Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

Rád bych prvně položil otázku za samotný nástroj. Požaduje vědět, zda by pro ni bylo nyní vhodné chodit o samotě, když se cítí lépe. 1

Já jsem Ra. To je přijatelné.

OK. Hodlám použít informace, které jsme na konci předešlé knihy vytvořili a u kterých jste navrhl, že by byly vhodnější pro pokročilejší materiál. Vložíme je do knihy v tomto bodě, 2 kdy se bavíme o dvojpohlavním rozmnožování, a rád bych na tento materiál trochu navázal, abychom se dostali k některým definicím a lepšímu porozumění.

V tomto materiálu hovoříte o přenosu sexuální energie. Mohl byste tento přenos energie definovat a rozvést jeho význam, prosím?

Já jsem Ra. Přenos energie zahrnuje uvolnění potenciálních energií napříč, řekněme, zesíleným prostorem. Přesuny sexuálních energií se objevují díky polarizaci dvou komplexů mysli/těla/ducha, přičemž každý z nich obsahuje určitý rozdíl potenciálu jeden od druhého. Povaha přenosu energie nebo zablokování této energie je pak funkcí interakce těchto dvou potenciálů. V případech, kdy se odehrává přenos, to můžete přirovnat k [elektrickému] obvodu, který je uzavřen. Tuto aktivitu můžete také chápat, stejně jako všechny experimentální aktivity, jako Stvořitele prožívajícího sám Sebe.

Bylo by to pak tím primárním mechanismem, jak Stvořitel sám Sebe prožívá?

Já jsem Ra. To není správný termín. Přídavné jméno by snad bylo „jeden z vhodných“ způsobů, jak Stvořitel poznává Sebe, protože v každé interakci bez ohledu na zkreslení Stvořitel sám Sebe prožívá. Dvojpohlavní poznání Stvořitele sám Sebou nese potenciál dvou výhod.

Za prvé, v bytosti s aktivovaným zeleným paprskem existuje potenciál pro přímou a jednoduchou analogii toho, co můžete nazvat radostí duchovní nebo metafyzické podstaty, která existuje v inteligentní energii. To pomůže k pochopení pravdivější povahy bytí.

Jinou potenciální výhodou aktů dvojpohlavního rozmnožování je možnost posvátného porozumění nebo spojení, řekněme, s bránou do inteligentního nekonečna, protože s vhodnou přípravou může být učiněna práce, kterou byste nazvali magií, a může být dosaženo prožitků inteligentního nekonečna. Pozitivně orientovaní jedinci, kteří se koncentrují na tuto metodu dosažení inteligentního nekonečna, jsou pak skrze hledání nebo aktem vůle schopní nasměrovat tuto nekonečnou inteligenci na práci, kterou si tyto entity přejí vykonat, ať už to je znalost služby nebo schopnost léčit nebo jakákoliv požadovaná služba ostatním.

To jsou dvě výhody této konkrétní metody, jak Stvořitel sám Sebe prožívá. Jak jsme řekli dříve, důsledkem síly tohoto konkrétního přenosu energie je, že otevírá dveře, řekněme, od touhy individuálního komplexu mysli/těla/ducha sloužit v nekonečném počtu způsobů ostatním já, a tudíž se polarizuje pozitivním směrem.

Můžete poněkud rozvézt koncept toho, že toto konání nejenom dovoluje Stvořiteli lépe sám Sebe poznat, ale také v naší úrovni vytváří potomka nebo zpřístupňuje cestu pro jinou entitu, aby vstoupila do [této] úrovně?

Já jsem Ra. Jak jsme dříve řekli, přenosy sexuální energie zahrnují přenos červeného paprsku, který je náhodný a který je funkcí pokusu druhé úrovně růst, přežít, řekněme. To je správnou funkcí sexuální interakce. Potomek, jak jste nazvali inkarnovanou entitu, který přijímá příležitost komplexu mysli/ducha nabídnutou tímto náhodným aktem nebo událostí nazvanou oplodněním vajíčka spermií, umožňuje entitě mít příležitost vstoupit do této úrovně jako inkarnovaná entita.

To dává dvěma, kteří byli zapojeni v tomto přesunu energií dvojpohlavního rozmnožování, potenciál velké služby v této oblasti pečovat o málo zkušenou entitu, když získává zkušenosti.

Bude nyní vhodné podotknout, že vždy existuje možnost použít tyto příležitosti k negativní polarizaci a tomuto bylo napomoženo pozvolným budováním po mnoho tisíc vašich let zkreslení vašeho společenského komplexu, jež vytvořily tendence ke zmatení, řekněme, nebo nepochopení aspektu tohoto přenosu, jímž je služba ostatním a následující příležitosti služeb ostatním-já.

Pokud se přenos sexuální energie odehrává v zeleném paprsku… a předpokládám, že se v tomto případě nevyskytuje žádný přenos energie červeného paprsku… znamená to, že je pak pro tento konkrétní přenos nemožné dosáhnout oplodnění a narození entity?

Já jsem Ra. To je nesprávně. Díky povaze komplexu těla, vždy dochází k přesunu energie červeného paprsku. Náhodný výsledek přesunu této energie je buď jak buď funkcí možnosti oplodnění danému páru entit v daný moment.

Přesun energie zeleného paprsku nastává díky vibračnímu stupni každé entity a není v žádném zásadním smyslu zkreslený energiemi žlutého nebo oranžového paprsku; tudíž dar, řekněme, je dán volně a žádná platba, ať už tělem, myslí nebo duchem, není požadována. Zelený paprsek je jednou z úplné všeobecnosti lásky. To je dávání bez očekávání návratu.

Přemýšlel jsem, zda existuje nějaký princip ohledně faktu, že sexuální spojení nevede nezbytně k oplodnění. Nezajímám se o chemické nebo fyzické principy. Zajímá mě, zda existují či neexistují nějaké metafyzické principy, které vedou k tomu, že pár má dítě nebo nemá, nebo zda je to čistě náhodné?

Já jsem Ra. Je to náhodné s určitými limity. Pokud entita dosáhla stáří [vibrace], kde si vybírá základní strukturu životní zkušenosti, může si pak tato entita vybrat inkarnovat se do fyzického komplexu, který není schopný reprodukce. Takže nalézáme některé entity, které si zvolily být neplodnými. Jiné entity, za použití svobodné vůle, používají různá zařízení, aby si zajistili neplodnost. Kromě těchto okolností je to okolnost náhodná.

Děkuji vám. Dříve v materiálu jste zmínil „magnetickou přitažlivost“. Mohl byste tento termín definovat a rozvést jej?

Já jsem Ra. Použili jsme tento termín, abychom naznačili, že ve vašich dvojpohlavních podstatách existuje to, co má polaritu. Tato polarita může být viděna, že je proměnlivá podle, řekněme, mužské/ženské polarizace každé entity, přičemž každá entita je biologicky muž, nebo žena. Tudíž můžete vidět magnetismus, když se dvě entity s příslušnou vyvážeností, mužskou/ženskou versus ženskou/mužskou polaritou, setkají, a tudíž cítí přitažlivost, kterou polarizované síly uplatní jedna na druhou.

To je síla dvojpohlavního mechanismu. Nebere v potaz akt vůle, aby se rozhodl, že cítí přitažlivost k někomu, kdo je opačně sexuálně polarizovaný. Objeví se to nevyhnutelným způsobem a dá to volnému toku energie, řekněme, správnou cestu. Tato cesta může být blokována nějakým zkreslením směrem k přesvědčení/podmínce, která entitě uvádí, že tato přitažlivost není žádaná. Avšak základní mechanismus funguje tak jednoduše, jak by se choval, řekněme, magnet a kov.

Pozorujeme to, co vypadá jako zvyšující se počet entit, které se zde nyní inkarnují a mají to, co je v tomto ohledu nazýváno homosexuální orientací. Mohl byste tento koncept vysvětlit a rozvést?

Já jsem Ra. Entity s tímto stavem prožívají velkou míru zkreslení díky faktu, že prožily mnoho inkarnací jako biologický muž a jako biologická žena. To by nenaznačovalo, co nazýváte homosexualitou v aktivní fázi, kdyby neexistovaly obtížné vibrační podmínky vaší planetární sféry. Ve vašich přeplněných městských oblastech ve vašich lidnatějších zemích, jak nazýváte části povrchu planety, existuje to, co můžete nazvat velkým narušením aury. Za těchto podmínek se tato zmatení objeví.

Proč hustota obyvatel vytváří tato zmatení?

Já jsem Ra. Dvojpohlavní touha reprodukce má svůj cíl, nejenom jednoduchou reproduktivní funkci, ale obzvláště touhu sloužit ostatním, která je touto aktivitou probuzena.

V případě přelidnění, kde je každý komplex mysli/těla/ducha pod neustálým bombardováním od ostatních-já, je pochopitelné, že by ti, kdo jsou zvláště citliví, necítili touhu sloužit ostatním. To by také zvýšilo pravděpodobnost nedostatku touhy nebo zablokování reprodukční energie červeného paprsku.

V nepřelidněné atmosféře by ta stejná entita měla skrze stimul pocitu vlastní samoty mnohem více touhy nalézt někoho, kterému může být k službám, a tudíž zpravidelnit sexuální reprodukční funkci.

Zhruba kolik předchozích inkarnací, řekněme, by měla entita muže v této inkarnaci muset v minulosti mít jako žena, aby měla v této inkarnaci vysoce homosexuální orientaci? Jen zhruba.

Já jsem Ra. Pokud by entita měla zhruba 65 % svých inkarnací v sexuálním/biologickém komplexu těla opačnou polaritu svého současného komplexu těla, je tato entita zranitelná k porušení aury vašich obydlených oblastí a může se snad stát tím, co nazýváte homosexuální povahou.

Je třeba v této souvislosti poznamenat, že ačkoliv je to mnohem složitější, je v tomto typu sdružování pro entitu možné, aby byla velkou službou pro jinou s věrnou a upřímnou láskou zeleného paprsku nesexuální povahy, a tak přizpůsobovat a zmírňovat zkreslení svého sexuálního zhoršení.

Jak Timothy Leary dělal výzkum, napsal, že v době puberty a dále během tohoto období se objevuje vtisk v kódování DNA entity a že například jsou vtisknuty sexuální vlivy kvůli brzkým sexuálním zkušenostem nebo některým z prvních sexuálních zkušeností dané entity. Opravdu se něco takového stává?

Já jsem Ra. To je částečně správně. Díky povaze sexuálních zkušeností [provedených] o samotě je ve většině případů nepravděpodobné, že to, co nazýváte masturbací, má vtiskující účinek na pozdější zkušenosti.

To je podobně pravda s některými ze střetnutí, která mohou být viděna jako homosexuální mezi těmi této věkové skupiny. Místo toho jsou to často nevinná cvičení ze zvědavosti.

Avšak je docela přesné, že první zkušenost, ve které je komplex mysli/těla/ducha intenzivně zapojen, skutečně vtiskne na entitu této životní zkušenosti množinu preferencí.

Používá skupina Orionu toto, řekněme, jako bránu, aby vtiskla entitám, řekněme, preference, které mohou vytvořit negativní polarizaci?

Já jsem Ra. Tak jako se my z Konfederace snažíme vysílat naši lásku a světlo kdykoliv máme příležitost, a to zahrnuje i sexuální příležitosti, stejně tak skupina Orionu použije příležitosti, pokud je negativně orientovaná nebo pokud je jednotlivec negativně orientovaný.

Existuje nějaká emotivní předpojatost, která nemá nic společného s mužskou/ženskou sexuální polaritou, která může v entitě vytvořit nahromadění sexuální energie?

Já jsem Ra. Je extrémně nepravděpodobné, že se nahromadění sexuální energie objeví bez sexuálního návyku části entity. Možná jsme nerozuměli vaší otázce, ale zdá se zřejmé, že by to způsobilo entitě s potenciálem pro sexuální aktivitu to, aby zažila nahromadění sexuální energie.

Spíše jsem přemýšlel o možnosti, že skupina Orionu tím, že ovlivnila, řekněme, některé členy Třetí říše, o kterých jsem četl zprávy, že měli sexuální uspokojení z pozorování v některých případech zplynování a zabíjení entit v plynových komorách.

Já jsem Ra. Zopakujeme, že tyto entity měly potenciál pro nahromadění sexuální energie. Volba nebo stimul je rozhodně volbou entity. V případě, o kterém mluvíte, byly tyto entity silně polarizované v oranžovém paprsku, a tudíž nalezli energetické zablokování z moci nad ostatními, a poslání na smrt je maximální mocí nad ostatními; toto bylo pak vyjádřeno sexuálním způsobem, ačkoliv o samotě.

V tomto případě touha pokračovala v nezmenšené míře a byla prakticky neuhasitelná.

Zjistíte, když budete mezi vašimi lidmi pozorovat celé spektrum sexuálních praktik, že existují tací, kteří prožívají takové uspokojení z dominance nad ostatními ať už ze znásilnění, nebo z jiných způsobů dominance. V každém případě je toto příkladem zablokování energie, která je ve své podstatě sexuální.

Byla pak skupina Orionu schopna, řekněme, vtisknout entitám tento účinek oranžového paprsku nebo… Je toto způsob, jak se to stalo, na to se snažím přijít. Je toto způsob, jak se tyto věci na této planetě staly? Protože pokud se vrátíme na začátek třetí úrovně, musí pro to existovat primární příčina.

Já jsem Ra. Příčinou tohoto není skupina Orionu. Je to svobodná volba vašich lidí. Je to poněkud obtížné vysvětlit. Pokusíme se.

Přesuny a zablokování sexuální energie jsou spíše manifestací nebo fundamentálním příkladem, než by tomu bylo jinak. A proto jak se vaši lidé otevřeli konceptům agrese a nenasytnosti vlastnictví, začala se tato různá zkreslení filtrovat směrem dolů skrze strom mysli do vyjádření komplexu těla s tím, že sexuální vyjádření je základem tohoto komplexu. Tudíž jsou tato zablokování sexuální energie, i když je Orion ovlivnil a zintenzivnil, v podstatě produktem [způsobu] bytí volně zvoleným vašimi lidmi.

Toto bude poslední otázkou, ledaže bychom pro vyjasnění mohli hovořit dále k této otázce nebo odpovědět na krátké dotazy předtím, než skončíme.

Pouze potřebuji vědět, zda toto pak funguje skrze racionální paměť, aby se určitým způsobem infikovala celá populace. Stává se to?

Já jsem Ra. Racionální paměť obsahuje vše, co bylo prožito. Tudíž se zde nachází určitá, řekneme, kontaminace dokonce i sexuální, což se ukazuje nejvíce ve vaší vlastní kultuře jako různé predispozice k soupeřivým vztahům nebo, jak je nazýváte, manželstvím, spíše než volné odevzdávání jednoho druhému v lásce a světle nekonečného Stvořitele.

To je přesně ta skutečnost, ke které jsem zkoušel dojít. Děkuji vám mnohokrát. Abychom neunavili nástroj, pouze se zeptám, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt?

Já jsem Ra. Buďte si prosím vědomi, že nástroj je poněkud unavený. Kanál je velmi čistý. Avšak zjišťujeme, že životní energie je nízká. Nepřejeme si nástroj vyčerpat. Avšak existuje, řekněme, výměna energie, kterou cítíme jako čest/povinnost nabídnout, když tento nástroj sám sebe otevře. A proto tomuto nástroji doporučujeme, aby se pokusil pečlivě odhadnout životní energie před [vlastním] nabídnutím sebe sama jako otevřený kanál.

Vše je v pořádku. Jste svědomití.

Já jsem Ra. Zanechávám tento nástroj a vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.


  1. Carla ušla 5-8 km za den, a po té příhodě, kdy nebyla schopná dýchat a málem omdlela, bylo cítěno, jako bezpečnostní opatření, aby ji doprovázel na těchto procházkách Jim. V této otázce se Carla ptala, zdali může chodit bez Jima po svém boku. 

  2. Odkaz se vztahuje na informaci ze sekce #26.38, která se zabývá energií sexuálních přenosů a blokací, jak pozitivně tak negativně orientovaných.