoz válaszként minden véletlenszerű és irányított élményre.

Így hát a kevésbé fejtett entitás a fizikai komplexum túlélése szempontjából fogja érzékelni az őt érő katalizátort azon torzulásokkal, melyeket jobbnak lát. A tudatosabb entitás, mivel tudatos a katalitikus folyamatot illetően, az al Logosz által felkínált katalizátort olyan beindítóvá kezdi majd átalakítani, mely a magasabb energia nexusokra lehet hatással.

Vagyis az al Logosz csupán, hogy úgy mondjuk, egy alap csontvázát ajánlhatja fel a beindítóknak. Az izmoknak és a húsnak, melyek a bölcsesség, szeretet, együttérzés és szolgálat túléléséhez kapcsolódnak, a tudat/test/lélek komplexum alapkatalizátorokra tett válaszai adnak életet, hogy egy összetettebb katalizátor szülessen, mely másfelől ugyancsak felhasználható torzulások keltésére ezen magasabb energiaközpontokon belül.

Mennél fejlettebb az entitás, annál vékonyabb a kapcsolat az al Logosz és az érzékelt katalizátor közt, míg végül az én választ, generál és gyárt le magának minden beindítót.

A jelenleg a bolygóra inkarnált entitások közül kik esnének ebbe a kategóriába, vagyis hogy maguk gyártják le valamennyi katalizátorukat?

Ré vagyok. Kérdésedet meghatározatlannak találjuk, ám azzal felelhetünk, hogy a külső katalizátort teljesen uralni képesek száma eléggé kicsiny.

A jelen tér/idő összeköttetésben szüretelhetők közül legtöbben részleges kontrollal rendelkeznek a külső illúzióik fölött, és a külső katalízist olyan hajlamon való munkálkodásban hasznosítják, amely nincs még egyensúlyban.

Az önmagát szolgáló polarizáció esetében milyen fajta katalizátorokat programoznak az ezt az útirányt követő entitások, mikor elérik a saját beindítóik megtervezésének szintjét?

Ré vagyok. A negatívan irányult entitás maximális elkülönülést és irányítást fog programozni azon dolgok és tudatos entitások felett, melyeket az énjétől különállónak érzékel.

Úgy értem… értem, hogy a pozitívan irányult entitás olyan katalizátort programozna magának, amely fizikai fájdalomhoz vezetne, hogyha… azt feltételezem, hogy egy entitás beprogramozhat valamit, ami fizikai fájdalom megtapasztalását adja meg neki, amennyiben nem az általa kiválasztott utat követi. Ez így van?

Ré vagyok. Kérlek, fogalmazd újra a kérdést.

Egy pozitív irányultságú entitás választhat afféle keskeny gondolkodási és cselekvési irányt egy testet öltés során, hogy olyan feltételeket helyez készenlétbe, amelyek fizikai fájdalmat eredményeznek, ha erről az útról letér. Ez így van?

Ré vagyok. Ez így van.

Egy negatívan orientált egyén tenne bármi ehhez foghatót? Tudnál példát mondani?

Ré vagyok. Egy negatívan irányult egyedi tudat/test/lélek komplexum szokásszerűen gazdagságot programoz, könnyű életet, s a lehető legtöbb lehetőséget a hatalomra. Sok negatív entitást így majd szét veti az általatok egészségnek nevezett fizikai komplexum torzulás.

Mindamellett egy negatív orientációjú egyén választhat fájdalmas kondíciót avégett, hogy növelje a torzulást az úgynevezett negatív érzelmi állapotok felé, úgymint harag, gyűlölet és frusztráció. Az ilyen entitás akár egy teljes testet öltési élményt is felhasználhat egy tompa élű gyűlölet vagy harag kifenésére, hogy így jobban sarkosulhassék a negatív avagy különállósági pólus irányába.

Namost úgy tűnik, hogy leszületés előtt, bármely inkarnációban, amint egy entitás jobban tudatára ébred az evolúciós folyamatnak és kiválaszt egy útirányt, legyen az akár pozitív, akár negatív, az egyén valamely ponton ráébred arra, mit is kíván tenni az energiaközpontok szabaddá tétele és kiegyensúlyozása tekintetében. Ennél a pontnál képes lesz az élettapasztalásra előprogramozni azon katalitikus élményeket, melyek segítik őt a szabaddá tételi és kiegyensúlyozó folyamatban. Így van?

Ré vagyok. Ez így van.

A célját tehát annak, amit mi úgy nevezünk, hogy testbeni fizikai létállapot, a leszületés előttről szemlélve úgy tűnik, hogy teljesen vagy majdnem teljesen az előprogramozott katalizátorok megtapasztalása és a katalizátorok hatására kiváltott fejlődés jelenti. Így van?

Ré vagyok. Újrafogalmazunk az érthetőség kedvéért. Az inkarnatív lét célja a tudat, test és lélek evolúciója. Ennek eléréséhez nem szorosan szükséges katalizátor. Mindazonáltal katalizátor nélkül fejlődési vágy és haladásba vetett hit rendszerint nem jelentkezik, és így fejlődés nem történik.

Következésképpen katalizátort programoznak, a programot pedig a tudat/test/lélek komplexum egyedi szükségleteire tervezik. Ennélfogva kívánatos, hogy a tudat/test/lélek komplexum tisztában legyen és felfigyeljen tapasztalati katalizátorai hangjára, összegyűjtve belőlük azt, aminek összegyűjtésére leszületett.

Akkor úgy látszik, a pozitív ösvény követői szemben a negatív ösvényen járókkal pontosan fordított céllal rendelkeznek az első három színsugárban: vörös, narancs és sárga. A két ösvény éppen ellentétes módon próbálja felhasználni a színsugarakat. Így van?

Ré vagyok. Ez részben, de alapjaiban helyes. Minden központban van némi energia, ami szükséges ahhoz, hogy a tudat/test/lélek komplexum, mely az élettapasztalás hordozója, helyes felépítésben és összeállításban maradjon. A tudat/test/lélek komplexum integritásának megőrzése érdekében mind a negatív, mind a pozitív entitások jól teszik, ha megtartják ezt a kis porcióját minden központnak. E ponton túl azonban való igaz, hogy a negatív a három alsó központot a többiektől való elkülönülésre és az ő irányításukra használja szexuális módszerek, személyes követelés és társasági tettek révén.

Ezzel ellentétben a pozitív irányultságú entitás erős vörösszín szexuális energiákat átváltoztat zöld színű energiacserékké, a kék és indigó ragyogóság pedig az egoizmust és a társadalmi pozíciót hasonlóan átminősíti olyan energiacserés helyzetekké, melyekben az entitás egyesülhet másokkal és a szolgálatukra lehet, míg végül aztán anélkül sugározhat másokra, hogy bármi cserét várna viszonzásul.

Le tudnád írni az e központokba belépő energiát? Le tudnád írni az útvonalát a forrásától, alakja és hatása tekintetében? Nem tudom, lehetséges e ez, de meg tudnád tenni?

Ré vagyok. Ez részben lehetséges.

Megtennéd, kérlek?

Minden energia eredete a szabad akarat cselekvése a szeretetre. Minden energia természete a fény. Bejárásának módja a tudat/test/lélek komplexumba kettős.

Van először is a belső fény, mely Sarkcsillaga az énnek, a vezércsillag. Ez a születési joga és igaz természete valamennyi energiának. Ez az energia belül lakik.

A belépés második pontja poláris ellentéte az Északi Csillagnak, hogy úgy mondjuk, és akként láttatható – ha a fizikai testet a mágneses mező analógiájaként kívánod használni –, mintha a lábakon keresztül jönne ki a földből és áthaladna a gerinc legalacsonyabb pontján.

Ezen belépési pontja az univerzális fényenergiának differenciálatlan egész addig, míg el nem kezdi megszűrődését az egyes energiaközpontokon. Az egyes központok követelményei valamint a hatékonyság, mellyel az egyén megtanult rákapcsolódni a belső fényre, meghatározzák azt a jelleget, hogy az entitás mennyire képes hasznát venni ezen beáramlásoknak.

A tapasztalati katalizátor is ugyanezt az útvonalat követi? Lehet, hogy ez ostoba kérdés.

Ré vagyok. Ez nem értelmetlen kérdés, mivel a katalizátor és az energiaközpontok kívánalmai vagy torzulásai két egymással oly közeli kapcsolatban álló fogalom, mint a kötél két fonata.

Akkor… te említetted egy korábbi ülés alkalmával, hogy a tapasztalati katalizátor a déli pólus által tapasztalódik meg először és kiértékelődik a túlélés tekintetében, stb. Ezért tettem föl a kérdést, és… ki tudnád bővíteni ezt a gondolatot?

Ré vagyok. A megszűrődési folyamatról beszéltünk, amelynek során a beérkező energiák fölfelé vonzódnak az egyes energiaközpontok torzulásainak illetőleg az akarat erejének avagy a bennső fény tudatosságából kisugárzó vágynak megfelelően. Ha konkrétabbak legyünk, kérlek kérdezz konkrétisággal.

Tennék egy állítást, mely némileg eltorzult lehet és hagylak kijavítani. Van a lábon és a gerinc alsó pontján át beérkező teljes energiánk, amit a tudat/test/lélek komplexum abban a formában kap meg, amit mi fénynek hívunk. Az egyes energiacentrumok, melyekkel ez szembetalálkozik, kiszűrőz és felhasznál egy egy részt ebből az energiából, a vöröstől kezdve az ibolyáig. Így van?

Ré vagyok. Ez nagyrészt így van. A kivételek a következők: Az energiabelépés az indigónál ér véget. Az ibolya sugár egy hőmérő avagy jelzőkészüléke az egésznek.

Amint ezt az energiát elnyelik az energiaközpontok, valamely pontnál nemcsak elnyelődik a lénybe, hanem kifelé is ragyog az energiacentrumból. Úgy hiszem, hogy ez a kék központnál kezdődik és… és az indigónál és az ibolyánál is előfordul? Így van?

Ré vagyok. Először is kimondanánk, hogy még nem fejeztük be az előző kérdés megválaszolását, s így részben mindkettőre válaszolhatunk azzal, hogy a teljesen aktivált entitásban csupán az a kis résznyi, az energiaközpont felhangolásához szükséges beáramló fény használódik el, a fennmaradó nagyobbik rész szabadon csatornáztatható és vonzható fölfelé.

Hogy teljesebb választ adjunk a második kérdésedre, elmondhatjuk, hogy igaz az, hogy a válasz nélküli sugárzóság a kék színnél kezdődik, habár a zöld színnek, a nagy átmeneti színsugár lévén, meg kell adni minden gondos figyelmességet, mert amígcsak valaki át nem élte és nagy mértékig mesterévé nem vált a mindenfajta energiacseréknek, addig a kék és indigó kisugárzások akadályokba ütköznek.

Újra elmondjuk, hogy az ibolya kiáradás, ebben a kontextusban, egy olyan erőforrás, melyből – az indigón keresztül – az intelligens végtelenhez lehet kapcsolódni. Az ebből fakadó ragyogóság nem ibolya színű lesz, hanem zöld, kék vagy indigó, attól függően, hogy a végtelen milyen természetű intelligenciafajtát hozott keresztül felismerhető energiaként.

A zöldszín típusú kisugárzás ebben az esetben a gyógyítás, a kékszín a kommunikáció és inspiráció, az indigó a szakértő energiája, melynek a hitben van meg a szerepe.

Mi történik, ha egy tudat/test/lélek komplexum meditációban érez valamit az indigó centrumban, mi érez ő olyankor?

Ré vagyok. Ez lesz az utolsó teljes kérdése a mostani munkának.

Az ezt az aktiválódást érző olyan valaki, aki beáramlásokat él át annál az energiacentrumnál, amit vagy a központ szabaddá tételéhez használhat fel a központ felhangolása érdekében, hogy az passzoljon a többi energiacentrum összhangjához, vagy az intelligens végtelen kapujának működésbe hozatalában veheti hasznát.

Nem lehetünk konkrétabbak, mert e három működés mindegyikét tapasztalja az entitás, aki ezt a fizikai komplexum torzulást érzi.

Van e rövidke kérdés, mielőtt elhagyjuk ezt az instrumentumot?

Csak annyit kérdeznék, hogy tehetünk e valamit a közvetítő kényelméért vagy a kapcsolat javításáért?

Ré vagyok. Kérlek, legyetek tisztában vele, hogy az instrumentum nyakának megtámasztás kell. Minden rendben.

Búcsúzom, barátaim, az Egy Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Járjatok hát örvendezve az Egy Végtelen Teremtő erejével és békéjével. Adonai.


  1. Ez a kérdés és a következő az Ötödik Könyvben úgy lettek felsorolva, mint az 50. ülésről valók. Valójában azonban az 54. ülésről származnak.