Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

Chtěl bych se zeptat, s ohledem na zkreslení svobodné vůle Zákona jednoty, jak mohou Strážci držet Zemi v karanténě? Je tato karanténa v mezích zkreslení svobodné vůle?

Já jsem Ra. Strážci chrání zkreslení svobodné vůle komplexů mysli/těla/ducha třetí úrovně na této planetární sféře. Události, které potřebují aktivaci karantény, zasahovaly do zkreslení svobodné vůle komplexů mysli/těla/ducha.

Mohu se mýlit, ale připadá mi, že by to bylo zasahování do svobodné vůle, řekněme, skupiny Orionu. Jak je toto vyváženo proti jinému konceptu, který jste právě předal?

Já jsem Ra. Vyvažování je z úrovně do úrovně. Pokusy takzvaných Křižáků zasahovat do svobodné vůle jsou akceptovatelné v úrovni jejich chápání. Nicméně komplexy mysli/těla/ducha této úrovně, kterou nazýváte třetí, formují úroveň svobodné vůle, která není schopná, řekněme, zcela rozpoznat zkreslení směrem k manipulaci.

Tudíž byla zřízena karanténa za účelem vyvažování úrovňových rozdílů ve vibracích, což byla vyvažovací situace, kde svobodná vůle skupiny Orionu není zastavena, ale je jí dána výzva. Mezitím není skupině třetí úrovně bráněno svobodné volbě.

Mohou tato okna, která se objevují, nechat skupinu Orionu projít skrz jednou za čas? Má toto cokoliv společného s tímto zkreslením svobodné vůle?

Já jsem Ra. To je správně.

Mohl byste mi říct, jak toto funguje?

Já jsem Ra. Nejbližší analogií by byl generátor náhodných čísel s určitými limity.

Jaký je zdroj tohoto generátoru náhodných čísel? Je vytvořen Strážci, aby bylo vyvažováno jejich strážení? Nebo je to jiný zdroj než Strážci?

Já jsem Ra. Všechny zdroje jsou jedním. Nicméně rozumíme vaší otázce. Fenomén oken je fenoménem ostatních-já než Strážců. Operuje z dimenzí za prostorem/časem v tom, co můžete nazvat oblastí inteligentní energie. Tak jako vaše cykly, jsou taková vyvažování, takové rytmy, jako údery hodin. V případě oken nemají žádné entity hodiny. Proto se to zdá jako náhodné. Není to náhodné v úrovni, která produkuje toto vyvažování. To je důvod, proč jsme uvedli, že jde o analogii s určitými limity.

Pak toto okenní vyvažování brání Strážcům redukovat svou pozitivní polarizaci tím, že by zcela vyloučili kontakt z Orionu díky stínění. Je to správně?

Já jsem Ra. To je částečně správně. V důsledku vyvažování dovoluje stejné množství pozitivního a negativního vtoku, který je vyvažován zkresleními společenského komplexu mysli/těla/ducha. Tudíž ve vaší konkrétní planetární sféře jsou méně potřebné negativní, jak byste to nazvali, informace nebo podněty než pozitivní kvůli poněkud negativní orientaci vašeho zkreslení společenského komplexu.

Tímto způsobem je celková svobodná vůle vyvážena tak, že jednotlivec může mít stejnou možnost si vybrat službu ostatním nebo službu sám sobě. Je to správně?

Já jsem Ra. To je správně.

Věřím, že to je hluboké odhalení v Zákoně svobodné vůle. Děkuji vám.

Toto je dále jednoduchá otázka k utvoření příkladu tohoto principu, pokud by ale Konfederace přistála na Zemi, bylo by na ně nahlíženo jako na bohy, což by porušovalo Zákon svobodné vůle a tudíž by to redukovalo jejich polarizaci směrem ke službě všem. Předpokládám, že stejná věc by se stala, kdyby přistála skupina Orionu. Jak by toto ovlivnilo jejich polarizaci směrem k sobě samým, pokud by byli schopni přistát a stali by se známými jako bohové?

Já jsem Ra. Při události hromadného přistání skupiny Orionu by byl efekt polarizace silně směrem ke zvětšení službě sobě samým, přesně opačně k předešlé možnosti, kterou jste zmínil.

Pokud by skupina Orionu byla schopná přistát, zvýšilo by to jejich polarizaci? Čeho se snažím dovtípit je, zda je pro ně lepší pracovat za scénou a získávat rekruty, řekněme, z naší planety, osoba naší planety jdoucí směrem ke službě sobě striktně po svém s použitím své svobodné vůle, nebo je pro skupinu Orionu stejně dobré přistát na naší planetě a demonstrovat pozoruhodnou moc a získat lidi takto?

Já jsem Ra. První případ je pro skupinu Orionu z dlouhodobého hlediska, podáme to takto, více zdravý v tom, že neporušuje Zákon jednoty přistáním, tudíž dělá svou práci skrze ty z této planety. 1

V druhém případě by hromadné přistání vytvořilo ztrátu polarizace kvůli porušení svobodné vůle planety. Nicméně by to bylo hazardem. Pokud by pak planeta byla dobyta a stala by se součástí Impéria, byla by pak svobodná vůle obnovena. Toto je omezeno v účinku díky touze skupiny Orionu pokročit směrem k jednomu Stvořiteli. Tato touha pokročit omezuje skupinu v porušení Zákona zmatení.

Ve vztahu se skupinou Orionu jste zmínil slovo „Impérium“. Nějakou dobu zvažuji, že film Star Wars (Hvězdné války) byl [tak] nějak částečně alegorií na to, co se vlastně děje. Je to správně?

Já jsem Ra. To je správně stejným způsobem, jako je jednoduchý příběh pro dítě alegorií na zkreslení/chápání fyzického/filozofického/společenského komplexu.

Existuje sklizeň entit orientovaných směrem k službě sobě samým stejně, jako existuje sklizeň entit orientovaných směrem k službě ostatním?

Já jsem Ra. Existuje jedna sklizeň. Ti schopní vstoupit do čtvrté úrovně skrze úrovně vibračního komplexu si mohou vybrat způsob svého dalšího hledání jednoho Stvořitele.

Pak jakmile vstoupíme do čtvrté úrovně, nastane rozdělení, řekněme, a část jednotlivců, kteří půjdou do čtvrté úrovně, půjdou na planety nebo místa, kde je služba ostatním a druhá část půjde do míst, kde je služba sobě samým. Je to správně?

Já jsem Ra. To je správně.

Dobře, Konfederace stanovila svou karanténu, rozumím, před sedmdesáti pěti tisíci lety. Pokusila se skupina Orionu nějakou část této planety před tímto? Pokusili se… jak dlouho se pokoušeli o kontaktování této planety?

Já jsem Ra. Přibližně před čtyři pět tisíci [45 000] roky byl učiněn pokus. Nebyl úspěšný. Přibližně před dva šest nula nula, dvěma tisíci šesti sty [2 600] roky, poslala skupina entitu společenského paměťového komplexu na tuto planetární sféru. Tato snaha se setkala s určitým úspěchem, ale v kontinuu prostoru/času byla zmenšena v dopadu (následcích). Od doby přibližně před dva tři nula nula, dvěma tisíci třemi sty [2 300] roky ve vašem měření, pracuje tato skupina na sklizni právě tak jako Konfederace. 2

Můžete jmenovat entitu, kterou sem poslali před dvaceti šesti stoletími… před dvěma tisíci šesti sty roky? 3

Já jsem Ra. Entita [byla] pojmenována vašimi lidmi jako Jahve.

Můžete mí říct původ Deseti přikázání?

Já jsem Ra. Původ těchto přikázání následuje zákon negativních entit vtiskujících informaci do pozitivně orientovaných komplexů mysli/těla/ducha. Informace se pokusila kopírovat nebo napodobit pozitivitu, zatímco si udržovala negativní charakteristiky.

Bylo toto uděláno skupinou Orionu?

Já jsem Ra. To je správně.

Jaký byl v tomto jejich účel?

Já jsem Ra. Účel skupiny Orionu je, jak bylo řečeno dříve, dobýt a zotročit. Toto je činěno nalezením a zřízením elity a zapříčiněním toho, aby ostatní této elitě sloužili skrze různé nástroje jako zákony, které jste zmínil, a jiné předané touto entitou.

Byl příjemce zákonů, Deseti přikázání, pozitivně nebo negativně orientovaný?

Příjemce byl tím extrémní pozitivity, což zodpovídá za nějaké z pseudo-pozitivních charakteristik přijaté informace. Tak jako kontakty, které nejsou úspěšné, nezůstala tato entita vibračního komplexu Mojžíš důvěryhodným vlivem (autoritou) mezi těmi, kteří prvně slyšeli filosofii Jednoho, a tato entita byla odstraněna z této vibrační roviny třetí úrovně ve zmenšeném nebo zarmouceném stavu, přičemž ztratila to, co můžete nazývat ctí a vírou, s níž začínala s vytvářením pojmů Zákona jednoty a osvobozováním těch z jeho kmene, jak se mu říkalo v daném času/prostoru.

Pokud byla tato entita pozitivně orientovaná, jak byla skupina Orionu schopná ji kontaktovat?

Já jsem Ra. Bylo to intenzivní, řekněme, bitevní pole mezi pozitivně orientovanými silami původem z Konfederace a negativně orientovanými silami. Ten nazývaný Mojžíš byl otevřený dojmům a přijal Zákon jednoty v jeho nejjednodušší formě. Nicméně se informace stala negativně orientovanou kvůli tlaku jeho lidí dělat určité fyzické věci v rovinách třetí úrovně. Toto zanechalo entitu otevřenou pro typ informace a filosofie s povahou služby sobě samému.

Říkat „Nebudeš“ by bylo pro entitu plně si vědomou znalostí Zákona jednoty nepravděpodobné. Je to správně?

Já jsem Ra. To je správně.

Můžete mi říci něco o historii vašeho společenského paměťového komplexu a jak jste se stali vědomi Zákona jednoty?

Já jsem Ra. Cesta našeho učení je vytesána do současného momentu. Není žádná historie, jak rozumíme vašemu konceptu. Představte si, chcete-li, kruh bytí. Známe alfu a omegu jako nekonečnou inteligenci. Kruh nikdy nekončí. Je přítomen.

Úrovně, kterými jsme prošli v různých bodech kruhu odpovídají charakteristikám cyklů:

První, cyklus uvědomění.

Druhý, cyklus růstu.

Třetí, cyklus uvědomění si sebe sama.

Čtvrtý, cyklus lásky nebo porozumění.

Pátý, cyklus světla nebo moudrosti.

Šestý, cyklus světla/lásky, lásky/světla nebo jednoty.

Sedmý, cyklus brány.

Osmý, oktáva, která se pohybuje do mystéria, kterému nerozumíme.

Děkuji vám mnohokrát. V předchozím materiálu, předtím, než jsme s vámi komunikovali, bylo sděleno Konfederací, že zde vlastně není žádná minulost nebo budoucnost… vše je současné. Bylo by to dobrou analogií?

Já jsem Ra. Ve třetí úrovni existuje minulost, současnost a budoucnost. V přehledu takovém, jaký entita může mít, odstraněna z kontinua prostoru/času, lze chápat, že v cyklu dokončení existuje pouze přítomnost. My sami usilujeme se naučit tomuto chápání. V sedmé úrovni nebo dimenzi, se, pokud budou naše skromné snahy efektivní, staneme jedním se vším, tudíž nebudeme mít žádnou paměť, identitu, žádnou minulost nebo budoucnost, ale budeme existovat ve všem.

Znamená to, že budete mít povědomí o všem, co existuje?

Já jsem Ra. To je částečně správně. Je naším chápáním, že by to nebylo naše povědomí, ale jednoduše povědomí Stvořitele. Ve Stvořiteli je vše, co existuje. Proto by byla tato znalost dostupná.

Přemýšlel jsem, kolik je obydlených planet v naší galaxii a zda všechny dosahují vyšší úrovně podle Zákona jednoty, nebo existuje-li jiný způsob. Nepřipadá mi, že by zde byl nějaký jiný způsob dosažení vyšší úrovně. Je to správně?

Já jsem Ra. Prosím přeformulujte svou otázku.

Kolik je obydlených planet v naší galaxii?

Já jsem Ra. Předpokládáme, že ve vaší otázce zamýšlíte všechny úrovně vědomí nebo úrovně povědomí. Přibližně jedna pětina všech planetárních entit obsahuje povědomí jedné nebo více úrovní. Některé planetární sféry jsou příznivé pouze pro určité úrovně. Vaše planetární sféra, například, je v tomto čase příznivá úrovním první, druhé, třetí a čtvrté.

Dobře, zhruba kolik celkem planet v této galaxii hvězd, ve které se nacházíme, má vědomý život bez ohledu na úroveň?

Já jsem Ra. Přibližně šest sedm, nula nula nula, nula nula nula [67 000 000].

Můžete mi říct, jaké jejich procento jsou třetí, čtvrté, páté, šesté úrovně atd.? Zhruba, velmi zhruba.

Já jsem Ra. Sedmnáct procent první úrovně, dvacet procent druhé úrovně, dvacet sedm procent třetí úrovně, šestnáct procent čtvrté úrovně, šest procent páté úrovně. Další informace musí být odepřeny. Svobodná vůle vaší budoucnosti toto nezpřístupňuje.

Promluvíme o jednom bodu. Existuje docela velké procento, přibližně třicet pět procent inteligentních planet, které nezapadají do sta procent. Tato mystéria jsou šesté a sedmé úrovně a nejsou dostupné našemu promlouvání.

Dobře, těchto prvních pět úrovní… postoupily všechny ze třetí úrovně znalostmi a aplikací Zákona jednoty?

Já jsem Ra. To je správně.

Pak jediný způsob pro planetu vyprostit se ze situace, ve které se nacházíme, nebo jediný způsob pro populaci je stát se povědomým a začít praktikovat Zákon jednoty. Je to správně?

To je správně.

Můžete mi říct, jaké procento planet třetí, čtvrté a páté úrovně, o kterých jste mluvil, je negativně polarizovaných, polarizovaných k službě sobě?

Já jsem Ra. Toto není otázka, o které můžeme mluvit vzhledem k Zákonu zmatení. Můžeme pouze říct, že planetárních sfér orientovaných negativně nebo k službě sobě samým je o hodně méně. Předat vám přesná čísla by nebylo vhodné.

Chtěl bych učinit analogii o tom, proč je zde méně negativně orientovaných a zeptat se vás, zda je ta analogie dobrá.

V pozitivně orientované společnosti se službou ostatním by bylo jednoduché přesunout obrovský balvan tím, že všichni jej pomohou přesunout. Ve společnosti orientované směrem k službě sobě samým by bylo o mnoho obtížnější přimět každého pracovat na balvanu pro dobro všech; proto je mnohem jednodušší dosáhnout cílů, vytvořit princip služby ostatním a růst v pozitivně orientovaných komunitách, než tomu je v negativních. Je to správně? [Neslyšitelné]

Já jsem Ra. To je správně.

Děkuji vám mnohokrát. Můžete mi říct, jak vznikla Konfederace planet a proč?

Já jsem Ra. Touha sloužit začíná být, v dimenzi lásky a porozumění, ohromným cílem společenského paměťového komplexu. Tudíž ta procenta planetárních entit, plus přibližně čtyři procenta více těch, o jejichž identitě nemůžeme mluvit, se ocitli před dlouhou, dlouhou vaší dobou v hledání stejné věci: služby ostatním.

Vztahem mezi těmito entitami, jakmile vešli v pochopení ostatních bytostí, ostatních planetárních entit a ostatních konceptů služby, bylo sdílet a společně pokračovat v těchto běžně uctívaných cílech služby. Tudíž každá dobrovolně vložila data společenského paměťového komplexu do toho, co můžete považovat jako centrální myšlenkový komplex dostupný všem. Toto pak vytvořilo strukturu, se kterou mohla každá entita pracovat na své vlastní službě, zatímco mohla nahlížet do jakýchkoli ostatních chápáních potřebných k vylepšení služby. To je příčina vzniku a způsob práce Konfederace.

S takovým velkým počtem planet v galaxii, přemýšlel jsem, zda… říkáte, že je zde přibližně pět set planet Konfederace. To mi připadá jako relativně malé procento celkového počtu planet čtvrté a páté úrovně v okolí. Existuje nějaký důvod pro tak relativně malé procento v této Konfederaci?

Já jsem Ra. Existuje mnoho Konfederací. Tato Konfederace pracuje s planetárními sférami sedmi vašich galaxií, chcete-li, a je odpovědná za volání z úrovní v těchto galaxiích.

Mohl byste definovat slovo galaxie, jak jste jej právě použil?

Používáme tento termín ve smyslu, jako byste použili sluneční soustavy.

Jsem trochu zmatený, pokud jde o, kolika pak celkově planetám, zhruba, Konfederace, ve které se nacházíte, slouží?

Já jsem Ra. Chápu zmatení. Máme obtíže s vaším jazykem.

Termín galaxie musí být rozdělen. Galaxií nazýváme ten vibrační komplex, který je lokální. Tudíž vaše slunce je to, co bychom nazvali centrem galaxie. Chápeme, že máte jiný význam pro tento termín.

Ano. V naší vědě se termín galaxie vztahuje na čočkovitý hvězdný systém sestávající z milionu a milionu hvězd, a toto se objevilo v naší komunikaci dříve, toto zmatení. Jsem rád, že se to vyjasnilo.

Nyní, s použitím termínu galaxie ve smyslu, který jsem vám právě řekl, ve smyslu čočkovitého hvězdného systému, který obsahuje miliony hvězd, znáte evoluci v ostatních galaxiích kromě této?

Já jsem Ra. Jsme si vědomi života v nekonečné kapacitě. Máte pravdu ve svém předpokladu.

Můžete mi říct, zda vývoj života v ostatních galaxiích je podobný jako vývoj v této?

Já jsem Ra. Vývoj je poněkud blízký ke stejnému, asymptoticky se přibližující kongruenci skrze nekonečno. 4 Svobodný výběr toho, čemu říkáte galaktické systémy způsobují rozdíly extrémně malé povahy z jedné z vašich galaxií do druhé.

A pak je tedy Zákon jednoty skutečně univerzální ve vytváření vývoje směrem k osmé úrovni nebo oktávě ve všech galaxiích. Je toto správně?

Já jsem Ra. To je správně. Existují nekonečné formy, nekonečná chápání, ale vývoj je jeden.

Předpokládám, že není pro jedince nezbytné rozumět Zákonu jednoty, aby přešel ze třetí do čtvrté úrovně. Je to správně?

Já jsem Ra. Je zcela nezbytné, aby si entita vědomě uvědomila, že nerozumí, aby byla sklizně-schopná. Pochopení (chápání) není této úrovně.

Toto je velmi důležitý bod. Použil jsem chybné slovo. Co jsem zamýšlel říci, bylo to, že věřím, že nebylo nezbytné pro entitu, aby si byla vědomě vědoma Zákona jednoty pro přechod z třetí do čtvrté úrovně.

Já jsem Ra. To je správně.

V jakém bodě v úrovních je pro entitu pro svůj vývoj nezbytné, aby si byla vědomě vědoma Zákona jednoty?

Já jsem Ra. Sklizeň páté úrovně je těch, jejichž vibrační zkreslení vědomě přijmou čest/povinnost Zákona jednoty. Tato odpovědnost/čest je základem této vibrace.

Můžete mi říct trochu více o tomto konceptu cti/odpovědnosti?

Já jsem Ra. Každá odpovědnost je ctí; každá čest odpovědností.

Chci položit poněkud spornou otázku. Možná ji nevložím do knihy. Přemýšlel jsem, zda mrzačení dobytka, které nyní zažíváme po celém státu a jinde, by mohlo být vámi vysvětleno.

Já jsem Ra. Větší část vašeho takzvaného mrzačení se děje podle způsobů vašich bytostí druhé úrovně, které se krmí na mršině. Část těchto takzvaných mrzačení jsou ty, které jsou z toho, co můžete nazvat vícedimenzionálního typu: konstrukt myšlenkové formy používající různé části za účelem mít život a bytí ve třetí úrovni.

Odkud tyto myšlenkové formy pocházejí?

Já jsem Ra. To je velmi mnohoznačná otázka. Nicméně se pokusíme odpovědět. Za prvé, pocházejí od Stvořitele. Za druhé, přišli z toho, co můžete nazvat nižším astrálem, myšlenkami vnitřních rovin. Za třetí, přebývají v komplexu vizualizačního konstruktu v části pod kůrou vaší planety.

Jsou tito zejména jedné formy?

Já jsem Ra. Tyto entity mohou na sebe vzít jakoukoliv myšlenkovou formu asociovanou s emocí strachu nebo teroru.

Jsou tyto myšlenkové formy schopné útočit pouze na dobytek nebo mohou také zaútočit na lidské bytosti?

Já jsem Ra. Tyto myšlenkové formy nemohou zaútočit na bytosti třetí úrovně.

Děkuji vám. Můžete mi říct o stříbrných skvrnkách, které jsme někdy našli na našich obličejích nebo jinde?

Já jsem Ra. Tyto, o kterých mluvíte, jsou zhmotněním subjektivně orientovaného ukazatele naznačující jednomu komplexu mysli/těla/ducha, a žádnému jinému, význam subjektivní podstaty.

Kdo vytvořil tyto stříbrné skvrnky? Jsou reálné?

Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, vzrůstající potenciál pro učení/vyučování. V určitém bodě bude předáno znamení pro naznačení vhodnosti nebo důležitosti tohoto učení/vyučování. Entita sama, ve spolupráci s vnitřními rovinami, vytváří jakýkoliv ukazatel, který je jí nejsrozumitelnější nebo nejnápadnější.

Říkáte, že si je vytváříme my sami?

Já jsem Ra. Entity je nevytváří vědomě. Vytváří je kořeny komplexu mysli, které se v chápání dotknou inteligentního nekonečna.

Děkuji vám. Je pro vás možné předat malý popis podmínek [ve] čtvrté úrovni?

Já jsem Ra. Žádáme vás o zvážení, jak mluvíme, že neexistují slova pro jednoznačný pozitivní popis čtvrté úrovně. Můžeme pouze vysvětlit, co není, a přiblížit, co je. Za čtvrtou úrovní se naše schopnost stává ještě více omezenou, až se nacházíme zcela beze slov.

To, co čtvrtá úroveň není: nemá slov, ledaže je tak zvoleno. Nemá těžká chemická vozidla pro aktivity komplexů těla. Nemá v sobě disharmonii. Nemá disharmonii v rámci lidí. Není v mezích možností disharmonii jakýmkoli způsobem způsobit.

Přiblížení pozitivních tvrzení: je to rovina typu dvounohého vozidla, které je mnohem hustší a plnější života. Je to rovina, kde si je jedinec vědomý myšlenek ostatních-já. Je to rovina, kde si je jedinec vědomý vibrací ostatních. Je to rovina soucitu a porozumění strádání třetí úrovně. Je to rovina usilující o moudrost nebo světlo. Je to rovina, kde jsou rozdíly jednotlivců zřetelné, ačkoli automaticky harmonizované skupinovým souhlasem.

Mohl byste definovat slovo úroveň, jak jej používáme, abyste nám dal o něco větší představu o konceptu tohoto výrazu, když je vámi použit?

Já jsem Ra. Pojem úroveň je, co byste nazvali, matematický. Nejbližší analogie je ta hudební, kde po sedmi notách ve vašem západním měřítku, chcete-li, začíná osmá nota novou oktávu. V rámci vaší velké oktávy existence, kterou sdílíme s vámi, existuje sedm oktáv nebo úrovní. V rámci každé úrovně se nachází sedm pod-úrovní. V rámci každé pod-úrovně sedm pod-pod-úrovní, a tak dále donekonečna.

Všiml jsem si, že čas, který jsme použili, mírně překročil hodinu. Preferoval bych pokračovat, ale chci se teď zeptat na stav nástroje.

Já jsem Ra. Nástroj je vyvážený. Je v pořádku pokračovat, pokud si přejete.

Dobře. Navázáním na to, o čem jsme právě hovořili, jmenovitě úrovně: pak chápu, že každá úroveň má sedm pod-úrovní, které mají znovu sedm pod-úrovní, které mají znovu sedm pod-úrovní. Toto expanduje do extrémně velké míry, jak jsou věci navýšeny v mocninách sedmi. Znamená to, že v jakékoli úrovni se stává cokoliv myslitelného? A mnoho věcí, o kterých jste nikdy nepřemýšlel, se dějí… jsou zde… vše se děje… to je matoucí…

Já jsem Ra. Z vašeho zmatení vybíráme koncept, s nímž zápasíte, což je nekonečná příležitost. Můžete uvažovat jakýkoli komplex možnosti/pravděpodobnosti jako mající existenci.

Může se to, co děláme, když přemýšlíme o možnostech, které mohou nastat, řekněme denní snění… Stanou se tyto reálné v těchto úrovních?

Já jsem Ra. To záleží na podstatě denního snu. Toto je obsáhlé téma. Asi nejjednodušší věcí, kterou můžeme říct, je to, že když je denní sen, jak jej nazýváte, tím, co přitahuje k já, ten se pak stane realitou já. Pokud je to kontemplativní obecný denní sen, může vstoupit do nekonečna komplexů možností/pravděpodobností a objevit se jinde, nemajíce konkrétní spojení s energetickými poli tvůrce.

Aby to bylo trochu zřetelnější, pokud bych silně snil denní sen o postavení lodi, objevila by se v jedné z ostatních úrovní?

Já jsem Ra. To by se možná stalo, to by se stalo nebo to by se muselo stát.

A pak pokud, řekněme, sní entita silně denní sen o boji, řekněme, s jinou entitou, stalo by se to?

Já jsem Ra. V tomto případě se fantazie entity dotýká sebe a jiného-já; toto připoutává myšlenkovou formu ke komplexu možnosti/pravděpodobnosti spojené s vlastním já, jež je tvůrcem této myšlenkové formy. Toto by pak zvýšilo možnost/pravděpodobnost přivedení daného do výskytu třetí úrovně.

Používá skupina Orionu tohoto principu k vytvoření podmínek navozených tak, aby vyhovovaly jejich účelu?

Já jsem Ra. Odpovíme konkrétněji, než zněla otázka. Skupina Orionu používá denní snění násilných nebo jiných negativních vibračních podstat, aby zpětně nakrmily nebo posílily tyto myšlenkové formy.

Používají vůbec někdy, řekněme, uspokojení fyzického těla k zesílení takových denních snů?

Já jsem Ra. Toto jsou schopni dělat pouze tehdy, když přijímající komplex mysli/těla/ducha má silnou schopnost vnímat myšlenkové formy. Toto by mohlo být označeno za neobvyklou charakteristiku, ale je to vskutku metodou používanou entitami Orionu.

Mnoho Poutníků přicházejících na tuto planetu nyní a v nedávné minulosti… jsou předmětem myšlenek Orionu?

Já jsem Ra. Jak jsme řekli dříve, Poutníci se zcela stávají tvory třetí úrovně v komplexu mysli/těla. Existuje právě stejná šance takového vlivu pro entitu Poutníka jako pro komplex mysli/těla/ducha této planetární sféry. Jediná odlišnost se objevuje v komplexu ducha, který, pokud si přeje, vlastní brnění světla, chcete-li, což mu umožňuje jasněji rozeznat to, co není tak, jak by bylo vhodně požadováno komplexem mysli/těla/ducha. Toto není nic víc než tendence a nemůže být nazváno chápáním.

Mimoto je Poutník, ve svém vlastním komplexu mysli/těla/ducha, méně zkreslený směrem, řekněme, ke křivolakosti pozitivních/negativních zmatení třetí úrovně. Tudíž často nerozezná tak jednoduše, jako více negativní jedinec, negativní podstatu myšlenek nebo bytostí.

Byli by pak Poutníci, jak se zde inkarnují, vysoce prioritními cíli, řekněme, skupiny Orionu?

Já jsem Ra. To je správně.

A pokud by byl Poutník úspěšně narušen, řekněme, skupinou Orionu, co by se stalo s tímto Poutníkem v době sklizně?

Já jsem Ra. Pokud by entita Poutníka demonstrovala skrze činy negativní orientaci směrem k ostatním-já, byla by, jak jsme řekli dříve, zachycena do planetárních vibrací a, když sklízena, by možná znovu opakovala velký cyklus třetí úrovně jako planetární entita. Toto bude poslední úplnou otázkou této relace.

Máte krátkou otázku, jež můžeme zodpovědět před tím, než uzavřeme tuto relaci?

Pouze vědět, zda může být nástroj více v pohodlí?

Já jsem Ra. Tento nástroj je v pohodlí, jak je to jen pro vás možné udělat s ohledem na zkreslení slabosti jeho komplexu těla. Jste svědomití.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.


  1. V tomto kontextu může být slovo zdravý definováno jako „přispívající nebo výhodný pro zdraví nebo blahodárnost“. 

  2. Ra opravil tato data v relaci 17. Měla by být před 3 600 a před 3 300 roky. 

  3. Správný časový rámec je 3 600 let. Viz úvodní prohlášení Ra v relaci 17. 

  4. V tomto kontextu může být slovo asymptoticky definováno jako „nekonečně se blížící dané hodnotě“.