Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

Přemýšlel jsem, že uvedu prohlášení a nechám jej vámi opravit. Snažím se vytvořit jednoduchý model části vesmíru, ve kterém se nacházíme. Počínaje Logosem nebo sub-Logosem, naším sluncem, máme bílé světlo, které z něj vyzařuje. To je tvořené frekvencemi od červené po fialovou. Předpokládám pak, že toto bílé světlo obsahuje zkušenosti skrze všechny úrovně a jakmile půjdeme do osmé úrovně, půjdeme do černé díry, která se vynoří na druhé straně jako jiný Logos nebo slunce a začne další oktáva zkušeností.

Můžete tuto část mého tvrzení okomentovat?

Já jsem Ra. Můžeme toto tvrzení okomentovat do jisté míry. Koncept bílého světla sub-Logosu, který je prizmaticky (hranolem) rozložen a později v poslední kapitole je znovu pohlcen, je v podstatě správně. Avšak existují tu nuance, které nejsou jen sémantické.

Bílé světlo, které vyzařuje a formuje uvedený sub-Logos, má svůj počátek v tom, co může být metafyzicky chápáno jako temnota. Světlo vchází do této temnoty a přeměňuje ji, způsobuje, že se chaos začne organizovat a začne světlo odrážet a vyzařovat. Tak jsou vytvořeny dimenze.

Naopak, temnota černé díry, mluvíme-li metafyzicky, je koncentrací bílého světla, které je znovu systematicky absorbováno do jednoho Stvořitele. Dále toto vstřebávání do jednoho Stvořitele pokračuje, dokud veškerá nekonečna stvoření nedosáhnou dostatečné duchovní hmotnosti, aby všechno znovu vytvořilo veliké centrální Slunce, pokud si to tak přejete představit, inteligentního nekonečna, které očekává probuzení Svobodnou vůlí. Tudíž přechod oktávy je proces, který může být chápán jako bezčasovost nepředstavitelné povahy. Bylo by zbytečné se to pokusit změřit podle vašeho času.

Proto konceptu přesunu přes černou díru, která je studnou absolutní duchovní gravitace, a okamžitému přechodu do další oktávy chybí podkoncept nebo část tohoto procesu, kterým je bezčasovost.

Naši astronomové si všimli, že světla ze spirálovitých galaxií je přibližně sedmkrát méně, než by ho mělo být podle výpočtů jejich hmotnosti. Napadlo mě, zda to je díky zvýšení duchovní hmotnosti ve hvězdách, kterým říkáme bílí trpaslíci.

Já jsem Ra. Toto je v podstatě správně a je to částí způsobu nebo procesu cyklu stvoření.

Děkuji vám. Také jsem přemýšlel, zda první úroveň nějak koresponduje s červenou barvou, druhá s oranžovou barvou, třetí se žlutou barvou a tak dále v úrovních odpovídajících barvám takovým způsobem, takže základní vibrace, která tvoří foton, který tvoří jádro všech atomických částic, by měla vztah k té barvě v té úrovni a že by se ta vibrace zvýšila pro druhou, třetí a čtvrtou úroveň odpovídající nárůstu vibrací barev. Je toto nějakým způsobem správně?

Já jsem Ra. Je to více správně, než jste uvedl.

Za prvé, správně postulujete kvantum, chcete-li, jako podstatu každé úrovně a dále správně předpokládáte, že tato kvanta mohou být viděna s vibrační podstatou, která odpovídá barvě, jak chápete toto slovo. Avšak je také pravdou, jak jste tušil, ale nezeptal se, že každá úroveň je také komplexem metafyzických charakteristik svého paprsku.

Tudíž je v první úrovni červený paprsek základem pro vše, co se má stát. Ve druhé úrovni je oranžový paprsek pohybem a růstem jednotlivce, přičemž tento paprsek usiluje směrem ke žlutému paprsku, který je manifestacemi sebeuvědomění jak společenské, tak individuální povahy; třetí úroveň je ekvivalentem a tak dále; každá úroveň je primárně svým paprskem plus přitažlivostí následujícího paprsku, který ji táhne v evoluci kupředu a do jisté míry zbarvuje nebo nastiňuje hlavní barvu té úrovně.

Pak by energetická centra těla jednotlivce byla, zde předpokládám, že se jednotlivec vyvíjí přímou cestou od první po osmou úroveň, bylo by každé z těchto energetických center, center nebo čaker, aktivováno do [úplného] dokončení, pokud by vše fungovalo tak, jak by mělo? Bylo by každé aktivováno do [úplného] dokončení a do největší intenzity na konci zkušenosti v každé úrovni?

Já jsem Ra. Řečeno hypoteticky je to správně. Avšak plně aktivovaná bytost je vzácná. Velký důraz je kladen na harmonie a vyvážení jednotlivce. Pro graduaci napříč úrovněmi je nezbytné, aby primární energetická centra fungovala takovým způsobem, aby komunikovala s inteligentním nekonečnem a oceňovala a hřála se v tomto světle v celé své čistotě.

Avšak plně aktivovat každé energetické centrum je mistrovství několika mála, protože každé centrum má proměnnou rychlost rotace nebo aktivity. Jakmile jsou všechna nezbytná centra aktivována do minimálního nezbytného stupně, je důležité sledovat harmonii a vyváženost mezi těmito energetickými centry.

Děkuji vám. Když vezmeme za příklad přechod mezi druhou a třetí úrovní, když tento přechod probíhá, zvyšují se frekvence vibrací, které tvoří foton (jádro všech částic dané úrovně), zvyšuje se tato frekvence z frekvence odpovídající druhé úrovně neboli oranžové, oranžové barvy, frekvence, kterou měříme jako oranžovou barvu, na frekvenci, kterou měříme jako žlutou barvu? Na co se ptám je to, zda se zvyšují všechny vibrace, které tvoří úroveň, základní vibrace fotonu, zda se zvyšují kvantovým způsobem během relativně krátké doby?

Já jsem Ra. To je správně. Pak v každé úrovni vidíte postupné zvýšení vibračních úrovní.

Zvýšila by… toto je domněnka. Zvýšila by se frekvence přechodu ze druhé do třetí z prostřední oranžové frekvence neboli průměrné oranžové frekvence do prostřední žluté frekvence neboli průměrné žluté frekvence?

Já jsem Ra. Tento dotaz je neurčitý. Přesto se pokusíme být nápomocní. Frekvence, jež je základem pro každou úroveň, je tím, co může být nazváno skutečnou barvou. Tento termín je nemožné definovat, uvážíme-li váš systém citlivosti a vědeckých měření, protože barva má vibrační charakteristiky jak v prostoru/času, tak v času/prostoru. Skutečná barva je pak překryta a zabarvena duhou dalších vibračních stupňů v rámci té úrovně a [také] přitažlivostí vibrací následující skutečné úrovně barvy.

Jak dlouhá byla doba přechodu mezi druhou a třetí úrovní na této planetě? Věřím, že generace a půl. Je to správně?

Já jsem Ra. To je správně, doba měřená ve vašich letech je přibližně jeden tisíc tři sta padesát [1 350].

Jaká bude pak na této planetě doba přechodu z třetí do čtvrté úrovně?

Já jsem Ra. Je těžké to odhadnout kvůli neobvyklým anomáliím tohoto přechodu. V tomto bodě prostoru/času existují inkarnované bytosti, které započaly práci čtvrté úrovně. Avšak stav planetárního vědomí třetí úrovně tento proces zpomaluje. V tomto konkrétním bodě možnost/pravděpodobnost naznačuje období přechodu někde mezi 100 a 700 vašimi roky. Toto nemůže být přesné díky nepředvídatelnosti vašich lidí v tomto prostoru/času.

Zvýšila se již frekvenčně vibrace základního, … fotonu, všech našich částic?

Já jsem Ra. To je správně. Jedná se o tento vliv, který začal způsobovat, že se myšlenky stávají věcmi. Jako příklad můžete pozorovat, že se myšlenky hněvu stávají těmi buňkami fyzického komplexu těla, které se vymykají kontrole a stávají se tím, co nazýváte rakovinou.

Jak, předpokládám, že jsme, naše vibrace… Předpokládám, že se tato vibrace začala zvyšovat před asi dvaceti a třiceti roky. Je to správně?

Já jsem Ra. První poslové tohoto [jevu] existovali asi před čtyřiceti pěti vašimi roky, přičemž energie vibrují intenzivněji v době posledních čtyřiceti let a předcházejí konečný přesun vibrační hmoty, řekněme, skrze kvantový skok, jak byste jej nazvali.

Když to začalo před čtyřiceti lety a když vezmeme celkové zvýšení vibrací, které budeme zažívat v této změně úrovně, v jakém přibližně procentu cesty se skrze tento nárůst vibrací nacházíme?

Já jsem Ra. Vibrační podstata vašeho prostředí je skutečná zelená barva. Ta je v tomto čase silně protkaná oranžovým paprskem planetárního vědomí. Avšak podstata kvant je taková, že posun přes hranice je diskrétním umístěním vibračního stupně.

Zmínil jste, že myšlenky hněvu nyní způsobují rakovinu. Můžete tento mechanismus rozvést, jak působí jako katalyzátor nebo jaký je jeho úplný účel?

Já jsem Ra. Čtvrtá úroveň je tou s odhalenými informacemi. Vlastní já nejsou danému nebo ostatním já skryté. Nevyváženosti nebo zkreslení, které jsou destruktivní povahy, se proto zřetelněji ukazují a nosič komplexu mysli/těla/ducha, tudíž působí jako zdroj učení pro sebepoznání. Tyto nemoci, jako je rakovina, odpovídajícím způsobem dobře podléhají samoléčení, jakmile je mechanismus destruktivního vlivu jednotlivcem pochopen.

Pak říkáte, že rakovina je docela jednoduše mentálně léčitelná a je dobrým učícím nástrojem, protože je docela jednoduše mentálně léčitelná, a jakmile entita odpustí jinému-já, na kterého je rozzlobená, rakovina zmizí. Je to správně?

Já jsem Ra. To je částečně správně. Další část léčení má co do činění s odpuštěním sobě samému a s vysoce zvýšeným respektem vůči sobě samému. To může být vhodně vyjádřeno péčí o jídelníček. To je velmi často součástí léčícího a odpouštějícího procesu. Váš základní předpoklad je správný.

Jaká by byla obecně jídla, co se týká jídelníčku, která by člověk zahrnul a jaká by byla jídla, která by člověk vyřadil, aby dosáhl nejvyšší nebo nejlepší péče o svůj komplex těla?

Já jsem Ra. Za prvé, podtrhujeme a zdůrazňujeme, že tyto informace nemají být brány doslovně, ale jako spojení nebo psychologické postrčení pro tělo, mysl a ducha. Tudíž opravdovou důležitou věcí je péče a respekt o sebe sama. V tomto světle můžeme zopakovat základní informace předané pro stravu tohoto nástroje. Zelenina, ovoce, obiloviny a v nezbytném rozsahu pro metabolismus jednotlivce živočišné produkty. Toto jsou ty látky, které ukazují respekt pro sebe sama.

Navíc, ačkoliv to nebylo zmíněno, protože tento nástroj nepotřebuje očištění, ty entity, které potřebují očistit sebe sama od jedovatých myšlenkových forem nebo komplexu emocí, udělají dobře, když budou sledovat program pečlivého půstu, dokud nejsou destruktivní myšlenky vyčištěny, [což je] analogické fyzickému nosiči, který se zbavuje vedlejších produktů. Opět zde vidíte význam ne pro komplex těla, ale jeho využití pro spojení mysli a ducha. Tudíž vlastní já odhaluje své já vlastnímu já.

Děkuji vám. Velmi důležitý koncept. Vysvětluje to, že základní vibrace, kterou nyní prožíváme, je skutečné zelené barvy nebo čtvrté úrovně fakt, že existuje mnoho mentálních účinků na materiální objekty, jež jsou nyní poprvé hromadně pozorovatelné, jako je ohýbání kovu myslí?

Já jsem Ra. Toto bude poslední úplná otázka v tomto sezení. To není pouze správně, ale doporučujeme vám rozvinout tento koncept dále a pochopit veliké množství entit s takzvanými mentálními nemocemi, které se vyskytují kvůli účinku této pravé barvy zeleného paprsku na mentální konfiguraci těch, jež nejsou mentálně připraveni poprvé čelit sami sobě.

Máte nějaké další krátké otázky, než skončíme?

Jen dvě. S ohledem na to, co jste právě řekl, byli by pak ti lidé, kteří se sem inkarnovali stářím vibrace a kteří se inkarnovali za cestou služby sobě samým, těmi, jež by měli extrémní mentální obtíže s touto vibrací zeleného paprsku?

Já jsem Ra. To je nesprávně. Je to spíše množství těch, kteří se rozptylovali a nepřipravili se na tento přechod a kteří jsou zároveň poněkud citliví na vliv vibrace. To jsou ti, kteří mohou být ovlivněni.

Děkuji vám. Pouze se zeptám, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt?

Tento nástroj je v pořádku. Jste svědomití. Příslušenství způsobují nástroji větší komfort ve zkreslení tepla komplexu těla. Já jsem Ra. Zanechávám vás, mí přátelé, v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.