Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

Včera jste mluvil o prvním kontaktu učiněným Konfederací, který proběhl během našeho třetího velkého cyklu. Uvedl jste, že jste se objevili na obloze nad Egyptem přibližně ve stejnou dobu, kdy byla prvně podána pomoc Atlantidě. Můžete mi říct, proč jste šli do Egypta a jaká byla vaše, řekněme, orientace postoje a uvažování, když jste do Egypta přišli poprvé?

Já jsem Ra. V čase, o kterém mluvíte, tam byli ti, kteří si vybrali uctívat boha slunce s jestřábí hlavou, kterého znáte jako vibrační zvukový komplex „Horus“. Tento vibrační zvukový komplex přijal jiné vibrační zvukové komplexy, přičemž objektem uctívání byl sluneční disk reprezentovaný s jistým zkreslením.

Přitahovalo nás strávit určitý čas, jak byste to nazvali, skenováním lidí pro vážný zájem dosahující hledání, se kterým jsme mohli pomoci bez narušení. Zjistili jsme, že toho času byl společenský komplex celkem sám sobě protichůdný ve svých takzvaných náboženských vírách, a proto nebylo vhodné volání po naší vibraci. Tudíž v době, kterou znáte jako přibližně osmnáct tisíc [18 000] vašich roků ve vaší minulosti, jsme odletěli bez jakéhokoliv činu.

Včera jste uvedl, že jste se toho času objevili na obloze nad Egyptem. Byly egyptské entity schopny vás na své obloze vidět?

Já jsem Ra. To je správně.

Co viděli a jak jim to změnilo jejich postoje?

Já jsem Ra. Viděli to, o čem byste mluvili jako o plavidle ve tvaru zvonu poháněné krystalem.

Toto je nijak neovlivnilo díky jejich pevnému přesvědčení, že se dělo mnoho podivuhodných věcí jako normální část světa, jak byste to nazvali, ve kterém mnoho, mnoho bohů mělo moc nad nadpřirozenými událostmi.

Měli jste nějaký důvod být viditelnými spíše než neviditelnými?

Já jsem Ra. To je správně.

Můžete mi sdělit váš důvod pro to, že jste pro ně byli viditelnými?

Já jsem Ra. Zvolili jsme viditelnost, protože to nečinilo žádný rozdíl.

Chápu. Pak jste je tentokrát nekontaktovali. Můžete mi říct stejnou… odpovědět na stejné otázky, které jsem právě položil s ohledem na váš další pokus o kontakt s Egypťany?

Já jsem Ra. Další pokus byl delší. Nastal během delšího časového období. Bodem nebo centrem naší snahy bylo naše rozhodnutí, že existuje dostatečné volání, abychom se pokusili chodit mezi vašimi lidmi jako mezi bratry.

Předložili jsme tento plán před Radu Saturnu a nabídli sami sebe jako službě orientované Poutníky typu, kteří přistávají přímo ve vnitřních úrovních bez inkarnačního procesu. Tudíž jsme se objevili nebo materializovali ve fyzicko-chemických komplexech vyjadřujících co možná nejblíže naši přirozenost se snahou se objevit jako bratři a strávit omezenou dobu jako učitelé Zákona jednoty, protože existoval stále silnější zájem o sluneční těleso a toto vibruje ve shodě s našimi konkrétními zkresleními.

Zjistili jsme, že na každé slovo, které jsme mohli vyslovit, připadlo třicet dojmů, které jsme předali svým pouhým bytím, což zmátlo ty entity, kterým jsme přišli sloužit. Po krátké době jsme se sami stáhli od těchto entit a strávili hodně času tím, že jsme se snažili pochopit, jak nejlépe posloužit těm, kterým jsme se v lásce/světlu nabídli.

Ti, kteří byli v kontaktu s geografickou entitou, kterou znáte jako Atlantidu, napadl potenciál pro léčení použitím entit ve tvaru pyramid. Při zvažování tohoto a provádění úprav beroucí v potaz rozdíly v komplexních zkresleních těchto dvou geografických kultur, jak byste je nazvali, jsme znovu předstoupili před Radu a nabídli jsme tento plán Radě jako pomoc k léčení a dlouhověkosti těch v oblasti, kterou znáte jako Egypt. Doufali jsme, že tento způsob usnadní jak proces učení, tak nabízení filosofie vykládající Zákon jednoty. Rada to znovu schválila.

Před přibližně jedenácti tisíci [11 000] vašimi roky jsme vstoupili, myšlenkovou formou, do vaší… opravujeme tento nástroj. Občas máme obtíže kvůli nízké vitalitě. Před přibližně osm pět nula nula [8 500] lety jsme se s tím, že jsme tyto koncepty měli pečlivě zvážené, vrátili do oblastí myšlenkových forem vašeho vibračního planetárního komplexu, které jsme v myšlenkách nikdy neopustili, a zvažovali po několik vašich let, jak měříte čas, jak tyto struktury vhodně postavit.

První, Velká pyramida, byla zformována přibližně před šesti tisíci [6 000] vašimi roky. Potom jednu po druhé poté, co jsme formou myšlenky vytvořili stavbu nebo architekturu Velké pyramidy, jsme k postavení dalších pyramidových struktur spíše než materiál myšlenkové formy použili více, řekněme, místní nebo pozemský materiál. Toto pokračovalo po dobu přibližně patnáct set [1 500] vašich roků.

Mezitím byly předávány informace týkající se zasvěcení a léčení krystalem. Ten známý jako „Achnaton“ byl tyto informace schopen pochopit bez významného zkreslení a na nějaký čas se snažil pohnout, řekněme, nebem a zemí za účelem vyhlásit Zákon jednoty a zorganizovat kněžství těchto staveb ve shodě se zkresleními zasvěcení a opravdového soucitného léčení. Toto nemělo dlouhého trvání.

V době fyzického odchodu této entity z vaší fyzické roviny třetí úrovně byla, jak jsme řekli dříve, naše učení rychle překroucená, naše struktury se znovu navrátily pro užití takzvaně „královskými“ nebo těmi se zkresleními směrem k moci.

Když jste mluvil o pyramidovém léčení, předpokládám, že primární léčení bylo pro mysl. Je to správně?

Já jsem Ra. To je částečně správně. Léčení, pokud má být uskutečňováno, musí být jako vstupní proudění trychtýřovitým zúžením, bez významného zkreslení, skrze duchovní komplex do stromu mysli. Existují části této mysli, které blokují energie proudící do komplexu těla. V každém případě, v každé entitě, se tato zablokování mohou velmi lišit.

Nejdříve je nicméně nutné aktivovat smysl duchovního kanálu nebo nosiče. Pak, ať už je zablokování z duchovního do mentálního nebo z mentálního do fyzického, nebo pokud se jednoduše jedná o náhodné a čistě fyzické trauma, může být léčení provedeno.

Když jste začali použitím myšlenky stavět pyramidu v Gíze, byli jste toho času v kontaktu s inkarnovanými Egypťany a pozorovali tito toto stavění?

Já jsem Ra. V té době jsme nebyli v blízkém kontaktu s inkarnovanými entitami ve vaší rovině. Odpovídali jsme na obecná volání, která měla dostačující energii v té konkrétní lokalitě, aby si zasloužila akci. Poslali jsme myšlenky všem, kdo hledali naše informace.

Vzezření pyramidy bylo předmětem obrovského překvapení. Bylo však pečlivě navrženo, aby se shodovalo s inkarnací toho známého jako velký architekt. Tato entita byla později prohlášena bohem, z části kvůli této události.

Jaké jméno dali tomuto bohu?

Já jsem Ra. Tento bůh měl zvukový vibrační komplex „Imhotep“.

Děkuji vám. Pak jako celkový úspěch, co mi můžete říct o vůbec jakémkoli relativním úspěchu pyramidy? Rozumím, že to bylo… pyramidy byly pro svůj účel v zásadě neúspěšné v tom, že nevedly k vzestupu vědomí, ve který jste doufali, ale nějaký úspěch zde musel být. Můžete mi o tom říct?

Já jsem Ra. Žádáme vás mít na paměti, že my jsme Bratři a Sestry zármutku. Pokud byl jeden zachráněn z tohoto zármutku k představě jednoho Stvořitele, pak neexistuje koncept selhání.

Naše obtíž spočívala ve cti/odpovědnosti napravování zkreslení Zákona jednoty, které nastalo během našich pokusů pomoci těmto entitám. Zkreslení jsou vnímána jako zodpovědnosti spíše než selhání; to málo těch, kteří byli inspirováni hledat, bylo jediným naším důvodem pro tento pokus.

Proto bychom snad byli v pozici paradoxu, ve kterém, kde někteří uviděli osvícení, jsme byli těmi, co nazýváte, úspěšnými, a kde se jiní stali více zarmoucenými a zmatenými, byli jsme neúspěšní. Toto jsou vaše termíny. My přetrváváme v hledání sloužit.

Pravděpodobně nemůžete na tuto otázku odpovědět, ale položím ji nyní, jelikož jsme v oblasti, ve které to, myslím si, nastalo. Cítím poněkud jako svou povinnost se na tuto otázku zeptat, protože mě později tento měsíc navštíví Henry Puharich. Byla tato entita zapojena v nějakém z těchto období, o kterých jste právě hovořil?

Já jsem Ra. Myslíte to docela správně s předpokladem, že nemůžeme žádným způsobem mluvit ohledně entity Henry. Pokud zvážíte zkreslení této entity s ohledem na to, co nazýváte „důkazem“, pochopíte/porozumíte naši nesnáz.

Předtím, než jsem se na otázku zeptal, jsem předpokládal, že toto bude odpověď. Zeptal jsem se na to pouze v jeho prospěch, protože by si přál, abych to udělal.

Můžete mi říct, co se stalo Achnatonovi po jeho fyzické smrti?

Já jsem Ra. Tato entita pak byla provedena sériemi léčení a hodnocením zkušeností inkarnace, což je odpovídající pro zkušenost třetí úrovně. Tato entita, jež byla předtím poněkud ve zkresleních moci, se zlepšila velkou oddaností k Zákonu jednoty. Tato entita se tudíž rozhodla vstoupit do řady inkarnací, ve kterých neměla žádná zkreslení směrem k moci.

Děkuji vám. Můžete mi říct, jaká byla průměrná délka života v Egyptě v době Achnatona?

Já jsem Ra. Průměrná délka života těchto lidí byla přibližně třicet pět až padesát vašich roků. Existovalo zde mnoho, co byste nazvali, nemocí povahy fyzického komplexu.

Můžete mi povědět o důvodech nemoci? Myslím, že to již vím, ale myslím si, že by bylo pro knihu dobré toto teď sdělit.

Já jsem Ra. To není, jak jsme zmínili dříve, obzvlášť informativní, co se Zákona jednoty týká. Nicméně země, kterou znáte jako Egypt, byla toho času vysoce barbarská ve svých životních podmínkách, jak byste je nazvali. Řece, kterou nazýváte Nilem, bylo dovoleno zaplavovat a ustupovat, tudíž poskytovala úrodnou půdu pro množení nemocí, které mohou být přenášeny hmyzem. Také příprava jídel dovolovala nemocem vznikat. Také zde byly v mnoha případech obtíže se zdroji vody a voda, která byla použita, zapříčiňovala nemoci kvůli v ní obsaženým organismům.

Dotazoval jsem se vlastně spíše na více základní příčinu nemoci než na mechanismy jejího přenášení. Navracel jsem se zpět ke kořeni nebo myšlence, která vytvořila možnost této nemoci. Mohl byste mi krátce sdělit, zda uvažuji správně v předpokladu, že obecná redukce myšlení po delší dobu na planetě Zemi s ohledem na chápání Zákona jednoty vytvořila podmínku, ve které se to… co nazýváme nemocí mohlo vyvinout? Je to správně?

Já jsem Ra. To je správně a vnímavé. Vy jako tazatel nyní začínáte pronikat vnějšími učeními.

Hlavní příčinou v této konkrétní společnosti nebyly tak moc násilné činy, ačkoli zde byly, řekněme, tendence, ale spíše formování peněžního systému a velmi aktivní obchodování a vývoj těch tendencí směrem k chamtivosti a moci; tudíž zotročení entit ostatními entitami a nepochopení Stvořitele uvnitř každé entity.

Děkuji vám. Nyní rozumím, pokud uvažuji správně, že byl také učiněn jihoamerický kontakt. Můžete mi říct o, přibližně stejná otázka, kterou jsem se zeptal na váš kontakt, s ohledem na postoj nebo… o kontaktu a jeho důsledcích a plánu pro kontakt a proč byli lidé v Jižní Americe kontaktováni?

Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka této relace. Entity, které kráčeli mezi těmi na vašem jihoamerickém kontinentu, byly volány podobnou touhou na straně tamních entit pochopit manifestace slunce. Uctívaly tento zdroj světla a života.

Tak byly tyto entity navštíveny bytostmi světla ne nepodobnými nám. Byly předány instrukce a ty byly lépe přijaty a méně zkresleny než ty naše. Samotné entity začaly stavět řadu podzemních a skrytých měst včetně pyramidových struktur.

Tyto pyramidy se poněkud rozcházely s návrhem, který jsme přinesli my. Nicméně původní představy byly stejné, s přídavkem touhy nebo záměru vytvoření míst pro meditaci a odpočinek, pro cítění přítomnosti jednoho Stvořitele; tyto pyramidy pak byly pro všechny lidi, nejen pro zasvěcené a ty na vyléčení.

Opustili tuto úroveň, když bylo zpozorováno, že jejich plány byly pevně v pohybu a byly také zaznamenány. Během dalších přibližně tří tisíc pěti set [3 500] roků se tyto plány v mnoha ohledech dostaly v mnoha aspektech, ačkoli poněkud zkreslené, do téměř kompletního stavu.

Proto, jak je případem v mnoha porušeních karantény, předstoupila entita, která pomáhala jihoamerickým entitám podél jihoamerických cest, které nazýváte řekou Amazonkou, před Radu Saturnu žádat o druhý pokus osobní opravy zkreslení, která se objevila v jejich plánu. To bylo povoleno a tato entita nebo společenský paměťový komplex se vrátil a entita, která byla vybraná jako posel, přišla ještě jednou mezi lidi napravit chyby.

Opět bylo vše zaznamenáno a entita se připojila ke svému společenskému paměťovému komplexu a opustila vaši oblohu.

Učení byla, tak jako v naší vlastní zkušenosti, v pozdější době z větší části velice a silně překroucena až k provádění skutečných lidských obětí místo léčení lidí. Tudíž je tomuto společenskému paměťovému komplexu dána čest/povinnost setrvat, dokud nebudou tato zkreslení anulována z komplexů zkreslení vašich lidí.

Můžeme se zeptat, zda existují nějaké otázky krátké povahy, než skončíme?

Jedinou otázku, kterou mám, je zde cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí? A protože jste uvedl, že vypadá, že má málo energie, je vůbec možné mít dnes později další relaci?

Já jsem Ra. Vše je v pořádku, co se zarovnání týká. Avšak tomuto nástroji by prospělo si od stavu transu po tuto denní dobu odpočinout.

Děkuji vám.

Máte nějakou další krátkou otázku?

Toto je houpá otázka, ale… Existoval film nazvaný Sador, vládce vesmíru (originální název: Battle Beyond the Stars). Nevím, zda jste s ním obeznámen nebo ne. Hádám, že jste. Vypadalo to, že má to, co nám sdělujete, zahrnuto do scénáře. Je to pravda?

Já jsem Ra. Toto konkrétní dílo vašich entit obsahovalo některá zkreslení Zákona jednoty a jeho scénáře ve vaší fyzické rovině. To je správně.

Já jsem Ra. Nyní opouštím tento nástroj. Zanechávám každého z vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.