(Jim chaneluje)

Já jsem Q’uo a vítám každého z vás láskou a světlem. Jsme poctěni žádostí se dnes připojit k vaší skupině. Jste zářícím příkladem lásky a světla, všeho, co tu je v jednom nekonečném stvoření a různorodost vašich zkušeností, obětavost vašich duchů, a pohyb lásky mezi vámi je příkladem pro celé lidstvo. Než začneme, jako vždy, žádáme o drobnou laskavost. Přejeme si, abyste chápali, že nejsme ultimátní autoritou. Pokud budete chtít, můžete nám malinko pomoci braním těch slov a myšlenek, které nabízíme a jejich použitím tak jak chcete, opuštěním jakýchkoliv, které vám nezvoní pravdou. Takto jsme schopni mluvit svobodně a nestaneme se pro vás kamenem úrazu (překážkou).

Nyní se můžeme zeptat, zdali je první otázka, kterou můžeme začít?

Ano Q’uo. První otázka z kruhu je: „Můžete mluvit o důležitosti uspořádání a společném setkání ve skupinách jako tato? Jak můžeme pracovat k využití toho, co dostaneme z takového krátkého setkání s tolika krásnými dušemi?“

Já jsem Q’uo a jsme si vědomi tvé otázky, můj bratře. Toto setkání je ukazovačem cesty, můžeme říct, příklad pro celé lidstvo, v tom, že smyslem tohoto setkání je najít ty vibrace lásky a pochopení začínající rezonovat plněji a svobodněji uvnitř vašeho srdce, v energetickém centru zeleného paprsku. Zkušenost třetí úrovně na této a všech takových planetách má jako svůj smysl, otevření tohoto srdečního energetického centra způsobem, který dává to, co můžete nazvat nepodmíněná láska ke všemu v jednom a všech věcí v jednom, vidění stvoření jako jedné bytosti, existující uvnitř každé entity a všem co může jeden zažít v životní inkarnaci. Tento smysl je jeden, který rezonuje s pravým srdcem každé bytosti na vaší planetě, bez ohledu na uvědomělost bytosti ohledně možnosti otevření vlastního srdce podobně v lásce a pochopení.

Existuje, jak řekli Ra, láska v každé momentu a v každé entitě. Jak jste se shromáždili společně v této skupině a sdílíte tu vibraci lásky mezi vámi, tato vibrace začíná rezonovat navenek ve vlnách, které zasahují konce Země, okolo Země, zaplavující ji způsobem, který je vnímatelný jakoukoliv entitou, která je citlivá na tyto vibrace. Každá entita, ať už je citlivá nebo ne, má uvnitř tohoto planetárního vlivu příležitost k podobnému započetí procesu vědomého hledání toho, co můžete nazývat pravdou – pravda jednoty všech věcí, pravda jednoho nekonečného Stvořitele, který vytvořil všechny věci a všechno existuje ve všech věcích a všech entitách, a čeká, uvnitř každé entity a v každém kousíčku stvoření, na objevení těmi, kteří mají oči ke spatření, uši k uslyšení a srdce k otevření v lásce a světlu.

Tudíž, jak si s sebou berete tyto milující vibrace zpět do rezidencí a domovů na této Zemi, ze kterých jste přišli, máte příležitost začít sdílet, v nějaké podobě, tyto vibrace s těmi, se kterými se setkáte ve svém běžném denním kolečku aktivit. Každý z vás učinil to, co byste mohli nazvat předinkarnativními volbami vidět svět okolo vás určitý způsobem, který vám umožňuje se naučit ty lekce, které jsou pro vás v této inkarnaci nejdůležitější.

Čili pokud dokážete naplnit každou zkušenost, každé tvoření a prožití katalyzátoru těmito milujícími vibracemi, udělali jste velký krok dopředu uvnitř metafyzických říší přivádět tuto sílu lásky do denního kolečka existence, do zemského prostředí, které je iluzí třetí úrovně, ve které v těchto časech žijete a pohybujete se.

Jakmile jste schopní to učinit, zaséváte semena lásky a porozumění kolem vás, uvnitř tohoto prostředí, uvnitř entit, se kterými se setkáváte, uvnitř vzduchu, který dýcháte, uvnitř půdy, po které chodíte. Tyto milující vibrace potom, vědomě sázené, mají příležitost rozkvést a růst a přinést ovoce, jak ostatní začnou být buď vědomě nebo podvědomě znalí jejich existence uvnitř vlastní bytosti. Tudíž jste jako Jan Jadérko1 lásky a světla. Touláte se tam kde můžete, zaséváte planetární vliv a její populaci vibracemi lásky.

Je zde další dotaz můj bratře?

Q’uo, další otázka z kruhu je: „Rád bych se zeptal na službu ostatním, existuje v ní aspekt nebo energie válečníka?“

Já jsem Q’uo a vnímám tvou otázku, bratře. Tento dotaz je zajímavý, neboť poukazuje na možnost, která se zdá být protimluv – charakteristika a mentalita válečníka není běžně vnímána jako součást čtvrté úrovně lásky a chápání. Ale ve vaší třetí úrovni iluze, která je v současné době pro mnoho lidí tak těžká a problematická, s tolika rozdíly mezi bytostmi, s takovou nedůvěrou, zlobou, zmatkem a rozdělením, není pro vědomého hledajícího snadné procházet obklopující iluzí stále s láskou. Jsou obtíže, které v některých případech znemožňují svobodně sdílenou lásku a světlo, když se zdá, že je odmítnutá, a hozena zpět do tváře, působící možná i pocit selhání.

Navrhli bychom, že mentalitu válečníka je možné definovat jako nebojácnost, jako schopnost pokračovat i přes beznaděj, selhání a zoufalství, a nabídnout lásku a světlo bez ohledu na reakci okolních bytostí. Přijmout jakoukoli odpověď s láskou a světlem je opravdovým smyslem této iluze – naučit se cesty lásky. A když jste, za všech okolností, schopní reagovat na každý katalyzátor s láskou, pak jste triumfovali jako válečníci nad silami temnoty, které chtějí, aby na této planetě převážilo temno a odloučení.

Proto pokračujete dál bez strachu z odmítnutí, bez strachu z jakýchkoli potíží, které by mohly zastavit vaši intenzívní touhu hledat a sloužit jednomu nekonečnému Stvořiteli ve všech, které potkáte, neboť když mluvíte k tomu jednomu Stvořiteli ve všech bytostech, které potkáte, na nějaké úrovni lásky a světla, pak vám Stvořitel odpoví a vrátí vaší lásku a světlo. Pak bude láska a světlo jednoho nekonečného Stvořitele na této planetě dále a dále růst, jak se planeta více a více blíží čtvrté úrovni lásky a světla a porozumění.

Máte další otázku?

Ano, děkuji Q’uo. Další otázka z kruhu je: „Občas je pro mě obtížné, abych odlišil(a) mezi rozlišením a souzením situace nebo činů ostatních. Mám touhu předat interpretaci situace nebo činu druhých, ale je pro mě obtížné udělat to tak, aniž bych porušila svobodnou vůli jiných. Jak mohu zjistit, kdy je vhodné sdílet mé myšlenky s ostatními?

Jsem Q’uo a jsem si vědom tvé otázky, má sestro. Každý vědomý hledající pravdy má v sobě touhu být ostatním k službám, protože to je vskutku jádrem pozitivní cesty, na níž se snaží být, kdykoliv je to možné, k službám. Stanovení možnosti služby je často ponecháno intelektu, a v takovém případě je nezbytné určité množství rozlišení nebo souzení, které vám může dát určité množství vlastností nebo charakteristik, v rámci nichž je vhodné sdílet to, co je tvé, a my neříkáme, že je to nevhodné. Pokud cítíte, že je nezbytné počkat, abyste byli od entity dotázáni předat to, co je jádrem vašeho hledání, pak to všemi prostředky učiňte metodou vašeho bytí k službám.

Přejete-li si však, můžete se podívat uvnitř vašeho srdce na úrovni intuitivního chápání vhodnosti bytí k službám ostatním, když vám vaše srdce řekne, že je to správný moment pro sdílení toho, co vaše ke sdílení. Vaše intuitivní povaha je to, co spojuje vaši vědomou mysl s nevědomou, a navíc vás spojuje s větší myslí národnostní mysli, s planetární myslí a s kosmickou myslí tak, že získáváte zdroje hlubších úrovní inteligence, které můžete využít v jakémkoliv momentu pochybností nebo možného předání toho, co je vaše ke sdílení.

Tudíž, pokud budete svou intuici procvičovat také v jiných oblastech své životní zkušenosti, např. kterou cestou jít při řešení svých každodenních záležitostí, kterou entitu zkonzultovat pro danou informaci, kterou bude nezbytné z různého důvodu získat, nebo jakýkoliv způsob, v rámci každodenní zkušenosti, u které nemáte jasný směr, kterým se pohnout nebo jakou cestu zvolit napříč denního kola aktivit. Procvičování intuice je to, co vám může nejvíce pomoci při vlastní cestě hledání toho, jak sloužit ostatním.

Máte v tuto chvíli další otázku?

Zdravím Q’uo. Další otázka z kruhu je: „Můžete okomentovat pozitivní katalyzátor? Existuje pozitivní katalyzátor a jak je balancovaný?“

Jsem Q’uo a jsem si vědom tvé otázky, můj bratře. Mí přátelé, navrhujeme, že na všechny katalyzátory může být nahlíženo jako na pozitivní nebo negativní, jelikož jsou ve skutečnosti ve svém vlastním bytí neutrální. Samotný výběr entity toho, jak je katalyzátor použit, určuje pozitivní nebo negativní podstatu katalyzátoru. Pak by pozitivně orientované entity vnímaly jakýkoliv katalyzátor, se kterým se během každodenních aktivit setkají, a použily by jej způsobem, který by mohl produkovat pozitivní polarizaci. Právě tak negativní entity mohou nahlížet na jakýkoliv katalyzátor, který jim přijde do cesty, jako na negativně orientovaný, pokud jsou schopni jej použít k dominanci a řízení ostatních, a tím zvýšit svou vlastní moc ve služby sobě samému. Tudíž samotný katalyzátor je neutrální podstaty. Jeho způsob užití, jak je použit a co produkuje, určuje, zda může nebo nemůže být vnímán ve výsledku jako pozitivní nebo negativní.

Máte v tuto chvíli jinou otázku?

Ano, Q’uo, poslední otázka z kruhu zní: „Jak můžeme být více intimní s našimi vlastními těly a se zemí kam patříme a existuje mezi nimi spojení?“

Já jsem Q’uo a myslím že rozumíme otázce, důraz je na slovu intimní. Je to správně?

Ano, Q’uo, to je správně.

Děkujeme, můj bratře. Intimita, kterou každý hledající pravdy může získat, sdílet, a rozvíjet, je to, co uskutečňuje jednotu všeho stvoření, neboť jak se hledač pokouší být více a více intimní se sebou nebo s jiným já, nebo s prostředím ve kterém se pohybuje, pokouší se lépe poznat a zvýšit vlastní zkušenost a svoje uznání jednoho Stvořitele, který existuje ve všech a ve všem.

Tato intimita je určitým vědomým spojením se svým malým já, s velkým já a se všemi bytostmi, které odráží nějakou část jednoho nekonečného Stvořitele. Intimita, kterou může každá entita prožít a vyjádřit, se stává spojujícím faktorem, takže když oči vidí svět kolem, je tam zaznamenáno a zažito méně a méně rozdělení a oddělení a místo toho cítí jednotu se vším stvořením – což je skutečně pravda stvoření. Tak se intimita, o které mluvíte, stává nástrojem, který může být použit ke zvýšení vašeho vnímání pravdy, a to že jeden Stvořitel existuje ve všem, že existuje hluboko uvnitř každé bytosti a čeká na objevení, na vyjádření, na lásku a na pochopení většího já, které existuje uvnitř menšího já.

Má někdo z tohoto kruhu hledání jakoukoliv jinou otázku?

Q’uo, chtěl bych navázat na otázku ohledně pozitivního katalyzátoru. Může být katalyzátor radostný, a ne nutně vždycky šroub do hlavy, a pokud ano, je pro to nutné nějaké balancování, nebo je to jednoduše akceptovatelné, a tudíž není nutné vyvažovat?

Já jsem Q’uo a jsme si vědomi vaší otázky, můj bratře. Kvalita radosti je docela subjektivně prožívána entity na vaší planetě. Když se podíváte na různorodost entit, které potkáváte během svého denního kolečka zážitků, a zeptáte se-li každého co by jim udělalo radost, získali byste velký rozsah příkladů, které mohou někomu dělat radost a někomu ne. Existuje radost, která plyne z využití ostatních a úspěchu v získání toho, co mají oni a použitím pro vlastní já v negativní polaritě. V neutrální polaritě, nebo v absenci polarity, radost může přijít z výhry v loterii, koupi nového auta, z kopání na zahradě a sázení, z čehokoliv, co si kdo dokáže představit.

Tudíž doporučujeme, aby se jedinec díval na zážitek radosti tak, že ji také může balancovat k vlastnímu prospěchu, takže radost, která má antitezi ve smutku, může být viděna jako přechodný zážitek skutečnosti vaší reality a vaší vlastní bytosti. Jak potom jedinec vidí novou úroveň radosti, možná objevující se uvnitř toho více duchovně orientovaného, radost z pocitu lásky nepodmíněné pro všechny včetně sebe samého, radost z hledání Jednoho v každém momentu existence, radost z pocitu lásky pro celé stvoření a tak dále.

Tedy bychom navrhli, aby se každý hledající pravdy podíval ne jenom na to, co ho dělá šťastným, ale na to, co je srdcem radosti – je to to co je přechodné, to, co je nekonečné, to, co je přetrvávající, to, co je ušlechtilé? – a tudíž být pohnut podstatou toho, co způsobuje radost, takže tato kvalita může být ve vlastní bytosti balancována.

Je zde nyní nějaká další otázka?

Mám otázku. Pomáhají nám naši duchovní průvodci neustále, nebo jenom když se zeptáme?

Jsem Q’uo a jsem si vědom tvého dotazu, bratře. Rádi bychom naznačili, že ve skutečnosti jsou obě tvrzení správná, protože duchovní průvodci mají sami od sebe zodpovědnost dělat to, co je nejvíce užitečné nebo prospěšné pro ty entity, které jsou v jejich prozřetelnosti vedení. V určitém okamžiku může entita například požádat o pomoc v nějaké záležitosti, při volbě cesty služby, při duchovní volbě, toho či onoho typu meditace a podobně, a průvodce může v určitém okamžiku entitě poskytnout symbol nebo znamení či indikaci, že takový a takový směr je ten vhodný, kterým se má v tuto chvíli řídit.

Když však není třeba, aby se průvodce přimlouval, pak je nedostatek přímluvy nebo vedení, chcete-li, tím, co průvodce pociťuje jako největší pomoc pro entitu v rámci jejího bytí a prozřetelnosti. Tímto způsobem začíná entita sama získávat více duchovní síly, řekněme, tím, že uplatňuje svou vlastní svobodnou vůli. Jde o to, jakým nejvhodnějším způsobem sloužit svému duchovnímu průvodci, aby bylo poskytnuto co nejvíce příležitostí k urychlení cesty hledání pro tuto entitu.

Je v tuto chvíli nějaký závěrečný dotaz?

Můžu se zeptat na otázku? Je v konceptuální myšlence projektoru mysli od Nikola Tesly nějaká metafora, nebo je to možné takové zařízení reálně vytvořit?

Jsem Q’uo a vím o tvém dotazu, má sestro. Ten, kdo je známý jako Nikola, si přál prokázat službu obyvatelům této planety tím, že jim dá příklad prostředku, kterým lze vědomě využít jejich vlastní mentální schopnosti, aby mohli působit na ostatní části jednoho Stvoření, v němž má tato entita své bytí. Tento projektor mysli byl tedy jakousi cvičební pomůckou, která by entitám umožnila rozšířit možnosti jejich mentálních schopností, aby se posunuly do duchovních sfér a mohly vytvářet vizuální obrazy inspirativní povahy, které by mohly entity v širším měřítku inspirovat k rozšířenému úhlu pohledu, který by svět kolem nich vnímal jako něco víc. než jen trojrozměrné vyjádření světské povahy zkušeností třetí úrovně.

Mentální konfigurace tedy měly být něčím, co můžete nazvat uměleckou úrovní vyjádření jednoty stvoření, odrážející se v jakési čtyřrozměrné metafoře, která umožňovala každé entitě, jež takové vyjádření sledovala, rozšířit svou vlastní úroveň vědomí a schopnost pochopit hloubku nejen uměleckého výtvoru, ale i povahu reality obecně, a tak překročit tři rozměry vaší planetární sféry a vidět existenci čtvrtého rozměru lásky a porozumění, který je a v té době začínal působit na tento planetární vliv.

Proto ten, kdo je znám jako Nikola, měl za cíl rozšířit vědomí této planety pomocí tohoto projektoru mysli, jak doufal, že bude užitečný před svou inkarnací, a v rámci inkarnace narazil na jisté potíže, aby mohl tato před inkarnační rozhodnutí uskutečnit. Proto byla tato entita poněkud zarmoucena konečným pochopením své účinnosti v této iluzi, ačkoli mnozí cítili, že byla ve svých vynálezech a ve svém bytí docela, docela užitečná.

V tuto chvíli bychom chtěli každému v tomto kruhu hledajících ještě jednou poděkovat za pozvání k naší přítomnosti. Inspirovali jste nás svým hledáním, svou láskou, svým světlem a radostí, která je v každém srdci. Opouštíme každého z vás tak, jak jsme vás našli, v lásce a světle. Jsme vám známí jako ti z Q’uo. Adonai vasu borragus.


  1. Pozn. překladatele: Johnny Appleseed, žil v 18. století, je známý hlavně tím že zakládal ovocné školky v povodí řeky Ohio, USA