Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

Czy mógłbyś mi najpierw podać stan instrumentu?

Jestem Ra. Zniekształcenia energii fizycznej tego instrumentu są takie, jak wspomniano wcześniej. Poziom energii życiowej został zniekształcony z normalnych poziomów, nieco w dół, z powodu zniekształcenia w aktywności kompleksu umysłu tego instrumentu, który jest odpowiedzialny za, powiedzmy, trudności w osiągnięciu odpowiedniej konfiguracji dla tego kontaktu.

Czy odprawiany przez nas rytuał wydpędzający w jakikolwiek sposób przyczynił się do oczyszczenia miejsca pracy i odseparowania od wpływów, których nie chcemy?

Jestem Ra. To jest całkiem poprawne.

Czy możesz mi powiedzieć, co mogę zrobić, aby poprawić skuteczność rytuału?

Jestem Ra. Nie.

Czy możesz mi powiedzieć, co spowodowało, że podczas dwóch ostatnich medytacji poprzedzających tę ten instrument wpadł w stan nieświadomości do tego stopnia, że ją przerwaliśmy?

Jestem Ra. Możemy.

Czy mógłbyś mi to powiedzieć?

Jestem Ra. Istota z grupy Oriona, która pozdrawia ten instrument, najpierw próbowała spowodować, aby kompleks umysłu/ciała/ducha, który możesz nazwać duchem, opuścił fizyczny kompleks żółtego promienia w złudnym przekonaniu, że przygotowuje się do kontaktu z Ra. Znasz tę taktykę i jej konsekwencje. Instrument, bez przerywania po wyczuciu tego pozdrowienia, wezwał do uziemienia w kompleksie fizycznym, prosząc o trzymanie ręki.

W ten sposób najważniejszy cel istoty Oriona nie został osiągnięty. Niemniej jednak odkryła, że obecni nie byli w stanie odróżnić nieświadomości, z nienaruszonym umysłem/ciałem/duchem, od stanu transu, w którym kompleks umysłu/ciała/ducha nie jest obecny.

Dlatego w pełni zastosowała pozdrowienie, które powoduje zawroty głowy, a w medytacji bez zabezpieczenia powodowało w tym instrumencie zwykłą nieprzytomność, jak to, co nazwalibyście omdleniami lub zawrotami głowy. Istota Oriona konsekwentnie użyła tej taktyki, aby powstrzymać kontakt Ra przed możliwością osiągnięcia celu.

Instrument zaplanował operację ręki na przyszły miesiąc. Jeśli znieczulenie ogólne zostanie użyte do stworzenia stanu nieświadomości, czy ten lub jakikolwiek inny parametr operacji pozwoli na jakiekolwiek wtargnięcie istot Oriona?

Jestem Ra. Jest to skrajnie nieprawdopodobne ze względu na konieczność, aby intencją kompleksu umysłu/ciała/ducha, gdy opuszcza kompleks fizyczny żółtego promienia, służby Stwórcy w najbardziej właściwy sposób. Postawa osoby zbliżającej się do takiego doświadczenia, jak opisujesz, nie byłaby zbliżaniem się do stanu nieświadomości z taką postawą.

Mamy tutaj, jak sądzę, bardzo ważną zasadę w odniesieniu do Prawa Jedności. Powiedziałeś, że postawa jednostki ma ogromne znaczenie dla bytu Oriona, aby mógł być skuteczny. Czy mógłbyś wyjaśnić, jak ten mechanizm działa w odniesieniu do Prawa Jedności i dlaczego postawa istoty ma ogromne znaczenie i dlaczego pozwala to na działanie istoty Oriona?

Jestem Ra. Prawo Pomieszania lub Wolna Wola, jest absolutnie najważniejsza w działaniu nieskończonego stworzenia. To, co jest zamierzone, ma taką samą intensywność przyciągania do bieguna przeciwnego, jak intensywność intencji lub pragnienia.

Tak więc ci, których pragnienia są płytkie lub przemijające, doświadczają jedynie ulotnych konfiguracji tego, co można by nazwać okolicznościami magicznymi. Istnieje punkt zwrotny, punkt podparcia, który kołysze się, gdy kompleks umysłu/ciała/ducha dostraja swoją wolę do służby. Jeśli ta wola i pragnienie jest służeniem innym, aktywuje się odpowiednia polaryzacja.

W warunkach tej grupy istnieją trzy takie wole działające jako jedna z instrumentem na, powiedzmy, centralnej pozycji wiernościsłużbie. Tak musi być dla równowagi między pracą a kontynuacją kontaktu. Nasz kompleks wibracyjny jest również jednoznaczny w tych działaniach, a nasza wola służenia jest również pewnego stopnia czystości. To stworzyło przyciąganie przeciwnego bieguna, którego doświadczasz.

Możemy zauważyć, że taka konfiguracja wolnej woli, ukierunkowana na służenie innym, ma również potencjał do zaalarmowania ogromnej masy siły światła. Ta pozytywna siła światła działa jednak również z wolnej woli i musi być przywoływana.

Nie mogliśmy o tym mówić i nie będziemy was prowadzić, ponieważ natura tego kontaktu jest taka, że czystość waszej wolnej woli musi być przede wszystkim zachowana. W ten sposób przedzierasz się przez doświadczenia odkrywając te uprzedzenia, które mogą być pomocne.

[Między końcem tej odpowiedzi a początkiem następnego pytania jest 30-sekundowa przerwa.]

Negatywnie zorientowane istoty, które kontaktują się z nami i innymi na tej planecie są ograniczone przez Pierwsze Zniekształcenie. Zostały one oczywiście ograniczone przez właśnie wykonany rytuał odpędzania. Czy mógłbyś opisać, w odniesieniu do wolnej woli, jak one ograniczają się, aby działać w ramach Pierwszego Zniekształcenia? A jak działa sam rytuał wypędzania?

Jestem Ra. To zapytanie ma kilka części. Po pierwsze, ci o negatywnej polaryzacji nie działają z uszanowaniem wolnej woli, chyba że jest to konieczne. Wzywają siebie sami i naruszają wolę, gdy tylko uznają, że jest to możliwe.

Po drugie, są oni ograniczeni przez wielkie Prawo Pomieszania w tym sensie, że w większości przypadków nie są w stanie wejść do tej planetarnej sfery wpływów i są w stanie wykorzystać okna zniekształceń czasu/przestrzeni tylko wtedy, gdy istnieje wezwanie do równoważenia pozytywnego wezwania. Kiedy już tu są, ich pragnieniem jest podbój.

Po trzecie, w przypadku trwałego usunięcia tego instrumentu z tej przestrzeni/czasu, konieczne jest umożliwienie instrumentowi opuszczenie jego kompleksu fizycznego żółtego promienia z własnej wolnej woli. W ten sposób podjęto próbę oszustwa.

Użycie generowanych form świetlnych sprawia, że takie istoty odkrywają ścianę, przez którą nie mogą przejść. Wynika to z kompleksów energetycznych istot świetlnych i aspektów Jednego Nieskończonego Stwórcy przywoływanych i wywoływanych w budowaniu ściany światła.

Wszystko, czego doświadczamy w związku z tym kontaktem – nasze zniekształcenie w kierunku wiedzy aby służyć, zniekształcenie istoty Oriona w kierunku próby zmniejszenia skuteczności tej służby – wszystko to jest wynikiem Pierwszego Zniekształcenia, jak to widzę, w tworzeniu całkowicie wolnej atmosfery dla Stwórcy, aby stać się bardziej świadomym Siebie poprzez wzajemne oddziaływanie Jego części, jednej względem drugiej. Czy mój pogląd jest właściwy w odniesieniu do tego, co właśnie powiedziałem?

Jestem Ra. Tak.

Na ostatniej sesji wspomniałeś, że gdyby instrument wykorzystał jakąkolwiek zwiększoną energię życiową, której teraz doświadcza do aktywności fizycznej, zebrałby „przykre żniwo“. Czy mógłbyś mi powiedzieć, jaki jest charakter tego przykrego żniwa i dlaczego miałby być doświadczany?

Jestem Ra. Poziom energii fizycznej jest miarą ilości dostępnej energii kompleksu ciała kompleksu umysłu/ciała/ducha. Pomiar energii życiowej to taki, który wyraża ilość energii bytu kompleksu umysł/ciało/duch.

Ta istota ma wielkie zniekształcenia w kierunku aktywności kompleksu umysłu, aktywności kompleksu ducha oraz tego wspaniałego kanału prowadzącego do Stwórcy, woli. Dlatego energia życiowa tego instrumentu, nawet przy braku jakiejkolwiek mierzalnej rezerwy fizycznej, jest dość znaczna.

Jednakże użycie tej energii woli, umysłu i ducha dla rzeczy należących do kompleksu fizycznego powoduje znacznie większe zniekształcenie w zmniejszaniu energii życiowej niż użycie tej energii dla tych rzeczy, które są w najgłębszych pragnieniach i woli kompleksu umysłu/ciała/ducha. W tej istocie pragnienia te są dla służby Stwórcy. Ta istota postrzega wszelką służbę jako służbę Stwórcy i dlatego ostrzegaliśmy w tym względzie grupę wsparcia i sam instrument. Nie wszystkie posługi są jednakowe w głębokości zniekształcenia. Nadużywanie tej energii życiowej jest, dosłownie, szybkim pozbywaniem się siły życiowej.

Wspomniałeś, że dostępna jest duża ilość światła. Czy mógłbym ja lub ta grupa, poprzez odpowiedni rytuał, użyć tego do naładowania życiowej energii instrumentu?

Jestem Ra. Zgadza się. Jednakże przestrzegamy przed jakąkolwiek pracą, która wzbudza jakąkolwiek osobowość; dobrze jest być wybrednym w swojej pracy.

Czy mógłbyś wyjaśnić, co rozumiesz przez „wzbudza jakąkolwiek osobowość?“

Jestem Ra. Możemy zaoferować wskazówki. Wyjaśnienie jest naruszeniem. Możemy tylko prosić, abyś zdał sobie sprawę, że wszyscy są Jednym.

Zawarliśmy „Shin“ w rytuale wypędzającym, „Jod Heh Vau Heh“, aby zrobić z tego „Jod Heh Shin Vau Heh.“ Czy to jest pomocne?

Jestem Ra. Jest to pomocne zwłaszcza w przypadku instrumentu, którego zniekształcenia wibrują bardzo zgodnie z tym kompleksem wibracji dźwięku.

W przyszłości będziemy mieć medytacje grupowe jako nasze niedzielne medytacje wieczorne. Martwię się… zabezpieczeniem instrumentu, jeśli ponownie jest byłaby kanałem podczas nich. Czy istnieje optymalny czas lub limit czasu, aby rytuał wypędzania był skuteczny? Albo jeśli nieustannie, codziennie oczyszczamy miejsce pracy, które używamy do medytacji w niedzielny wieczór, rytuałem wypędzającym, czy działało by to przez dłuższy okres czasu, czy też rytuał powinien być wykonywany bezpośrednio przed medytacjami?

Jestem Ra. Twoje poprzednie założenie jest bardziej poprawne.

Czy istnieje jakiekolwiek niebezpieczeństwo, przy zachowaniu ostrożności w wieczorowych niedzielnych medytacjach, że instrument zostanie wyprowadzony przez istotę Oriona?

Jestem Ra. Możliwości dla istoty Oriona są całkowicie zależne od stanu świadomości i gotowości instrumentu. Sugerowalibyśmy, że ten instrument jest wciąż zbytnim neofitą, by otwierać się na pytania, skoro jest to format używany przez Ra. Wraz ze wzrostem świadomości instrumentu, ten środek ostrożności może stać się niepotrzebny.

Czy można nadmiernie doenergetyzować instrument transferami energii seksualnej?

Jestem Ra. Nie.

Dlaczego nie ma ochrony na podłodze lub na dole rytuału wypędzania i czy powinien być?

Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy.

Wytworzenie psychicznego pozdrowienia jest możliwe tylko poprzez centra energetyczne wychodzące ze stacji, którą możesz przywołać w fioletowym promieniu, przechodząc przez centrum energetyczne adepta i stamtąd w kierunku okazji. W zależności od wibracyjnej natury i celu pozdrowienia, czy to pozytywnego czy negatywnego, istota zostanie pobudzona lub zablokowana w pożądany sposób.

My z Ra zbliżamy się do tego instrumentu w wąskopasmowym kontakcie poprzez fioletowy promień. Inni mogą przebić się przez ten promień do dowolnego ośrodka energetycznego. My, na przykład, świetnie wykorzystujemy centrum energii niebieskiego promienia tego instrumentu, gdy próbujemy przekazać nasze zniekształcone rozumienie Prawa Jedności.

Istota Oriona przebija ten sam fioletowy promień i przemieszcza się w dwa miejsca, próbując wykorzystać większość swoich niefizycznych możliwości. Aktywuje centrum energii zielonego promienia, jednocześnie blokując centrum energii promienia indygo. Ta kombinacja powoduje zamieszanie w instrumencie i późniejszą nadmierną aktywność w nierozsądnych proporcjach w działaniach komlpeksu fizycznego. Po prostu wyszukuje zniekształcenia przedinkarnacyjne zaprogramowane i rozwinięte w stanie wcielenia.

Energie samego życia, będącego Jedynym Nieskończonym Stwórcą, płyną z południowego bieguna ciała, widzianego w jego magnetycznej formie. W ten sposób tylko Stwórca może przez stopy wejść w energetyczną powłokę ciała w jakimkolwiek celu. Efekty adepta są tymi z górnego kierunku, a więc budowanie ściany światła jest całkiem pomyślne.

Czy możemy zapytać, czy w tej chwili są jakieś krótsze zapytania?

Proszę tylko zapytać, czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Jestem Ra. Ten instrument ma zwiększone zniekształcenia w okolicy szyi. Trochę uwagi tutaj może zapewnić większy komfort. Wszystko w porządku, przyjaciele. Wyrozumiałość i cierpliwość obserwowana przez Ra są godne pochwały. Kontynuujcie tę wybredność celu i dbanie o odpowiednie konfiguracje dla kontaktu, a nasza kontynuacja kontaktu będzie nadal możliwa. To jest dla nas do przyjęcia.

Jestem Ra. Zostawiam was, moi przyjaciele, radujących się miłością i światłem Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.