Ré vagyok. Köszöntelek benneteket az Egy Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Most kommunikálunk.

Tudnál jelzést adni az instrumentum állapotáról?

Ré vagyok. A vitális energiák némileg kimerültek jelenleg, de nem súlyosan. A fizikai energiaszint rendkívül alacsony. Máskülönben a korábban elmondottak szerinti.

Tehetünk e valamit azért, hogy az első torzulás keretei közt maradván segítséget kérjünk a Konföderációtól az instrumentum fizikai problémáinak enyhítése érdekében?

Ré vagyok. Nem.

El tudnád mondani a legmegfelelőbb módszert, amivel próbálhatnánk könnyíteni a közvetítő testi panaszain?

Ré vagyok. Az alapvető anyagot korábban már lefedtük ennek az instrumentumnak a táplálását illetően. Röviden összefoglaljuk: a képességek szerinti, de a megfelelő változókat nem túllépő testmozgás, a táplálékbevitel, a barátokkal való társas együttlét, a szexuális tevékenység zöld vagy afölötti színben, és általában az egyéni tapasztalatok torzulásainak egy segítő, szerető modorban történő megosztása egymás közt e csoportban.

Ezek a dolgok folyamatosan abban valósulnak meg, amit mi nagy harmóniának tekintünk, alapul véve azt a denzitást, melyben ti táncoltok. A speciális bánásmód és tevékenységek, melyekkel a fizikaikomplexum torzulásokkal rendelkezők enyhíthetnek e torzulásokon, ismertek e közvetítő előtt.

Végezetül pedig jó, ha az instrumentum folytatja azokat a gyakorlatokat, amelyeket nemrég kezdett el.

Mely gyakorlatok ezek?

Ré vagyok. Ezek a gyakorlatok azon testedzésekhez köthetők, amelyeket előzőleg körvonalaztunk. Elmondható, hogy az élmények sokszínűsége, amit ez az entitás keres, jó hatású, mint mondottuk, viszont amikor az instrumentum e gyakorlatokkal dolgozik, a torzulás kevésbé látszik kötelezőnek.

Szeretném felderíteni a gyógyítás működési mechanizmusát a kristályosult gyógyítót véve alapul. Egy állítást teszek most, és hálás lennék, ha korrigálnád a gondolatmenetem.

Úgy tűnik számomra, hogy amint a gyógyító megfelelően kiegyensúlyozottá és az energiaközpontok tekintetében is szabaddá vált, lehetővé válik számára valami módon gyűjtőjévé vagy fókuszálójává válni a fénynek ugyanúgy, mint, vagy egyenrangú módon azzal, ahogy egy piramis működik, fölvéve vagy összegyűjtve a fényt a bal kezén át és kibocsátva azt a jobb kezén át; mely aztán valamiképp keresztülhatol a test első és hetedik csakra burkolatán, vibrációs burkán, mondhatnók tán – megadván a lehetőséget a gyógyítandó entitás energiaközpontjainak újraszervezésére.

Egész biztos vagyok abban, hogy nem voltam itt teljesen kifogástalan, s talán jelentősen mellé is lőttem. Újra tudnád rendezni a gondolatomat, hogy az értelmet kapjon?

Ré vagyok. Helyes a feltételezésed, hogy a kristályosult gyógyító megfelel a Király Kamrája pozíció piramisi működésének. Van egy pár helyesbítés, amit javasolhatunk.

Először is a felhasználásra kerülő energia a polarizált értelemben használt kinyújtott kéz által kerül be a gyógyító mezőkomplexumába. Ám ez az energia a különböző energiapontokon át a gerinc alappontjához és bizonyos mértékig a lábhoz cirkulál, vagyis átmegy a gyógyító fő energiaközpontjain: keresztülcsavarog a lábon, a vörös energiaközpontnál befordul egy spirál irányába a sárga energiacentrumhoz, áthalad a zöldszínű energiaközponton egy mikrokozmoszában a Király Kamrája prána energiakonfigurációjának, majd továbbmegy a kék energiaközponton át a harmadik spirálhoz, s onnét a kapun keresztül visszaküldődik az intelligens végtelenbe.

A zöld centrumból történik az, hogy a gyógyító prána a polarizált gyógyítói jobbkézbe s onnan a gyógyítandóba lép.

Megemlíthetjük, hogy vannak néhányan, akik a citromszín konfigurációt használják energiatranszferre, és ez meg is tehető, ám a hatások megkérdőjelezhetők, és – tekintettel a gyógyító, a gyógyító energia és a kereső kapcsolatára – megkérdőjelezhető a kereső hajlandósága miatt arra, hogy a gyógyító távollétében továbbra is ilyen energiatranszfereket igényeljen majd bármely valódi gyógyítás megtörténte nélkül, az át nem hatolás végett ama páncélburkolaton, amelyről beszéltél.

Namost, egy ötödik- vagy hatodikdenzitás-eredetű Vándor megpróbálkozhat az efféle gyógyítással úgy, hogy kevés vagy semennyi eredményt nem ér el. Ez engem arra enged következtetni, hogy az aktivált testnek van némi szerepe, mivel a– el tudnád mondani, mit is veszített el a Vándor, s hogy miért kell neki bizonyos egyensúlyokat és képességeket visszanyerni a gyógyítási készsége tökéletesítésére?

Ré vagyok. Tekintheted a Vándort olyannak, miként a kisgyermek próbálja kimondani népetek hang komplexumait. A kommunikálás képességének emléke benne rejlik a kisgyermek fejletlen elme komplexumában, ám a képesség, hogy gyakorolja vagy megnyilvánítsa ezt az előhívott beszédet, nem jön meg azonnal, a tudat/test/lélek komplexum korlátoltságainál fogva, melyet ő arra választott, hogy részese legyen eme tapasztalásnak.

Hasonló a helyzet a Vándorral, akiben felsejlik, mily könnyedén tehetők változtatások az otthon denzitásban, de – minthogy a harmadik denzitásba lépett be – mégsem képes megnyilvánítani ezt az emléket a választott tapasztalássor korlátainál fogva. Annak esélyei, hogy a Vándor képes lesz gyógyításra a harmadik denzitásban, csak annyiban több az e denzitásban őshonosakétól, hogy a szolgálati vágya erősebb lehet, és ezt a szolgálati módot választja.

És mi a helyzet a kettős – a nem Vándor, hanem leszüretelt és kettősen aktivált harmadik és negyedikdenzitás testű egyénekkel? Ők vajon képesek e a gyógyításra az általunk tárgyalt technikák felhasználásával?

Ré vagyok. Ez így van sok esetben, de mint kezdőinél a negyedik denzitásnak, megeshet, hogy a vágy nincs jelen.

Akkor azt feltételezem, hogy ha van egy Vándorunk egy olyan vággyal, hogy törekedjen megtanulni a gyógyítás technikáit, mialatt a harmadik denzitás foglya hogy úgy mondjam, akkor ő – úgy tűnik előttem – főként a kiegyensúlyozással és energiaközpontok szabaddá tételével lesz elfoglalva. Ugye nem tévedek ebben a feltételezésemben?

Ré vagyok. Ez így van. Amennyire a gyógyító kiegyensúlyozottá vált, olyannyira lehet csak csatornája egy másik én kiegyensúlyozásának. A gyógyítás először az énen gyakorlandó, ha mondhatjuk így másként.

Namost, amint a gyógyító megközelít egy másik ént, hogy elvégezze rajta a gyógyítást, előáll egy olyan helyzet, amelynél a másik én lehet, hogy katalizátor beprogramozása révén idézett elő olyan feltételt, amit most gyógyításra szoruló állapotnak tekint. Mi van ezzel a helyzettel, és milyen bonyodalmakkal jár a gyógyítóra nézve, ha egy beprogramozott katalizátor előfeltételénél jár el úgy, hogy gyógyulást okoz?

Helyesen feltételezem e, hogy e gyógyítás végrehajtásával a beprogramozott katalizátor úgy hoz hasznot a gyógyítandónak, hogy a gyógyítandó ezután ráébred arra, amire a katalizátor beprogramozásával rá kívánt ébredni?

Ré vagyok. Nem mondható, hogy a gondolkodásod teljesen helytelen lenne, viszont egy olyan merevséget mutat, ami a katalizátor tapasztalati felhasználásának folyamában nem látható.

A gyógyító szerepe egy lehetőség felkínálása az újraszervezésére vagy segédkezés az újraszervezésében akár az energiacentrumoknak, akár némely kapcsolódásnak a tudat és a test, a lélek és az elme, vagy a lélek és a test energiái közt. Ez utóbbi igencsak ritka.

A keresőnek pedig ennek fordított lehetősége kínálkozik arra, hogy elfogadja énjének egy újszerű szemléletét, az energiabeáramlás mintáinak egy másmilyen elrendeződését. Ha az entitás bármely szinten is annak a torzulásnak a konfigurációjában kíván maradni, amely gyógyításra szorulni látszik, akkor úgy tesz. Másrészről ha a kereső az újfajta elrendeződést választja, akkor ezt önszántából teszi.

Ez a nagy nehézsége az energiatranszferek más formáinak, avégett, hogy azok nem hozzák át a szabad akarat eljárását, mivel ezen eljárás nem honos a citrom sugárnál.

Filozófiailag mi a különbség aközött, ha egy tudat/test/lélek komplexum gyógyítja meg önmagát mentális – hogy úgy mondjam – konfiguráció révén, vagy ha egy gyógyító gyógyítja meg?

Ré vagyok. Félreértésben vagy. A gyógyító nem gyógyít. A kristályosult gyógyító egy csatorna az intelligens energia számára, mely lehetőséget kínál az entitásnak, hogy az meggyógyítsa önmagát.

Semmi esetben sincs másik leírása a gyógyításnak. Ennek következtében különbség sincs addig, amíg a gyógyító soha nem közelít meg olyat, akinek segítségkérése azelőtt nem jutott el hozzá. Ez kultúrátok bevettebb gyógyítóira is igaz, és ha ezek a gyógyítók képesek volnának csak annak teljes felismerésére, hogy ők csupán a gyógyulás lehetőségének felajánlásáért felelősek és nem a gyógyulásért, akkor sok ezek közül az entitások közül egy tévesen felfogott felelősség roppant terhét érezné leesni válláról.

A gyógyítás keresésekor egy tudat/test/lélek komplexum némely esetben tehát az összegyűjtött és fókuszált fényenergia forrását keresné. E forrás lehetne vagy egy e célból kellőképp kikristályosult tudat/test/lélek komplexum, vagy a gúla alak, vagy esetleg valami más. Így van?

Ré vagyok. Ezek némely módja annak, hogy egy entitás gyógyítást keressen. Igen.

Elmondanád a többi módját is annak, ahogy egy entitás gyógyítást kereshet?

Ré vagyok. Talán a legnagyobb gyógyító az énben rejlik, és csapra verhető folyamatos meditációval, miként azt javasoltuk.

A népetek számára elérhető gyógymódok sokféle formája közül mindnek van értéke és alkalmasnak találhatja azokat bármely kereső, aki megváltoztatni óhajtja a fizikai komplexum torzulásokat vagy némely kapcsolatot a tudat/test/lélek komplexum különböző részei közt.

Többfajta pszichikai műtétként ismert tevékenységet is megfigyeltem a Fülöp szigetek területén. Az én feltevésem az volt, hogy ezek a gyógyítók egy amit én úgy mondanék, hogy tanulási segédeszközt nyújtanak, vagy módszert olyan átszervezés kialakítására a gyógyítandó páciens elméjében, hogy amint a relatíve naiv páciens megfigyeli a gyógyító ténykedését, a materializált vér stb. láttán átkonfigurálja az elme gyökerét, mintegy elhitetvén azzal, hogy a gyógyítás megtörtént, s ennélfogva meggyógyítja önmagát. Helyes volt e az okfejtésem?

Ré vagyok. Ez így van. Kissé bővebben is ejthetünk szót erről a fajta lehetőségről.

Vannak alkalmak, mikor a megváltoztatandó rossz állapothoz az entitásnak nem fűződik érzelmi, értelmi vagy spirituális érdeke, s az pusztán egy – talán véletlenszerű genetikai elrendeződés általi – előfordulás. Ezekben az esetekben az, amit látszólag dematerializálnak, dematerializált marad, s akképp is figyelheti meg bármely megfigyelő.

Az érzelmi, mentális vagy spirituális töltettel rendelkező bajos állapot valószínű, hogy nem marad dematerializált abban az értelemben, hogy ne mutatkozzék meg objektív hivatkozásul a megfigyelő előtt. Jóllehet, ha a kereső él a lehetőséggel, akkor a fizikai komplexum látható rossz állapota meghasonulásban lesz a kereső tényleges egészségével – mint nevezitek e torzulást –, és a tapasztalási hiánya ama torzulásoknak, melyeket az objektív hivatkozás sugallna, fölényben is marad.

Példának okáért ebben az instrumentumban a három kis ciszta eltávolítása olyan anyag eltávolítása volt, melyhez az entitásnak nem fűződött érdeke. Így ezek a daganatok dematerializáltak maradtak az úgynevezett pszichikai műtét átélés után is.

Más pszichikai műtétben e közvetítő veséinek ajánlottak gondosan új létkonfigurációt, amit az entitás örömmel el is fogadott. Mindazonáltal a tudat/test/lélek komplexumnak ez az adott porciója nagyfokú érzelmi, mentális és spirituális töltést hordozott avégett, hogy ez az eltorzult működés okozott nagy betegséget események bizonyos konfigurációjában, melyek eme entitás tudatos döntésében kulmináltak, hogy szolgáljon. Ennek következtében bármely tárgyilagos átvilágítás eme entitás vesekomplexumán kimutatná azt a meglehetősen szélsőséges rendellenességet, amit a pszichikai sebészeti tapasztalás előtt mutatott, mint nevezitek.

A lényeg nem a torzulás dematerializációjának a szemlélő számára történő fennmaradásában van, hanem az újonnan materializált konfiguráció választásában rejlik, amely az idő/térben létezik.

Elmagyaráznád a legutolsó kijelentést az idő/térben lévő konfigurációról?

Ré vagyok. A gyógyítás a tudat/test/lélek komplexum idő/tér porciójában végződik el, a forma készítő vagy éteri test által adoptálódik, majd végül átadatik a fizikai tér/idő illúziónak az aktív citromszín tudat/test/lélek komplexumban való felhasználásra. Az általatok egészségesnek nevezett konfiguráció éteri test általi adoptálása az idő/térben az, ami a kulcsa annak, amit egészségnek hívtok, nem valamely a tér/időben lejátszódó esemény.

E folyamatban a transzdimenzionális megvilágítását láthatjátok annak, amit akaratnak neveztek, mivel az akarat, a keresés, az entitás vágya az, ami az indigó testet az újfajta konfiguráció fölvételére s az idő/térben élő test újraalkotására készteti. Ez egy pillanat alatt megtörténik, és kimondható, hogy működése időre való tekintet nélküli.

Megjegyezhetjük, hogy nagyon fiatal gyermekek gyógyításánál gyakran történik olyan látszólagos gyógyítás a gyógyító részéről, amelyben a fiatal entitásnak nincs szerepe. Ez sosincs így, mivel a tudat/test/lélek komplexum az idő/térben mindig képes akarni az általa tapasztalatul választott torzulásokat, függetlenül az entitás látszólagos korától, miként azt nevezitek.

Ez a vágy vagy akarat, amely az idő/tér részlegen keresztül operál, csak a gyógyított entitás hatásköre, vagy a gyógyítóé is, a kristályosult gyógyítóé is?

Ré vagyok. Szabadjon kihasználnunk ezt az alkalmat annak kimondására, hogy ez a Teremtő tevékenysége. Közelebbről válaszolva meg kérdésedet, a kristályosult gyógyítónak nincs akarata. Egy lehetőséget kínál fel a kimenetelhez való kötődés nélkül, mivel tudatában van annak, hogy minden egy és hogy a Teremtő ismeri meg Önmagát.

Akkor a vágynak erősnek kell lennie a gyógyulást kereső tudat/test/lélek komplexumban ahhoz, hogy meggyógyuljon, hogy a gyógyulás megtörténjen. Ez igaz?

Ré vagyok. Ez igaz egyik vagy másik szinten. Egy entitás lehet, hogy nem keresi tudatosan a gyógyulást, de mégis tudat alatt érezheti egy gyógyulásból adódó új torzuláskészlet szükségét. Ugyanígy egy entitás lehet, hogy tudatosan nagyon kívánja a gyógyulást, ám a lényen belül, valamilyen szinten, okot talál arra, hogy bizonyos konfigurációkat, melyek meglehetősen eltorzultnak tűnnek, valójában azon a szinten helyénvalónak tekintsen.

Felteszem, hogy a torzulások helyénvalóként elfogadásának oka az lehet, hogy e torzulások segítik az entitást a végső céljának elérésében, ami egy továbbhaladás az evolúciós pálya mentén a vágyott polaritás irányába. Így van?

Ré vagyok. Ez így van.

Akkor egy olyan entitás, aki tudatára ébred polarizációjának a másokért való szolgálatot illetően, lehetséges, hogy egy paradox helyzetben találja magát arra az esetre, amelyben képtelen teljesen szolgálni egyes torzulások miatt, amiket azért választott, hogy elérkezzék ahhoz a fölfogáshoz, amelyhez elérkezett. Ennél a pontnál úgy tűnne, hogy a működéssel tisztában lévő entitás meditáción keresztül talán megérthetné a fizikai torzulás enyhítéséhez szükséges mentális konfigurációt, hogy ezzel nagyobb szolgálatára lehessen másoknak ebben az adott nexusban. Igazam van e ebben a gondolatmenetben?

Ré vagyok. Igazad van, habár megemlíthetjük, hogy gyakran összetett okai vannak egy eltorzult fizikai komplexum minta beprogramozásának. Akárhogy is, a meditáció mindig segítséget jelent az én megismerésére.

A gerinc függőleges pozícionálása hasznos e vagy segít e a meditációs folyamatban?

Ré vagyok. Némileg hasznos.

Írásos kérdésem van, kettő is, ami azt illeti. Az első az, hogy felsorolnád e, kérlek, azokat a testen belüli polaritásokat, melyek a meg nem nyilvánult entitás különféle testjei energiaközpontjainak kiegyensúlyozásához köthetők?

Ré vagyok. Ebben a kérdésben nagyadag gondolat rejlik, amit nagyra értékelünk. Lehetséges, hogy maga a kérdés segítségül szolgálhat meditációkhoz erre az adott témakörre. Minden egyes meg nem nyilvánult én egyedi. Az alappolaritásoknak az egyensúlyos vibrációs rátákhoz van közük valamint kapcsolódásokhoz az első három energiaközponthoz és kisebb mértékben az összes többi energiaközponthoz.

Válaszoljunk specifikusabban is?

Lehet, hogy a következő ülésben még visszatérünk erre.

A második kérdést szeretném föltenni. Hogyan épül fel és mit tartalmaz az archetípusi elme, és miként vesz részt az archetípusi elme egy egyéni tudat/test/lélek komplexum intuíciójának és tudatos elméjének tájékoztatásában?

Ré vagyok. Fel kell ismernetek, hogy ezeket a fogalmakat azért kínáltuk fel nektek, hogy azok szemügyre vétele által növekedhessetek saját, önvalótokat illető ismereteitekben. Mi azt szorgalmaznánk, különösen ennél az utóbbi kérdésnél, hogy hallgasd meg azokat a megfigyeléseket ebben a tárgykörben, amiket ezen gyakorlatok tanulmányozója tenne, majd pedig javasolj további módozatokat eme tudakolódások finomítására. Úgy érezzük, nagyobb segítségre lehetünk ily módon.

Említetted, hogy egy energizáló spirál bocsátódik ki akármely gúla tetejéből, s hogy ez javunkra fordítható akkor, ha a fejünk alá helyezzük egy harminc perces vagy annál rövidebb időszakra. Elárulnád, miként hasznos ez a harmadik spirál, s hogy milyen segítséget nyújt az őt fogadó entitásnak?

Ré vagyok. Vannak anyagok, amelyek elfogyasztva a fizikai hordozó számára torzulások tapasztalását okozzák egy energiafokozódás irányába. Ezek az anyagok kezdetlegesek, meglehetősen durván hatva a test komplexum adrenalin áramlásának növekedésére.

A gúla energizálóspirálja által kínált vibráció olyan, hogy minden egyes sejt, a tér/időben és az idő/térben egyaránt feltöltődik, minthacsak rákapcsolódott volna az elektromos hálózatotokra. Az elme élességét, a test fizikai és szexuális energiáit, a lélek akaratának összehangolását, mind mind megérinti ez az energizáló befolyás. E módok bármelyikében használható.

Túl lehet tölteni egy akkumulátort, és ez indokolja figyelmeztetésünket bárki felé, aki ilyen piramisenergiákat használ, hogy miután egy töltést megkapott, távolítsa el a piramist.

Létezik e legjobb anyag vagy optimális méret a fej alá szánt kis piramis számára?

Ré vagyok. Lévén, hogy az arányok olyanok, hogy a gízai piramisban keletkező spirálok jöjjenek létre, a fej alatt használatos legalkalmasabb méret az olyan teljes magasság, ami elég kicsi ahhoz, hogy kényelmesen el lehessen helyezni a fejpárna alatt.

Nincs legjobb anyag?

Ré vagyok. Jobb anyagok vannak, amelyek árucsere rendszeretekben elég drágák. Ezek nem olyan sokkal jobbak a korábban már említett alapanyagoknál. Az egyedüli helytelen alapanyagok a nem nemesfémek.

Namost, említetted a gízai típusú piramis Király Kamrája hatásával kapcsolatos problémákat. Feltételezem, hogy ha ugyanazt a geometriai konfigurációt használnánk, mint ami a gízai piramisnál használatos, akkor ez teljesen rendben volna a fej alá betett piramisnál, mivel nem használnánk a Király Kamrája sugárzásokat, hanem csak a csúcsból származó harmadik spirált, és azt is kérdezem, hogy jobb volna e 60° os csúcsszöget használni, mintsem az ennél nagyobb csúcsszöget? Jobb energiaforrást nyújtana e?

Ré vagyok. A csúcsszögön keresztüli energiához a gízai piramis nagyszerű modellt kínál. Egyszerűen győződjetek meg arról, hogy a piramis olyan kicsi, hogy nincs olyan kis entitás, aki be tudna alá mászni.

Azt feltételezem, hogy ezt az energiát akkor, ezt a spirálozó fényenergiát, valamiképp elnyeli a test energiamezeje. Ez valamiképp kapcsolódna az indigó energiaközponthoz? Jól tippelem?

Ré vagyok. Ez nem így van. Ennek az energiának a jellemzői olyanok, hogy a fizikai komplexum mezején belül közlekedni képes, és besugározza a tér/idő test minden egyes sejtjét, és amint ez megvalósul, besugározza az idő/tér megfelelőt is, amely szorosan illeszkedik a tér/idő citromszín testhez. Ez nem az éteri test avagy szabad akarat hatásköre. Ez egy a Napotok sugaraihoz nagyon hasonló sugárzás. Vagyis óvatosan kell fölhasználni.

Hány darab harminc vagy kevesebb perces alkalmazás volna helyénvaló egy napi ciklusban?

Ré vagyok. A legtöbb esetben egynél nem több. Néhány kevés esetben, különösen ahol az energia spirituális munkára kerül felhasználásra, esetleg elképzelhető lehet a két rövidebb időszakkal való kísérletezés, de bármely hirtelen kimerültségérzet biztos jele annak, hogy az entitás túl lett sugározva.

Segíthet ez az energia bármilyen módon is a fizikai torzulások gyógyítását illetően?

Ré vagyok. Nincs közvetlen gyógyítási alkalmazás ennek az energiának a használatával, habár hogyha meditációval együtt használják, akkor entitások bizonyos hányadának nyújthat némi segítséget a meditációban. Legtöbb esetben leginkább a kimerültség enyhítésében és a fizikai vagy szexuális aktivitás serkentésében hatékony.

A harmadikból a negyedik denzitásba való átmenetben két másik lehetőségünk is van a most általunk tapasztalt típuson túl. Van lehetőségünk még egy totálisan pozitívan polarizált szüretre és egy totálisan negatívan polarizált szüretre, melyek értelmezésem szerint már sok alkalommal lezajlottak másutt az Univerzumban. Mikor totálisan negatívan polarizált szüret van, vagyis mikor tulajdonképp egy teljes bolygó negatívan sarkosult, és megteszi az átmenetét a harmadikból a negyedik denzitásba, olyankor meg kell e a bolygónak tapasztalnia azt a betegség torzulást, mint amit most ez a bolygó tapasztal az átmenet előtt?

Ré vagyok. Jó megfigyelésű vagy. A negatív szüretre nagyfokú diszharmónia jellemző, és a bolygó kifejezi ezt.

A bolygónak bizonyos feltételkészlete van a negyedik denzitásba való átmenet előtt, vagyis a késő harmadik denzitásban, majd aztán mások a feltételek a kora negyedik denzitásban. Tudnál példát hozni egy negatívan polarizált bolygóra, és a késő harmadik denzitás valamint kora negyedik denzitás feltételeire, hogy lássam, azok hogyan változnak?

Ré vagyok. A vibrációk a harmadikból a negyedik denzitásba pontosan úgy váltanak egy negatívan irányult bolygón, ahogy egy pozitívan irányult bolygón. A negatív negyedik denzitással sok képesség és lehetőség érkezik, melyek ismertek előtted. A negyedik denzitás sűrűbb, és sokkal nehezebb a tudat/test/lélek komplexum valódi vibrációit elrejteni. Ez megadja a negyedik denzitású negatívaknak – csakúgy, mint a pozitívoknak – a társas memória komplexumok kialakításának esélyét. Megnyitja a negatívan irányult entitások előtt a lehetőséget egy másfajta feltételrendszerre, amellyel megmutathatják mások feletti hatalmukat, és amellyel önmagukat szolgálhatják. A feltételek ugyanazok, már ami a vibrációkat illeti.

A fizikai torzulások, betegségek mértékére meg efféle dolgokra gondoltam az éppen szüret előtt álló negatív harmadik denzitásban és éppen szüret utáni negatív negyedik denzitásban, vagy az átmenetben. Mik a fizikai problémák, betegségek stb. a negatív késő harmadik denzitásban?

Ré vagyok. Minden egyes planetáris szféra egyedi. A harcias cselekmények problémái, hogy úgy mondjuk, sokkal valószínűbben lesznek nyomasztó gondja a késő harmadik denzitású negatív entitásoknak, mint a föld válaszai a planetáris tudat negativitására, mivel a negatív polarizációt gyakran az ilyen globális méretű háborús magatartások révén érik el.

A negyedik denzitás beköszöntével fokozatosan egy új bolygó és egy új fizikai hordozó rendszer nyilvánul meg, a harcászati tevékenységek pedig gondolatiak lesznek, semmint manifesztálódott fegyverekéi.

Nos, a fizikai betegség miként azt mi ismerjük ezen a bolygón, eléggé elterjedt akkor egy negatív harmadik denzitású bolygón kicsivel a negatív negyedik denzitásba való szüret előtt?

Ré vagyok. A fizikai komplexum torzulásokat, amelyekről beszélsz, kevésbé valószínűen találják meg, amint a negatív negyedik denzitás valószínű választásává kezd válni a szüretnek, az énbe vetett rendkívüli érdekből kifolyólag, mely a szüretelhető harmadik denzitású negatív entitást jellemzi. Sokkal nagyobb gondot fordítanak a fizikai testre, és mentálisan is sokkal nagyobb fegyelmet ajánlanak az énnek. Ez a nagy önérdek és önfegyelmezés orientációja.

Még mindig előfordulnak azon betegségfajták, melyek a negatív érzelmek (úgymint a méreg) tudat komplexumi torzulásaival állnak összefüggésben. Mindazonáltal egy szüretelhető entitás ezeket az érzelmi torzulásokat sokkal valószínűbben használja föl katalizátorként egy expresszív és destruktív értelemben a méreg tárgyát illetően.

Próbálom megérteni annak módját, amiként e betegségek és testi torzulások keletkeznek az egyes polaritások esetében, a pozitívban és a negatívban egyaránt. Úgy tűnik, hogy valami oly módon generálódnak, hogy megteremtsék a megbomlást vagy polarizációt; hogy szerepük van a harmadik denzitásban előforduló eredeti polarizáció megteremtésében. Ez így van?

Ré vagyok. Ez nem egészen így van. A testi vagy elme komplexum torzulásai az azokban a lényekben megtalálható torzulások, akiknek olyan élményekre van szükségük, melyek a polarizációban segítik őket. E sarkosulások lehetnek olyan entitásokéi, akik már megválasztották az utat vagy a követendő polarizációt.

Pozitív irányultságú egyének valószínűbben tapasztalnak torzulásokat a fizikai komplexumban a pazar önérdek híján és a mások szolgálatára eső hangsúly miatt.

Ezenkívül egy polarizálatlan entitásban a fizikai torzulás jellegű katalizátor véletlenszerűen fog generálódni. A remélt eredmény – mint mondod – egy eredeti polaritásválasztás. Ezt a választást gyakran nem hozzák meg, de a katalizátor továbbra is termelődik.

A negatívan irányult egyén [eseté]ben a fizikai testet valószínű, hogy gondosabban ápolják, az elmét pedig fegyelmezik a fizikai torzulásokkal szemben.

Számomra ez a bolygó olyannak tűnik, mint amit én úgy mondanék, hogy a torzulások pöcegödre. Ebbe beleértem általában az összes betegséget és fizikai testi meghibásodást. Úgy sejlik előttem, hogy ez a bolygó igen igencsak elől volna a listán, ha csupán az átfogó mennyiségét néznénk ezeknek a problémáknak. Helyes e az érzésem e feltételezésben?

Ré vagyok. Korábbi anyagra fogunk visszapillantani.

Katalizátor kerül felajánlásra az entitásnak. Ha azt nem használja fel az elme komplexum, akkor az kiszivárog a test komplexumra és valamilyen formájú fizikai torzulásként manifesztálódik. Mennél hatékonyabb a katalizátor felhasználása, annál kisebb fizikai torzulás található.

Azok esetében, akiket ti Vándoroknak neveztek, nemcsak egy veleszületett nehézség van a harmadik denzitású vibrációs minták lekezelésében, hanem egy emlékkép is, noha fátyolos, hogy ezek a torzulások se nem szükségesek, se nem gyakoriak az otthoni vibrációban.

Mint mindig, most is túláltalánosítunk, mivel sok esetben pre inkarnációs döntésekről van szó, amelyek fizikai vagy mentális korlátozásokat vagy eltorzulásokat eredményeznek, de úgy érezzük, hogy a te megközelítésed az ilyen vagy olyan formájú nyomorúság felé vett nagykiterjedésű torzulások.

Csakugyan, egynémely harmadik denzitású planetáris szférán hatékonyabban hasznosítják a katalizátort. A ti planetáris szférátok esetében sok a nem megfelelő felhasználása a katalizátornak s ennek következtében sok a fizikai torzulás.

Még egy kérdésre elegendő energia áll rendelkezésünkre a mostani alkalomra.

Akkor azt fogom megkérdezni, hogy tehetünk e bármit az instrumentum további kényelme vagy a kontaktus javítása érdekében?

Ré vagyok. Folytassátok mint mindig, szeretetben. Minden jó. Lelkiismeretesek vagytok.

Ré vagyok. Búcsúzom tőletek az Egy Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Járjatok az Egy Végtelen Teremtő erejében és békéjében örvendezve. Adonai.