Beste Q’uo, deze wereld wordt geteisterd door terugkerende verhalen van intens conflict, disharmonie en leed. Een recent voorbeeld doet zich voor in Europa waar honderdduizenden vluchtelingen hun door problemen geteisterde thuisland hebben verlaten om veiligheid, zekerheid en een nieuwe kans op leven te vinden. Er staan deze vluchtelingen veel verwelkomende energieën te wachten, maar ook veel verzet en op sommige plaatsen zelfs gewelddadige xenofobe aanvallen. Onze belangrijkste focus vandaag ligt op de betekenis en het doel van deze gebeurtenissen. Zijn deze katalysatoren ontworpen, zogezegd, om te dienen als mechanismen voor een wereldwijde katalysator die velen, zo niet alle mensen binnen de illusie treft? Dat wil zeggen, wekken deze katalysatoren de wereldwijde identiteit op en helpen ze ons om moeilijke vragen over liefde en wie we zijn onder ogen te zien? De secundaire focus van onze vraag is dienstbaarheid. Voor degenen die reageren op deze verontrustende momenten en besluiten dat ze willen dienen en liefde willen uitstralen, hoe kunnen ze in de behoeften van vluchtelingen en al diegenen die onder onderdrukking lijden voorzien? Wat kunnen we echt doen in ons dagelijks leven en in meditatie om vrede te brengen op deze belaste planeet?

(Jim channelt)

Ik ben Q’uo en groet ieder van jullie in de liefde en in het licht van de Ene Oneindige Schepper. Het is ons een groot voorrecht jullie vanmiddag te mogen spreken in jullie kring van zoeken. We zijn ons bewust van de vragen die in jullie gedachten en in jullie harten spelen, en we hopen dat we in staat zullen zijn om wat begrip aan deze zorgen toe te voegen wanneer we ze deze dag behandelen. We zouden jullie, zoals altijd, als een gunst aan ons willen vragen om jullie eigen persoonlijke onderscheidingsvermogen te gebruiken terwijl jullie naar onze woorden luisteren, zodat je de woorden kunt nemen die voor jou betekenis hebben en alle andere achter je kunt laten, want we zouden geen struikelblok voor jullie willen vormen.

Als jullie ons deze gunst zouden willen bewijzen, zouden we ons het meest vrij voelen om onze mening te uiten - en we onderstrepen ‘mening’, want dit is wat we hebben geconstateerd; we beweren niet onfeilbare informatiebronnen te zijn. Zoals een van de grote schrijvers van jullie geschiedenis, die bekend staat als William Shakespeare, zei: “De hele wereld is een toneel”, 1 en alle mensen zijn slechts acteurs; elk speelt in zijn tijd vele rollen en dit, mijn vrienden, constateren wij in heel jullie opgetekende geschiedenis, en ook vandaag de dag, want elke gebeurtenis op jullie planeet, heeft wat relevantie voor elk van jullie en elke entiteit die op dit moment bestaat in jullie derde-dichtheidservaring.

Jullie planeet is, zoals jullie weten, behoorlijk goed gevestigd in de vierde dichtheid in de tijd/ruimterijken van jullie innerlijke niveaus. Er beweegt veel gedachte-energie naar deze rijken vanuit velen op het oppervlak van jullie planeet, terwijl de ervaringen, de tijden, de intensiteiten en de variëteiten verschuiven en toenemen, en van entiteit naar entiteit gaan, van land naar land, waardoor de gehoopte uitbreiding mogelijk zal zijn van het groene-straal-energiecentrum dat in staat zal zijn zijn onvoorwaardelijke liefde en begrip te delen met iedereen op het oppervlak van de planeet.

Dit is de tijd van afstuderen, de tijd van oogsten, op jullie planeet, en iedereen die hier op dit moment is, is hoopvol en in staat om geoogst te worden in hun zielenessentie. Elk heeft echter een fragment van die essentie in de illusie van de derde dichtheid geprojecteerd in de hoop dat de resterende lessen - die afstuderen mogelijk zullen maken - kunnen worden geleerd binnen de “korte tijd”, zoals jullie het zouden noemen, die nog resteert van de derde dichtheid voor deze specifieke planeet.

Dus, elke entiteit heeft, laten we zeggen, de gelegenheden geprogrammeerd om die lessen te leren die de opening van het hartchakra mogelijk zullen maken, zodat onvoorwaardelijke liefde door kan gaan van rood, door oranje, geel en naar de groene hart-straal, en van daaruit naar buiten schijnen voor degenen rondom elke entiteit. Zoals je je kunt voorstellen, zijn er verschillende niveaus van succes in dit programma om het hartchakra te openen. Entiteiten kunnen elke soort ervaring programmeren die je je maar kunt voorstellen, en veel die je je niet kunt voorstellen, in de hoop dat deze opening van het hartchakra wordt bereikt.

Voor veel entiteiten vindt het leren meer op massaniveau plaats, zogezegd. Deze entiteiten zijn degenen die zich binnen de naties van jullie planetaire sfeer bevinden die gewoonlijk worden beschreven als zijnde van de “derde-wereldvariëteit”, wat in algemene termen in de derde dichtheid zou betekenen dat er minder grondstoffen van de planeet beschikbaar zijn voor hun gebruik, waarbij de behoefte aan individuele expressie enigszins afgestompt is en de, laten we zeggen, dictatoriale uiting van bestuur en heerschappij, die op zijn beurt een soort beroering zou veroorzaken binnen verschillende culturen die de behoefte aan de uitdrukking van persoonlijke en individuele vrijheden voelen opkomen. Naarmate deze vrijheden grenzen en beperkingen vinden binnen het aanvaarde culturele milieu van verschillende aantallen en massa’s entiteiten, beginnen de delen van de cultuur die zich het meest onderdrukt voelen hun rebellie te uiten, zoals inderdaad, dit land, waarin jullie je nu bevinden, zijn behoefte aan rebelleren vele jaren geleden heeft gevonden in wat in de sessie van vanmiddag ‘het schot dat over de hele wereld is gehoord’ 2 is genoemd.

Zo voelen alle entiteiten op een bepaald moment binnen hun incarnatie-ervaring de behoefte om de individuele vrijheden op welke mogelijke manier dan ook tot uitdrukking te brengen. Als het niet mogelijk is om dit als een normale routine of ervaring binnen de culturele illusie te doen, dan zijn het dat wat je de opstanden, de guerrillaoorlogsvoering enzovoort zou noemen, die plaatsvinden. We zien dat in veel van de landen die nu zorgen voor wat jullie de immigranten hebben genoemd - de massa’s die deze gebieden verlaten vanwege interne conflicten en de burgeroorlog, zoals jullie het zouden noemen, die naar die gebieden van verhoopte veiligheid verhuizen binnen de culturele uitingen die je het Europese continent zou noemen - dat binnen deze entiteiten de mogelijkheid komt om zielen die hun richting op reizen op zoek naar veiligheid met hoop in het hart en niet meer dan de kleding op hun rug, te verwelkomen. En dan is er de mogelijkheid om de energie van het hartchakra tot uitdrukking te brengen door deze entiteiten te accepteren of niet, zoals in het geval van velen binnen de deelstaten van dit land die hebben verklaard dat dit niet zal gebeuren.

Jullie hebben inderdaad grote massa’s entiteiten binnen de planetaire sfeer die nu bezig zijn met een hele grote les; het leren of de principes die worden onderwezen in de religieuze systemen van de cultuur van elk land inderdaad lessen zijn die de cultuur zal opvolgen, of dat ze misschien worden genegeerd; of het groene-straal-energiecentrum misschien gesloten zal blijven net zoals de grenzen binnen bepaalde landen of staten, of dat er de mogelijkheid is om het hartchakra te openen op een niveau dat groot genoeg is om grote aantallen entiteiten te verwelkomen die weinig hebben om zich aan vast te klampen voor hun dagelijks levensonderhoud, en de toekomstige uitdrukking van vrijheid en thuis van een leven dat in meer normale omstandigheden wordt geleefd.

Het is de grote test voor de bevolking van jullie planeet in deze tijd, die men kan vergelijken met het eindexamen dat velen binnen jullie onderwijssysteem aan het einde van het schooljaar ondergaan. Dit, mijn vrienden, is het grote onderzoeken van het hart; of het kan worden geopend voor degenen die vreemden worden genoemd, voor degenen die sommigen als gevaar zouden zien; of het kan worden gezien dat – zoals het stemlied dat werd gespeeld voordat deze sessie begon zegt – Is God werkelijk één van ons? 3 Observeert de Schepper ergens dat dit alles gebeurt, of is de Schepper hier onder jullie, binnenin jullie, bezig met het ervaren van alles wat jullie voelen, zien en je verbeelden?

Vrienden, we denken dat jullie het antwoord op deze vraag al weten. Inderdaad, de Schepper is in alles. Alle entiteiten op deze planeet zijn uitdrukkingen van de Ene Oneindige Schepper die deze gelegenheid heeft aangegrepen om vrijheid van wil te geven aan elk van zijn delen, zodat lessen kunnen worden uitgedrukt en geleerd, en de vruchten van het leren van ervaring kunnen worden aangeboden aan de Schepper als een middel waardoor het zichzelf kan leren kennen op manieren die niet mogelijk zouden zijn zonder dat de vrije wil wordt uitgeoefend op de manier waarop het nu wordt uitgeoefend.

Vergis je niet, want er zijn inderdaad geen fouten; de Schepper kán leren van elke beslissing die door elke entiteit op het planetaire oppervlak wordt genomen. Enkele van de lessen die worden geleerd, kunnen zijn dat er in sommige omstandigheden een limiet is aan de hoeveelheid groene-straal-energie die sommige entiteiten kunnen bieden aan degenen die voldoende anders lijken te zijn dan zijzelf zodat hen deze universele energie van acceptatie, begrip en tolerantie wordt geweigerd. Het kan zijn dat de meeste entiteiten op de planeet deze grote leercyclus op een andere planeet van de derde dichtheid moeten herhalen, als de lessen hier niet kunnen worden geleerd. Het is inderdaad zo dat een groot deel van de bevolking van deze planeet afkomstig is van een andere planeet waar deze lessen niet geleerd zijn.

Het is onze vurige hoop dat meer entiteiten op dit planetaire oppervlak dieper in hun hart kunnen kijken en zien waar er ruimte is voor andere entiteiten; dat de omhelzing van het gezin verder mag reiken dan het huishouden, de gemeenschap, de staat of zelfs het land, dat alle entiteiten uiteindelijk gezien kunnen worden als het Zelf, gezien als de Schepper. We realiseren ons dat dit niet waarschijnlijk is, mijn vrienden, het is echter altijd mogelijk, en we hopen dat een ieder van jullie deze lessen letterlijk ter harte mag nemen en in zijn eigen hart het pad van dienstbaarheid aan degenen om hem heen zal vinden dat je ware gevoelens zal uitdragen met betrekking tot de Ene Schepper.

We zouden dit contact op dit moment graag overdragen aan degene die bekend staat als Steve, zodat we het tweede deel van de vraag van deze middag kunnen behandelen. We staan bij jullie bekend als hen van Q’uo; wij dragen dit contact op dit moment over.

(Steve channelt)

Ik ben Q’uo, en ik ben met dit instrument. We willen beginnen met dit instrument te bedanken voor de zorg waarmee het ons uitdaagt voorafgaand aan onze communicatie, want het is voor zover wij begrijpen zo dat er veel stemmen zijn die de hunne met de onze willen vermengen, en niet al deze stemmen zijn in staat om de Ene Schepper te dienen op de manier en in de polariteit waarmee wij hebben gekozen om te dienen, en dus verwelkomen we het onderscheidingsvermogen en de vastberadenheid om alleen die energieën naar voren te brengen die resoneren met het open hart. Wij zijn zelf schepselen van het open hart, en we verwelkomen in ons hart degenen die hetzelfde zoeken.

Als we ons richten op de vraag hoe men de katalysator die op planetaire schaal tot ons komt, kan integreren met die katalysator die deel uitmaakt van de dagelijkse toewijzing, zogezegd, vinden we dat het goed is om in gedachten te houden dat jullie leven in een omgeving die veel verschillende paden van zoeken kent, en zoals jullie weten, deelt niet elk pad dezelfde fundamentele ambitie of dezelfde polariteit.

Er zijn mensen die de Ene Schepper zoeken door het openen van het hart te verwaarlozen. Deze individuen zijn op zo’n manier door jullie sociale complexen verspreid dat ze vaak de richting van zoeken die wordt nagestreefd door degenen die groepen van samen-zoeken willen vormen verwarren en frustreren. [Dit zijn vaak] degenen die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van jullie maatschappelijke complexen, jullie deelnemers aan het zogenaamde politieke leven.

De dynamiek die ontstaat als gevolg van een interactie van individuen, van groepen, van staten, van religie, van mensen met verschillende talen en culturele tradities en etnische achtergronden, kan een zeker gevoel van chaos geven aan de ervaring die voor iedereen beschikbaar is op deze planeet, en nog nooit is deze chaos zo dramatisch en zo wijdverbreid geweest als nu.

Tot op zekere hoogte kan op het overgangspunt van een planeet van de derde dichtheid worden verwacht dat er een zekere mate van desorganisatie en verwarring zal zijn, want het is een tijd van opening waarin veel energiepatronen die in de loop der eeuwen een gesloten vorm aan hebben genomen, uit elkaar beginnen te vallen, hun greep beginnen te verliezen, nieuwe en onverwachte vormen aan beginnen te nemen; en dit kan op zichzelf al verwarrend zijn voor degenen die in turbulente tijden leven.

Wanneer men aan dit feit het extra punt toevoegt dat, op een planeet die een gemengde oogst ondergaat, de reisrichtingen niet allemaal hetzelfde zullen zijn, wanneer de fundamentele verplichtingen van spiritueel zoeken op gespannen voet lijken te staan, bereikt men een niveau van verwarring dat nog veel groter is, en het is onze observatie dat deze planeet, waarop jullie je huidige levenservaring genieten, vooral bekend staat om de grote variatie in soorten energieën evenals de ervaring van oppositionele energieën die het ondergaat. Er is, zoals je zou kunnen zeggen, een zeer actieve loyale oppositie, en deze oppositie is niet beperkt tot jullie aardse niveaus.

Dit kan nogal moeilijk voor jullie zijn om mee om te gaan, vooral wanneer het gebeurt dat onervaren zielen die hun hart voor de eerste keer openen ontdekken dat ze kansen krijgen voor dienstbaarheid die echt heel sterk verschillen van hun fundamentele bedoeling, en het kan dus lijken dat men het alles dient, dat men de Schepper dient, en dat men zijn medezoekers het best dient wanneer men activiteiten onderneemt die voor de meeste anderen nogal vijandig lijken. Dit kan lijken op een echte vorm van dienstbaarheid, en als het spirituele zoeken bijzonder sterk is en het onderscheidingsvermogen niet bijzonder sterk, kan het voorkomen dat serieuze zielen de kracht van hun zoeken uitdrukken op manieren die echt heel destructief zijn.

Nu zouden we jullie willen vragen om een analogie te overwegen. En dit is om de omstandigheden van planetaire chaos te vergelijken met soortgelijke omstandigheden van individuele of persoonlijke chaos die zich kunnen voordoen op overgangspunten in de individuele levenspatronen. Wanneer iemand veranderingen in de persoonlijkheid ondergaat, is het bijna onvermijdelijk dat er bepaalde oudere gedragspatronen zijn waarvan wordt aangetoond dat ze in toenemende mate geen nut meer hebben, waarvan het goed zou zijn als de persoonlijkheid in staat zou zijn om ze af te werpen om zo terecht te komen in een meer robuuste of gezonde configuratie. Echter, deze oudere persoonlijkheidskenmerken, deze oudere gedragspatronen of vormen waar in de loop der jaren een bepaalde energie in is geïnvesteerd, deze energie gaat een eigen leven leiden, zogezegd. Het is alsof er een kleine bezittende entiteit is die heeft geleerd om in een groter gastheerorganisme te leven, en die een huis heeft ingenomen in bepaalde delen van het organisme, terughoudend is om dit huis op te geven, terughoudend is om de autoriteit op te geven waarvan het heeft ontdekt dat het ervan geniet om het in dit deel van het persoonlijke wezen uit te oefenen.

Zo’n bezittende energie, als we het zo mogen noemen, zal zeer waarschijnlijk weerstand bieden wanneer hem wordt gevraagd om dat domein vrij te geven dat het zo lang angstvallig heeft bewaakt, en het is heel goed in staat zich te gedragen op manieren die antisociaal zijn, op manieren die blijkbaar contraproductief zijn in relatie tot het totale welzijn van het organisme. Het is heel goed in staat om gevaarsignalen uit te zenden en te proberen het grotere zelf ervan te overtuigen dat een verandering op dit gebied, waartoe het grotere zelf al heeft besloten, in feite een behoorlijk riskant idee zou zijn, in feite heel gevaarlijk zou zijn, niet alleen voor het zelf, maar misschien ook voor anderen eromheen, en voor het sociale leven als geheel.

Om het even welk doelwit van de gelegenheid dat wordt ingeroepen ter verdediging van dit kleine baljuwschap 4 dat deze kleine opstuwingsenergie van het zelf heeft besloten te verdedigen, kan worden gezien als essentieel voor het overleven zelf, kan worden geprojecteerd als noodzakelijk voor het toekomstige welzijn van het organisme. En het kan een toestand creëren waarin één van twee dingen mogelijk lijkt te zijn.

In de eerste plaats kan men dit deel van het zelf dat om erkenning schreeuwt afwijzen en het als het ware op het altaar van de vooruitgang offeren.

Het tweede pad is dat van het accepteren van dit deel van het zelf dat schreeuwt om acceptatie, en het de stem te geven die het nodig heeft totdat het in staat is te begrijpen dat het zelf niet wordt bedreigd door de veranderingen die worden voorgesteld en in feite al zo ver gevorderd zijn dat ze nu onvermijdelijk zijn.

Het lijkt ons, mijn vrienden, dat het tweede pad nuttiger is voor degenen die het hart willen openen, maar we zullen toegeven dat het tweede pad in veel opzichten uitdagender is, omdat dit vereist dat je die delen van het zelf op je neemt, die delen van je eigen persoonlijkheid die hebben geleerd om in de schaduwen te wonen, die hebben geleerd de schaduwen te omarmen, die hebben geleerd de schaduwen lief te hebben, en hebben geleerd om vanuit de schaduwen te spreken, en om deze delen van het zelf te benoemen als een deel van jezelf – om deze delen van het zelf te erkennen als een deel van jezelf, om deze delen van het zelf te accepteren die voor jou nu onaanvaardbaar lijken, als, inderdaad, aanvaardbaar.

Dat wil niet zeggen dat je nu geneigd bent om de kleine ondeugende duivels te vieren die in je persoonlijkheid wonen; dat wil niet zeggen dat je - als een principe van je eigen toekomstige ontwikkeling - elk van deze verdwaalde duisternissen die nog in je leven, wilt omarmen, maar het wil zeggen dat deze stemmen die zich in angst uitspreken, stemmen zijn die ook liefde nodig hebben. Het zijn stemmen die vragen om niet hard te worden veroordeeld, maar om een ruimte te krijgen, om gehoord te worden, om hun pijn te mogen uiten, zodat wanneer de echo van deze kreten van angst eindelijk wegsterft, de stemmen kunnen beginnen om naar een diepere bron te kijken en te ontdekken dat er verschillende manieren van expressie voor hen beschikbaar beginnen te komen, zodat we in dat koor van stemmen dat elk zelf is, langzaam, en we benadrukken, langzaam, nieuwe harmonieën kunnen zien ontstaan.

In het proces kan men een meer volmaakte persoonlijkheid zien ontstaan, een persoonlijkheid die minder op twee fronten wordt verdedigd: een, de voorkant van de externe relatie met de samenleving als geheel, of anderen binnen de samenleving; en twee, het front dat zich richt op die energieën in het zelf die lange tijd hebben geleden onder beperking, onderdrukking en afwijzing. Een minder verdedigde persoonlijkheid is er één die beter in staat is om op een openhartige manier uit te drukken wie ze is, en om het anders-zijn zijn uitdrukking te laten vinden in dat gevoel van “wie”:

Wie ben ik?

Ik ben meer dan ik ooit had kunnen voorstellen.

Ik ben jou.

Ik zie dat jij ook mij bent.

Dit is geen gemakkelijke oefening, dat erkennen we. Het wordt veel moeilijker gemaakt wanneer je anderen in je omgeving tegenkomt die niet dezelfde toewijding aan genezing lijken te delen, niet dezelfde toewijding lijken te delen voor de openheid van het verwelkomende hart.

Het is dus één zaak wanneer men de hongerige vreemdeling tegenkomt, de vreemdeling die het koud heeft, de vreemdeling die verdwaald is, de vreemdeling die verlaten is, om dan de deur te openen en voor voedsel, warmte en acceptatie te zorgen. Maar het is een andere zaak om te maken te krijgen met degenen die niet de intentie hebben om het welkom dat je te bieden hebt in goede gratie te aanvaarden, maar die de intentie hebben de heer des huizes te verslaan, de bestaande orde omver te werpen, heerschappij over anderen te verwerven, de donkere vreemdeling van angst in het politieke lichaam te introduceren.

We bagatelliseren de moeilijkheid die met deze laatste mogelijkheid gepaard gaat niet, want het is een moeilijkheid die op vele niveaus door de hele schepping heen resoneert en niet beperkt is tot jullie planetaire ervaring. Maar in jullie overgangstijd onthult het de zeer grote verwarring die ontstaat wanneer degenen wiens algemene neiging is om het hart te openen, harten tegenkomen die helemaal niet van plan zijn geopend te worden, en in feite elke intentie hebben om alles te doen wat ze kunnen om het openen van harten om hen heen te voorkomen.

Wanneer je wordt geconfronteerd met deze vijandige energie, is het een algemene neiging om vol afschuw terug te deinzen, de verdediging op te voeren en zelfs een agressieve houding aan te nemen tegen degenen die de energie van oorlog hebben getoond. Wij treuren met jullie, mijn vrienden, dat deze defensieve terugtrekking tot op zekere hoogte noodzakelijk lijkt; maar we willen jullie waarschuwen dat jullie grote onderscheidingsvermogens tot jullie beschikking hebben, waarmee je kunt zien wanneer een aangeboden energie, zeer gepolariseerd naar het negatieve, echt niet de kans biedt om hier succesvol mee om te gaan.

Maar je kunt ook zien dat er veel voorbeelden om jullie heen zijn van degenen die, net als jullie, proberen het hart te openen, maar die zijn gaan wankelen onder de druk van de heftige katalysator en terugdeinzen in oppositie tegen deze katalysator op een manier die het karakter lijkt te delen van die katalysator waartegen zij zich verzet, dat wil zeggen, die juist de negativiteit lijkt aan te nemen die zij verwerpt.

Het is zeker waar dat, zoals wij zeggen, onderscheidingsvermogen nodig is om te zien welke reactie afkomstig is van een geblokkeerd open hart, en welk initiatief dat van een stuwkracht van negatieve energie is met de bedoeling om controle of overheersing te bereiken. We herinneren jullie er wel aan, dat het laatste relatief zeldzaam is in vergelijking met het eerste. En daarom stellen we voor dat jullie in overweging nemen dat het niet goed is om een oordeel te vellen tegen degenen onder wie je je nu bevindt, als het simpelweg zou gebeuren dat ze een ander standpunt hebben ingenomen dan het jouwe, of op een meer dramatische manier, laten we zeggen, of misschien met meer vijandigheid hebben gereageerd jegens een traumatische katalysator die van extreem negatieve herkomst lijkt te zijn.

Degenen die op deze manier reageren, ontdekken ongetwijfeld in zichzelf de oude resonantie van deze schaduwzelf die generaties lang op de loer heeft gelegen. Ze ontdekken ongetwijfeld deze kleine pakketjes negatieve energie die ze zelf hebben gekoesterd, en ze laten ongetwijfeld toe dat deze pakketjes negatieve energie worden geactiveerd door de katalysator die wordt aangeboden.

Dat betekent echter niet dat deze zielen, die op zoveel andere manieren medezoekers met jullie zijn, veracht moeten worden, op de vuilnisbelt van de mensheid gegooid moeten worden, afgewezen of hard veroordeeld moeten worden, want wie is er onder jullie zonder een klein pakketje negatieve energie, en wie kan zeggen welke katalysator in staat zal zijn om deze kleine pakketjes negatieve energie onverwachts van energie te voorzien? We vragen je dus om te overwegen wat het is dat deze pakketjes zou kunnen genezen.

Het belangrijkste principe in dit opzicht is het simpele principe dat negativiteit negativiteit voortbrengt; oordeel verwekt oordeel; en dus wanneer een vriend, een metgezel, een medezoeker in een toestand van reactiviteit, van woede, van afschuw of van haat wordt geworpen, is het ergste wat je kunt doen op de reactie reageren, de haat haten, aangezien dit alleen maar toestaat dat emoties in het negatieve register door de eeuwen heen blijven weergalmen, zoals ze inderdaad hebben gedaan in jullie sociale energiecomplex.

Genezing is een gebeurtenis die beetje bij beetje plaatsvindt. Het vindt plaats in de zachtmoedigheid en in de rust die ontdekt kan worden wanneer men zich realiseert dat verschil op zich niet bedreigend is; dat net zoals de schepping talrijk en divers is, en het kleurenspectrum oneindig gearticuleerd in tinten van elke mengvorm en verschijning, dat zo ook de processen van het menselijk wezen oneindig gevarieerd zijn. En binnen deze schakering is nog steeds integratie mogelijk, precies in die mate dat het verschil wordt gevierd, de verschillen worden verwelkomd, het verschil wordt geaccepteerd, zelfs als het expliciet naar voren komt als dat wat onaanvaardbaar is.

Weinig planetaire ervaringen zijn zo uitdagend in hun aard en in hun structuur van overvloedige katalysator als degene wiens ervaring je nu deelt en gedeeltelijk vormt. Het is een heilzame meditatie om te bedenken dat elk laatste deel van de planetaire ervaring deel uitmaakt van een geheel dat, in de volheid van de tijd, geheeld zal worden. Elke laatste stem zal worden uitgenodigd om in het koor te zingen.

Het is absoluut waar dat een afgestemd oor nodig is om te beginnen om de echo te horen van het koorfeest dat zal opstaan en de hemel zal vullen. Het is misschien meer dan verwacht kan worden om jezelf de taak op te leggen om elk moment van elke dag te leven met dit geluid dat vreugdevol op je achtergrond speelt, maar het bevat een gedachte - misschien is het slechts een verdwaalde vluchtige hoop, misschien is het is een geur die op een zomeravond wordt gedragen, maar het is een gedachte die in moeilijke tijden net een beetje voeding kan bieden, en net genoeg, om je door dat moment heen te helpen. En het moment dat vreugdevol wordt omhelsd bouwt voort op een ander moment dat vreugdevol wordt omhelsd, men kan beginnen te ontdekken dat de zorgen van de dag minder belastend zijn, en men kan beginnen te ontdekken dat die katalysator die zwaar is, hoewel het nog steeds moeilijk is, toch kan worden gedragen.

We zien vele moedige zielen op jullie planeet worstelen met lasten die schrikbarend moeilijk zijn, en toch kan van tijd tot tijd het gefluister van een glimlach op het gezicht van alle dappere zielen worden gezien, en daar, mijn vrienden, is waar de hoop ligt. De hoop ligt in het niet veroordelen van het planetaire criminele element, maar in het besef dat uiteindelijk allen één zijn. Jij, die misschien crimineel lijkt voor mij, en ik, die misschien crimineel lijkt voor jou, zijn - in het uitreiken van mij naar jou en jij naar mij - één. Wij zijn hen van Q’uo en zijn zeer verheugd geweest om ons bij jullie te voegen en jullie zoektocht ernaar geeft ons ook de mogelijkheid om ons zoeken te verdiepen, zelfs als we merken dat we de kans krijgen om verdriet om te zetten in vreugde. Het is een project dat we op dit moment met jullie delen, en we zijn jullie dankbaar dat jullie ons een klein beetje aanwezigheid geven in jullie wereld en we bedanken jullie voor de kans om de prachtige inspanningen te voelen die worden geleverd binnen deze cirkel van zoeken, want, mijn vrienden, deze inspanningen zijn een baken van hoop die tot in de hemel schijnt.

Wij danken jullie, mijn vrienden. Wij zijn hen van Q’uo en op dit moment zouden we dit instrument verlaten en terugkeren naar degene die bekend staat als Jim om te ontdekken of er nog meer vragen zijn bij degenen hier die zoeken. Ik ben Q’uo. Adonai, mijn vrienden, Adonai.

(Jim channelt)

Ik ben Q’uo en ben opnieuw met dit instrument. We zouden willen vragen of er nog vragen zijn die we kunnen bespreken, aangezien dit instrument wat energie in reserve heeft. Is er op dit moment een andere vraag?

Slechts één Q’uo. Hoe kan de zwerver reageren op alle chaos, geweld, samenzweringen en dienstbaarheid aan zelf - kortom al het slechte nieuws - op een manier die hun primaire functie vervult om de planetaire vibratie te verlichten en als een baken of herder te dienen voor anderen?

Ik ben Q’uo en ben op de hoogte van je vraag, mijn broer. Het is een vraag die het overwegen waard is, want die entiteiten binnen deze cirkel van zoeken vallen binnen die categorie die je de zwerver zou noemen, en elk vraagt zich af hoe ze deze specifieke missie kunnen volbrengen, zogezegd. Elk is in deze planetaire sfeer geïncarneerd om haar in de eerste plaats te helpen door haar eigen lichttrillingen toe te voegen, zodat de trillingen van de planeet zelf worden verlicht en verminderd in hun hevigheid, laten we zeggen, in de uitdrukking van disharmonie.

Elke zwerver heeft ook de specifieke taak om een manier te vinden waarop hij zelf kan evolueren, niet alleen door dienstbaarheid aan de planeet in het algemeen, maar ook in een bepaalde zin aan degenen om hem heen op de dagelijkse-activiteiten-basis. We zouden nogmaals het gebruik van de meditatieve staat aanbevelen om datgene te onderzoeken waarvan eenieder denkt dat het de primaire mogelijkheid is om te leren in dienst aan anderen, en dat te verkennen voor zover men zich terdege bewust is van deze specifieke dienst, de gevolgen ervan en de uitdrukking ervan in je wezen. En dan, om de uitdrukking van deze dienstbaarheid volledig na te streven.

Wanneer men het nieuws, laten we zeggen, tot in het extreme verontrustend en disharmonisch vindt, kan men de met licht gevulde vibraties van genezing en liefde sturen naar die gebieden of entiteiten die dat nodig hebben, of zelfs naar de hele planeet, want dat wat je op je nieuws ziet, is slechts een klein deel van de moeilijkheden die op planetaire schaal worden uitgedrukt. Men mag het oog open houden, laten we zeggen, voor de kansen die op je pad komen, want echte toevalligheden bestaan niet, en die kansen om op een uitgebreidere manier van dienst te zijn, zullen, als ze geschikt zijn voor je wezen, hun weg vinden naar jou, zodat jij energie kunt geven van ofwel de activiteiten van je fysieke voertuig, de financiële middelen waarmee energie wordt aangeboden, of op een andere manier; het creëren van poëzie, het creëren van muziek, het creëren van een omgeving die ondersteuning biedt aan degenen die ondersteuning nodig hebben op een van de vele manieren waarop entiteiten falen in hun dagelijkse ronde van levensonderhoud en levendigheid.

Er is geen vast patroon of regel in dit opzicht. Men moet zich realiseren dat wat voor ieder geschikt is om te doen zijn weg naar jou zal vinden, want, nogmaals, er zijn geen fouten en alles is als een mogelijkheid gepland voor de incarnatie, zodat alles kan worden bereikt als men, laten we zeggen, oplettend is.

Is er nog een vraag, mijn broer?

Nee, dank je, Q’uo.

Wij danken je, mijn broer. Is er op dit moment een andere vraag?

[Lange pauze]

Ik ben Q’uo, en aangezien het erop lijkt dat we voor vanavond door de vragen heen zijn, zullen we nogmaals onze grote dankbaarheid uiten aan elk aanwezig in deze cirkel van zoeken voor het met ons delen van jullie liefde en licht, en voor het feit dat jullie ons de gelegenheid hebben gegeven om deel te nemen binnen jullie cirkel van zoeken. Deze cirkel produceert opnieuw een geweldige lichtstraal die voorbij alle gezichtsvermogen reikt tot in de sterrenhemel.

Wij danken jullie voor jullie toewijding aan dienstbaarheid, voor jullie wens om verder van dienst te zijn en voor de open harten die er binnen deze kring zijn. We staan bij jullie bekend als hen van Q’uo. We zullen op dit moment afscheid nemen van dit instrument en van deze cirkel van zoeken. We verlaten elk van jullie, zoals altijd, in de liefde en in het licht van Ene Oneindige Schepper. Adonai, mijn vrienden, Adonai.


 1. Van Shakespeare’s As You Like It, de opening van Act II Scene VII:

  All the world’s a stage, And all the men and women merely players; They have their exits and their entrances, And one man in his time plays many parts…

   
 2. Van de Wikipedia pagina “Shot heard around the world”. “De zin komt oorspronkelijk uit de eerste strofe van Ralph Waldo Emerson’s “Concord Hymn” (1837), en verwees naar het eerste shot van de Amerikaanse Revolutionaire Oorlog. Volgens het gedicht van Emerson vond dit cruciale schot plaats bij de North Bridge in Concord, Massachusetts, waar de eerste Britse soldaten sneuvelden in de veldslagen van Lexington en Concord.” 

 3. Het stemmingsnummer voor de sessie was “One of Us” van Joan Osbourne, een nummer dat in 1995 op het album Relish werd uitgebracht met een refrein dat als volgt gaat:

  What if God was one of us? Just a slob like one of us? Just a stranger on the bus Trying to make His way home?

   
 4. baljuwschap (zelfstandig naamwoord): Middeleeuwse term: iemands ambtsgebied of rechtsgebied.