Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

Přemýšlel jsem, že nejlepším způsobem, jak vytvořit knihu, je pokračovat v práci na historii evoluce a jejím mechanismu, dokud zcela neprojdeme třetí úrovní a tím, co se objeví, do první části čtvrté úrovně, takže nám budou odhaleny mechanismy vývoje komplexu mysli/těla/ducha. Pokud se zaseknu na některém místě v jedné z těchto relací jako třeba to, jaké klást otázky a kde… neplýtvat časem… mohu položit některé otázky, které použiji v knize později, ale vždy se budeme snažit pokračovat v rámci těchto směrů.

První otázkou, když se vrátím trochu zpět, je, co se stalo s entitami druhé úrovně, které byly na této planetě a nebyly sklizně-schopné… Předpokládám, že zde byly některé, které nezvládly sklizeň do třetí úrovně. Můžete mi to říct?

Já jsem Ra. Druhá úroveň je schopná opakovat během třetí úrovně část svého cyklu.

Pak entity druhé úrovně, které nebyly sklizené na začátku této 75 000 roční doby, některé jsou stále ve druhé úrovni této planety. Byly některé z těch, co zůstaly ve druhé úrovni, sklizeny do třetí úrovně v posledních 75 000 letech?

Já jsem Ra. To bylo a je stále více pravdivé.

Takže více a více entit druhé úrovně to zvládají do třetí úrovně. Můžete mi dát příklad entity druhé úrovně přecházející do třetí úrovně, řekněme, v poslední době?

Já jsem Ra. Snad nejvíce běžným výskytem graduace druhé úrovně během cyklu třetí úrovně je takzvaný domácí mazlíček.Zvířeti, které je vystaveno vlivům individualizace způsobenými poutem mezi zvířetem a entitou třetí úrovně, způsobuje tato individualizace prudký nárůst v potenciálu entity druhé úrovně, takže při skončení fyzického komplexu se komplex mysli/těla nevrátí do nerozlišeného vědomí toho druhu, chcete-li.

Můžete mi pak dát příklad entity ve třetí úrovni, která byla těsně předtím entitou druhé úrovně? Jakým typem entity se zde stanou?

Já jsem Ra. Jakmile se entita druhé úrovně vrátí jako entita třetí úrovně, pro začátek tohoto procesu učení, je opatřena nejnižšími, pokud si přejete tak nazývat tato vibrační zkreslení, formami vědomí třetí úrovně; to jest, opatřena sebe-vědomím.

To by pak byl člověk naší formy, který by byl na začátku chápání třetí úrovně. Je to správně?

Já jsem Ra. To je správně.

Hovoříme nyní o rapidní změně, která nastala ve fyzickém nosiči; změna z druhé do třetí úrovně: toto, řekl jste, nastalo v rámci přibližně generace a půl. Tělové ochlupení zmizelo a došlo ke strukturálním změnám.

Jsem obeznámen s fyzikou Dewey B. Larsona, který uvádí, že vše je pohyb nebo vibrace. Myslím to správně, když předpokládám, že základní vibrace, která tvoří fyzikální svět, jak jej prožíváme, se mění, a tudíž vytváří odlišné množiny parametrů, řekněme, v tomto krátkém časovém období mezi změnami úrovní, což dovoluje nový typ nosiče? Říkám to správně?

Já jsem Ra. To je správně.

Pouze jako odbočku, otázku bokem: Je fyzika Dewey Larsona správná?

Já jsem Ra. Fyzika zvukově vibračního komplexu Dewey je správným systémem do té míry, kam je schopná zajít. Existují ale věci, které nejsou v tomto systému zahrnuty. Nicméně ti, kteří přicházejí po této konkrétní entitě, budou-li používat základní koncept vibrace a studium vibračních zkreslení, začnou chápat to, co nazýváte gravitací, a ty věci, které považujete za „n“ dimenze. Tyto věci je třeba zahrnout do univerzálnější, řekněme, fyzikální teorie.

Byla pak tato entita Dewey, přinesl tento materiál ve své inkarnaci pro použití primárně ve čtvrté úrovni?

Já jsem Ra. To je správně.

Děkuji vám. Včera jsme hovořili o rozdělení, které nastane ve třetí úrovni, když si entita, ať už vědomě nebo díky návyku, vybrala cestu služby ostatním nebo služby sobě. Vyvstala filosofická otázka, proč takové rozdělení vůbec existuje. Mám dojem, že stejně jako tomu je u elektřiny, pokud v elektřině nemáme žádnou polaritu, nemáme žádnou elektřinu; nemáme žádný účinek, nemáme žádný… Proto předpokládám, že by ve vědomí bez takové polarity nebylo žádné konání nebo zkušenost. Je to správně?

To je správně. Můžete použít obecný termín „práce“.

Pak koncept služby sobě nebo služby ostatním je nezbytným, pokud si přejeme mít práci, ať už se jedná o práci ve vědomí nebo práci v mechanickém nebo Newtonovském konceptu ve fyzice. Je to správně?

Já jsem Ra. To je správně s jedním dodatkem. Cívka, jak můžete chápat tento termín, je navinuta, má potenciál, je připravena. Věc, která schází bez polarizování, je náboj.

Pak je náboj poskytnut individualizovaným vědomím. Je to správně?

Já jsem Ra. Náboj je poskytnut individualizovanou entitou použitím vtoků a proudů energie volbami svobodné vůle.

Děkuji vám. Jakmile před 75 000 roky začala třetí úroveň a inkarnovali jsme se jako entity třetí úrovně, jaká byla v té době průměrná délka života?

Já jsem Ra. Na počátku této konkrétní části vašeho kontinua času/prostoru byla průměrná délka života přibližně devět set vašich roků.

Zvětšovala se nebo zmenšovala průměrná délka života, jak jsme postupovali v rámci zkušeností třetí úrovně?

Já jsem Ra. Pro tuto délku života existuje v této úrovni konkrétní využití a délka života fyzického komplexu by při harmonickém vývoji učení/vyučování této úrovně zůstala napříč cyklem stejná. Nicméně na vaší konkrétní planetární sféře se do druhého hlavního cyklu vyvinuly vibrace, které délku života dramaticky zkrátily.

Předpokládejme, že hlavní cyklus je 25 000 roků, jak dlouhá byla délka života na konci prvního hlavního 25 000 ročního cyklu?

Délka života na konci prvního cyklu, který nazýváte hlavním, byla přibližně sedm set vašich roků.

Potom jsme za 25 000 let ztratili dvě stě roků délky života. Je to správně?

Já jsem Ra. To je správně.

Můžete mi říct důvod pro toto zkrácení délky života?

Já jsem Ra. Příčiny tohoto zkrácení jsou vždy nepříjemná nebo neharmonická vztahová vibrace mezi ostatními-já. V prvním cyklu toto nebylo závažné díky rozptylu lidí, ale [objevily se] rostoucí citové komplexy zkreslení směrem k oddělení se od ostatních-já. 1

Předpokládám, že na začátku jednoho z těchto cyklů zde mohla být buď pozitivní polarizace, která by se obecně objevila během 25 tisíc let, anebo negativní polarizace. Je důvodem pro negativní polarizaci a zkrácení cyklu příchod entit z Marsu, které již byly polarizované poněkud negativně?

Já jsem Ra. To je nesprávně. Nebyla zde kvůli tomuto příchodu silná negativní polarizace. Zkrácení délky života bylo způsobeno primárně kvůli nedostatku vybudování pozitivní orientace. Když není žádný pokrok, pak ty podmínky, které zaručují pokrok, se postupně ztrácí. To je jedna z obtíží zůstat nepolarizovaný. Šance, řekněme, pokroku se stávají stále menšími.

Způsob, jakým tomu rozumím je, že zde na počátku tohoto 75 000 ročního cyklu máme směs entit… těch, které postoupily z druhé úrovně na Zemi, aby se staly entitami třetí úrovně, a skupinu entit přenesených z planety Mars, aby se zde inkarnovaly do třetí úrovně. Je to správně?

Já jsem Ra. To je správně.

Co… Pokračujte.

Musíte mít na paměti, že ti přenesení na tuto sféru byli uprostřed své třetí úrovně, takže tato třetí úroveň byla spíše adaptací než počátkem.

Děkuji vám. Jaké procento entit, zhruba, bylo… které byly ve třetí úrovni toho času z Marsu a jaké procento bylo sklizeno z pozemské druhé úrovně?

Já jsem Ra. Asi jedna polovina populace třetí úrovně zde byla entitami z Rudé planety, Marsu, jak ji nazýváte. Asi jedna čtvrtina z druhé úrovně vaší planetární sféry. Přibližně jedna čtvrtina z jiných zdrojů, jiných planetárních sfér, jejichž entity si vybraly tuto planetární sféru pro práci třetí úrovně.

Když se zde inkarnovaly, smíchaly se… míchaly se všechny tři tyto typy ve společnostech či skupinách dohromady, nebo byly od sebe rozdělené do skupin nebo společností?

Já jsem Ra. Zůstaly ve velké míře nesmíšené.

Přispělo pak tedy toto nemíchání k možnosti oddělení skupin nebo možnosti válečných vztahů mezi skupinami?

Já jsem Ra. To je správně.

Napomohlo pak toto k redukci délky života?

Já jsem Ra. Toto zredukovalo délku života, jak to nazýváte.

Můžete mi říct, proč je devět set let optimální délkou života?

Já jsem Ra. Komplex mysli/těla/ducha třetí úrovně má asi stokrát intenzivnější program katalytické činnosti, ze které může destilovat zkreslení a učení/vyučování než jakákoliv jiná úroveň. Proto jsou učení/vyučování pro komplex mysli/těla/ducha, který je, řekněme, zaplaven oceánem zkušeností, nejvíce matoucí.

Během prvních, řekněme, asi 150 až 200 vašich roků, jak měříte čas, prochází komplex mysli/těla/ducha procesem duchovního dětství, mysl a tělo je v nedostatečně disciplinované konfiguraci, aby dávalo jasnost duchovním vtokům. Zbývající délka života je tudíž dána na optimalizaci chápání, která vyplývají ze samotné zkušenosti.

Pak by to v současnosti vypadalo, že je naše délka života příliš krátká pro ty, kteří jsou noví pro lekce třetí úrovně. Je to správně?

Já jsem Ra. To je správně. Ty entity, které se určitým způsobem naučily/učily vhodná zkreslení pro rapidní růst, mohou nyní pracovat mezi hranicemi kratší délky života. Nicméně větší převaha vašich entit se nachází v tom, co může být považováno za věčné dětství.

Děkuji vám. Nyní zpátky do prvního 25 000 ročního úseku, nebo hlavního cyklu, jaký typ pomoci byl dán Konfederací entitám, které se nacházely v tomto 25 000 ročním období, aby mohly mít příležitost k růstu?

Já jsem Ra. Členové konfederace, kteří obývají vnitřní roviny bytí v rámci planetárního komplexu vibračních úrovní, s těmito entitami pracovali. Byla zde také pomoc od jednoho z Konfederace, který pracoval s těmi z Marsu v provádění přechodu.

Z větší části byla účast limitovaná, jelikož bylo vhodné dovolit působení mechanismu zmatení v celém svém rozsahu tak, aby planetární entity mohly dospět k tomu, co si přály, řekněme, svobodně v rámci svého vlastního myšlení.

Je častým případem, že se planetární cyklus třetí úrovně odehraje takovým způsobem, že není potřeba žádná vnější, řekněme, pomoc nebo pomoc ostatních-já ve formě informací. Spíše jsou entity schopné samy na sobě pracovat směrem k vhodným polarizacím a cílům učení/vyučování třetí úrovně.

Uvedu tedy tento předpoklad: pokud by bylo v tomto 25 000 ročním období dosaženo maximální efektivity, entity by se pak polarizovaly buď směrem ke službě sobě nebo ke službě ostatním, k jednomu nebo druhému. To by je pak na konci tohoto 25 000 ročního období učinilo sklizně-schopnými do čtvrté úrovně buď typu služby sobě, nebo služby ostatním, přičemž by se musely přesunout na jinou planetu, protože tato by byla ve třetí úrovni po dobu dalších padesáti tisíc let. Je to správně?

Já jsem Ra. Nechte nás rozplést váš předpoklad, který je složitý a z části správný.

Původní touhou je, že entity hledají a stanou se jedním. Pokud by toho byly entity schopné v okamžiku, mohly by jít kupředu v okamžiku, a tudíž pokud by toto nastalo v hlavním cyklu, pak by vskutku planeta třetí úrovně byla vyklizena na konci tohoto cyklu.

Je to nicméně více směrem k mediánu nebo průměru, řekněme, vývojů třetí úrovně napříč jedním nekonečným vesmírem, že po prvním cyklu nastává malá sklizeň; zbytek se značně polarizoval, druhý cyklus má pak mnohem větší sklizeň; zbytek se ještě více značně polarizoval, třetí cyklus pak proces završuje a sklizeň je dokončena.

Velmi dobře. Pak Konfederace dohlížela, řekněme, aby viděla a předpokládala, že uvidí sklizeň na konci 25 000 ročního období, ve kterém nějaké procento bude sklizně-schopné do pozitivní čtvrté úrovně a nějaké procento sklizně-schopné do negativní čtvrté úrovně?

Já jsem Ra. To je správně. Naši roli v prvním hlavním cyklu můžete vidět jako roli zahradníka, který zná roční období a spokojeně očekává jaro. Když čas jara nenastane, zrna nevyklíčí; pak zahradník musí na zahradě pracovat.

Mám tomu rozumět pak tak, že na konci těch 25 000 let neexistovaly sklizně-schopné entity jak pozitivní, tak negativní polarity?

Já jsem Ra. To je správně. Ti, které nazýváte skupinou Orionu, učinili během toho cyklu jeden pokus nabídnout informace těm třetí úrovně. Nicméně informace se nedostaly k uším nikoho, kdo by měl zájem jít k polaritě touto cestou.

Jakou techniku použila skupina Orionu pro předání těchto informací?

Já jsem Ra. Použitá technika byla dvojího druhu:

První, myšlenkový přenos nebo to, co můžete nazvat „telepatií“.

Druhá, uspořádání určitých kamenů za účelem vnuknutí silného vlivu moci, toto jsou ty sochy a kamenné formace ve vašich oblastech Tichého oceánu, jak je nyní nazýváte, a do určité míry v oblastech vaší střední Ameriky, jak je nyní chápete.

Mluvíte z části o kamenných hlavách Velikonočního ostrova?

Já jsem Ra. To je správně.

Jak by takové kamenné hlavy mohly ovlivnit národ, aby si vybral cestu služby sobě samým?

Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, entity žijící takovým způsobem, že jejich komplexy mysli/těla/ducha jsou v tom, co vypadá jako milosrdenství sil, které nemohou ovládat. Je-li jim představena nabitá entita, jako je socha nebo kamenná formace nabitá ničím jiným než mocí, je možné pro svobodnou vůli těch, kteří se dívají na konkrétní strukturu nebo formaci, připsat této síle moc nad těmi věcmi, které nemohou být ovládány. Toto pak má potenciál dalšího zkreslení k moci nad ostatními-já.

Jak byly tyto kamenné hlavy zkonstruovány?

Já jsem Ra. Tyto byly zkonstruovány myšlenkou po skenování hluboké mysli, kmenu stromu mysli, přičemž byly pozorovány obrazy, které by s největší pravděpodobností v divákovi způsobily prožitek bázně.

Dobře, udělaly to pak entity Orionu samy? Přistály, přistály fyzicky nebo to provedly z mentálních rovin nebo pro zkonstruování těchto formací myšlenkou využili jednu z inkarnovaných entit?

Já jsem Ra. Téměř všechny z těchto struktur a formací byly zkonstruovány myšlenkou na dálku. Velmi málo jich bylo vytvořeno v pozdějších dobách jako imitace původních staveb entitami vaší pozemské roviny/úrovně.

Jaká úroveň entity Orionu zkonstruovala tyto hlavy?

Já jsem Ra. Čtvrtá úroveň, úroveň lásky nebo pochopení, byla úrovní konkrétní entity, která nabídla tuto možnost těm z vašeho prvního hlavního cyklu.

Používáte stejnou terminologii pro čtvrtou úroveň negativní jako pro čtvrtou úroveň pozitivní. Obojí jsou nazývány dimenzí lásky a porozumění. Je to správně?

Já jsem Ra. To je správně. Láska a porozumění, zdali v sebe nebo sebe směrem k ostatním-já, jsou jedno.

A teď, jaké je přibližné datování v uplynulých letech ohledně zkonstruování těchto hlav?

Já jsem Ra. Toto bylo přibližně šest nula, šedesát tisíc [60 000] vašich roků v minulém času/prostoru vašeho kontinua.

Které struktury byly postavené v Jižní Americe?

Já jsem Ra. V této oblasti byly vymodelovány některé charakteristické sochy, některé formace toho, co nazýváte kamenem, a některé formace zahrnující kámen a zeminu.

Byly tohoto součástí čáry na planině Nazca?

Já jsem Ra. To je správně.

Jelikož to může být viděno pouze z výšky, k jakému to bylo prospěchu?

Já jsem Ra. Formace byly ku prospěchu, protože byly nabité energií moci.

Jsem trochu zmatený. Obrazce v Nazce jsou pro entitu kráčející na povrchu těžce srozumitelné. Nemůže vidět nic jiného než narušení povrchu. Nicméně pokud vystoupáte do vysoké výšky, můžete vidět vzory. Jakým způsobem to bylo k prospěchu entitám chodícím po povrchu?

Já jsem Ra. Při odstranění množství času/prostoru, který je nyní váš současný, je obtížné vnímat, že v času/prostoru před šedesáti tisíci [60 000] roky byla země zformována takovým způsobem, že byla viditelně uspořádána v mocných strukturálních návrzích z hlediska vzdálených kopců.

Jinými slovy toho času zde byly kopce s výhledem na tyto obrazce?

Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka této relace.

Celková hladkost, jak tuto oblast vidíte nyní, byla na mnoha místech postavena v kopcích. Kontinuum času/prostoru postupovalo s větrem a počasím, jak byste řekli, a do značné míry erodovalo jak celkem ohromné struktury ze zeminy navržené v té době, tak přírodu okolní krajiny.

Myslím, že tomu pak rozumím. Jsou pak tyto obrazce pouze slabými stopami toho, co tam bývalo?

Já jsem Ra. To je správně.

Děkuji vám. Potřebujeme vědět, zda je nebo není možné pokračovat dnes později s další relací a zda je zde cokoli, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí?

Já jsem Ra. Je to možné. Žádáme, abyste opatrně sledovali zarovnání nástroje. Jinak jste svědomití.

Máte krátký dotaz předtím, než skončíme?

Zamýšlím se v příští relaci zaměřit na vývoj pozitivně orientovaných entit v prvních 25 000 letech. Vím, že nemůžete činit návrhy. Ale toto mi připadá být… Doufám, že jdu správnou cestou ve vyšetřování celého vývoje a všech vlivů v historii naší třetí úrovně. Můžete mi k tomu věnovat vůbec nějaký komentář?

Já jsem Ra. Volby jsou vaše podle vašeho úsudku.

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.


  1. Tato věta byla editována se snahou vysvětlit to, co myslíme že Ra chtěl vyjádřit. Původní věta zní „Během prvního cyklu to nebylo závažné, ale kvůli rozptýlení lidí a rostoucímu citovému komplexu zkreslení k oddělení se od ostatních-já:“