Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

Je Ra obeznámen s výsledky našich dnešních snah nechat publikovat první knihu, kterou jsme udělali?

Já jsem Ra. To je správně.

Nevím, zda můžete okomentovat obtíže, které budeme mít se zpřístupněním Zákona jednoty těm, kteří by jej vyžadovali a chtěli. Není to něco, co je jednoduché rozšířit těm, kteří jej v tuto dobu chtějí. Jsem si jistý, že existuje mnoho, obzvláště Poutníků, kteří tyto informace chtějí, ale obávám se, že budeme muset udělat něco jiného, abychom je dostali do jejich rukou ve formě přidaného materiálu.

Je pro vás možné toto okomentovat?

Já jsem Ra. Je to možné.

Okomentujete to?

Já jsem Ra. Okomentujeme.

Za prvé, vybírání této skupiny vykonat nějakou práci službou ostatním bylo velmi intenzivní povahy. Každý z přítomných obětoval pro nehmatatelné výsledky mnohé. Každý může tento typ obětování hledat ve vlastním srdci a přitom ví, že materiální oběti jsou ty nejmenší; [a že] intenzivní závazek se prolnout do harmonické skupiny [je] vrcholem oběti.

V těchto podmínkách jsme nalezli vaši vibraci. Pozorovali jsme vaši vibraci. Toto nebude často k vidění. Nepřejeme si nadmout se pýchou, ale my se nesmlouváme o okolnostech nezbytných pro náš konkrétní kontakt. Tudíž vy jste přijali a my jsme ochotně podstoupili čest/povinnost pokračování nabídky přenosu konceptů, které jsou podle našich nejlepších schopností, precizní povahy a jsou založeny na pokusu sjednotit mnoho z těch věcí, které vás znepokojují.

Za druhé, využití těchto přenosů je zcela na vašem uvážení. Doporučujeme nechat plynout přirozené intuitivní smysly a [mít] minimum zkreslení směrem k obavám. Jak jsme [již] řekli, jsme spokojeni, že jsme schopni pomoci v evoluci jednomu z vašich lidí. Jakákoliv úsilí, která učiníte, nás nemohou zklamat, protože počet již překročil číslo jedna.

Byl jsem velmi na vážkách zeptat se na určité otázky ze strachu, že by byly považovány, jak je považuji já, za otázky nedůležité nebo velké konkrétnosti a tím by zredukovaly náš kontakt s vámi. Za účelem rozšíření některých z informací, které považuji za extrémně důležité; to jest informace nepomíjivého typu, informace týkající se evoluce mysli, těla a ducha; v naší společnosti se zdá být téměř nezbytné zahrnout informace, které jsou malé hodnoty, jednoduše proto, že tak naše… naše společnost funguje a… jak systém distribuce hodnotí to, co je nabídnuto k distribuci.

Mohl byste okom… Budete… okomentujete tento problém, který mám?

Já jsem Ra. Okomentujeme následovně: Je docela přesně správné, že úroveň a čistota tohoto kontaktu je závislá na úrovni a čistotě hledaných informací. Tedy pokračující žádosti od tohoto zdroje o konkrétní informace jsou pro podstatu vašeho účelu škodlivé.

Navíc, jak jsme proskenovali vaši mysl, abychom pochopili vaši situaci týkající se přepisu některých z našich slov, zjistili jsme, že jste byl kritizován za typ konstrukce jazyka, který byl použit pro předání dat. Díky naší orientaci s ohledem na data by dokonce i nejkonkrétněji zodpovězené otázky byly naší skupinou stylizovány takovým způsobem, aby maximalizovaly přesnost nuancí (jemných rozdílů) odpovědi. Toto však zmírňuje [význam] oproti tomu, po čem vaši kritici touží ve formě jednoduché, jasné prózy.

Nemůžeme říct více než toto. Taková jsou naše pozorování vaší situace. Co si přejete udělat je zcela na vašem rozhodnutí a my vám zůstáváme k službám jakýmkoliv způsobem můžeme být, aniž bychom porušili Způsob zmatení.

Pokusíme se na těchto problémech během rozšiřování Zákona jednoty zapracovat. Bude to vyžadovat určitou práci, ale pokusíme se. Já osobně se nepřestanu toto pokoušet rozšiřovat, zatímco budu stále inkarnovaný. Věřím, že bude nezbytné napsat knihu, nejpravděpodobněji o objektech UFO, jelikož je Zákon jednoty s tímto fenoménem spojený. Je spojený se všemi fenomény, ale tento je… vypadá být nejjednodušším vstupem pro rozšíření [materiálu].

Mým prvním plánem je použít UFO v reklamním smyslu, že bylo Konfederací zamýšleno, použít toto jako vstupní bod pro vysvětlení procesu evoluce, který na této planetě probíhal, a jak zbytek… nebo jak byla Konfederace zapojena pochopitelnějším způsobem, řekněme, pro populaci, která to bude číst, s použitím materiálu Ra na různých místech knihy v nezkreslené formě tak, jak byl tady nahrán, abychom zdůraznili a vyjasnili, co v knize říkáme. Toto je jediný způsob, který teď vidím, abychom vytvořili dostatečné rozšíření pro lidi, kteří by měli rádi Zákon jednoty, aby jej dostali. Mohl bych prostě pokračovat a vytisknout materiál, který máme na kazetě nahraný, a publikovat jej, ale byli bychom neschopní jej dost dobře rozšířit kvůli distribučním problémům.

Okomentujete můj druhý nápad udělat obecnou knihu o objektech UFO, která by zahrnovala materiál ze Zákona jednoty?

Já jsem Ra. Okomentujeme. Doufáme, že se vaše plány s Ra zmaterializují. Toto je vesmírný vtip. Žádal jste o takový příklad humoru a cítíme, že toto je nejspíše vhodný bod (nexus), ve kterém může být takový [vtip] vložen. Pokračujte ve vašich záměrech, podle vašich nejlepších povah a schopností. Co více může být uděláno, mí přátelé?

V tom případě budeme pokračovat s otázkami, které tu máme, přičemž budeme pokračovat z minulé relace.

Řekl jste, že každá entita třetí úrovně má vyšší já v šesté úrovni, které se přesouvá ke komplexu mysli/těla/ducha entity, když je potřeba. Vyvíjí se také toto vyšší já v růstu skrze úrovně počínaje první úrovní a má každé vyšší já odpovídající vyšší já pokročilé v úrovních za ním?

Já jsem Ra. Naším záměrem je tento koncept zjednodušit. Vyšší já je manifestací danou komplexu mysli/těla/ducha pozdější šesté úrovně jako dárek od své budoucí individuality. Posledním činem [entity] prostřední sedmé úrovně předtím, než se otočí směrem do stavu celistvosti Stvořitele a nabere duchovní hmotu, poskytne tento zdroj [svému] já šesté úrovně, přičemž se pohybuje, jak měříte čas, v proudu času.

Toto já, komplex mysli/těla/ducha pozdější šesté úrovně, má pak čest/povinnost užití zkušeností své celkové životní banky nebo paměti prožitých myšlenek a činů a použití zdroje komplexního celku mysli/těla/ducha, který byl zanechán jako typ nekonečně komplexní myšlenkové formy.

Tímto způsobem můžete vidět své já, vaše vyšší já neboli Nadduši a váš komplexní celek mysli/těla/ducha jako tři body v kruhu. Jediný rozdíl je ten vašeho kontinua času/prostoru. Všechny jsou stejnou bytostí.

Má každá entita individuální komplexní celek mysli/těla/ducha nebo sdílí nějaký počet entit stejný komplexní celek mysli/těla/ducha?

Já jsem Ra. Obě tato tvrzení jsou správná, když jsou zváženy vhodné podmínky času/prostoru. Každá entita má svůj celek a v bodě, kdy se planetární entita stane společenským paměťovým komplexem, celek tohoto sjednocení entit má také svou Nadduši a svůj celek společenského paměťového komplexu jako zdroj. Jako vždy, suma 1, myšleno spirituálně, je větší než součet jeho částí, takže Nadduše společenského paměťového komplexu není sumou Nadduší entit svých členů, ale funguje způsobem, který jsme nazvali umocněním a který, jak jsme pochopili, preferujete nazývat zdvojnásobením.

Děkuji vám. Také děkuji za vysvětlení matematiky. To mě trápilo.

Mohl byste definovat duchovní hmotu?

Já jsem Ra. Toto bude poslední plnou otázkou této relace.

Duchovní hmota je to, co začíná přitahovat odchozí a stále pokračující vibrační oscilace bytí do gravitační, mluvíme v duchovním smyslu, studně velkého centrálního slunce, jádra nebo Stvořitele nekonečných vesmírů.

Jelikož nechceme unavit nástroj, pouze se zeptám, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo vylepšit kontakt?

Já jsem Ra. Vše je v pořádku. Zanecháváme vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.


  1. Ra zde asi mysleli říci „celek“.