Хатон: Наясно съм с вашия проблем. Това е разбирането за времето. Ще се опитам да ви инструктирам за естеството на времето. Не е много просто за вас, сигурен съм, но е много просто за нас, просто защото ние осъзнаваме времето по различен начин от начина, по който вие го осъзнавате. Времето, приятели мои, е в ума ви. Има само сега, и има само тук. Причината, поради която изглежда, че е налице реципрочна природа между пространството и времето във вашия свят, е защото вашият свят е проектиран да произвежда тази илюзия. Това е илюзия, необходима за някои каталитични действия, на които се наслаждавате във вашето сегашно състояние, за целта на неспиращия ви духовен растеж и еволюция.

[Денят на това канализиране е неизвестен.]

(Дон канализира)

Аз съм Хатон. Аз съм с този инструмент. Поздравявам ви в любовта и светлината на нашия безкраен Творец.

Наясно съм с вашия проблем. Това е разбирането за времето. Ще се опитам да ви инструктирам за естеството на времето. Не е много просто за вас, сигурен съм, но е много просто за нас, просто защото ние осъзнаваме времето по различен начин от начина, по който вие го осъзнавате.

Времето, приятели мои, е в ума ви. Има само сега, и има само тук. Причината, поради която изглежда, че е налице реципрочна природа между пространството и времето във вашия свят, е защото вашият свят е проектиран да произвежда тази илюзия. Това е илюзия, необходима за някои каталитични действия, на които се наслаждавате във вашето сегашно състояние, за целта на неспиращия ви духовен растеж и еволюция.

Времето обаче е напълно независимо от пространството и пространството е напълно независимо от времето, защото в действителност те нямат връзка – защото в действителност нито едно от тях няма значение.. Има едно място и има едно време. Следователно между тях няма взаимозависимост.

В този момент, ако ме извините за играта на думи, ще повикам друг да ви говори, защото може да е от полза да чуете думите му, като те ще бъдат не толкова прости и следователно отнемащи повече време. Съжалявам, че тази вечер, така да кажем, сме в шеговито настроение, но се страхувам, че намирам темата за хумористична.

Сега ще ви оставя. Адонай.

[Пауза]

Аз съм Оксал. Аз съм с този инструмент. Бях повикан с цел да ви говоря за естеството и действителността на времето. Времето е поле, подобно на вашето електрическо поле, вашето магнитно поле. Но какво е поле, приятели мои? Полето е ефект. Полето е във вашите умове. Полето има различни ефекти, на различни разстояния. Така е и с времето. Както наскоро заявихте, времето и пространството зависят едно от друго. Беше заявено също, че те са напълно независими и нямат връзка помежду си.

И двете изявления са верни. Просто зависи от вашата гледна точка. Хората на вашата планета понастоящем не преценяват правилно броя на измеренията, които са на разположение, за да се изживява творението. Всички тези измерения са направени от единствено място и единствено време и по тази причина, от единствено измерение, което няма измерение. Но е необходимо да отидете от където сте, до където ще бъдете. Затова ние ще говорим за времето както вие го познавате и ще опитаме да ви водим до онова място, където ще го познаете.

Времето е поле. То е зависимо от пространството. Пространството е поле и е зависимо от времето. По тази причина вие разпознавате взаимосвързаното им естество. Взаимовръзката между двете е третата сила [на] изместване и в двете. Това може да се разпознае чрез просто уравнение или формула. T3 разделено на 3 е равно на S3. S3 разделено на 3 е равно на T. T3/3=S3

Има три измерения: затова се използва числото “3”, едновременно като сила и константа. Пропускливостта на полето зависи от скоростта на реципрочното поле. Вашата сегашна константа, на онова, което наричате скорост на светлината, е базовата скорост на полето. Пропускливостта на онова, което познавате като материя, зависи от тази константа. С други думи, приятели мои, плътностите, от които вашия свят е съставен и плътностите на други нива на съществуване, както вие ги познавате, са зависими от времето. Тяхната пропускливост е функция на привидната скорост.

Кондензацията в плътна форма е резултат от колебания между взаимно свързани пространствено-времеви единици и пропускливостта, или основната плътност на този материал е функция от видимата скорост на това, което наричаме светлина. Има шест пространства и шест времена във всяка плътност. В сегашната ви форма и състояние на съзнание вие разпознавате три. В останалите три пътувате в състоянието на сън. Когато правите това, често ставате несъответстващи на вашето съзнание, което притежавате в будното ви състояние. Поради тази причина вие сте способни да възприемате събития, които ще се случат в това, което за вас е бъдещето в будното ви състояние. Но бъдещето е илюзия, както и миналото, защото съществува само настоящето. Възможно е да се плъзнете, така да кажем, по отношение на вашата осведоменост за времето в будното състояние, просто чрез премахване, чрез процеса на нормален сън, на ограниченията на физическата илюзия. Пространството и времето тогава, както и преди, са взаимно свързани.

Това е трудна тема, по която да се говори, и ще изисква от вас значителна интелектуална мисъл, за да осмислите или да предадете на други, в настоящата илюзия. Как може човек да го сведе до математика, измислена в илюзорна система, истина, която е изцяло извън границите на тази система? Възможно е все пак да се направят някои твърдения относно връзките между пространството и времето в която и да е система, което ще помогне на индивида да се опита да работи в рамките на ограничена система, за да разбере истината за действията и границите на тази система на феномена на времето. Все пак, би било много по-добре да се отстранят от съзнанието на индивида предварително създадените понятия за естеството на времето и пространството, защото те не са това, което изглеждат, както са описани от техните феномени, в границите на сегашните ви ограничения.

Пространството може да се разглежда като линейно, ако времето се смята за обемно. Или можете да обърнете процеса, както правите в рамките на вашето ограничение, и да разглеждате пространството като обемно, а времето като линейно. И едното, и другото е вярно. И двете могат да се възприемат като истинни, в зависимост от ограниченията на вашата мисъл. Възможно е да се движите линейно в пространството и обемно във времето, всичко с едно и също движение. Можете да осъзнавате това, което наричате минало, настояще и бъдеще, едновременно.

Времето не е толкова много време, колкото е пространството, а пространството не е толкова много пространство, колкото е времето. Те са едно и също нещо, но все пак са взаимно свързани. Защото не е ли 1/1=1? Защото има само едно нещо и всички ние сме части от него.

Има шест измерения, но трябва да говорите за три. А времето е поле и излъчва от всяко ядро на материята във всички посоки и може да бъде изчислено като T = S3/3, където T е времето, а S е пространството.

Ще бъда щастлив да говоря с вас в бъдеще по този въпрос. Смята се обаче, че ще е необходимо да отчетете това, което ви беше дадено преди по-нататъшно обучение да бъде от голяма полза. Това е много труден мост за пропътуване, между света на семантиката и мястото на битието. Но ние ще ви служим по какъвто начин можем.

Аз съм Оксал. Сега ще ви оставя. Адонай васу борагус. За нас беше голяма привилегия. Мир вам.