Groepsvraag: Onze vraag voor vanavond gaat over wat we mentale ongelijkheden of distorsies zouden kunnen noemen. Ze lijken in het algemeen vaker voor te komen bij de afgedwaalden. Jullie hebben ons al eerder verteld over de moeilijkheden die door de afgedwaalden en vibraties van een andere dichtheid worden ervaren bij het vermengen met de golflengtes van deze dichtheid, maar naar verloop van tijd lijkt het dat steeds meer mensen, ongeacht afkomst, het moeilijk hebben met het mentaal balanceren van de nieuw-opkomende veranderingen in vibratiegolflengte richting het naderende vierde dichtheid met die oude energieën van onze hedendaagse cultuur. Kun je ons informeren over waarom deze onbalans optreedt? Komen ze vaker voor bij de afgedwaalden? En wat zijn de spirituele grondprincipes achter zulke mentale moeilijkheden?

(Carla is zender)

Wij zijn zij van het principe voor jullie bekend als Q’uo. Gegroet in de liefde en het licht van de ene oneindige Schepper, in wiens dienst wij deze avond tot jullie zijn gekomen. Veel dank voor op ons beroepen om ons bij jullie zoekersgroep aan te sluiten. We zijn verheugd om wat met jullie te mogen delen over onze bescheiden visies op het onderwerp van de toegenomen mentale distorsies van deze bijzondere tijd in de evolutie van jullie planeet.

Voordat we beginnen, vragen we van jullie – zoals altijd – het beroep op de krachten van het onderscheidsvermogen terwijl je leest of luistert naar wat wij te zeggen hebben. Neem die elementen die met je resoneren en gebruik ze naar eigen keuze. Laat die dingen die niet met je resoneren alsjeblieft achterwege. Zo kunnen we namelijk zeker zijn van het behoud van de vrije wil, en schenden we niet de natuurlijke ritmes van jullie spirituele proces.

Laten we het discuteren van dit onderwerp beginnen door het te hebben over de aard van het menselijk dier, om het zo te zeggen. Die combinatie van geest, ziel en lichaam die samen het menselijk wezen opmaken.

Aan zichzelf overgelaten zou je lichaam een achteloos en instinctief leven leiden. Maar je lichaam is niet aan zichzelf overgelaten, noch was dat de bedoeling. In jullie derde dichtheid is het lichaam een voertuig die de geest, lichaam en ziel in een manier meedraagt die niet eerder wordt gezien in de eerste of tweede dichtheid. Jullie huidige dichtheid is die van de Dichtheid van Keuze, en jullie geest, ziel en lichaam zijn afgestemd om te leven in een omgeving die het proces stimuleert waarbij er wordt geleerd om de zelf te identificeren als een op ethiek gebaseerd wezen en om op ethiek-gebaseerde keuzes te maken die de zelf polariseert tot de noordpool van dienst aan anderen of tot de zuidpool van dienst aan zelf.

Het is een omgeving ontworpen om een zelfgenoegzaam persoon uit zijn zelfgenoegzaamheid te schudden en om zijn vooronderstellingen uit te dagen. Het doel hiervan is niet simpelweg om de zoekende ziel een graad van lijden toe te dienen, maar om de weg te banen voor die grootse keuze van polariteit waarop de volgende twee en een halve dichtheden zijn gebaseerd, en welke alleen zal worden verfijnd in de vierde, vijfde en zesde dichtheden met verder geleer over de liefde, de wijsheid en de eenheid.

Het werk wat jullie hier in de derde dichtheid uitvoeren is absoluut cruciaal voor jullie toekomst. Het proces van beslissen wie je bent, wat je gelooft, hoe je beslissingen zal maken, hoe je de reden zult vaststellen voor het hier zijn en wat je hoopt te bereiken in de derde dichtheid zijn allemaal die dingen welke erg vruchtvol zijn om te contempleren en wij raden jullie aan om daarover te peinzen, ieder op zijn eigen manier.

Terwijl jullie allen jullie wegen banen door de dagen van incarnatie in de derde dichtheid, uiten jullie jezelf fysiek door middel van wat je zegt en wat je doet, hoe je voelt en hoe je het leven ervaart. Op metafysiek niveau, aan de andere kant, uit je jezelf in een altijd-vloeiende en altijd-veranderende manier door de constante veranderingen in je energieke lichaam, waarin verschillende chakra’s reageren op de dingen die je denkt, doet of voelt.

Globaal gezien verandert je vibratie erg veel van moment tot moment en van dag tot dag, afhankelijk van de katalysator die je ervaart en de hoeveelheid moeilijkheden die je ervaart bij het reageren op die katalysator. Alhoewel, tegen het oppervlak van deze constante veranderingen in je energieke lichaam aan, bevindt zich een diepere vibratie die, om het zo te zeggen, het gemiddelde van het spectrum van vibraties van elke chakra neemt en een basale vibratie maakt, wat fungeert als jouw persoonlijke handtekening in tijd/ruimte. We hebben vaak door dit instrument doorgegeven dat wij nooit jullie namen zullen hoeven te weten, aangezien we jullie identiteit helder aangeboden krijgen door de vibraties en kleurpatronen van jullie energieke lichamen, welke even uniek en distinctief voor ons zijn als een vingerafdruk voor een criminoloog is.

In zekere zin zou het kunnen worden gezegd dat spirituele evolutie bestaat uit het verminderen van het verschil tussen je basale vibratie en de vibratie van de ene oneindige Schepper, wiens aard en vibratie de onvoorwaardelijke en absolute liefde is. Deze reis wordt ondernomen door elke zoeker door alle dichtheden van het octaaf terwijl hij op zijn eigenaardige persoonlijke manier zijn pad beloopt, zoals diegene bekend als Kris eens zei. 1

De vibratie van de ene oneindige Schepper is het begin en het einde, niet alleen voor een entiteit in een incarnatie, maar voor de entiteit binnenin het gehele palet van het octaaf van ervaring. Door alle vele dichtheden, door alle lessen van elke dichtheid, en door de ontelbare ervaringen welke samen jullie persoonlijke vooroordelen en distorsies opmaken, zoek je eindeloos terug te keren naar die vibratie die jouw thuis is, je aard, je oorsprong, en je einde. Het is een dorst en verlangen binnenin de dieptes van je aard, dieper dan je gedachten, meer intiem met jou verbonden dan alle valkuilen van cultuur, taal en het leren die het oppervlak van jouw wateren doen kabbelen terwijl je door de oceaan van het leven beweegt.

Deze ene oorspronkelijke Gedachte is een toetssteen die in elke dichtheid kan worden ervaren. De ervaring van deze Logos, alhoewel, rijst omhoog tot het bewustzijn vanuit de wortels daarvan, welke op zo een manier zijn geplaatst in het milieu van jullie dichtheid om jullie in staat te stellen om de liefde en de vibratie van die onvoorwaardelijk compassievolle Logos te vertegenwoordigen en identificeren.

Wanneer een entiteit is afgedwaald naar de derde dichtheid vanuit een andere dichtheid omdat het wenst te dienen in de tijd van de oogst, zoals velen van jullie volk hebben gekozen te doen, blijven er bepaalde echo’s en schaduwen van de thuisdichtheid behouden in de geïncarneerde zelf van de derde dichtheid. Een voorbeeld van hoe dit werkt zou zijn dat een entiteit van een bepaalde omgeving wie vele avonturen heeft beleefd verhuist naar een compleet nieuwe omgeving en geheugenverlies lijdt. Over de jaren heen went die person aan de nieuwe omgeving en creëert zelfs een gevoel van thuishorigheid voor zichzelf, een gevoel van juistheid. En toch blijft er binnenin de onbewuste delen van de zelf een verstopt maar koppig bewustzijn dat er een andere manier is, een alternatieve manier van zijn en van levensopvatting.

In een zekere zin is het toetreden van de derde dichtheid een soort van geheugenverlies, in de zin dat de sluier van vergetelheid zich laat zakken, zodat men gesluierd is van zijn herinneringen van wie hij is en waarom hij hier naartoe is gekomen, naar deze interessante maar ietwat moeilijke plek genaamd planeet Aarde in de derde dichtheid. Deze bedekking van herinnering in de incarnatie van de afgedwaalde kan inderdaad leiden tot verhoogde kansen op de manifestatie van een bepaald onvermogen om op een goede wijze om te gaan met de omgeving op deze Aarde.

In sommige gevallen is er zelfs een bewust gevoel van “Dit is niet mijn thuis; dit is niet de plek waar vanuit ik ben verrezen.” En dat gevoel van geïsoleerd zijn in een vreemde plek kan een heleboel angst en contractie veroorzaken. De zelf wordt verdedigend opgesteld om te kunnen overleven. Aanpassingen worden gemaakt welke de entiteit in staat stellen om te overleven in de wijdere omgeving van het Aardse leven, tot enige mate. Maar, met het doel van overleving in gedachten, is de focus vernauwd, zijn de fortificaties verdikt en versterkt, en is er de neiging om een zelf-gegeneerde realiteit te scheppen waarin de entiteit wel kan overleven, of zich in staat tot overleven voelt.

Deze toename van distorsie betekent soms dat het voor de afgedwaalde moeilijker is om onverdedigd te blijven en om het energieke lichaam open en vloeiend te houden. Dit is een distorsie die zichzelf staande houdt, in de zin dat naarmate er door de angstige en defensieve contracties van het energieke lichaam minder energie door [de lagere chakra’s van het energieke lichaam] naar het hart kan bewegen, de entiteit steeds minder in staat wordt om met deze gevoelens om te kunnen gaan. En dus, in de loop van het leven, naarmate de incarnatie rijper wordt, is er de natuurlijke neiging voor deze zelf om meer in plaats van minder energiek vervormd te geraken, meer in plaats van minder verdedigend opgesteld, en minder in plaats van meer capabel om gebruik van deze omgeving van de Dichtheid van Keuze te kunnen maken.

Onze hoop wanneer we spreken over de afgedwaalden en hun moeilijkheden is niet om hun te excuseren of om hun zwarigheden te rechtvaardigen. Liever hopen wij om hen tot een staat van geheugenis te brengen. De sleutel tot niet bang en onverdedigd worden is de herinnering van waarom de beslissing was gemaakt; in goed vertrouwen en met een verheugd hart om tussen hen van de derde dichtheid te kunnen leven in deze tijd. De beslissing was gemaakt in een sfeer van absolute compassie en de hoogmoedige en volkomen volhartige vastberadenheid om deel van het goede van die derde dichtheid uit te maken voor hen die momenteel de oogst benaderen. Er was zelfs een competitie voor kansen om te mogen incarneren, en elk van degenen die zichzelf als een afgedwaalde beschouwt kan er zeker van zijn dat het geen onbedachte beslissing was, maar het resultaat van diepe overweging en absolute zekerheid.

Wij weten niet welke specifieke woorden dat oorspronkelijke geheugen zouden kunnen aanwakkeren, want het zit te ver achter die sluier. Toch is er altijd een moment van kristallijn bewustzijn, een tijd van helderheid die komt naar allen wie vragen om bewuster van hun diepere gedachten en aard te worden. En we moedigen jullie wie zichzelf terugvinden in deze woorden aan om in vol vertrouwen en goed geloof tot jullie diepere zelven en tot jullie begeleiding te keren, en om de intentie te zetten om dieper bewust te worden van de begeleidende motivatie die je tot het dienen aanzette in deze specifieke manier op deze specifieke tijd.

In tijden van grote getale van katalysator en veel ondervonden moeilijkheden in het omgaan met de directe omgeving, is het extreem behulpzaam om dit sleutelbewustzijn te vinden, dit kerngedeelte van zekerheid. Wanneer jouw ervaring die van lijden is, is het erg behulpzaam om dat lijden te kunnen plaatsen in de context van het wijdere leven gewijd tot het dienen. En alhoewel het ervaren van deze moeilijkheden niet een substantiële invloed op je algemene vibraties uitoefent, doet dat het wel op de oppervlakservaring van je dagelijkse leven, zodat je veel meer in staat zult zijn om te lachen en dankbaar te zijn voor zowel de uitdagingen van je incarnatie als de waargenomen zegeningen.

Daarbij moet er ook gezegd te worden dat wanneer je zo dichtbij de aanvang van de activatie van de vierde dichtheid van je planeet bent als jullie nu zijn, er steeds meer van een bepaalde soort katalysator verschijnt wat het omgekeerde is van de normale moeilijkheden van een afgedwaalde. Voor ons lijkt het dat deze toenemende vervlechting van de lichten van de derde dichtheid door en met die van de vierde dichtheid voor allen op Aarde een steeds groter wordende gevoeligheid voor zaken als de waarheid en duidelijkheid heeft geschapen, zowel voor inheemsen als afgedwaalden,

In zekere zin is de vooruitgang van alle zoekenden, de vooruitgang van hij die zichzelf beter en beter leert kennen. In het derde-dichtheidsleven zoals het millennia lang op jullie planeet is ervaren is er derde-dichtheidslicht geweest dat scheen, zowel op fysiek als metafysiek niveau, en jullie hielp met het werken richting het maken van de keuze van polariteit, en het behouden en vergroten van die keuze. In de afgelopen ongeveer veertig van jullie jaren is de situatie stapsgewijs veranderd, en dat heeft het wat moeilijker gemaakt voor de derde-dichtheidsentiteiten op jullie planeet. Jullie planeet komt steeds dichter en dichterbij dat moment, wanneer de vierde dichtheid de actieve wordt, en het licht van de derde-dichtheid uitgeput zal zijn.

We zeggen nu niet dat het zonnelicht weg zal gaan. Dit instrument sprak eerder vandaag nog met zij wie dachten dat misschien op de winterzonnewende in 2012 de derde-dichtheidservaring uit zal flikkeren waarna er geen derde-dichtheid meer zal zijn. Wij suggereren alhoewel niet dat dit het geval is. In plaats daarvan zouden wij willen suggereren dat het licht wat de spirituele of metafysische atmosfeer van de derde dichtheid heeft gecreëerd op zo en zo een manier uitgeput zal worden, en dat het licht wat jullie derde-dichtheidslichamen treft dat van de vierde dichtheid zal zijn, welke jullie niet gemaakt zijn om te kunnen begrijpen zonder vele distorsies.

De manier waarop dit instrument deze verandering heeft ervaren is een kwestie geweest van compleet incapabel zijn van het vermijden van kijken naar absoluut elk stuk van de universele persoonlijkheid die dit instrument bezit welke nog niet is geïntegreerd in het hart, de geest en het basale wezen van de oppervlakspersoonlijkheid.

Het is niet ongebruikelijk dat er aspecten zouden zijn van de schaduwkant van een persoonlijkheid welke detectie hebben vermeden. De reden hiervoor is simpel. Voor de meesten die gefocust op het positieve pad van polariteit zijn is er geen verlangen om diep of grondig die aspecten van de persoonlijkheid te onderzoeken zoals de moordenaar, de overspelige, de jaloerse, diegene gevuld met hebzucht voor wat hij niet heeft, de vervalsenaar, diegene die alleen zoekt te vernietigen. Dit zijn allemaal aspecten van de universele zelf. Elke entiteit bezit ze en het merkteken van een waarlijk spiritueel volgroeide entiteit in een incarnatie is dat diegene zijn schaduwkant onder ogen heeft gezien, het heeft omarmd, het heeft vergeven en het heeft gevraagd om naar het goede toe te werken. Wij zouden willen suggereren dat elke entiteit het vermijden van die dringende kwesties in het leven waarmee hij tot nu toe nog niet heeft hoeven omgaan steeds als minder en minder mogelijk heeft ondervonden.

Men zou kunnen zeggen dat het probleem of het uitdagende van de situatie is dat deze bewustheden opborrelen in manieren die niet meteen door het energielichaam geabsorbeerd kunnen worden. In plaats daarvan is er een schrille, harde sensatie, alsof deze nieuwe bewustheden te zwaar zijn om te verdragen. Er is in de programmering van de derde dichtheid, om het zo te zeggen, het gebrek aan de capaciteit om de vierde dichtheid in een compleet comfortabele manier te ervaren. Hierdoor is er deze bruuske sensatie, of een van het gebrek aan dank voor deze nieuwe bewustheden. Ze lijken de zelf een ruwe kennis aan te bieden die onmogelijk te verdragen lijkt.

Hierom worden er momenteel geen entiteiten op jullie Aarde meer geboren met alleen deze derde-dichtheidsprogrammering. Zij die ten deze tijde jullie planeet betreden om te incarneren hebben de tweevoudige programmering van zowel de derde als de vierde dichtheid. En dus hebben ze van beide dichtheden de inheemse wortels van bewustzijn en alle bijkomende vervoersystemen die van het diepe bewuste naar het oppervlak leiden. Daarom zijn de jongere entiteiten onder jullie in staat om het licht in een veel efficiëntere wijze te gebruiken. En toch, vanwege de toegenomen helderheid en het vergrote vermogen om informatie te behouden die het vierde-dichtheidslicht brengt, uiten diezelfde jongere entiteiten zich alsof ze inderdaad moeite hebben met het verbinden met de alledaagse realiteit van de derde dichtheid.

Al met al kunnen we jullie vertellen dat dit een zeer uitdagende maar ook heel vruchtvolle tijd is voor jullie wie zich momenteel in vlees bevinden op de Aarde. Jullie hebben nu, op dit keerpunt van de planeet zelf, een unieke gelegenheid om binnenin je eigen wezen een locatie en een plaats dat liefde is aan te bieden.

We vragen jullie om in dezer dagen compassievol te zijn, zowel voor jezelf als voor je medemens. Spiritueel gezien biedt deze tijd je zeker niet de makkelijkste, meest aangename of leukste manieren om je eigen hemelse natuur te ervaren.

Die tijden zouden inderdaad kunnen komen. Want die wereld waarin jullie je bevinden, dat ware geschenk van de eerste en tweede dichtheid, loopt over van schoonheid en comfort. En alles in de natuur bevindt zich in een staat van liefde voor jou, net zoals de botten in je lichaam welke – in hun instinctieve leven – een beantwoordende en overweldigende liefde voor de omgeving hebben en nergens meer van genieten dan het dansen op het ritme van de gehele schepping. De wereld die meer dan mens is bevindt zich overal om je heen als een enorme en grotendeels onbenutte bron voor diegenen wie hun balans wensen terug te vinden en hun distorsies te verminderen. We raden het onderdompelen in deze wereld van natuur ten zeerste aan.

Een andere bron voor mensen wie hun standvastigheid willen versterken met deze uitdagende psychische atmosfeer is de hulp en de troost van je begeleidingssysteem. Je hebt je hogere zelf, hoe je ook denkbeeld wil vormen van die entiteit, die je hoogste en beste zelf is, en tot wie je toegang hebt door het simpelweg te vragen. Je hebt angelieke hulp. En voor afgedwaalden, is er ook de steun van het sociaal geheugencomplex waar je vandaan komt. Al deze liefhebbende en zorgzame bondgenoten zijn even dicht bij jou als je volgende gedachte. En het is de wijze zoeker wie zichzelf de discipline leert om in gedachte tot dankzegging voor deze hulpbronnen te keren, en tot het raadplegen daarvan, want het is waar dat zij die vragen beantwoord worden. Treedt daarom de stilte toe, mijn vrienden, en vraagt.

Boven alles wat we hebben gezegd keren we echter terug naar dat waar we aan het begin al over spraken. In de spirituele reis wordt er gezocht naar het verminderen van de verschillen tussen jouw golflengte en die van onvoorwaardelijke liefde. Achter alle ‘wie’-, ‘wat’- en ‘waarom’-en bevindt zich de liefde. En je begrijpt waarlijk wat de liefde is. Zoek het daarom. Open jezelf tot de liefde. Laat jezelf geliefd worden. En tenslotte, laat jezelf het achterwege laten van die dingen die liefde niet uiten toe, niet het vragen om verandering, maar het toestaan van verandering wanneer het gebeurt.

Mijn beste vrienden, wees niet bang voor wat jullie zullen vinden naarmate jullie dieper in jullie aarden duiken. Al die artefacten van de menselijke persoonlijkheid zijn slechts de bloem die groeide uit de zaad van de onvoorwaardelijke liefde. Wees angstloos terwijl je je richting die zaad begeeft, want je zult niet walgen wanneer je dat vindt wat hij die bekend staat als Jim de meniscus 2 van het leven heeft genoemd. Hoe dieper je in je persoonlijkheid gaat, hoe minder persoonlijk het wordt, en hoe meer liefdevol.

Wij zouden nu willen vragen of er een vervolg op deze vraag is. Wij zijn zij van Q’uo.

[Kant een van de tape eindigt]

Ik denk dat er geen vervolg is op de hoofdvraag. Ik zal nog snel willen vragen of het de energieën zou verstoren als ik eventjes naar de printer loop om de vragen van buitenlandse lezers op te halen?

(Carla is zender)

Wij zijn zij van Q’uo. Mijn broeder, het is goedgunstig van je om het te vragen en we zullen rondwervelen terwijl jij je reis begaat. Wij zijn zij van Q’uo.

[Pauze]

Wij zijn zij van Q’uo, en we zouden willen vragen of er momenteel nog een vraag is?

J uit Californië vraagt: “Dient het tot het hoogste goed als een dienst-aan-anderen entiteit bidt voor een succesvolle oogst voor de dienst-aan-zelf-bevolking?”

Wij zijn zij van Q’uo, en zijn bewust van je vraagstelling, zuster. Het hart van het bidden is het instellen van een verlangen met een geformuleerde intentie, en mijn zuster, als dit jouw verlangen is en jij je aangezet voelt om dit te doen, dan raden wij je aan om vanuit je gevoel te bidden. Om het gebed universeel te maken zou het niet benodigd zijn om de polariteit per se als ofwel dienst-aan-anderen of dienst-aan-zelf te specificeren. Alleen simpelweg het bidden opdat de kloof van onverschilligheid plaats moge maken voor het vermogen om het verlangen van het hart te vinden en daarnaartoe te kunnen polariseren. Of dat verlangen nu dienst-aan-zelf of dienst-aan-anderen moge zijn, het vergroot de oogst desalniettemin.

Wij vragen nu of er nog een vraag is op dit moment? Wij zijn zij van Q’uo.

M schrijft: “Het is welbegrepen dat de sluier van vergetelheid noodzakelijk is voor het maken van de keuze gebaseerd op vrije wil om te polariseren tot het positieve. En toch observeer ik, als een afgedwaalde die deze keus al heeft gemaakt in het verleden, dat de sluier in mijzelf voortleeft. Volgens mijn begrip van jullie boodschappen zal die sluier in mijzelf blijven omdat het de vrije wil van anderen die nog niet gepolariseerd zijn zou kunnen schenden als het verwijderd zou worden. Toch begrijp ik niet waarom dit het geval is. Het lijkt mij dat het mogelijk zou zijn voor mij om tegelijkertijd volledig bewust te zijn van zowel de derde als de vierde dichtheid zonder inbreuk te maken op de vrije wil van anderen die kiezen om onbewust van de vierde dichtheid te blijven. Leg alstublieft uit waarom de opheffing van de sluier bij een gepolariseerde zou resulteren in de schending van de vrije wil van een nog niet gepolariseerd iemand.”

Wij zijn zij van Q’uo, en zijn bewust van jouw vraag, mijn broeder. Mijn broeder, als jij volledig bewust zou worden van zowel derde-dichtheidsbewustzijn en het gebrek aan de sluier die karakteristiek is van vierde-dichtheidsbewustzijn zou het geen inbreuk maken op de vrije wil van een andere zelf, maar op die van jou.

Je bent een bepaald wezen, broeder. Het is een uitstekend wezen. Jij koos om naar de derde dichtheid te komen met de sluier van vergetelheid, juist omdat je bij zaken van metafysische en ethische keus compleet op je eigen vermogens van geloof, hoop en liefdadigheid zou worden afgegooid. Je kwam niet naar de derde dichtheid om het te overkomen. Je kwam naar de derde dichtheid om in de illusie rond te trekken en om de enige oneindige Schepper te dienen.

Heb je moeten klauwen om een verhoogd bewustzijn van wat achter de sluier zit te bereiken? Wij denken van niet. Wij geloven dat er vele momenten zijn geweest in welke je de sluier hebt gepuncteerd die waardering verdienen. Desondanks dat, mijn broeder, als jij zonder enige moeite achter de sluier van vergetelheid zou kunnen dwarrelen, zou je onmiddellijk van de voordelen van het leven op puur geloof verholpen worden. Wanneer je binnen deze sluier van vergetelheid kiest om richting de liefde te keren, om liefde te leven en om het te zijn, heb je dat tegen de wind in moeten doen. En met het tegemoet komen van en het werken met deze weerstand heb je je ziel getemperd en heb je het werk gedaan waarvoor je bent gekomen.

Aldus, mijn broeder, zouden we zeggen dat het geen kwestie van schending van vrije wil van een ander is wat je behoudt van in staat zijn tot in zowel de derde als vierde dichtheid kunnen dwalen. Het is eerder dat de natuur van de derde dichtheid een bepaalde inspanning van wilskracht vergt, van geheugenis, van verlangen en spirituele volwassenheid om te leven naar vierde-dichtheidswaarden en je te gedragen alsof er geen sluier is.

Elke keer dat je handelt vanuit geloof om de liefde te vergroten en om de getuige en de boodschapper ervan te zijn, verhelder je het bewustzijn van de gehele planeet. En hierom kwam je hier, mijn broeder. We danken degene bekend als M voor deze vraag en waarderen de energieën die het op hadden gewekt.

Mogen we nu vragen of er een laatste vraag is? Wij zijn zij van Q’uo.

Er is eentje van C, wie zegt: “Ik ben betrokken bij het maken van biologisch afbreekbare lijkkisten om mensen een natuurlijk alternatief voor begrafenis te bieden. Ik zou graag willen weten of deze onderneming behulpzaam is voor de algemene inspanning van onze collectieve spirituele evolutie. Deel alstublieft die gedachten welke niet mijn vrije wil schenden en bespreek die spirituele grondprincipes die mij hiermee zouden kunnen helpen.”

Wij zijn zij van Q’uo, en zijn bewust van je vraagstelling, zuster. Wanneer acties uitgevoerd worden in jullie Aarde-wereld, hebben ze hun bovenliggende oppervlak-aspecten, en wat subtielere aspecten welke verbonden zijn met de betrokken verwachtingen, hopen en motivaties om je zo en zo te gedragen. Terwijl de bovenliggende aspecten van je vraag niet al te geschikt zijn voor spirituele benadering, aangezien het een kwestie is van een fysiek voertuig terugbrengen naar de stof waar het vandaan kwam, ongeacht van hoe het wordt gehuisvest, zijn er desalniettemin substantiële voordelen welke te maken hebben met de motivaties voor dit product verkrijgbaar stellen.

Wij voelen dat de motivatie het verlangen was om de eenheid van het al te uiten en geen centraler spiritueel principe kan betrokken zijn bij een beslissing om te handelen op jullie planeet. De creatie van biologisch afbreekbare huizen voor de doden leidt tot de gevolgtrekking dat het goed is om terug te keren naar het stof in zo een open en volle manier, niet verdedigend opgesteld tegenover de natuurlijke processen van desintegratie van het lichaam, maar ze omarmend. Derhalve roept deze actie, bij het verkrijgbaar stellen van dit product, het bewustzijn aan dat alles een is en alles liefde is.

Daarom prijzen wij deze motivatie en de spirituele principes achter de beslissing om dit product te creëren, zuster, en voelen wij dat jouw creativiteit om een heiligdom te kunnen brengen naar die aspecten van het leven die door het merendeel niet als heilig wordt beschouwd een uitstekende manier is van liefde tonen aan de wereld om je heen en je bewustzijn van de eenheid van het al te uiten.

De energie van deze groep neemt af en het is tijd om afscheid te nemen. We willen iedereen bedanken met heel onze harten voor dit moment van stilte en zoeken van de waarheid. Het was een waar plezier voor ons om onze dienst te uiten door onze gedachten met jullie te mogen delen en we danken jullie voor deze kans. We verlaten dit instrument en deze groep met verheugenis en dankzegging. Wij laten jullie in de liefde en het licht van de ene oneindige Schepper. Wij staan bekend tot jullie als het principe van Q’uo. Adonai, mijn beste vrienden. Adonai vasu, borragus.


  1. Kris Kristofferson, This Old Road, CD, ©2008, alle rechten voorbehouden, “Pilgrim’s Progress.” Dit liedje speelde tijdens het afstemmingsproces van de groep voorafgaand de sessie. Het gedeelte van de tekst waaraan Q’uo refeert is dit refrein, in het Engels:

    Am I young enough to believe in revolution? Am I strong enough to get down on my knees and pray? Am I high enough on the chain of evolution To respect myself, and my brother and my sister And perfect myself in my own peculiar way?

     
  2. De context waarin Jim het zei is dat de meniscus door www.dictionary.com gedefinieerd is als “het holle of bolle bovenoppervlak van een buis van vloeistof, waarvan de afbuiging veroorzaakt is door spanning op het oppervlak.” Deze spanning op het oppervlak betekent dat er een lichte weerstand is wanneer je de oppervlak van de vloeistof wil doorbreken.