Grupno pitanje: Današnje pitanje ima veze sa sledećim, šta to predstavlja biti član grupe. Želeli bismo da nam Q’uo da indikaciju da li je to više fizičke prirode ili metafizičke prirode? Da li je to pitanje vezano sa predanošću idealima? Da li je radni napor neophodan, rad na opštem blagostanju grupe? Šta to predstavlja biti član grupe? Naročito grupe u duhovnoj zajednici.

Takođe, kao drugi deo toga, koji je najsaosećajniji i najljudskiji način postupanja sa bilo kojim članom grupe koji očito ne ispunjava ideale grupe?

(Karla Transmituje)

Mi smo ti koji smo vam poznati kao Q’uo princip i pozdravljamo vas u ljubavi i u svetlu jednog beskonačnog Stvoritelja, u Čijoj službi vam danas dolazimo. Velika je privilegija biti pozvan u vašu grupu da razgovaramo o grupama i, kao i uvek, tražili bismo uslugu od vas, a to je da svako od vas pomno čuva sposobnost vlastite diskriminacije. Saslušajte stvari koje delimo sa vama i zapitajte se da li su vam ova razmišljanja korisna ili ne. Ako vam se ne čine korisnim ili nemaju odjeka u vama, molimo vas da ih ostavite po strani bez daljnjeg razmišljanja, jer se ne želimo mešati u vaš proces ili bili kamen spoticanja. Ne poštujte autoritete, već ih uvek dovodite u pitanje. Uvek sve preispitajte pre nego što dozvolite da se osnaži ili dobije moć u vašem umu. Jer vi već znate šta je vaše. Ima odjekna i kreira rezonancu u vama kao da je to nešto čega ste se upravo setili, iako možda niste ni čuli tu misao ranije. Kad određena mišljenja nemaju odjeka, mnogo je bolje ostaviti ih po strani. Sa takvim razumevanjem, imamo mogućnost da slobodno govorimo i bez bojazni da ćemo ugroziti vašu slobodnu volju, i zahvaljujemo vam se na ovom razmatranju.

Pitate nas šta je to biti deo grupe, a pošto smo i mi deo nekoliko grupa, počećemo odatle. Mi, koji komuniciramo sa vama kao Q’uo princip, smo grupa koju čine tri kompleksa drustvene memorije. Mi smo kao kompleksi izabrali da služimo na jedinstven način deleći naše misli sa onima koji aktivno tragaju, koji aktivno preispituju i koji imaju sposobnost da slušaju kanalisane poruke poput ove. Takođe mi govorimo direktno sa pojedincima kroz njihove snove i tokom meditacija, ne rečima, već osnovnom vibracionom energijom koja je kao neka vrsta nosećeg talasa vašeg sopstvenog vibracionog centra, tako da to služi time što ojačava vaš osnovni signal i olakšava vam da čujte sebe i budete svesni sopstvene stvarnosti.

Stoga smo se okupili kao kompleksi društvene memorije da bismo služili na ovaj način; i mi smo se okupili kao princip da služimo zajedno na ovaj način u vezi sa ovim konkretnim instrumentom koji je zatražio najviši i najbolji kontakt koji može dobiti. Naš način je da odgovorimo na taj zahtev je formiranje tročlanog principa kako bismo zajedno maksimizirali nijanse dostupne ovom instrumentu od strane duhovnih izvora. Tako da naša namera da budemo deo ove određene grupe je veoma svestan i promišljen izbor s naše strane. To je izbor sva tri kompleksa društvene memorije da se udružimo da bismo generalno služili i izbor je da sva tri kompleksa služe zajedno u ovom konkretnom slučaju.

Mi imamo prednost što znamo gde je naš centar. Prednost nam je što smo svesni našeg - dali smo reč ovom instrumentu koju ona ne može da prevede na engleski; to nije rukovodstvo, ono sugeriše centralnost, već fokus izvan bilo koje fizičke jedinke ili karaktera i to je povezano sa konceptom samog Kreatora. Ali za nas je taj koncept vrlo stvaran, očigledan i prirodan u okviru iluzije Zemljske svere.

Grupa usmerena ka Stvoritelju ne može da funkcioniše kao da je taj Stvoritelj očigledan, jasan i pun smisla. Unutar vaše gustine, sistemi iluzije su najvažniji. Ono što vi nazivate opšte-prihvaćenom stvarnošću je prividno. I tražiti centar ili Stvoritelja koji ima značenje u toj opšte-prihvaćenoj stvarnosti znači tražiti ono što na tom nivou, u toj stvarnosti, ne postoji. Shodno tome, ono što mi smatramo prirodnim, prihvatljivim i očiglednim nije nešto što bismo vam mogli objasniti i reći: “Evo pravila za vašu grupu. Evo kako znate da pripadate grupi.”

Međutim, u okviru vaše opšte-prihvaćene stvarnosti, unutar treće gustine koju poznajete, pitanje grupa je centralno. To je zbog činjenice da u okviru treće gustine progres svakog pojedinca je nemoguć bez grupne interakcije u određenoj meri. Pojedinac koji je prepušten samom sebi ne može napredovati. Ovo je put treće gustine. Dizajniran je da bude gustina u kojoj će pojedinci učiti sve više i više o tome ko su kroz interakciju sa drugim jedinkama koje se razvijaju na isti način. To je okruženje dizajnirano da zavarava isto toliko koliko i da otkriva, zbunjuje isto toliko koliko i da objašnjava. Dizajnirano je na ovaj način da bi unapredilo energije rasta, koje su ujedno i energije zbrke. I zato, unutar treće gustine, pojedinci koji teže duhovnom, mentalnom, emocionalnom i fizičkom napredovanju imaju, pre svega, svoja osećanja i instinkte da ih vode. Ti instinkti ih prirodno usmeravaju ka formiranju grupe.

Najočiglednija vrsta grupe u trećoj gustini je porodica. U porodici centar je fizički: rodonačelnik je začeo decu i ta deca su začela decu i tako dalje. A tu je i porodično stablo iz kojeg osoba potiče i čijeg je ta osoba deo. Pojedinac ne može odlučiti da ne pripada porodičnoj grupi. Majka i otac tog pojedinca i tako dalje ostaju to što jesu i, u suštini, svako od vas ih je specifično izabrao pre ulaska u ovu inkarnaciju u kojoj uživate u ovom trenutku.

Energije pojedinaca unutar treće gustine su takođe instinktivno i prirodno ono što bismo nazvali političkim. Postoji želja da se organizuje struktura i smisao pojedinačnog postojanja u konkretnoj grupi i to se vremenom razvilo u uspon i pad mnogih različitih vrsta civilizacija i kultura. Da ponovimo opet, u takvim grupama je centar očigledan. Postoji izraženi autoritet; to jest, vođa države, grada, nacije ili bilo koje grupe koja se, možemo reći, smatra rukovodećom. Vaši narodi su stvorili mnogo različitih vrsta struktura od kojih to rukovodstvo zavisi. I u ovom trenutku vaša iskustva sa političkim strukturama su uglavnom u tome zadovoljavajuća, iako često postoji neslaganje sa liderima vaših struktura u okviru zapadnih civilizacija ili kultura, postoji stepen prividne slobode koju osećate kao ispravnim i prikladnim nivoom. Tako da, iako se pojedinci mogu osećati razočarani ili uznemireni sa odlukama određenih lidera, postoji nekakvo osnovno poverenje u procese koji čuvaju slobodu i sprečavaju vladu da postane represivna i dovede do vrste ropstva.

Druga očigledna vrsta grupe koju možete da iskusite u svojoj kulturi je nuklearna porodica; odnosno porodica koju čine dvoje koji odluče da se venčaju. U ovoj grupi centar je takođe očigledan i isto tako je fizički. Postoji neka vrsta porodične korporacije koja je osnovana i predstavlja partnerstvo. U svim ovim grupama nema potrebe da se dosegnu misterije ljudskog duha [ili] tačnije, vašeg sopstvenog duha i vaše sopstvene prirode.

Kada neko namerava da započne grupu koja je usresređena ka Stvoritelju, taj počinje da stvara grupu koja je zasnovana i ustanovljena na misteriji. Fizički gledano, ne postoji očigledan centar za takvu grupu. Unutar iskustva ovog instrumenta je naglašen verski aspekt duhovnog traženja i ona ceni fizičko okupljanje pri grupnom bogosluženju i to je smer njenih predrasuda, a to je hrišćansko bogosluženje. Unutar crkvene atmosfere ili grupe, opet postoji fizički centar. Postoji mesto gde se pojedinci okupljaju radi bogosluženja. Postoji vidljiva osoba koja vodi bogosluženje, a to je pastor ili sveštenik, i postoji liturgija kojoj pojedinci pristupaju. Ritualno su utvrđene okolnosti za pridruživanje takvoj grupi, a to su krštenje i sveta potvrda.

Međutim, u svrsi traganja ove konkretne jedinke, pripadnost nekakvoj fizičkoj, verskoj grupi nije uopšte zadovoljilo želju ove jedinke da služi Stvoritelju. I zajedno sa drugima sličnog razmišljanja, ova jedinka je davno počela da sklapa dogovore, prvo sa onim poznatim kao Don, kako bi stvorili partnerstvo u traganju da bi mogli da služe i daju. Zatim, nakon dosta godina služenja na ovom nivou, postignut je daljni dogovor sa trećim pojedincem, onim poznatim kao Džim, i taj postignuti dogovor između te tri jedinke manifestovao se u fizičkom pogledu tako što su te tri jedinke sele zajedno i napravile grupni dogovor. Spoljni oblik ovog dogovora bio je dokaz u kojem su jedinke jednostavno vodile zajednički život, i svoja dobra, svoje talenate i svoje vreme, sve su dali Stvoritelju: sve za jednog i jedan za sve.

Kada su se ove tri jedinke sastale sa ovom namerom, spoljašnje manifestacije blagodati i dobra su obilno date ovoj grupi uključujući i kanalisani materijal koji oni u okviru ove grupe znaju kao Zakon Jedinstva. Generalno, mir, jedinstvo i harmonija ove grupe i njen fokus su bili izraženi tokom godina sve dok ovu trojku nisu proširili ostali koji čine ovaj sadašnji krug. Kako je vreme prolazilo i novi vek krenuo, ovoj grupi su počele sve više da pristižu dodatne blagodeti, dodatne duše su se okupile u njihovoj blizini sa takvim osećajem da tu postoji nešto, nekakva prilika kako biti od usluge, nekakva mogućnost koju vredi iztražiti. I tako, u idealističkoj nadi, u želji za služenjem, i u velikoj pozitivnoj harmoniji, pojedinci su počeli da pristižu i da stvaraju duhovno orijentisanu porodicu. Tamo gde je ranije postojala grupa od troje, a zatim dvoje zbog gubitka usled smrti onog poznatog kao Don, u domaćinstvu se okupilo šest i sedam, pa čak i osam ljudi koji su se udružili u nadi da služe beskonačnom Stvoritelju.

Možda se može primetiti, ako obratite pažnju na ovaj razvoj okolnosti, da je u ovom trenutku, ova konkretna L/L Reaserch grupa ili porodica koja se okupila oko ideja i ideala L/L Reaserch grupe postojala dosta dugo bez zasedenja i dogovaranja o fokusu grupe, identitetu grupe i ostalim daljima.

Sada - šta to znači biti grupa? Možemo li reći da je to ono što vi želite da bude. Da li želite da vaša grupa ima fizički fokus? Da li žudite za tom formalno dogovorenom podrškom u obliku ugovora? Ili više, čeznete za nezavisnošću u vlastitom traganju, službi ili učenju? Jer mogu postojati konfederacije istomišljenika koji nemaju posebne sporazume na tom fizičkom nivou.

A sada da pogledamo šta svako od vas donosi u okruženje traganja u smislu grupnog potencijala. Svako od vas ima određenu energiju, onu s kojom ste došli na svet, ono što je vaš jedinstveni i divni dar koji možete dati. Ne postoji energija koja je slična vašoj. Način na koji ste povezani sa svima drugima u ovom okruženju je jedinstven. Boje svakog od vas se mešaju, kroz vaše aure, energetično, čakra po čakra, i kao takve su čudesne i složene. Svako od vas donosi svoj nivo svesti, svoje vlastite darove, vreme, energiju i svoje biće. Najviše od svega, donosite to suštinsko postojanje. Dovodite takođe nevidljive prijatelje. Svako od vas ima vlastito duhovno navođenje i u nekim slučajevima je ovo navođenje izuzetno dobro razvijeno. I kao da je vaša porodična istorija sa vama, ne u vašem fizičkom smislu, već u smislu vašeg toka duhovne energije: gde ste bili, sa kime ste radili u drugim životima, u drugim sferama postojanja, na drugim projektima. Dakle, grupi donosite svoju energiju i energiju svog sistema vođenja. Sa sobom takođe donosite i ono čemu se nadate, o čemu sanjate, šta nameravate.

Kada govorimo o grupnoj energiji, važno je videti u članovima ne samo to telo koje ispunjava stolicu ili sedi na podu, već i shvatiti tu jedinku kao energiju, moć i produženje te strukture koja se kreće unatrag kroz vreme i prostor, povezujući se dok se kreće sa ostalim nivoima u unutrašnjim sferama a takođe i u spoljnim sferama. Postoji vrlo bogato grananje energija koje svako od vas donosi. I dok sedite u krugu kao što ste sada, možete videti sebe kao krug kamenja u Stonehendžu ili kao krug drveća u magičnom krugu, a posebno bismo koristili poređenje sa drvećem jer na drveću postoje te grane a te grane se protežu tako da u ovom poređenju niste jednostavno stablo drveta, već imate nevidljive efekte koji se stapaju sa nevidljivim efektima drugih u okviru vaše grupe.

Kada odlučite da se okupite kao grupa sa namerom spoljne manifestacije u kojoj postoji vidljivi centralni autoritet, mnogo je lakše se kretati napred na načine koji svi mogu razumeti, nego što je u slučaju kada je grupa organizovana kao vaša: tvrdoglavo posvećena centru koji je nevidljiv, nadajući se jednako tvrdoglavo da služite na načine koji ostaju misteriozni. Na primer, ova jedinka se nada da će razviti sveti centar razvoja u ovoj zemlji, mesto gde je zajednica stvorena za takav zajednički život. Stoga ova jedinka pokušava da shvati šta je to što će stvoriti takvu zajednicu. Ovaj instrument se zapitao mnogo puta “Šta bi bilo potrebno za takvu vrstu zajednice?”. Osećaj koji je ovaj instrument dobio je da je glavna potreba da se fokus održi čistim, da ljubav ostane bezuslovna i mi nevidimo razlog za raspravu oko tako jednostavno predočenih namera. Ali koliko je teško održati sve okolnosti ispunjene ljubavlju i čiste kada se radi o pojedincima unutar treće gustine koji su nužno nesavršeni i nesvesni mnogih posledica onoga što rade i govore! Tu se pojavljuje veoma važno pitanje koje je postavio onaj poznat kao V, a to je, koji je najbolji način komuniciranja unutar takve grupe? Luksuz potpune komunikacije nije onaj koji je ponuđen jedinkama treće gustine. Luksuz unutar treće gustine je da čak i dve jedinke uopšte mogu u potpunosti komunicirati. Izuzetno je retko da netelepatska komunikacija može buti u potpunosti uspešna.

Čega se trebamo prisetiti je postojanje ta nevidljive energije otvorenog srca. Kada osoba pristupa otvorenog srca, postoji osećaj koji prati reči i to je taj osećaj koji mora premostiti praznine nastale nesavršenošću uključenih jedinki i popuniti te praznine.

Pitali ste takođe koji je odgovarajući način da se postupa sa ljubavlju sa pojedincem, kada taj pojedinac u grupi ne ispunjava kriterijume grupe. I zaista, ovo je pitanje koje je dovoljno blizu površine svesti ovog instrumenta da nam je nemoguće približiti se raspravi o ovom aspektu pitanja. Jer, baš kao što je ova jedinka ranije rekla, namera je bila da bude besprekorno otvorenog srca, sa kvalitetu komunikacije ispunjene ljubavlju, a ipak shvaćeno je da nije bio uspešan da bude od usluge u ovom trenutku na čist i potpun način tim silama ljubavi. Jer bilo je teških osećanja, razočaranja i drugih emocija koje teže ka razdoru grupe i rušenju svega postignutog što je jedinka poznata kao Carla pokušavala da izgradi.

Kada je pitanje toliko blizu svesti osobe koja kanališe, smatramo da je neprimereno pokušavati se uplitati u takve okolnosti, pa ćemo jednostavno reći svima onima koji su u ovom krugu traganja i onima koji pokušavaju da služe tom jednom beskonačnom Stvoritelju, važno je shvatiti da se svaka osoba suočava sa nesavršeno ustanovljenim ljudskim bićima koja, bez obzira na sve, imaju legitimne nade, snove i namere. Grupa koja je kreirana iz takvog kruga traganja treba da bude ona grupa koja predstavlja stvarno, suštinsko srce svakog od tih koji su unutar te grupe. Kada nemate dogmatsko viđenje na koje možete da se oslanite, kada nemate izraženu figuru autoriteta od koje zavisite, kada je to istinski krug traganja i kada je središte tog kruga ona nevidljiva istina Stvoritelja koju svi duboko osećate, kada taj Jedan poziva sve prema sebi, tada svako od vas mora postati duhovnik, svako mora postati autoritet, svako od vas mora sam izabrati kako i na koji način želi stvarati grupu. Imate priliku da prihvatite ono što su do sada stvorili ona koja je poznata kao Karla i onaj koji je poznat kao Džim i pokušate da pomognete toj konkretnoj fizičkoj grupi koju čine Džim, Karla i L/L Research.

Ipak, i ona poznata kao Karla i onaj poznat kao Džim povukli su se sa položaja centralnosti i vidljivog autoriteta tražeći da se stvori grupa sa jedinstvenim fokusom koji je stvoren tom celom grupom.

Ne postoji ispravan ili pogrešan način za stvaranje grupe. L/L Research grupa, kakva je bila pre nego što je svako od vas došao, a takođe i grupa kakva L/L Research može postati ako se svi založe u kreiraranje daljeg procvata ove grupe, ne bi bila samo prihvatljiva grupa već zaista fenomenalna grupa. Koliko je nama poznato, nema negativne strane u stvaranju grupe. Postoji samo vaš osećaj kako biste želeli da pristupite tom stvaranju grupe. Da li je grupa takva kakva jeste prihvatljiva? U tom slučaju neka bude tako i neka autoritet potiče od onih poznatih kao Džim i Karla i njihovih vidljivih želja. Ako postoji dodatno središte koje se može okupiti, a mi smatramo da to postoji i da tu ima potencijala za rast, a to je više nego samo nekakva nada onih poznatih kao Džim i Karla, onda bi i to bio divan i mnogo kompleksnija struktura. Ne možemo vas ohrabriti na jedan ili na drugi način. Zaista, možemo se samo diviti energiji koja vas je odvela tako daleko, koja vas je uzdigla i bacila u okolnosti u kojima se sada nalazite i u kojima se borite najbolje što možete, pokušavajući da sagledate okolnosti unutar haosa, te strukture koja se trenutno formira.

Ne možemo vam reći da duh ima odgovor za vas. Ne možemo vam reći da postoji samo jedan ispravan ishod. Svi mogući ishodi su podjednako ispravni. To je u vašim srcima, u vašim rukama i u vašem razgovoru. Osećamo ogromnu ljubav koju svako od vas gaji prema samom sebi, jedan prema drugome, prema tom beskonačnom Stvoritelju i prema vašoj planeti. Osećamo dubinu i bogatstvo vaše namere da služite i samo posmatramo tu lepotu vašeg bića. I mi znamo da ćete stvoriti svetlost i život i nova dešavanja. Drago nam je da smo mali deo te energije koju svi zajedno imate.

Podstičemo vas da uvek posmatrate taj nevidljivi centar, da pogledate misteriju koja vas je dozvala ovde i koja vas sada poziva napred. Šta je vaša grupa? Šta biste trebali da radite? To je u vašim rukama. To je u vašim srcima.

U ovom trenutku otvorili bismo diskusiju za druga pitanja. Postoji li još neko pitanje u ovom trenutku?

Q’uo, ko su ili šta su “lavovi na kapiji zelenog zraka”?

Mi smo ti od Q’uo principa i svesni smo tvog pitanja, brate. Figure lavova na kapiji hrama je drevni oblik izražavanja istine vezane za duhovne darove. Njujorška javna biblioteka, koju je ovaj instrument video, ima upravo takve lavove koji sede sa obe strane stepenica koje vode ka njenom glavnom ulazu.

Mitski koncept lavova na kapiji se proteže tokom više hiljada …

[Prva strana kasete se završila.]

… godina u vašim kulturama i ima veze sa osećajem sigurnosti koji pojedinci žele da osete kada odu uveče na spavanje, ugase sveću i leže u mraku čekajući san. Postoji ta potreba da znate da ste zaštićeni. Realnost vašeg unutrašnjeg energetskog sistema je da ste zaista zaštićeni na svakom nivou tako da nerazumna upotreba energije u suštini ne može uništiti energetsko telo.

Kada osoba pokušava da prodre u prostor vlastitog srca, ona pokušava da uđe u sveti prostor. Čak i više nego vrata grada ili vrata biblioteke koja bi trebala da štite znanje i mudrost, vrata srca štite vas, vaše suštinsko ja. Ako nabasate u taj sveti prostor opijajući se, zadovoljavajući požude, psujući i praveći veliku prostačku buku, neprimereno ste ušli u sveti prostor i čakra vašeg srca ne želi da joj se priđe neprimereno. Shodno tome, ako pokušate da uđete u centar vašeg srca, da biste prošli kroz ta vrata i ušli u taj sveti prostor, kada niste na odgovarajući način podešeni, lavovi će vas na jedan ili drugi način izbaciti pred ulazom te kapije. To je značenje te figure.

Možemo li ti dodatno odgovoriti brate?

Ne trenutno Q’uo, hvala.

Zahvaljujemo ti se brate. Dok budeš radio sa ovim konceptom možda ćeš doći do niza pitanja koje ćemo možda moći da podelimo s vama.

Postoji li još neko pitanje u ovom trenutku?

Q’uo, govorite o čuvaru na kapiji kao o metafori o čuvaru između nivoa, tako da smo zaštićeni i da ne možemo napredovati preterano brzo. U mitologiji postoji tema čuvara na mostu i mislim da bi to takođe bila metafora za istu zaštitu, ali postoji li nešto dodatno u tome - ne samo zaštita između nivoa duhovnog napretka, već da li postoji u tome još nešto drugo što je razlog da ta figura čuvara na mostu je prisutna u toliko različitih kultura u njihovoj mitologiji?

Mi smo ti od Q’uo principa i svesni smo tvog pitanja, sestro. To je zanimljivo pitanje jer ona, što je poznata kao V, često se uhvati za nijanse koje prikrivaju skriveno značenje. I da, sestro naša, razlog što se ta figura toliko često pojavljuje je taj što je ona ugrađena u suštinu duhovnosti ili metafizike ili vremensko-prostorne igre stvaranja, [tako] da će samo iskrena osoba i usmerena prema jednom cilju biti sposobna da se provuče kroz taj uzak prolaz, to okce od igle. Bilo da se radi o emociji ili učenju ili spoznaji ili zapanjujućem prosvetljenju, [sa] svakim delićem sebe, dok ste u mogućnosti da ga uhvatite, to je kao da sežete za njim kroz vrlo uski prostor, preko vrlo uskog mosta, kroz okce od igle ili u kontekstu bilo koje druge analogije te vrste.

Nije da duhovne sile pokušavaju da zatvore ili ograniče pristup. Više je da je način vremena / prostora takav da se okolnosti mogu razviti tek kada se u potpunosti osete. A kvalitet te potpunosti ima veze sa spremnošću da osoba ostavi iza sebe sve što nije vezano za to. Postoji ogromna količina oslobađanja i prepuštanja okolnostima u procesu prelaska tog mosta, prolaska pored lavova i tako dalje.

Možemo li ti dalje odgovoriti sestro?

Da. Možete li nam reći da li u stvari postoji neko konkretno biće koje je čuvar na mostu ili je to jednostavno svesna priroda stvarnosti?

Mi smo ti od Q’uo principa i izuzetno cenimo tvoje pitanje sestro. Nije da ne želimo da kažemo, već nismo u stanju da obuhvatimo konkretnu prirodu stvarnosti metafizičkog sveta. Zapravo takvih čuvara ima mnogo i oni su entiteti i esencije. Oni su arhetipske prirode. Međutim, za svakog pojedinca, za vas, za onu poznatu kao Karla, za svakog unutar ovog kruga i svakog u okviru kreacije, priroda vlastite suštine pomaže u stvaranju tih arhetipova. To je vrlo težak koncept za pojedinca da shvati i prihvati, jer vi niste samo neko ko traga, već igrate veoma moćnu ulogu u stvaranju sveta u kojem tragate. Takozvana istina, prevazilazi sve napore koji su potrebni za traganje. I vi sami, kao tvorci svog sveta, delimično stvarate istinu koju pokušavate da pronađete.

Stoga je proučavanje mitologije i arhetipa interaktivna šetnja kroz prostor dizajniran da vas zbuni i disorijentiše. Jer u velikoj meri ti arhetipovi su dati i takvi su kakvi jesu. Rečeno na druge način, entiteti sa kojima se susrećete su entiteti koje ste sami pomogli stvoriti. Ali su oni zaista specifični entiteti. Međutim, takođe je tkivo vremena/prostora ugradilo inteligenciju za prepoznavanje, poštovanje i stvaranje prolaza za razvijenu, zrelu ili potpuno oblikovanu spoznaju, svest ili shvatanje.

U svakom osobi postoji kontinuirani proces koji je donekle složen, a koji se odnosi na učenje, duhovnu inicijaciju, dodatni rad posle inicijacije, početak novog učenja i tako ciklus počinje ponovo. Dadatno tome, za većinu osoba, ne postoji samo jedan ciklus duhovne inicijacije koji se odvija. Svakako, unutar ovog kruga, [i to je sigurno] jer se ne uči samo u okviru treće gustine nadalje; učenje je u četvrtoj, petoj ili šestoj gustini unazad. Shodno tome, u ovom trenutku se odvija nekoliko ciklusa inicijacije u većini vaših života. Neće se svi kritični delovi ovih ciklusa dešavati istovremeno. Povremeno će se više ciklusa odvijati istovremeno u kritičnom smislu, kreirajući time više nego uobičajen osećaj zbunjenosti i haosa. I zasigurno je ovaj instrument doživeo takvo spajanje više od jednog ciklusa koji se istovremeno dešavaju.

Dakle, svrha tih lavova na kapiji je ta da u tom beskonačnom procesu kretanja kako bi se dobio odgovor gde su kapije za tu konkretnu osobu, tog određenog dana, na tom određenom nivou; a isto tako može biti i više nivoa, više kapija i više parova lavova.

Možemo li ti dalje odgovoriti sestro?

Da li je onda tačna sledeća izjava, može li se reći da su arhetipovi na jednom nivou zasigurno nezavisni i odvojeni entiteti ili izrazi univerzuma, međutim kako se oni manifestuju i kada i pod kojim okolnostima to određuje taj koji traga.

Mi smo ti od Q’uo principa i svesni smo tvog pitanja sestro. U okviru određenih granica, to je korektna opaska. Možemo li ti dalje odgovoriti.

Ne na tu temu, hvala. Imamo nevezano pitanje od našeg prijatelja, B. On pita, “Ako lutalica 1 ubije drugu osobu tokom njegove inkarnacije u trećoj gustini, ali se takođe duhovno probudi te pomaže drugima i nastoji da voli sve od srca, da li će i dalje biti deo žetve?” 2

Mi smo ti od Q’uo principa i svesni smo tvog pitanja brate. Energija ubistva je zasigurno energija koja sa sobom nosi ono što ovaj instrument zna nazvati karmom. Možete videti takvu aktivnost kao stavljanje osobe na svojevrsni točak. Taj točak sa sobom nosi tu osobu, tu drugu osobu, sva osećanja koja su bila uključena u stvaranje ovog odnosa između njih dvoje, i tako dalje. U klasičnom smislu karme kao uzroka i posledice, takva aktivnost za posledicu ima gubitak jedinstva sa tom drugom osobom i zaustavljanje tog točka karme je vezan sa uravnotežavanjem energija koje su poremećene takvom transakcijom.

U bilo kojoj aktivnosti u kojoj je slobodna volja druge osobe uskraćena postoji neophodnost da se traži oproštaj one osobe čija je slobodna volja bila uskraćena. U dubljem smislu, transakcija je takođe naškodila samom sebi možda i više nego toj drugoj osobi, vlastita suština je oštećena. Shodno tome, zaustavljanje točka karme uključuje opraštanje sebi, kao i traženje oproštaja od te drugog osobe.

Nije na nama da obećavamo raj, jer mi ne visimo na krstu. Mi ne gledamo u druge krstove i kažemo: “Danas ćeš biti sa mnom u raju.” Možemo reći onom poznatom kao B da će sile bezuslovne ljubavi zaista progovoriti sa krsta patnje i spasenja i reći: “Da, bićeš sa mnom u raju.” I tu nadu i tu istinu možemo ponuditi onome poznatom kao B. Međutim, sa stanovišta, onoga ko je na zemlji, gledajući taj krst, postoji ta osoba i život koji je preostao da se proživi i realizacija da tokom svakog mogućeg dana tog života postoji izbor da se živi u samopraštanju, u službi, u veri i u nadi.

Mi bismo urgirali onome poznatom kao B da radi na dubini opraštanja samom sebi, jer je, rekli bismo, zaista nemoguće dosegnuti dubine ljudske osude. Oslobodi se tih sila osude i znaj da si ušao u sadašnji trenutak i u tom sadašnjem trenutku živi novi život, novu nadu i novo biće koje si ti ustvari. U tom sadašnjem trenutku, odaberi i posveti taj trenutak služenju tom jednom beskonačnom Stvoritelju, a mi ne osećamo da u ovom univerzumu postoji i jedna sila koja bi mogla da ti uskratiti ljubav i svetlost tog jednog beskonačnog Stvoritelja.

Postoji li još neko pitanje u ovom trenutku?

Q’uo, imam poteškoću već duži niz godina kako da izbegnem dekoncentraciju tokom meditacije. I osećam da je u zadnje vreme još gore ili možda ja to primećujem više. Da li imate savet koji bi meni i drugima u ovoj situaciji mogao pomoći?

Mi smo ti od Q’uo principa i svesni smo tvog pitanja brate. Zaista bismo predložili onom poznatom kao T da pronađe muziku u buci. Uprkos preterivanju klasične muzike dvadesetog veka, bilo je mnogo uspešnih pokušaja da se na neki način uokviri umetnost koja stoji iza prirode moderne buke. Ovaj instrument, dok je bila u školi, takođe se našla u vrlo bučnoj atmosferi, jer se škola ovog instrumenta nalazila na putu kojim su prolazili kamioni, a dodatno je semafor bio postavljen na dnu tog brda na kojem je ona živela. Tako da tokom noći, na samom dnu ovog brda koje je bilo popločano kaldrmom, dok su se veliki kamioni na njihovoj ruti približavali crvenom svetlu pravili su zaglušujući pisak vazdušnim kočnicama. To je stvoralo takvu buku koja se teško može opisati, ali je bila tako glasna da se lakše može zamisliti. Ovaj instrument je otkrio da, ako bi kreirala pesmu u kojoj je koristila melodiju i tonove ovih inače užasnih zvukova u stvaranju te melodije, tako da je mogla da ih prepozna te čak i pevuši zajedno sa njima, bila je mnogo sposobnija da prihvati i vidi to kao deo muzike života.

Shvatamo da je to teže učiniti kada oni koji su unaokolo prave neopreznu i nepromišljenu buku, i koji ne moraju da se zaustave na crvenom svetlu dok se trude da zarade za život. Mnogo je teže oprostiti onima koji prave nepotrebnu buku a nisu zaokupljeni svojim poslom. Ali ako se to može čuti ili videti, da tako kažemo, kao da je deo melodije života, onda se to možda može lakše prepoznati, prihvatiti, pa čak se i zabaviti sa tim.

Možemo li ti dodatno odgovoriti brate?

Hvala Q’uo. Imam mentalne smetnje gde mi um i misli odlutaju i izgube se u sebi samom tokom meditacije. Da li imate ikakvih sugestija o tome kako da se ophodim sa tim tokom meditacije?

Mi smo ti od Q’uo principa i svesni smo tvog pitanja brate. Naš osećaj o mislima koje te ometaju tokom meditacije je da su one prihvatljive. Naš način nošenja sa njima bio bi jednostavno da ih promatramo, da sedimo i da budemo s njima, ne da im se odupiremo ili da ulazimo u njih, već da jednostavno budemo s njima i da ih promatramo. Neka se pojave i neka nestanu.

Možemo li ti dodatno odgovoriti brate?

Ne, hvala Q’uo i hvala što ste bili prisutni tokom meditacije.

Mi smo ti od Q’uo principa i brate ispunjavaš nam srce. Mi se tebi zahvaljujemo što si svestan naše prisutnosti.

Postoji li neko završno pitanje?

Q’uo, ja imam prijateljicu koja ponovo doživljava okolnosti koje se regularno ponavljaju, koje kako izgleda su kreirale u njenom životu vrlo upečatljiv šablon, ovom prilikom malo drugačije okolnosti, sa malo drugačijim likovima, ali jos uvek šablon. Da li joj možete nešto predočiti što bi joj moglo osvetliti značenje ovog konkretnog šablona ili šta bi to ona mogla razmotriti kako bi bila u prilici da razazna koje je značenje toga i šta joj taj šablon govori?

Mi smo ti od Q’uo principa i imamo poteškoća da prepoznamo pitanje.

Probaću da ga reformulišem. Izvinjavam se.

Bili bismo ti zahvalni na tome, brate. Mi smo ti od Q’uo principa.

Nju zanima da dokuči značenje ovog konkretnog šablona, zašto, koja je poruka i šta joj govori. Da li biste imali bilo kakve informacije koje bi joj mogle razsvetliti to značenje ili joj dati neke nagoveštaje na koji način bi mogla razaznati suštinu toga?

Mi smo ti od Q’uo principa i mislimo da nam je jasno tvoje pitanje brate. Kada se pojavi šablon koji se ponavlja, bilo bi dobro da ga jednostavno zapišete, da ga tretirate kao istraživački projekat, da navedete one detalje o šablonu koji izgledaju očigledni, da vodite dnevnik o onim stvarima koje se ne čine očiglednim i jednostavno da započnete sa pokušajem da steknete osećaj da imate potpuno saznanje o svemu vezanom za ovaj šablon što biste mogli znati na svesnom nivou. Tek tada brate, smatramo da možemo reći da je suština prihvatanje tog šablona i mogućnost njegovog sagledavanja bez uplitanja uma; izolovajući se sa njim u tišini; odvodeći ga na ono mesto koje nema granica i nema pravila logike. Jer često, kada postoji nekakav šablon koji se ponavlja, to što vlastito ‘Ja’ pokušava predočiti samom sebi, nije kompletno u jednom komadu, već je deo na jednom nivou, i deo na drugom i tako dalje, tako da mora postojati neki period vremena i tišine koji će okružiti ove misli, tako da se može pojaviti novi šablon u kome se svi ti izmešani delovi mogu naći i biti prekombinovani kako bi se stvorio novi i razumniji šablon.

Možemo li ti dodatno odgovoriti brate?

Ne, veliko hvala instrumentu a hvala i vama Q’uo.

Zahvaljujemo se ovoj grupi od srca što su izdvojili vreme i energiju da se okupe u ovom krugu traganja. Za nas je divno da možemo deliti sa nekim i osećamo se veoma privilegovano što smo pozvani u vaš krug. Hvala vam što ste zainteresovani za naše mišljenje. To je istinski blagoslov.

Ostavljamo vas onako kako smo vas i našli, u samoj suštini svega, u ljubavi, svetlosti, u jedinstvu, moći i miru jednog beskonačnog Stvoritelja. Mi smo vam poznati kao Q’uo princip. Adonai. Adonai.


  1. Napomena prevodioca:

    Pojam “Lutalica” se odnosi na one jedinke iz viših gustina od naše, koji slušajući vapaje i poziv za pomoć mnogih sa ove planete, su rešili da se inkarniraju u trećoj gustini kako bi bili na usluzi drugima. Oni, kao i svi ostali u ovoj trećoj gustini, su pod takozvanim velom zaborava. Drugim rečima, kada se nađu u ljudskom telu neće više biti svesni njihove duhovne osnove, nivao razvoja i prethodnih iskustava. Nada im je da će se tokom života dovoljno duhovno probuditi da se prisete da su ovde da bi služili drugima ljubavlju i dobrodušnošću. Trenutno te jedinke pomažu u prelasku planete iz treće u četvrtu gustinu. 

  2. Napomena prevodioca:

    Termin “Žetva” je korišćen od strane Konfederacije Planeta u Službi Beskonačnog Stvoritelja kako bi označio vremenski period kada jedinke mogu preći iz treće u četvrtu gustinu. Taj prelazak se postiže time što svaka jedinka mora dovoljno polarizovati svoju svest i doneti nepokolebljivu odluku da budu ili u službi drugima ili u službi samo sebi. Takođe, termin “Matura” je često korišćen umesto izraza žetva. Termin žetva ima Biblisku konotaciju.