Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

Hodlám uvést tvrzení a pak vás jej nechám opravit, pokud jsem [v něm] udělal nějaké chyby. Tvrzení je toto: Stvoření je jedinou entitou nebo jednotou. Pokud existuje pouze jedna entita, pak jediným konceptem služby je sloužit sobě sama. Pokud se tato entita rozdělí, pak se zrodí koncept služby jedné z jejích částí jiné její části. Z tohoto konceptu pramení rovnost služby sobě sama nebo ostatním. Zdálo by se, že když se Logos rozdělí, vyberou si [jeho] části každou orientaci. Jakmile se individualizované entity objeví v prostoru/času, pak bych předpokládal, že mají polaritu. Je toto tvrzení správné?

Já jsem Ra. Toto tvrzení je docela vnímavé a správné až do poslední fráze, ve které poznamenáváme, že polarity začínají být prozkoumávány pouze v bodě, když se entita třetí úrovně stane povědomou o možnosti volby mezi konceptem nebo zkreslením služby sobě sama nebo služby ostatním. Toto označuje konec toho, co můžete nazvat ne-sebevědomou nebo nevinnou fází vědomého uvědomění.

Děkuji vám. Mohl byste odděleně definovat mysl, tělo a ducha?

Já jsem Ra. Tyto termíny jsou všechny zjednodušenými popisnými termíny, které se rovnají komplexu energetických zaměření; tělo, jak ho nazýváte, je materiálem úrovně, kterou prožíváte v daném prostoru/času nebo času/prostoru; tento komplex materiálů je k dispozici pro zkreslení toho, co byste nazvali fyzickou manifestací.

Mysl je komplexem, který odráží proudění ducha směrem dovnitř a proudění komplexu těla směrem ven. Obsahuje, co znáte jako city, emoce a intelektuální myšlení ve svých vědomějších komplexitách. Když se pohybujeme níže po stromu mysli, vidíme intuici, která je povahou více v kontaktu nebo vyladěnější s celkovým komplexem bytí. Když se pohybujeme níže ke kořenům mysli, nalézáme postup vědomí, které se postupně otáčí z osobní do racionální paměti, do vesmírných přítoků, a tudíž se stává přímým spojovatelem toho nosiče, který nazýváme komplexem ducha.

Komplex ducha je kanál, kde se mohou proudění směrem dovnitř ze všech rozličných univerzálních, planetárních a osobních prouděních slévat do kořenů vědomí a kde může být vědomí nasměrováno do brány inteligentního nekonečna skrze vyváženou inteligentní energii těla a mysli. 1

Touto řadou konečných tvrzení pochopíte, že mysl, tělo a duch jsou neoddělitelně prolnuté a nemohou jeden bez druhého pokračovat. Tudíž odkazujeme na komplex mysli/těla/ducha spíše než se pokoušet se jimi zabývat odděleně, protože práce řekněme, kterou děláte během vašich zkušeností, je dělána skrze interakci těchto tří komponent, nikoli prostřednictvím některého [z nich].

Naší fyzickou smrtí, jak ji nazýváme, v této konkrétní úrovni a v této konkrétní inkarnační zkušenosti ztrácíme toto chemické tělo. Zachováváme si okamžitě po ztrátě tohoto chemického těla jiný typ těla? Existuje stále komplex mysli/těla/ducha v tomto okamžiku?

Já jsem Ra. To je správně. Komplex mysli/těla/ducha je docela nedotčen; komplex fyzického těla, který nyní spojujete s termínem těla je pouze manifestací hustějšího a inteligentně informovaného a mocného komplexu těla.

Existuje po tomto přechodu, který nazýváme smrtí, nějaká ztráta mysli nebo ducha nebo nějaké poškození jednoho z nich kvůli ztrátě tohoto chemického těla, které nyní máme?

Já jsem Ra. Z vašeho pohledu existuje velká ztráta komplexu mysli kvůli faktu, že mnoho z aktivit mentální povahy, které jste si během zkušenosti tohoto kontinua prostoru/času vědomi, je stejně povrchová iluze, jako je komplex chemického těla.

Z jiného pohledu není ztraceno nic důležitého; charakter nebo řekněme čistá destilace emocí a návyků nebo zkreslení a moudrosti, chcete-li, se stávají poprvé zřetelnými, řekněme; tyto čisté emoce a vědomosti a návyky/zkreslení jsou během zkušenosti fyzického života z větší části buď ignorovány nebo podhodnoceny.

Z pohledu duchovního je tento kanál potom hodně otevřený díky nepotřebě charakteristiky zapomnění třetí úrovně.

Rád bych věděl, jak komplexy mysli/těla/ducha vznikají. Když se vrátíme zpět, jak to jen půjde, jak… Vznikají tak, že duch tvoří mysl a mysl tvoří tělo? Můžete mi toto sdělit?

Já jsem Ra. Žádáme, abyste zvážili, že se snažíte stopovat evoluci. Tato evoluce je taková, jak jsme popsali dříve 2, že první je vědomí, v první úrovni, bez pohybu, náhodná věc. Zdali to nazvete komplexem mysli nebo těla je sémantickým problémem. My jej nazýváme komplexem mysli/těla a tím vždy připouštíme, že v nejjednodušší částečce tohoto komplexu se nachází jeden nekonečný Stvořitel ve své celistvosti; tento komplex mysli/těla pak objevuje v druhé úrovni růst a stáčí se směrem ke světlu a tím probouzí to, co nazýváte komplexem ducha, to, co zintenzivňuje spirálovitý pohyb nahoru směrem k lásce a světlu nekonečného Stvořitele.

Přidání tohoto komplexu ducha, jež je spíše zdánlivé než reálné, protože potenciálně existovalo od počátku prostoru/času, zdokonaluje sebe sama postoupením do třetí úrovně. Když si komplex mysli/těla/ducha uvědomí možnosti sloužit sobě sama nebo ostatním-já, pak je komplex mysli/těla/ducha aktivován.

Děkuji vám. Nepřeji si dotýkat se věcí, které jsme pokryli dříve, ale někdy je lepší přeformulovat tyto koncepty pro celkovou jasnost [významu], jelikož slova jsou pro to, co děláme, chudým nástrojem.

Jen jako letmý bod, jsem přemýšlel, v… na této planetě, během druhé úrovně věřím, že ji ve stejném času/prostoru obývaly dvounohé entity a ti, kterým říkáme dinosauři. Je to správně?

Já jsem Ra. To je správně.

Tyto dva typy entit se zdají být, můžete říci, mezi sebou navzájem nekompatibilní.

Nevím. Můžete mi sdělit důvod, proč oba typy entit obývaly stejný prostor/čas?

Já jsem Ra. Zvažte práci svobodné vůle, která je aplikována na evoluci. Existují cesty, které komplex mysli/těla následuje s pokusem přežít, reprodukovat se a hledat svým způsobem to, co je podvědomě pociťováno jako potenciál pro růst; tyto dvě arény nebo cesty vývoje jsou dvěma mezi mnohými.

Chápu. Program událostí, který jsem před několika týdny viděl, položil otázku, proč dinosauři vymizeli, můžete říct, náhle z této planety. Vím, že je to nedůležité, ale jenom jsem přemýšlel, jaký byl důvod.

Já jsem Ra. Tyto entity nemohly nakrmit svoje komplexy těla.

A nyní, koncept dvojpohlavního rozmnožování se poprvé vytvořil ve druhé úrovni. Je to správně?

Já jsem Ra. To je správně.

Můžete mi říct, jaká je filosofie za tímto mechanismem propagace tělového komplexu?

Já jsem Ra. Druhá úroveň je ta, ve které je pokládán základ pro práci ve třetí úrovni. Tímto způsobem je možné vidět, že základní mechanismy reprodukce kapitulují na obrovský potenciál ve třetí úrovni sloužit ostatním-já a sobě; toto se neděje pouze funkcemi přechodu energií, ale také různými službami vykonanými díky blízkému kontaktu těch, kteří jsou řekněme magneticky přitahováni jeden k druhému; tyto entity tudíž mají příležitosti pro mnohé typy služeb, které by byly pro nezávislou entitu nedostupné.

Bylo pak pro toto základním důvodem, původním důvodem zvýšit příležitost zažít jednoho Stvořitele? Je to správně?

Já jsem Ra. To není pouze správně, ale je klíčem k tomu, co se objevuje ve všech úrovních.

Hraje proces dvojpohlavního rozmnožování nebo jeho filosofie roli v duchovním růstu entit druhé úrovně?

Já jsem Ra. Je tomu tak v izolovaných případech díky efektivním vnímáním u části entit nebo druhu. Pro mnohem větší část tomu tak ve druhé úrovni není; duchovní potenciály jsou těch z třetí úrovně.

Přemýšlel jsem, zda kocour Gandalf nějakým způsobem těžil z tohoto mechanismu nebo z jiných mechanismů ve zvyšování duchovního potenciálu nebo porozumění.

Já jsem Ra. Zkoumáme tuto informaci a nalézáme ji neškodnou. Entita druhé úrovně, zvukové vibrace Gandalf je vzácným příkladem svého druhu díky za prvé předchozí individualizaci, za druhé díky velkému množství investování do této konkrétní životní zkušenosti. To je nejvyšším katalyzátorem v postupu této entity. Toto je velmi neobvyklé, jak jsme řekli. Avšak zkušenosti dvojpohlavní reprodukce, které byly povahy entity Gandalfa, byly v malé míře k duchovnímu prospěchu díky neobvyklému vztahu s jinou entitou, také tou, co nazýváte kočka. Tato entita byla také neobvyklé orientace třetí úrovně nebo investování z předchozích životních zkušeností. Tudíž tvorba toho, co by mohlo být chápáno zřetelně jako láska, v tomto vztahu existovala.

Děkuji vám. Můžete mi říct stručnou historii metafyzických zásad vývoje každé z našich planet okolo Slunce a jejich funkce s ohledem na vývoj bytostí?

Já jsem Ra. Předáme vám metafyzický popis pouze těch planet, které individuální komplexy myslí/těl/duchů obývaly, obývají nebo budou obývat. Ostatní sféry můžete chápat jako části Logosu.

Vezměme tu známou jako Venuše. Tato planetární sféra byla tou s rapidní evolucí. Je naší rodnou zemí a velká rychlost [pokroku] komplexů myslí/těl/duchů na jejím povrchu existovala díky harmonické interakci.

Co se týká entity vámi známé jako Mars, jak jste již diskutoval 3, ta byla zastavena uprostřed své třetí úrovně, a tím nebyla schopná pokroku kvůli nedostatku příznivých podmínek [pro život dané úrovně] na svém povrchu. Tato planeta bude podstupovat léčení po určitou dobu vašich prostorových/časových milénií.

Planeta, kterou nyní obýváte, má metafyzickou historii pro vás velmi známou a můžete se na ni zeptat, pokud si přejete. Avšak my jsme hovořili na toto téma do značné míry.

Planeta známá jako Saturn má velkou spřízněnost s nekonečnou inteligencí, a proto byla a je ve svých magnetických polích času/prostoru obývána těmi, kteří si přejí chránit vaši soustavu.

Planetární entita vám známá jako Uran se pomalu pohybuje skrze první úroveň a má potenciál projít všemi úrovněmi.

Děkuji vám. Přemýšlel jsem, zda i některé z ostatních planet prodělaly metafyzickou evoluci. Včera jste uvedl, že velká část tohoto galaktického systému duchovně přebývá jako část Logosu. Myslíte tímto, že hvězdy blíže ke středu tohoto galaktického systému nemají planetární systémy? Je to správně?

Já jsem Ra. To je nesprávně. Logos se rozprostřel skrze váš galaktický systém. Avšak časová/prostorová kontinua některých z vašich více středových slunečních soustav jsou mnohem vyspělejší.

Takže, mohl byste obecněji říci, že jak se dostáváte blíže ke středu tohoto hlavního galaktického systému, že se tam nachází vyšší duchovní úroveň, použiji tento termín, nebo že je tato obecná duchovní kvalita v této oblasti pokročilejší?

Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka této relace, jelikož je tento nástroj poněkud v nepohodlí. Nepřejeme si nástroj vyčerpat.

Duchovní úroveň nebo hmota těch blíže k centru vaší galaxie je známa. Avšak tato skutečnost existuje jednoduše díky lišícím se bezčasových stavů, během nichž se mohou planetární sféry shlukovat, [přičemž] tento proces počátku prostoru/času nastal tím dříve, řekněme, čím jste blíže ke středu galaktické spirály. Uvítáme jakoukoli krátkou

[páska končí.]

Nástroj by rád věděl, zda byste jí mohl říct, zda by tento předmět, kterému se říká Sam Millarův polarizátor, pomohl nebo nepomohl jejímu fyzickému zdraví. Můžete to udělat?

Já jsem Ra. Jak skenujeme nástroj, nacházíme anomálie magnetického pole, jež jsou zkreslené směrem k našim schopnostem nalézt kanál úzkého pásma do komplexu mysli/těla/ducha tohoto nástroje. Polarizátor, o kterém hovoříte, tak jak je, by nebyl nápomocný. Pečlivé čtení aury tohoto nástroje těmi v této oblasti obdarovanými a následné změny magnetizujících sil tohoto polarizátoru by pomohly entitě Sam ve vytvoření takového polarizátoru, který by byl určitou pomocí pro tento nástroj. Avšak doporučili bychom, aby žádné elektrické nebo magnetické vybavení, které není nutné pro nahrávání našich slov, nebylo bráno na tyto relace, jelikož si nepřejeme žádná kreslení, která nejsou nezbytná.

Děkuji vám. Existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj ve větším pohodlí nebo pro vylepšení kontaktu?

Tento nástroj je dobře vyvážen a kontakt je takový, jaký by měl být. Tento nástroj má určité obtíže zkreslení, které byste nazvali svalovou křečí, a to způsobuje v nehybné pozici [určité] nepohodlí. Tudíž nástroj opouštíme.

Já jsem Ra. Vedete si dobře, mí přátelé. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.


  1. Pro pohled na ilustraci metafory stromu mysli se podívejte do Knihy zdrojů 

  2. Dříve popsáno v #13.15–21

  3. Diskutováno v #9.6–11, #10.6, #14.3, #18.20, #19.5, #20.17–18, #20.20, #20.26, a #21.8