Hatonn: Jestem świadom waszych problemów. Jest to zrozumienie czasu. Spróbuję poinstruować was co do natury czasu. Jestem pewien, że to nie jest to dla was takie proste, ale jest to bardzo proste dla nas. Proste dlatego, że my jesteśmy świadomi czasu w inny sposób, niż wy jesteście świadomi czasu. Czas, moi przyjaciele, jest w waszym umyśle. Jest tylko teraz i jest tylko tutaj. Powodem, dla którego wydaje się, że występuje zależność między przestrzenią a czasem w waszym świecie, jest to, że wasz świat jest zaprojektowany, aby wytworzyć tę iluzję. Jest to iluzja niezbędna do wytworzenia pewnych działań katalitycznych, którą cieszysz się w obecnym stanie w celu kontynuowania duchowego wzrostu i ewolucji.

[Dzień przekazu jest nieznany.]

(Don przekazuje)

Jestem Hatonn. Jestem z tym instrumentem. Witam was w miłości i świetle naszego nieskończonego Stwórcy.

Jestem świadom waszych problemów. Jest to zrozumienie czasu. Spróbuję poinstruować was co do natury czasu. Jestem pewien, że to nie jest to dla was takie proste, ale jest to bardzo proste dla nas. Proste dlatego, że my jesteśmy świadomi czasu w inny sposób, niż wy jesteście świadomi czasu.

Czas, moi przyjaciele, jest w waszym umyśle. Jest tylko teraz i jest tylko tutaj. Powodem, dla którego wydaje się, że występuje zależność między przestrzenią a czasem w waszym świecie, jest to, że wasz świat jest zaprojektowany, aby wytworzyć tę iluzję. Jest to iluzja niezbędna do wytworzenia pewnych działań katalitycznych, którą cieszysz się w obecnym stanie w celu kontynuowania duchowego wzrostu i ewolucji.

Jednak czas jest całkowicie niezależny od przestrzeni, a przestrzeń jest całkowicie niezależna od czasu, ponieważ w rzeczywistości one nie mają związku —¬ ponieważ w rzeczywistości nie mają one żadnego znaczenia. Jest jedno miejsce i jeden czas. Dlatego, nie ma między nimi współzależnej relacji.

Zamierzam w tej chwili, jeśli wybaczycie tę grę słów, poprosić kogoś innego, aby przemówił do was, ponieważ może być pomocne wysłuchanie jego słów, będą one mniej proste, a przez to bardziej czasochłonne. Przykro mi, że jestem w tak żartobliwym humorze tego wieczoru, ale obawiam się, że temat wydaje mi się nieco zabawny.

Pozostawiam was w tej chwili. Adonai.

[Przerwa]

Jestem Oxal. Jestem z tym instrumentem. Zostałem przywołany, aby opowiedzieć wam o naturze i rzeczywistości czasu. Czas jest polem, jak wasze pole elektryczne, wasze pole magnetyczne. Ale czym jest pole, moi przyjaciele? Pole jest wpływem [effect]. Pole jest w waszych umysłach. Pole ma różne oddziaływanie na różnych odległościach. Czas też. Jak już to powiedzieliście, czas i przestrzeń są zależne, jeden od drugiego. Zostało także powiedziane, że one są całkowicie niezależne i nie mają związku.

Obydwa te stwierdzenia są prawdziwe. To po prostu zależy od waszego punktu widzenia. Obecnie ludzie na waszej planecie nie doceniają liczby wymiarów, które są dostępne do doświadczania stworzenia [creation]. Wszystkie te wymiary składają się z jednego miejsca i jednego czasu, a zatem, z pojedynczego wymiaru, który nie ma wymiaru. Ale trzeba przejść z miejsca, w którym jesteście do tego, w którym będziecie. Dlatego będziemy mówić o czasie, jaki znacie i przekierujemy was do miejsca, gdzie go zrozumiecie.

Czas jest polem. Jest zależny od przestrzeni. Przestrzeń jest polem i jest zależna od czasu. Dlatego postrzegasz naturę wzajemności. Relacja między nimi jest trzecią potęgą przemieszczenia w jednym z nich. Można to rozpoznać za pomocą prostego równania lub wzoru. T3 podzielone przez 3 jest równe S3. S3 podzielone przez 3 jest równe T.

Są trzy wymiary: dlatego cyfra “3” została użyta jako potęga i stała. Przepuszczalność pola zależy od prędkości wzajemnego pola. Przepuszczalność tego, co nazywacie materią, zależy od tej stałej. Innymi słowy, moi przyjaciele, gęstości, z których składa się wasz świat i gęstości innych płaszczyzn istnienia, jakie znacie, są zależne od czasu. Ich przepuszczalność jest funkcją pozornej [apparent] prędkości.

Kondensacja w gęstej formie wynika z oscylacji pomiędzy wzajemnie powiązanymi bytami przestrzenią/czasem a przepuszczalnością lub podstawową gęstością materiału, jest funkcją pozornej prędkości tego co nazywacie światłem. Jest sześć przestrzeni i sześć czasów w każdej gęstości. W waszej obecnej formie i stanie świadomości rozpoznajecie trzy. Do pozostałych trzech podróżujecie w stanie snu. Przez to często jesteście niedopasowani do świadomości, którą posiadacie w stanie przebudzenia. Z tego powodu jesteście w stanie dostrzec zdarzenia, które będą miały miejsce, co jest w stanie przebudzenia waszą przyszłością. Jednak przyszłość jest złudzeniem, podobnie jak przeszłość, ponieważ istnieje tylko teraźniejszość. Można powiedzieć, że jest możliwe w stanie przebudzenia przesuwanie się względem świadomości czasu, poprzez usunięcie ograniczeń fizycznej iluzji w naturalnym procesie snu. Przestrzeń i czas są więc, jak poprzednio, wzajemnie powiązane.

To jest trudny temat do omówienia i będzie wymagał od was zastosowania znaczącej myśli intelektualnej lub przekazania jej innym w obecnej iluzji. Jak można zredukować do matematyki sfabrykowanej w systemie iluzji prawdę, która jest całkiem poza granicami tego systemu? Możliwe jest jednak sformułowanie pewnych stwierdzeń dotyczących relacji pomiędzy przestrzenią a czasem w dowolnym systemie, który pomoże poprowadzić jednostkę próbującą pracować w ramach ograniczonego systemu, aby zrozumieć prawdę o działaniach i ograniczeniach systemu zjawisk czasu. Byłoby jednak znacznie lepiej wyeliminować ze świadomości jednostki z góry przyjęte wyobrażenia natury zarówno czasu, jak i przestrzeni, ponieważ nie są tym, czym wydają się być, jak wskazywałyby ich zjawiska w granicach waszych obecnych ograniczeń.

Przestrzeń może być uważana za liniową, jeśli czas uważany jest za wolumetryczny. Albo można odwrócić ten proces, jak to robisz z waszymi ograniczeniami, i postrzegać przestrzeń jako wolumetryczną a czas liniowy. Oba są prawdziwe. I oba mogą być postrzegane jako prawdziwe, w zależności od ograniczeń twojej myśli. Możliwe jest poruszanie się liniowo w przestrzeni i wolumetrycznie w czasie, wszystko w tym samym ruchu. Możesz być jednocześnie świadomy tego, co nazywasz przeszłością, teraźniejszością i przyszłością.

Czas to nie tyle czas, ile przestrzeń, a przestrzeń to nie tyle przestrzeń, ile czas. One są jednym i tym samym, a jednak są odwrotnie powiązane. Czy nie jest 1/1=1? Bo jest tylko jena rzecz i wszyscy jesteśmy jej częścią.

Jest sześć wymiarów, ale mówimy o trzech. Czas jest polem i promieniuje z każdego jądra materii we wszystkich kierunkach i może być oszacowany jako T=S3/3, gdzie T to czas a S to przestrzeń.

Chętnie porozmawiam z wami na ten temat w przyszłości. Uważamy jednak, że konieczne będzie rozważenie togo, co już zostało przełożone, zanim dalsze instrukcje przyniosą wielką korzyść. Jest to bardzo trudny pomost do przejścia, między światem semantyki a miejscem bycia. Ale będziemy wam służyć w każdy możliwy sposób.

Jestem Oxal. Pozostawiamy was w tej chwili. Adonai vasu borragus. 1 Był to wielki przywilej. Pokój z wami.


  1. „Adonai. Vasu borragus“ – w języku Solex Mal te słowa oznaczają „Pan światła. Ten, który króluje wewnątrz i na wieki“