Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и светлината на Безкрайния Създател. Аз комуникирам сега.

Първото нещо, което бих искал да направя, е да се извиня за глупавите въпроси, които задавах, докато търся това, което би трябвало да правим. Считам това, което правим, за голяма чест и привилегия, да бъдем също смирени посланици на Закона за Единството, и понастоящем вярвам, че начинът да подготвим тази книга, е да започнем от началото на сътворението, след това еволюцията на човека и еволюцията на човека на Земята, по най-добрия от моите [не се чува] за всички времена, изследвайки как Закона за Единството е бил използван [не се чува]. I мисля също, че … че трябва да завърша книгата … да оставим материала, който вече имаме, да води до края на книгата … [не се чува].

Бих предложил също заглавието на книгата, Законът за Единството. Бих искал да обявя като автор, Ра. Бихте ли се съгласили с това?

Аз съм Ра. Запитването ви е неясно. Бихте ли, моля, изложили като отделни запитвания, всяка област от споразумението?

Първо, бих искал да започнем от началото на творението, колкото далеч назад можем да отидем, и да следваме развитието на човека до наши дни. Това приемливо ли е?

Аз съм Ра. Това е напълно по ваш вкус/разбиране/решение.

Второ, бих искал да озаглавя книгата Законът за Единството от Ра. Това приемливо ли е? 1

Аз съм Ра. Заглавието на книгата е приемливо. Авторството от вибрационния звуков комплекс Ра е, според нашето изкривяване на разбиране, непълно. Ние сме посланици.

Можете ли да кажете кой тогава би трябвало да e автор на книгата?

Мога само да поискам, ако вашият вкус/разбиране предполага използването на този вибрационен звуков комплекс, Ра, фразата „Скромен посланик на Закона за Единството“ да бъде добавена.

Благодаря ви. Можете ли да ми разкажете за най-ранното, първото известно нещо в творението?

Аз съм Ра. Първото известно нещо в творението е безкрайността. Безкрайността е творението.

От тази безкрайност трябва да е дошло това, което изживяваме като творение. Каква е била следващата стъпка или следващото развитие?

Аз съм Ра. Безкрайността е станала осъзната. Това е била следващата стъпка.

След това какво се е случило?

Осъзнаването е довело до фокусиране на безкрайността в безкрайна енергия. Нарекли сте това с различни вибрационни звукови комплекси, най-обичайните за ушите ви са „Логос“ или „Любов“. Творецът е фокусирането на безкрайността като осъзнат или съзнателен принцип, наричан от нас толкова близо, колкото можем да създадем разбиране/учене на вашия език, интелигентна безкрайност.

Можете ли да посочите следващата стъпка?

Следващата стъпка е все още в тази пространствено/времева връзка на вашата илюзия, постигаща своя прогрес, както можете да го виждате във вашата илюзия. Следващата стъпка е безкрайната реакция на Творческия Принцип, следващ Закона за Единството в едно от неговите първични изкривявания, свобода на волята. Така много, много измерения, безкрайни на брой, са възможни.

Енергията се движи от интелигентната безкрайност съответно, първо, към изливане на произволна съзидателна сила, това тогава създава модели, които в холографски стил, се явяват като цялото творение, без значение коя посока или енергия е изследвана. Тези модели на енергия започват тогава да регулират собствените си местни, така да кажем, ритми и полета на енергия, така създавайки измерения и вселени.

Тогава можете ли да ми кажете как са се образували галактиката и тази планетарна система?

Аз съм Ра. Трябва да си представите голям скок на мисълта в това запитване, защото при последното запитване физическото, както вие го наричате, вселените още не са били родени.

Енергиите се движели във все по-интелигентни модели, докато индивидуализирането на различни енергии, излъчвани от Творческия Принцип на интелигентната безкрайност, станало такова, че те да бъдат съ-Създатели. Така започнала така наречената физическа материя. Концепцията за Светлината е способстваща схващането на този велик скок на мисълта, тъй като това вибрационно изкривяване на безкрайността е градивният блок на това, което е известно като материя, тъй като Светлината е интелигентна и пълна с енергия, бивайки така първото изкривяване на интелигентната безкрайност, призовано от Творческия Принцип.

Тази Светлина от Любов била създадена, за да има в нейните явления определени характеристики, между които безкрайното цяло, парадоксално описано от правата линия, както вие бихте го нарекли. Този парадокс е отговорен за формата на различните същности от физическата илюзия, които наричате слънчеви системи, галактики и планети, всички въртящи се и клонящи към лещовидното.

Мисля, че допуснах грешка, като зададох този въпрос, изпреварвайки процеса, който описвахте. Би ли било полезно да попълня големия скок, който погрешно направих?

Аз съм Ра. Опитах се да запълня пропуска. Въпреки това, можете да ме питате по всеки начин, който смятате за подходящ.

Бихте ли ми казали … взимайки предходния въпрос на този, който попитах за галактиката и планетите, бихте ли ми казали следващата стъпка, направена след тази стъпка?

Аз съм Ра. Стъпките, както ги наричате, са към момента, за който се отнася въпроса, едновременни и безкрайни.

Бихте ли ми казали как интелигентната безкрайност е станала, така да кажем – имам затруднения до известна степен с езика – как интелигентната безкрайност е станала индивидуализирана от самата себе си?

Аз съм Ра. Това е подходящ въпрос.

Интелигентната безкрайност различила концепция. Тази концепция била разграничена поради свободата на волята за осъзнатост. Това понятие било крайността. Това бил първият и главен парадокс или изкривяване на Закона за Единството. Така единствената интелигентна безкрайност посветила себе си на изследване на множествеността. Поради безкрайните възможности на интелигентната безкрайност, няма край на множествеността. Изследването, следователно, е свободно да продължава безкрайно, в едно вечно настояще.

Била ли е галактиката, в която сме, създадена от безкрайната интелигентност, или е създадена от част от индивидуализираната безкрайна интелигентност?

Аз съм Ра. Галактиката и всички други неща от материал, за които сте осъзнати, са продукти на индивидуализирани части от интелигентна безкрайност. Когато всяко изследване започнало, то от своя страна намерило своя фокус и станало съ-Създател. Използвайки интелигентната безкрайност, всяка част създала вселена и – позволявайки ритмите на свободния избор да текат, играейки с безкрайния спектър от възможности – всяка индивидуализирана част канализирала любовта/светлината в това, което можете да наречете интелигентна енергия, така създавайки така наречените природни закони на всяка отделна вселена.

Всяка вселена, на свой ред, се индивидуализирала до фокус, ставайки от своя страна съ-Създател и позволявайки по-нататъшно разнообразие, така създавайки допълнителни интелигентни енергии, регулиращи или причиняващи природни закони да се появяват във вибрационните модели на това, което бихте нарекли слънчева система. Така, всяка слънчева система има своя собствена, така да кажем, местна координатна система от илюзорни природни закони.

Трябва да бъде разбрано, че всяка част, независимо колко малка, от всяка плътност или илюзорен модел, съдържа като в холографска картина Единия Създател, който е безкрайност. Така всичко започва и свършва в мистерия.

Бихте ли могли да ми кажете как индивидуализираната част от интелигентната безкрайност е създала нашата галактика [не се чува], че същата част е създала нашата планетарна система и ако е така, как е станало това?

Аз съм Ра. Възможно е да сме възприели погрешно запитването ви. Бяхме под изкривяването/впечатлението, че сме отговорили на това конкретно запитване. Бихте ли перифразирали запитването?

Първоначално, тогава, как, така да се каже, планетарната система, в която се намираме сега, е еволюирала – била ли е създадена наведнъж или е било създадено първо нашето слънце, и това [не се чува] е било създадено?

Аз съм Ра. Процесът е от по-голямото, във вашата илюзия, към по-малкото. По този начин, съ-Създателът, индивидуализиращ галактиката, създал енергийни модели, които след това се фокусирали в многобройни фокуси на по-нататъшно преднамерено осъзнаване на интелигентната безкрайност. По този начин, слънчевата система, чието обитаване преживявате, е със свои собствени модели, ритми и така наречени природни закони, които са уникални за себе си. Както и да е, движението е от галактическата движеща се спирално енергия, към слънчевата движеща се спирално енергия, към планетарната движеща се спирално енергия, към опитните обстоятелства от движеща се спирално енергия, които започват първата плътност на осъзнаване или съзнание, на планетарните същности.

Бихте ли ми казали за тази първа плътност на планетарните същности?

Аз съм Ра. Всяка стъпка рекапитулира интелигентната безкрайност в нейното откриване на осъзнатост. В една планетарна среда всичко започва в това, което бихте нарекли хаос, енергия, ненасочена и случайна в своята безкрайност. Бавно, според вашия начин на разбиране, се формира фокус на самосъзнание. Така Логосът се движи. Светлината оформя тъмнината, според моделите и вибрационните ритми на съ-Създателя, така изграждайки определен тип преживяване.

Това започва с първа плътност, която е плътността на съзнанието, минералния и водния живот на планетата, учещи от огъня и вятъра осъзнатост за съществуване. Това е първата плътност.

Напредва ли тогава тази първа плътност към по-голяма осъзнатост?

Спиралната енергия, която е характерна за това, което наричате светлина, се движи спирално в права линия, така спиралите дават неизбежно направление нагоре, към по-всестранно съществуване по отношение на интелигентната безкрайност. По този начин, битието от първо измерение се стреми към уроците от втора плътност за вида осъзнатост, който включва растеж, вместо разпадане или случайна промяна.

Можете ли да определите какво имате предвид с растеж?

Аз съм Ра. Представете си, ако искате, разликата между първо-вибрационен минерален или воден живот и същества от по-ниската втора плътност, които започват да се движат около и върху своето съществуване. Това движение е характерно за втората плътност, стремежът към светлина и растеж.

Под стремеж към светлина, какво имате предвид?

Аз съм Ра. Много опростен пример за растеж от втора плътност, стремящ се към светлината, е този на листото, стремящо се към източника на светлина.

Има ли някаква физическа разлика между първа и втора плътност? Например, ако мога да видя планета от втора плътност и планета от първа плътност една до друга, в сегашното ми състояние, бих ли могъл да видя и двете? Ще бъдат ли и двете видими?

Аз съм Ра. Това е правилно. Цялата октава на вашите плътности би била ясно видима, ако не бяха четвъртата, до седмата, свободно избрали да не бъдат видими.

Тогава как напредва втората плътност към третата?

Аз съм Ра. Втората плътност се стреми към третата плътност, която е плътността на самосъзнанието или самоопознатостта. Стремежът се осъществява чрез по-висши форми на втора плътност, които са използвани от същества от трета плътност, с идентичност до степента, в която те стават самоосъзнати ум/тяло комплекси, така превръщайки се в ум/тяло/дух комплекси и влизат в трета плътност, първата плътност на осъзнаването на духа.

Каква е нивото на плътността на нашата планета Земя по това време?

Аз съм Ра. Сферата, която обитавате, е трета плътност в съществуването на на ум/тяло/ дух комплексите. Сега тя е в пространствен/времеви континуум, четвърта плътност. Това причинява доста трудна жътва.

Как планета от трета плътност става четвърта плътност?

Аз съм Ра. Това ще бъде последният пълен въпрос.

Четвъртата плътност е, както казахме, така регулирана в наближаването ѝ както удрянето на часовника на кръгъл час. Пространство/времето на вашата слънчева система даде възможност тази планетарна сфера да се придвижи спирално в пространство/време с различна вибрационна конфигурация. Това става причина планетарната сфера да е способна да бъде формована от тези нови изкривявания. Все пак, мисъл-формите на вашите хора по време на този преходен период са такива, че индивидуалните и обществените ум/тяло/дух комплекси са разпръснати в целия спектър, вместо да могат да хванат стрелката, така да кажем и да насочат компаса в една посока.

Така, влизането във вибрацията на любовта, понякога наричана от вашите хора вибрация на разбирането, не е ефективно при настоящия социален комплекс. Следователно жътвата ще бъде такава, че мнозина ще повторят цикъла на трета плътност. Енергиите на вашите скитници, вашите учители и вашите посветени, по това време се стремят към увеличаване на жътвата. Въпреки това, има малцина за жънене.

Бих искал да се извиня, че питам понякога погрешни или неподходящи въпроси. Трудно е понякога да се задава точния въпрос. Не искам да преглеждам никоя област, която вече сме обхванали. Забелязвам, че този период е малко по-кратък от предходните периоди. Има ли причина за това?

Аз съм Ра. Жизнената енергия на този инструмент е доста ниска.

Предполагам от това, че би било добра идея да не провеждаме още една сесия днес. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Добре е да имаме сесия по-късно, ако е приемливо да наблюдаваме този инструмент и да престанем да го използваме, когато намалее материала, който вземаме от него. Не искаме да изтощаваме този инструмент.

Това винаги е приемливо, за всяка сесия. Ще задам последния си въпрос. Има ли нещо, което можем да направим, за да се чувства инструментът по-удобно или да улесним тези комуникации?

Аз съм Ра. Това е добре. Всеки е много съвестен. Продължавайте така. Има ли някакъв друг кратък въпрос?

Том Флахърти ще бъде тук тази вечер и ще помогне във вечерната сесия. Това добре ли е?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Аз съм Ра. Оставям ви в любовта и светлината на Единния Безкраен Създател. Вървете напред, по този начин, радвайки се в силата и спокойствието на Единия Създател. Адонай.


  1. Оригиналните преписи от записите на касета, бяха публикувани в четири книги под заглавието Законът за Единството. (Пета книга, съдържаща фрагменти, пропуснати от книги I-IV, заедно с придружаващи коментари от Карла и Джим, беше публикувана години по-късно, през 1998 г.) Вижте “Преслушания Доклад” в края на тази книга, за информация как бяха написани новите преписи и като резултат тази книга, “Контактът Ра” The Ra Contact бе публикувана.