Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikuji.

Jsme trochu znepokojeni fyzickým stavem nástroje. Má menší zahlenění. Pokud mi něco můžete říct o vhodnosti této relace, ocenil bych to.

Já jsem Ra. Vitální energie fyzického komplexu tohoto nástroje jsou nízké. Relace bude vhodně zkrácena.

Ona žádá, zda je pro vás možné nechat nosič nástroje zakašlat v intervalech, které by jí pomohly. Je to možné?

Já jsem Ra. Prosím přeformulujte dotaz, specifikujte interval.

Žádá vás o to, abyste způsobili nástroji zakašlání alespoň po každé komunikaci. Je to možné?

Já jsem Ra. To je možné. [Zakašlání.]

Děkuji vám. Způsob, kterým hodlám s knihou pokračovat, je dále sledovat skrze poslední 25 000roční cyklus, ve kterém nyní jsme, a možná prozkoumat trochu z podmínek čtvrté úrovně a tím nalézt mnoho míst, ke kterým se můžeme vrátit a více se ponořit do Zákona jednoty. První materiál, předpokládám, nebude příliš hluboký s ohledem na Zákon jednoty. Doufám se dostat do větších filosofických oblastí Zákona jednoty ve více pokročilých relacích tak, aby byl učiněn pokrok v materiálech, aby byly pochopitelné. Doufám, že tímto sleduji správný směr.

V poslední relaci jste zmínil, že během tohoto posledního 25 000ročního cyklu byli ti z Atlantidy, Egypta a ti v Jižní Americe kontaktováni a poté Konfederace odletěla. Chápu, že Konfederace se nějaký čas nevrátila zpět. Mohl byste mi říct o důvodech a následcích a postojích s ohledem na další kontakt s těmito lidmi na planetě Zemi?

Já jsem Ra. V případě Atlanťanů vyústilo rozšíření předaných informací v aktivity zkreslené směrem k agresivitě, což vedlo k poslední druhé atlantské katastrofě v jedna nula osm dva jedna [10 821] vašich roků v minulosti, jak měříte čas.

Mnoho, mnoho jich bylo vysídleno kvůli společenským činům jak na Atlantidě, tak v těch oblastech, které byste nazvali severoafrickými pouštěmi, do kterých někteří Atlanťané po prvním konfliktu odešli. Změny Země pokračovaly kvůli těmto, co byste nazvali, nukleárním bombám a jiným krystalovým zbraním, což potopilo poslední velké pevninské masy před přibližně devět šest nula nula [9 600] vašimi roky.

V egyptských a jihoamerických experimentech byly výsledky, ačkoli ne tak široce ničivé, stejně tak daleko od původního záměru Konfederace. Bylo zřejmé nejenom nám, ale také Radě a Strážcům, že naše metody nebyly pro tuto konkrétní planetu vhodné.

Náš postoj tudíž byl ten s opatrností, pozorováním a pokračujícími pokusy, abychom kreativně objevili metody, pomocí nichž by kontakt od našich entit mohl být službou s co nejmenším zkreslením, a především s nejmenší možností perverze nebo antiteze našich záměrů sdílet informace.

Mohl byste nechat nástroj zakašlat, prosím?

[Zakašlání.]

Děkuji vám. Pak předpokládám, že Konfederace zůstala po nějakou dobu vzdálena od Země. Jaká podmínka způsobila další kontakt, který Konfederace provedla?

Já jsem Ra. V době přibližně tři šest nula nula [3 600] vašich roků v minulosti, jak měříte čas, přišli ti ze skupiny Orionu, jak je nazýváte. Kvůli vzrůstajícím negativním vlivům na zkreslení uvažování a činnosti byli schopni začít pracovat s těmi, jejichž dojem z dávných dob, jak můžete říct, byl takový, že jsou zvláštní a odlišní.

Před mnoha, mnoha tisíci vašimi lety v minulosti entita z Konfederace, ten, kterého můžete nazývat „Jahve“, nastavil genetickým klonováním tyto konkrétní sklony u těchto lidí, kteří postupně přišli jak do okolí Egypta, tak na mnoho, mnoho jiných míst, kvůli rozptýlením poté, co byla potopena zemská masa Mu. Zde našla skupina Orionu úrodnou půdu, do které zasadila semena negativity a tato semena byla, jako vždy o elitě, o odlišnosti pro ty, kteří manipulují nebo zotročují ostatní.

Ten známý jako Jahve cítil velkou zodpovědnost k těmto entitám. Nicméně skupina Orionu byla schopná přesvědčit lidi o jménu Jahve jako o tom zodpovědným za toto elitářství. Jahve pak byl schopen vzít to, co byste nazvali shrnutím svých vibračních vzorů, a stal se v důsledku více výstižně efektivním zvukovým vibračním komplexem.

V tomto komplexu začal starý Jahve, nyní bezejmenný, ale znamenající „On přichází“, posílat pozitivně orientovanou filosofii. Toto bylo přibližně, ve vaší minulosti, dva… opravujeme tento nástroj… tři tři nula nula [3 300] let. Tak se spojila s intenzivní částí toho, co se stalo známé jako Armagedon.

Mohl byste pro nás zapříčinit další kašel, prosím?

[Zakašlání.]

Děkuji vám. Mám otázku o tom, jak se sem skupina Orionu dostala před 3 600 roky. Jak se dostali skrz karanténu? Byl to efekt náhodných oken?

Já jsem Ra. V té době tomu tak zcela nebylo, jelikož zde bylo správné volání pro tuto informaci. Když probíhá smíšené volání, je okenní efekt mnohem více uveden do pohybu přes způsoby úrovní.

V tomto případě nebyla karanténa, řekněme, střežena tak dobře, kvůli nedostatku silné polarity. Okna tedy mohla být za účelem proniknutí velmi slabá. Jak se vaše sklizeň blíží, tyto síly, které byste nazvali světlem, pracují podle svého volání. Ti z Orionu mají svou činnost pouze v souladu se svým voláním. Toto volání není ve skutečnosti zdaleka tak velké.

Tudíž kvůli způsobu zesílení nebo umocnění existuje velký odpor k průniku. Přesto musí být udržována svobodná vůle a těm toužícím po negativně orientovaných informacích, jak byste je nazvali, musí být vyhověno těmi přicházejícím skrz, pomocí okenního efektu. [Zakašlání.]

Pak Jahve, v pokusu opravit to, co viděl jako to, co bych nazval chybou (vím, že to takto nechcete nazývat), začal před 3 300 roky s pozitivní filosofií. Byly obě filosofie jak Orionu, tak od Jahve předány telepaticky nebo byly použity jiné techniky?

Já jsem Ra. Byly použity dvě jiné techniky: jedna entitou již déle nenazývanou Jahve, která stále cítila, že pokud by mohla vytvořit entity, které byly nadřazené negativním silám, pak by tyto entity mohly šířit Zákon jednoty. Tudíž tato entita, „Yod Heh Shin Vau Heh“, přišla mezi vaše lidi ve formě odpovídající inkarnované bytosti a spářila se normálním rozmnožovacím způsobem vašich fyzických komplexů, a tudíž porodila generaci mnohem větších bytostí, těch bytostí nazývaných „Anak“ 1.

Jiná metoda použitá s větším účinkem později ve scénáři byla, jak byste to nazvali, myšlenková forma, jakou často používáme mezi vašimi lidmi pro naznačení neznáma nebo něčeho vznešeného. Některá z těchto zjevení vám mohou být známá.

Mohl byste některá z nich uvést poté, co necháte nástroj zakašlat, prosím?

[Zakašlání.]

Já jsem Ra. Toto je informace, kterou můžete vypátrat. Nicméně stručně vás nasměrujeme naznačením takzvaného kola uprostřed kola a cherubů s bezesným okem.

Velmi dobře. Používala skupina Orionu podobné metody pro svoje předávání před 3 600 roky?

Já jsem Ra. Skupina nebo impérium mělo toho času emisara na vaší obloze.

Můžete tohoto emisara popsat?

Tento emisar byl vaší ohnivé povahy, což bylo přes den ukryto v mraku. To bylo učiněno k rozptýlení otázek těch, co takové plavidlo vidí, a aby to souhlasilo s konceptem těchto entit, který můžete nazvat Stvořitelem.

A jak byl pak dojem nebo informace přeneseny na entity poté, co uviděly tento ohnivý mrak?

Já jsem Ra. Myšlenkovým přenosem a způsobením ohnivých fenoménů a jiných událostí, které se zdály být jako zázračné, skrze použití myšlenkových forem.

Byli pak nějací proroci, které máme dnes zaznamenané, kteří se zrodili z této éry nebo krátce poté?

Já jsem Ra. Ti z impéria nebyli úspěšní v udržování své přítomnosti moc dlouho po datu přibližně tři nula nula nula [3 000] ve vaší historii a nezbylo jim nic jiného než fyzicky opustit vaši oblohu. Takzvaným prorokům byly často předány smíšené informace, ale nejhorší, co skupina Orionu mohla udělat, bylo přimět tyto proroky hovořit o zkáze, protože proroctví v těch dnech bylo povoláním těch, kteří milují své blízké bytosti a přejí si pouze být jim a Stvořiteli k službám.

Poté, co necháte nástroj zakašlat…

[Zakašlání.]

…mohl byste mi říct, zda říkáte, že skupina Orionu byla úspěšná ve znečištění, řekněme, některých pozitivně orientovaných proroků zprávami o zkáze?

Já jsem Ra. To je správně. Váš další dotaz bude posledním úplným dotazem této relace.

Mohl byste mi říct, proč musela skupina Orionu odejít poté, pokud se nemýlím, vychází to na dobu šesti set let, proč museli odejít?

Já jsem Ra. Ačkoli dojem, který předali těm, kteří je volali, byl té povahy, že tyto entity byly elitní skupinou, došlo k tomu, co znáte jako „Diaspora 2“, co způsobilo velkou disperzi těchto lidí, takže se stali skromnějším a čestnějším druhem, méně násilným a více si vědomým milující dobroty jednoho Stvořitele.

Stvoření okolo nich mělo sklon být poněkud agresivní, poněkud orientované směrem k zotročení ostatních, ale oni sami, cíl skupiny Orionu prostřednictvím jejich genetické nadřazenosti/slabosti, se stali těmi, které můžete nazvat podceňovanými 3, a tudíž pocit vděčnosti za své sousedy, svou rodinu a svého jednoho Stvořitele začal léčit pocity elitářství, které vedly ke zkreslení moci nad ostatními a které způsobily jejich vlastní agresivní sklony.

Nyní mohou být položeny jakékoli krátké dotazy.

Je zde jedna věc, která mě trochu znepokojuje a o které jsem právě četl…

[Zakašlání.]

…Není to moc důležité, ale opravdu bych rád věděl, zda se Dwight Eisenhower setkal buď s Konfederací nebo skupinou Orionu během 50. let 20. století nebo kolem té doby.

Já jsem Ra. Ten, o kterém mluvíte, se setkal s myšlenkovými formami, které jsou nerozeznatelné od třetí úrovně. Byl to test. My, Konfederace, jsme si přáli vědět, co by se stalo, kdyby tato extrémně pozitivně orientovaná a jednoduchá, sympatická osoba bez významných zkresleních směrem k moci dostala mírumilovné informace, a přáli jsme si vědět o možnostech, které z toho mohly vzejít.

Zjistili jsme, že tato entita necítila, že ti pod její péčí by se mohli vypořádat s koncepty jiných bytostí a jiných filosofií. Tudíž byla sjednána dohoda, která mu dovolovala jít vlastní cestou, a nám také; a pokračovala velmi tichá kampaň, jak jsme vás slyšeli toto nazývat, upozorňující vaše lidi na naši přítomnost postupně. Události tento plán předběhly.

[Zakašlání.]

Máte krátký dotaz předtím, než skončíme?

Jediná další otázka, která s tímto souvisí je: existovala ztroskotaná vesmírná loď a jsou nyní malá těla uložena v našich vojenských instalacích?

Já jsem Ra. Nechceme ovlivnit vaši budoucnost. Kdybychom vám předali tuto informaci, mohli bychom vám dát více, než byste mohli adekvátně vstřebat v bodě prostoru/času vašeho současně poněkud zmateného nastavení vojenského a zpravodajského myšlení. Proto tuto informaci nebudeme sdílet.

OK. Omlouvám se, že vás obtěžuji těmito typy otázek…

[Zakašlání.]

…ale ty mě právě znepokojovaly. V naší další relaci budeme pokračovat se Zákonem jednoty a držet jej na nejvyšším místě v rámci knihy a budeme se snažit zajít hlouběji do filosofie, při budování referenčního rámce pro tuto filosofii. Děkuji vám mnohokrát.

Já…

Ach, prosím, jsem téměř hotov. Existuje něco, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí?

Já jsem Ra. Jste svědomití. Buďte pouze opatrní při přizpůsobení horních končetin nástroje, pokud je jeho horní polovina těla vyvýšena.

Já jsem Ra. Vše je v pořádku. Je naším potěšením s vámi hovořit. Odcházíme v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.


  1. Anak nebo Anakim byla rasa obřích bytostí popisovaná v biblických textech. 

  2. Skupina lidí, která se rozšíří z jedné původní země do jiných 

  3. V originále „underdogs“