Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

Nástroj by rád věděl, zda by dvě krátká cvičení denně byla pro ni lepší než jedno dlouhé.

Já jsem Ra. To je nesprávně. Správná konfigurace fyzického komplexu, který cvičí během tříměsíčního období, v němž je nástroj náchylný k zintenzivnění zkreslení fyzického komplexu, potřebuje posílení fyzického komplexu. To může být vhodně chápáno jako jedno hlavní cvičební období, které je následováno cvičebním obdobím dlouhým přibližně polovinu prvního později ve vašem denním cyklu před večerní meditací. To bude nástrojem pozorované jako namáhavé. Avšak bude to mít efekt zesílení fyzického komplexu a zmírnění zranitelnosti, které by mohlo být využito.

Děkuji vám mnohokrát. Nyní začneme s obecnými otázkami. V dřívější době jste zmínil, že proniknutí osmou úrovní nebo úrovní inteligentního nekonečna dovoluje komplexu mysli/těla/ducha být sklizen kdykoliv v času/prostoru během cyklu, pokud si tak přeje. Když toto proniknutí osmou úrovní nastane, co entita, která tímto pronikla, zažívá? Můžete mi to říct?

Já jsem Ra. Prožitek každé entity ve vnímání inteligentního nekonečna je jedinečný. Vnímání se řadí, zatímco je entita v inkarnovaném stavu, od neomezené radosti po silné odhodlání sloužit ostatním. Entita, která dosáhne inteligentního nekonečna, vnímá tuto zkušenost nejčastěji jako nevýslovně hlubokou. Avšak není pro entitu obvyklé, aby okamžitě toužila po ukončení inkarnace. Spíše má extrémně silnou touhu komunikovat nebo použít tuto zkušenost k pomoci ostatním.

Je pro vás možné mi říct, co jsem zažil, věřím, že to bylo kolem roku 1964, když jsem si v meditaci uvědomoval to, co bych považoval za odlišnou úroveň a odlišnou planetu, a kdy se zdálo, že prožívám pohyb na tu planetu? Je pro vás možné mi říct, jaká to byla zkušenost?

Já jsem Ra. V úplném odhalení vidíme kvůli porušení [svobodné vůle] určité ublížení. Spokojíme se s doporučením, že tato entita, která není schopna se snadno podrobit procesu hypnotické regrese podněcované ostatními, měla nicméně své příležitosti pro pochopení svého bytí.

Děkuji vám. Mohl byste definovat karmu?

Já jsem Ra. V našem chápání karmy by mohla být nazvána setrvačností. Ty činy, které jsou dány do pohybu, budou pokračovat s použitím způsobů vyvažování do té doby, než je vyvolán řídicí nebo vyšší princip, jenž můžete přirovnat vašemu brzdění nebo zastavování. Toto zastavení setrvačnosti činů může být nazváno odpuštěním. Tyto dva koncepty jsou nerozdělitelné.

Pokud si entita v inkarnaci vyvine to, co je nazýváno karmou, existuje pak programování, které se někdy objeví, takže zažije katalyzátor, jenž jí umožní se dostat do bodu odpuštění, a tím zmírnit karmu?

Já jsem Ra. To je obecně správně. Avšak jak vlastní já, tak nějaké zapojené jiné-já mohou kdykoliv skrze proces porozumění, přijetí a odpuštění tyto vzory zlepšit.

To je pravdou v jakémkoliv bodě v inkarnačním vzoru. Tudíž ten, kdo dal čin do pohybu, může sám sobě odpustit a nikdy více tuto chybu neudělat. To také brzdí nebo zastavuje to, co nazýváte karmou.

Děkuji vám. Můžete mi dát příklady katalytických činů, jež přinášejí učení pro každou z následujících kategorií z minulé relace, kterou jsme měli… Můžete mi dát příklad nemanifestovaného já, které produkuje katalyzátor učení?

Já jsem Ra. Všimli jsme si vašeho zájmu o katalyzátor bolesti. Tato zkušenost je mezi vašimi entitami velmi běžná. Může se jednat o bolest fyzického komplexu. Častěji se jedná o mentální a emocionální komplex. V nemnohých případech je bolest povahy duchovního komplexu. To vytváří potenciál pro učení. Lekce k učení se různí. Téměř pokaždé tyto lekce obsahují trpělivost, toleranci a schopnost doteku světla.

Velice často má katalyzátor emocionální bolesti – ať už se jedná o smrt fyzického komplexu jednoho ostatního-já, které je milováno, nebo o nějakou jinou zdánlivou ztrátu – za následek opak, a to trpkost, netrpělivost, mrzutost. To je katalyzátor, který selhal. V těchto případech se pak objeví další poskytnutý katalyzátor, aby pro nemanifestované já nabídl další příležitosti objevení sebe sama jako zcela postačujícího Stvořitele, který obsahuje vše, co existuje, a je plný radosti.

Hraje to, co nazýváme nakažlivými nemocemi, nějakou roli v tomto procesu s ohledem na nemanifestované já?

Já jsem Ra. Tyto takzvané nakažlivé nemoci jsou entitami druhé úrovně, které nabízejí příležitost tohoto typu katalyzátoru. Pokud je tento katalyzátor nepotřebný, pak nebudou mít tato stvoření druhé úrovně, jak byste je nazvali, žádný účinek. Můžete si prosím poznamenat, že v každém z těchto zobecnění existují anomálie, takže nemůžeme mluvit o každé okolnosti, ale pouze o obecném běhu nebo způsobu věcí, jak je zažíváte.

Jakou roli v tomto procesu hraje to, co nazýváme vrozenými vadami?

Já jsem Ra. To je část programování celku komplexu mysli/těla manifestovaného do mysli/těla/ducha třetí úrovně. Tyto vady jsou plánované jako omezení, která jsou součástí zkušenosti zamýšlené celkovým komplexem entity. To zahrnuje [i] genetické predispozice, jak byste je mohli nazvat.

Děkuji vám. Mohl byste mi dát stejný typ informací o vlastním já ve vztahu ke společenskému já?

Já jsem Ra. Nemanifestované já může nalézt takové své lekce, které rozvíjejí jakékoliv z center energetických přítoků komplexu mysli/těla/ducha. Interakce společenského a vlastního já se nejčastěji zaměřují na druhé a třetí energetické centrum. Tudíž ti nejaktivnější v pokusech předělat nebo pozměnit společnost jsou těmi, kteří pracují na základě pocitů, že jsou osobně správní nebo že mají odpovědi, které usadí moc do správnější konfigurace. To může být viděno jako úplná cesta od negativní po pozitivní orientaci. Obojí aktivuje tato centra energetického paprsku.

Těch, jejichž touhy pomoct společnosti jsou podstaty zeleného paprsku nebo vyšší, existuje málo. Málo jich však je kvůli chápání, můžeme říct, čtvrtého paprsku, že volně dávaná univerzální láska je více žádoucí než knížectví nebo i přeskupování lidí nebo politických struktur.

Pokud by byla entita silně předpojatá směrem k pozitivním společenským činům, co by to udělalo jejímu žlutému paprsku v auře oproti entitě, která by chtěla vytvořit společenské impérium a vést ho železnou pěstí? Jaký by byl rozdíl v aktivitě žlutého paprsku těchto dvou entit?

Já jsem Ra. Vezměme dvě takové pozitivně orientované aktivní duše, které již nejsou ve vašem fyzickém času/prostoru. Ten, kdo je známý jako Albert, který se za účelem, aby se mohl léčit, vydal do zvláštní a pro něj barbarské společnosti. Tato entita byla schopna zmobilizovat veliké množství energie a toho, co nazýváte penězi. Tato entita vynaložila mnoho energie zeleného paprsku jako léčitel i jako milovník vašeho nástroje známého jako varhany. Žlutý paprsek této entity byl jasný a krystalický díky snahám potřebným pro obstarání prostředků pro vyhlášení svých snah. Avšak zelený paprsek a modrý paprsek byly také ohromně brilantní podstaty. Vyšší úrovně, jak je můžete nazvat, byly aktivovány, [přitom] nižší, jak je můžete nazvat, energetické body zůstaly ve vyváženém bytí docela, docela jasné.

Jiným příkladem je entita Martin. Tato entita se ve vysoké míře potýkala se spíše negativními vibračními vzory oranžového a žlutého paprsku. Avšak tato entita byla schopná ponechat energii zeleného paprsku otevřenou a díky závažnosti svého testování, pokud vůbec, může být viděna jako polarizovaná pozitivním směrem díky své věrnosti sloužit ostatním tváří v tvář velikému katalyzátoru.

Mohl byste mi říct příjmení Alberta a Martina?

Já jsem Ra. Tyto entity jsou vám známé jako Albert Schweitzer a Martin Luther King.

Myslel jsem, že to bylo správně, ale nebyl jsem si jist. Můžete mi dát stejným typ informací, které jsme zde dostali, s ohledem na nemanifestované já, které interaguje mezi sebou a přístroji, hračkami atd. – vynálezy?

Já jsem Ra. V této konkrétní situaci se znovu koncentrujeme z větší části na oranžové a žluté energetické centrum.

Mnoho vašich přístrojů mezi vašimi lidmi, to jest těch, co nazýváte komunikačními zařízeními, a jiná rozptýlení jako méně soutěživé hry, můžou být v negativním smyslu viděny jako, že mají zkreslení zanechání komplexu mysli/těla/ducha neaktivovaným, čímž je aktivita žlutého a oranžového paprsku velmi oslabena, a tudíž vytrvale snižuje možnost eventuální aktivace zeleného paprsku.

Jiné z vašich přístrojů mohou být viděny jako nástroje, kterými entita zkoumá možnosti fyzického nebo mentálního komplexu a v některých málo případech komplexu ducha, a tudíž aktivuje oranžový paprsek v tom, co nazýváte vašimi týmovými sporty a v ostatních přístrojích jako vaše způsoby přepravy. Ty mohou být viděny jako způsoby zkoumání pocitů moci; obzvláště moci nad ostatními nebo skupinová moc nad jinou skupinou ostatních-já.

Jaký je obecný celkový účinek televize na naši společnost s ohledem na tento katalyzátor?

Já jsem Ra. Aniž bychom ignorovali pokusy zeleného paprsku mnoha [lidí] přes toto médium komunikovat takovou informaci, pravdu a krásu, jaká může být nápomocná, musíme uvést, že celkový účinek tohoto přístroje je rozptýlení a spánek.

Můžete mi dát stejný typ informací, nad kterými jsme nyní pracovali, s ohledem na vztah vlastního já s válkou a zvěstech o válce?

Já jsem Ra. Můžete to vidět ve vztahu s vašimi přístroji. Tento vztah války s vlastním já je základním vnímáním dozrávající entity. Existuje veliká šance urychlení v jakémkoliv touženém směru. Někdo se může polarizovat negativně tím, že předpokládá agresivní postoje ať už z jakéhokoliv důvodu. Někdo se může nacházet v situaci války a polarizovat se poněkud směrem k pozitivitě, přičemž aktivuje oranžový, žlutý a pak zelený hrdinskými, pokud je tak můžete nazvat, činy pro záchranu komplexů mysli/těla/ducha ostatních-já.

Konečně, někdo si může velmi silně polarizovat třetí paprsek 1 vyjádřením principu univerzální lásky zcela na úkor jakémukoliv zkreslení směrem k účasti v agresivních činech. Tímto způsobem se entita může stát vědomou bytostí ve velmi krátkém časovém rozpětí vašeho času/prostoru. To může být viděno jako to, co byste nazvali traumatickým pokrokem. Je třeba poznamenat, že mezi vašimi lidmi velké procento veškerého pokroku má trauma jako katalyzátor.

Právě jste ve svém tvrzení použil termín třetí paprsek. Byl to termín, který jste mínil použít?

Já jsem Ra. Zamýšleli jsme zelený paprsek. Naše obtíž leží v našem vnímání červeného paprsku a fialového jako fixních; tudíž vnitřní paprsky jsou ty, které kolísají a mají být pozorovány jako ty indikace stáří v pokusech utvořit sklizeň.

Byl by pak červený paprsek, intenzivní červený paprsek, použit jako ukazatel stáří, systému stáří inkarnace, stejně jako intenzivní fialový paprsek?

Já jsem Ra. To je částečně správně. Během graduace nebo sklízení do pozitivní čtvrté úrovně je červený paprsek viděn pouze jako to, co je aktivováno a je základem pro vše, co se objevuje ve vibračních úrovních, a součet tohoto je energie fialového paprsku.

Tento fialový paprsek je jediným zvážením pro pozitivní čtvrtou úroveň. V rámci posouzení sklizně-schopné negativní čtvrté úrovně je intenzita červeného, tak jako oranžového a žlutého paprsku zkoumána zcela pečlivě, jelikož je pro negativní postup velké množství výdrže a energie tohoto typu nezbytné, [protože] je extrémně obtížné otevřít bránu do inteligentního nekonečna z centra solar plexus. To je nezbytné pro sklizeň do negativní čtvrté úrovně.

Je pro vás možné použít příklad našeho generála Pattona a sdělit mi, jaký na něj měla válka v jeho vývoji účinek?

Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka tohoto sezení. Ten, o kterém mluvíte a který je známý jako George, byl jedním, kterému programování předešlých inkarnací vytvořilo vzor nebo setrvačnost, která byla v jeho inkarnaci ve vašem času/prostoru neodolatelná. Tato entita byla silné aktivace žlutého paprsku s častými otevřeními zeleného paprsku a příležitostnými otevřeními modrého paprsku. Avšak nebyl schopný přerušit charakter předchozích traumatických zkušeností agresivní povahy.

Tato entita byla polarizovaná poněkud pozitivním směrem díky jedinečnosti víry v pravdu a krásu. Tato entita byla docela citlivá. Cítila velkou čest/povinnost k ochraně toho, co bylo entitou cítěno být pravdivé, krásné a co potřebovalo obranu. Tato entita se vnímala jako galantní postava. Polarizovala se poněkud negativním směrem vzhledem k nedostatku pochopení zeleného paprsku, který si nesla uvnitř, čímž odmítla princip odpuštění, jenž je v univerzální lásce implicitním.

Celkový součet této inkarnace, vibračně, byl mírným nárůstem pozitivní polarity, ale poklesem schopnosti sklizně kvůli odmítnutí Zákona nebo Způsobu odpovědnosti; to jest vidění univerzální lásky, a přesto [entita] dál bojovala.

Máme dostatek času, abych se zeptal, zda mohla smrt této entity téměř ihned po skončení války… mohlo to být tak, že mohla být okamžitě reinkarnovaná, aby snad zvládla sklizeň?

Já jsem Ra. To je přesně správně.

Děkuji vám. Pak se pouze zeptám, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt?

Já jsem Ra. Vše je v pořádku. Zanecháváme vás, mí přátelé, v lásce a světle Jednoho, který je Vším ve Všem. Zanechávám vás ve věčném míru. Jděte kupředu, a proto s radostí v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.


  1. Měl by to být čtvrtý paprsek. Ra opravil chybu v následující odpovědi.