Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

Možná dnes trochu ustoupím a udělám několik chybných začátků, neboť si myslím, že se nacházíme u snad nejdůležitější části toho, co děláme ve snaze učinit zřejmé skrze tázání, jak je vše jednotou a jak vše pochází z inteligentního nekonečna. Je pro mě obtížné toho dosáhnout, proto prosím, mějte s mými chybami v otázkách strpení.

Koncept, který nyní mám o procesu, když použiji jak to, co jste mi řekl, tak něco z materiálu Dewey Larsona, co souvisí s fyzikou procesu, mám [tedy] koncept, že inteligentní nekonečno expanduje směrem ven všude ze všech míst. Rozšiřuje se směrem ven rovnoměrně všemi směry, jako se všude ze všech bodů rozšiřuje povrch balónu nebo bubliny. Rozšiřuje se směrem ven jednotkovou rychlostí neboli rychlostí světla. To je Larsonova myšlenka postupu toho, co nazývá prostor/čas. Je tento koncept správný?

Já jsem Ra. Tento koncept je nesprávný, tak jako je jakýkoliv koncept inteligentního nekonečna. Tento koncept je správný v kontextu jednoho konkrétního Logosu neboli Lásky neboli zaměření tohoto Stvořitele, který si vybral Své, řekněme, přírodní zákony a způsoby jejich vyjádření matematicky nebo jinak.

Jedno nerozlišené inteligentní nekonečno, nepolarizované, plné a celé, je makrokosmem záhadou opředené bytosti. Jsme poslové Zákona jednoty. Jednota nemůže být v tomto přiblížení chápání popsána žádnou fyzikou, ale může být pouze aktivována nebo zesílena inteligentním nekonečnem díky katalyzátoru svobodné vůle. To může být obtížné přijmout. Avšak chápání, která máme ke sdílení, začínají a končí záhadou.

Dobře, včera jsme se dostali k bodu, kde jsme zvažovali barvy světla. Řekl jste, že „povaha vibračních vzorů vašeho vesmíru je závislá na konfiguracích umístěných na původní materiál nebo světlo zaměřením Lásky s použitím Své inteligentní energie, aby vytvořila určité vzory… iluzí nebo úrovní“. Pak po tomto materiálu jste řekl, že existuje více informací, které byste rád předal, ale nezbýval nám čas. Mohl byste to zkompletovat dalšími informacemi?

Já jsem Ra. Během diskutování o těchto informacích potom, řekněme, přeskočíme zpátky k určitým metodám pochopení nebo vnímání toho, co ten vibračního zvukového komplexu Dewey nabízí; to je správně pro druhý význam inteligentního nekonečna: potenciál, který pak skrze katalyzátor utváří kinetiku.

Tato informace je přirozeným postupem zkoumání kinetického tvaru vašeho prostředí. Můžete chápat každou barvu nebo paprsek, že je, jak jsme řekli, velmi specifickým a přesným rozdělením inteligentního nekonečna, jak ho reprezentuje inteligentní energie, přičemž každý paprsek byl dříve prozkoumán v jiném ohledu. 1

Tato informace může být v tomto nápomocná. Nyní mluvíme nekonkrétně, abychom zvýšili hloubku vaší konceptualizace povahy toho, co existuje. Vesmír, ve kterém žijete, je v každé části rekapitulací inteligentního nekonečna. Tudíž uvidíte stejné vzory opakované ve fyzických a metafyzických oblastech; paprsky nebo rozdělení světla jsou, jak se domníváte, ty oblasti toho, co můžete nazvat fyzickou iluzí. Rotují, vibrují nebo jsou povahy, která může být, řekněme, počítána nebo rozdělena do rotačního chování v prostoru/času, jak je popsáno tím, kdo je znám jako Dewey; některé látky obsahují různé paprsky, jež jsou ve fyzické manifestaci oku viditelné, což je zjevné v povaze vašich krystalizovaných minerálů, jež považujete za vzácné: rubín je červený a tak dále.

Toto světlo se objevilo jako následek vibrace, která je následkem Lásky. Hodlám se zeptat, zda je toto tvrzení správné. Je to správně?

Já jsem Ra. Toto tvrzení je správné.

OK. Toto světlo se pak může soustředit do materiálu, jak jej známe v naší úrovni, do všech našich chemických prvků, díky rotacím vibrace v kvantových intervalech neboli jednotkách úhlové rychlosti. Je to správně?

Já jsem Ra. To je docela správně.

Děkuji. Přemýšlím, co je katalyzátorem nebo aktivátorem rotace. Co způsobuje rotaci, takže se světlo soustřeďuje do našich fyzických nebo chemických prvků?

Já jsem Ra. Je nezbytné uvážit umožňující funkci zaměření známého jako Láska. Tato energie je uspořádávající povahy. Seřazuje kumulativním způsobem od většího k menšímu, takže když je Její vesmír, jak jej můžete nazvat, kompletní, je způsob vývoje každého detailu obsažený v žijícím světle, a tudíž se vyvine takovým a takovým způsobem; váš vlastní vesmír byl dobře studován empirickým způsobem těmi, které nazýváte vašimi vědci, a byl pochopen nebo vizualizován, řekneme, s větší přesností chápáními nebo vizualizacemi toho, který je znám jako Dewey.

Kdy se individualizace nebo individualizovaná část vědomí dostane do hry? Jak se tato individualizace objeví a v jakém bodě převezme individualizované vědomí práci nad základním světlem?

Já jsem Ra. S opatrností zůstáváte v oblasti samotného stvoření. V tomto procesu vás musíme dále zmást tvrzením, že se proces, kterým svobodná vůle působí na inteligentní nekonečno s potenciálem, aby se stalo zaměřenou inteligentní energií, odehrává bez prostoru/času, kterého jste si tak vědomi, neboť je to jako váš kontinuální prožitek.

Zkušenost nebo existence prostoru/času nabývá bytí poté, co je proces individualizace Logosu nebo Lásky kompletní a fyzický vesmír, jak byste jej mohli nazvat, splynul nebo se začal vtahovat dovnitř, zatímco se pohyboval ven, do té míry, že to, co nazýváte vašimi slunečními tělesy, na oplátku vytvořilo bezčasový chaos, který se sloučil do toho, co nazýváte planetami, přičemž tyto víry inteligentní energie strávily velké množství toho, co byste nazvali první úrovní, v bezčasovém stavu, a uvědomění si prostoru/času bylo jedním z učení/vyučování této úrovně bytí.

Tudíž máme obtíže s odpovídáním na vaše otázky s ohledem na čas a prostor a jejich vztah k tomu, co byste nazvali původním stvořením, které není součástí prostoru/času, tak jak jej chápete.

Děkuji. Vytvořila jednotka vědomí, individualizovaná jednotka vědomí, řekněme, jednotku stvoření? Uvedu příklad.

Vytvořilo by jedno individualizované vědomí jednu galaxii hvězd toho typu, jenž obsahuje mnoho milionů hvězd? Stává se to?

Já jsem Ra. To se může stát. Možností je nekonečno. Tudíž může Logos vytvořit to, co nazýváte sluneční soustavou, nebo je možné, že Logos vytváří miliardy slunečních soustav. Toto je příčinou zmatení ve smyslu termínu galaxie, protože existuje mnoho odlišných entit nebo stvoření Logosu a my bychom každý nazvali s použitím vašich zvukových vibračních komplexů galaxií.

Vezměme jako příklad planetu, na které nyní jsme, a řekněte mi, kolik ze stvoření bylo vytvořeno stejným Logosem, jenž vytvořil tuto planetu.

Já jsem Ra. Tento planetární Logos je silným Logosem, který vytvořil přibližně dvě stě padesát miliard [250 000 000 000] vašich slunečních soustav pro Své stvoření. Tyto, řekněme, zákony nebo fyzické způsoby tohoto stvoření proto zůstanou konstantní.

Pak říkáte, že čočkovitý sluneční systém, který nazýváme galaxií, v níž se nacházíme a která obsahuje přibližně 250 miliard jiných sluncí, jako je to naše, byl vytvořen jedním Logosem. Je to správně?

Já jsem Ra. To je správně.

A nyní, jelikož existuje mnoho individualizovaných částí vědomí v této čočkovité galaxii, rozdělil se pak tento Logos do více individualizací vědomí, aby vytvořil tato vědomí, nebo se do těchto vědomí rozdělil?

Já jsem Ra. Jste vnímavý. To je také správně, ačkoliv zjevným paradoxem.

Mohl byste mi říct, co máte na mysli „zjevným paradoxem“?

Já jsem Ra. Zdálo by se, že když jeden Logos vytváří způsoby inteligentní energie pro velký systém, nebude zde nezbytnost nebo možnost dalšího rozlišení sub-Logosu. Avšak v rámci možností je toto tím přesným případem a je vnímavé, že toto bylo pochopeno.

Děkuji. Mohl byste prosím nechat nástroj zakašlat?

[Zakašlání.]

Děkuji. Prošly pak všechny individualizované části Logosu v naší… Budu nazývat čočkovitou galaxii, ve které jsme, 250 miliard sluncí nebo hvězd, budu ji nazývat hlavní galaxií právě proto, abychom nebyli zmatení ve svých termínech.

Prošla pak všechna vědomí v této individualizované formě, která vstupuje do toho, co nazýváme počátkem hlavní galaxie, a procházejí skrze všechny úrovně v pořadí jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm nebo… pak do osmé… nebo existují, řekněme, některé, které začínají na vyšším stupni a vstupují do… takže existuje vždy směs inteligentního vědomí v galaxii?

Já jsem Ra. Poslední je přibližně správně. V každém začátku existuje začátek z nekonečné síly. Svobodná vůle působí jako katalyzátor. Bytosti začínají tvořit vesmíry. Vědomí pak začíná mít potenciál prožívat. Potenciály prožitku jsou vytvořeny jako část inteligentní energie a jsou pevné, než prožitek započne.

Avšak vždy díky Svobodné vůli, která nekonečně působí na stvoření, existuje velká variace počátečních reakcí na potenciál inteligentní energie. Tudíž téměř okamžitě se začínají manifestovat základy, řekněme, hierarchické povahy bytostí, jakmile se některé části vědomí nebo povědomí učí skrze prožitek mnohem efektivnějším způsobem.

Existuje nějaký důvod, proč jsou některé části mnohem efektivnější v učení?

Já jsem Ra. Existuje nějaký důvod, proč se někteří učí rychleji než ostatní? Podívejte se, chcete-li, na funkci vůle … řekněme, přitažlivost k nahoru se točící linii světla.

A nyní, když je hlavní galaxie vytvořena, a předpokládám, že všechny její úrovně… Předpokládám, že všechny… Existuje osm vytvořených úrovní, když je tato hlavní galaxie stvořena. Je to správně?

Já jsem Ra. To je v podstatě správně. Avšak je dobré vnímat, že osmá úroveň funguje také ve svých pozdějších fázích jako počáteční úroveň nebo první úroveň další oktávy úrovní.

Říkáte tedy, že existuje nekonečné množství oktáv úrovní od jedné do osmi?

Já jsem Ra. Chceme stanovit, že jsme skutečně skromnými posly Zákona jednoty. Můžeme k vám mluvit z našich zkušeností a našich chápání a vyučovat/učit omezenými způsoby. Avšak nemůžeme mluvit s pevnými vědomostmi všech stvoření. Pouze víme, že jsou nekonečné. Předpokládáme nekonečný počet oktáv.

Avšak naši vlastní učitelé nám přivedli na mysl, že existuje tajemstvím zahalená jednota stvoření, do které se veškeré vědomí opakovaně slučuje a znovu začíná. Tudíž můžeme pouze říct, že předpokládáme nekonečný postup, ačkoliv rozumíme, že je cyklické povahy a, jak jsme řekli, zahalen tajemstvím.

Děkuji. Mohli byste prosím nechat nástroj znovu zakašlat?

[Zakašlání.]

Děkuji. Když je tato hlavní galaxie Logosem stvořena, pak existuje polarita ve smyslu, v jakém máme elektrickou polaritu, [a dále] gravitační efekt, který pravděpodobně není polaritou, zeptám se… Budu muset položit tuto otázku… V té době [již] existuje elektrická polarita. Je to správně?

Já jsem Ra. Přijímám to jako správné s podmínkou, že to, co nazýváte elektrickou [polaritou], má být chápáno nejenom tak, jak ten zvaný Larson podmínil její význam, ale také [chápáno] ve smyslu, jejž byste nazvali metafyzickým.

Říkáte tedy, že v té době nemáme pouze polaritu elektrického náboje, ale také polaritu ve vědomí?

Já jsem Ra. To je správně. Vše je potenciálně dostupné od počátku vašeho prostoru/času; to je pak funkčností komplexů vědomí, aby začaly používat fyzické materiály k získávání zkušeností, aby se pak polarizovaly v metafyzickém smyslu. Potenciály pro toto nejsou tvořeny tím, kdo prožívá zkušenost, ale inteligentní energií.

Toto bude poslední plnou otázkou této relace kvůli naší touze podpořit tento nástroj, jak pomalu znovu získává energii fyzického komplexu. Můžeme vás požádat, zda máte jednu nebo dvě otázky, které můžeme krátce zodpovědět předtím, než skončíme?

Předpokládám, že proces stvoření pak po původním stvoření hlavní galaxie pokračuje další individualizací vědomí Logosu, takže existuje mnoho, mnoho částí individualizovaných vědomí, která vytvářejí další prvky, jak můžete říct, pro prožití všeho v galaxii. Je to správně?

Já jsem Ra. To je správně, protože v rámci, řekněme, vedení nebo způsobů Logosu mohou sub-Logosy nalézt rozmanité prostředky odlišných zkušeností, aniž by zmenšovaly nebo rozšiřovaly tyto způsoby [Logosu].

Děkuji. A jelikož jsme na konci, pouze se zeptám, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo pomoci kontaktu?

Já jsem Ra. Tento nástroj je dobře přizpůsoben. Jste svědomití.

Já jsem Ra. Zanechávám vás, mí přátelé, v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.


  1. „Rozdělení“ může být v tomto kontextu definováno jako „rozdělení a přiřazení na základě plánu“