Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Nyní komunikujeme.

Zatímco začínáme Knihu tři Zákona jednoty, mám pár otázek, jedna docela nepomíjivé důležitosti a jedna, kterou považuji za trochu pomíjivou, které se cítím povinován kvůli komunikaci s ostatními položit.

První je jen objasnění, pro našeho přítele [jméno], posledních bodů o sklizni. Přemýšlel jsem, zda existuje dohled nad sklizní a pokud ano, proč je tento dohled nezbytný a jak funguje, jelikož sklizně-schopnost entity je určena fialovým paprskem? Je pro entity nezbytné, aby dohlížely na sklizeň, nebo je automatická? Mohl byste na to odpovědět, prosím?

Já jsem Ra. V čase sklizně vždy existují sklízeči. Plody jsou zformovány tak, jak jsou, je ale nezbytný určitý dohled, aby bylo zajištěno, že je tato úroda umístěna tak, jak by měla být, bez modřin a úhony.

Existují tři úrovně těch, jež dohlíží nad sklizní.

První úroveň je planetární a ta, jež může být nazvána andělskou. Tento typ strážce zahrnuje totalitu celku mysl/tělo/duch nebo vyšší já entity a ty entity z vnitřních rovin, které jsou k entitě přitahované jejím vnitřním hledáním.

Druhá třída těch, jež hlídají tento proces, jsou ti z Konfederace, kteří mají čest/povinnost stát na malých místech na okraji schodů světla/lásky tak, aby entity, jež jsou sklízeny, bez ohledu na to, jak jsou zmateny nebo neschopny navázat kontakt se svým vyšším já, neklopýtly a neklesly z jiného důvodu, než je síla světla. Entity Konfederace zachycují ty, jež klopýtnou a pomáhají jim získat rovnováhu, takže mohou pokračovat dále do světla.

Třetí skupinou strážící tento proces je skupina, kterou nazýváte Strážci. Tato skupina je z oktávy nad naší vlastní a tímto způsobem slouží jako přinašeči světla. Tito Strážci poskytují přesné vyzařování světla/lásky, jež je skvěle vytříbeně rozšiřováno, takže může být zjištěna přesná vibrace světla/lásky každé entity.

Tudíž sklizeň je automatická v tom, že ti, jež jsou sklízeni, budou reagovat v souladu s tím, jež je během sklizně neměnitelné, to jest vyzařování fialového paprsku. Tito pomocníci jsou poblíž, aby zajistili správné sklízení, aby každá entita měla tu nejlepší možnost, jak vyjádřit svůj vlastní fialový paprsek.

Děkuji vám. Cítím, že ta další otázka je pomíjivého typu; avšak byla mi položena tím, se kterým komunikuji a kdo byl a je intenzivně spojený s částí fenoménu UFO. Pokud ji považujete za příliš pomíjivou nebo nedůležitou, přeskočíme ji. Byl jsem však dotázán, jak je pro plavidlo, řekněme čtvrté úrovně, možné se sem dopravit kvůli tomu, že jakmile se blížíte k rychlosti světla, blíží se hmotnost nekonečnu. Hovořili jsme o zvyšování duchovní hmoty a prostě se objevila otázka, jak je tento přechod z velmi vzdálených planet v plavidle prováděn, a moje otázka by byla, proč by plavidlo bylo vůbec potřeba? Není to důležitá otázka.

Já jsem Ra. Položil jste několik otázek. Odpovíme na ně.

Za prvé, souhlasíme, že tento materiál je pomíjivý.

Za druhé, ti, kteří z větší části přicházejí ze vzdálených cílů, jak je nazýváte, nepotřebují plavidla, jak je znáte. Samotný dotaz vyžaduje chápání, které nemáte. Pokusíme se uvést to, co může být uvedeno.

Za prvé, existuje několik málo entit třetí úrovně, které se naučily, jak užívat plavidla k cestování mezi hvězdnými systémy, zatímco prožívají omezení, jak je chápete. Avšak tyto entity se naučily používat vodík způsobem odlišným od vašeho nynějšího chápání. Tyto entity stále potřebují k transportu mnoho času, jak jej měříte. Ale tyto entity jsou schopné využít podchlazení, aby zpomalily procesy fyzického a mentálního komplexu, aby ustáli trvání letu. Ti ze Síria jsou tohoto typu.

Existují další dva typy:

Jeden je typ, jež pochází ze čtvrté, páté a šesté úrovně vaší vlastní galaxie a jež má přístup k typu energetického systému, který používá rychlost světla jako prak, a proto dorazí tam, kam si přeje, aniž by z vašeho pohledu uplynul nějaký postřehnutelný čas.

Dalším typem zkušenosti je ten, že čtvrté, páté a šesté úrovně jiných galaxií a některé z vaší vlastní galaxie, se naučily nezbytné disciplíny osobnosti, aby viděly vesmír jako jednu bytost, a proto jsou schopny přejít z lokace do lokace samotnou myšlenkou, a materializovat nezbytné plavidlo, chcete-li, aby obklopilo světelné tělo entity.

Předpokládám, že poslední typ je typ, se kterým se setkáváme ve většině našich přistání od skupiny Orionu. Je to správně?

Já jsem Ra. Orion je směsicí předposlední a poslední skupiny.

Proč je pro tento přesun potřeba plavidlo? Když jste vy jako Ra přišli dříve do Egypta, použili jste plavidla zvonového tvaru, ale učinili jste to myšlenkou. Můžete mi říct, proč jste použili spíše plavidlo než pouhé materializování těla?

Já jsem Ra. Nosič nebo plavidlo je tou myšlenkovou formou, na které může naše koncentrace fungovat jako stimul. Pro takovéto práce bychom nevybrali naše vlastní komplexy mysli/těla/ducha jako objekt zaměření.

Děkuji vám. Chtěl bych učinit prohlášení. Jsem si jistý, že jsem s tímto poněkud mimo. Je to pro mě velice těžké položit tuto otázku, protože skutečně nevím, o čem mluvím. Ale zdá se mi, a vy můžete říct, kde se v tom mýlím, že máme sedm těl, každé odpovídající jedné ze sedmi barev spektra, a že energie, která tato těla vytváří, je univerzálním typem energie, která proudí do našeho planetárního prostředí a přichází skrze sedm energetických center, která nazýváme čakrami, aby se tato těla rozvíjela a zdokonalovala.

A to je – každé z těchto těl se nějak týká mentálního nastavení, jež máme, a dokonalosti každého z těchto těl a celkový vstup této energie je funkcí mentální konfigurace. A skrze tuto mentální konfiguraci můžeme do určité míry zablokovat vstupy energie, která každé z těchto sedmi těl vytváří. Mohl byste okomentovat co říkám špatně, a opravit to co jsem uvedl?

Já jsem Ra. Vaše tvrzení je značně správné. Použít termín „mentální konfigurace“ je příliš zjednodušený popis blokování vstupů, které probíhají na vaší úrovni. Komplex mysli má vztah s komplexy ducha a těla, jež není pevný. Proto se zablokování mohou objevit mezi duchem a myslí nebo mezi tělem a myslí na mnoha různých úrovních. Opakujeme, že každé energetické centrum má pro zjednodušení, řekněme sedm podúrovní barev. Tudíž duchovní/mentální zablokování zkombinované s mentálními/tělesnými blokacemi mohou ovlivnit každé z energetických center několika různými způsoby. Z toho můžete vidět jemnou povahu vyvažování a evolučního procesu.

Nejsem si jistý, zda tohle poskytne otázky, které by mohly být užitečné nebo ne, avšak položím tuto otázku, protože se mi zdá, že tu existuje možné spojení.

Na hřbetu knihy Tajemství Velké pyramidy (v originále Secrets of The Great Pyramid) je několik reprodukcí egyptských kreseb nebo prací, některá ukazují ptáky letící nad horizontálními entitami. Mohl byste mi říct, co to je a zda to má nějakou spojitost s Ra?

Já jsem Ra. Tyto kresby, o kterých hovoříte, jsou jedny z mnoha, které zkreslují učení našeho vnímání smrti jako brány do další zkušenosti. Zkreslení se týkají významů specifické povahy, jež jsou procesy takzvaného „mrtvého“ komplexu mysli/těla/ducha. To může být ve vaší filosofii nazváno zkreslením Gnosticismu: tj. přesvědčení, že znalost a správná pozice může být dosažena prostřednictvím pečlivě postřehnutých a zdůrazněných pohybů, konceptů a symbolů.

Ve skutečnosti je proces fyzické smrti, jak jsme dříve popsali, tím, kde je k dispozici pomoc a jedinou potřebou v procesu smrti je uvolnění entity z jejího těla těmi, jež jsou okolo ní, a chválení tohoto procesu těmi, jež truchlí. Tím může být mysli/tělu/duchu, jenž zažil fyzickou smrt, pomoženo, nikoli pečlivými a opakovanými rituály.

V dřívější době jste hovořil o rotačních rychlostech energetických center. Je Správné, když předpokládám, že se jedná o funkci blokování energetického centra a že čím je méně zablokované, tím má větší rychlost rotace, což následně indikuje větší energetický vstup?

Já jsem Ra. To je částečně správně. V prvních třech energetických centrech vytvoří plné odblokování této energie rychlost rotace. Ale jak si entita vyvíjí vyšší energetická centra, začínají tato centra vyjadřovat svou povahu formováním krystalových struktur. To je vyšší nebo lépe vyvážená forma aktivace energetických center, neboť prostorová/časová podstata této energie je přetvořena do časové/prostorové podstaty sjednocení a vyvážení.

Co myslíte krystalovými strukturami?

Já jsem Ra. Každé z energetického centra fyzického komplexu může být viděno, že má ve více vyvinuté entitě typickou krystalickou strukturu. Každá struktura bude poněkud odlišná, tak jako ve vašem světě nejsou dvě stejné sněhové vločky. Avšak každá je pravidelná.

Červené energetické centrum je často ve tvaru kola s paprsky.

Oranžové energetické centrum je ve tvaru květiny obsahující tři okvětní lístky.

Žluté centrum je opět kulatého tvaru, s mnoha stranami jako hvězda.

Zelené energetické centrum je často nazýváno lotosem, kde počet bodů krystalické struktury závisí na síle tohoto centra.

Modré energetické centrum je schopné mít snad sto stran a je schopné velké zářící brilance.

Indigové centrum je tišší centrum, jež má v mnoha základní trojúhelníkový nebo trojlístkový tvar, ačkoliv někteří adepti, kteří vyvážili nižší energetická centra, mohou vytvořit vícestranné formy.

Fialové energetické centrum je nejméně proměnné a je někdy ve vaší filosofii popisováno jako tisíce lístkové, jelikož se jedná o souhrn zkresleného celku mysli/těla/ducha.

Právě teď něco cítím v indigovém centru. Pokud by bylo toto centrum zcela aktivováno a nebylo vůbec zablokováno, necítil bych v něm pak nic?

Já jsem Ra. Tento dotaz, pokud by byl zodpovězen, by porušil Zákon zmatení.

Řekli jste, že okamžitě po smrti fyzického těla, věřím, že to chápu správně, když řeknu, že prvně aktivované tělo je indigové, a řekli jste, že je tvůrcem formy. Proč je tomu tak? Můžete na to odpovědět?

Já jsem Ra. Toto bude poslední plný dotaz této relace.

Indigové tělo může být viděno jako analogie inteligentní energie. Je to Logos v mikrokosmu. Inteligentní energie bytostního celku mysli/těla/ducha čerpá svou existenci z inteligentního nekonečna Stvořitele. Je třeba chápat tohoto Stvořitele jak makroskopicky, tak mikroskopicky, a že má, jak jsme řekli, dvě podstaty: nepotenciovanou nekonečnost, která je inteligentní; je to vše co existuje. 1

Svobodná vůle potenciovala jak Stvořitele nás všech, tak spolu-Stvořitele, kterými jsme, inteligentním nekonečnem, které má vůli. Tato vůle může být využita indigovým neboli formu tvořícím tělem a jeho moudrost pak použita pro vybrání vhodného místa a typu zkušenosti, které tento spolu-Stvořitel neboli sub-sub-Logos, jak velmi zjednodušeně nazýváte osobu, převezme.

Já jsem Ra. Je čas pro jakékoli krátké dotazy.

Existuje cokoliv, co můžeme udělat pro větší pohodlí nástroje nebo pro zlepšení kontaktu?

Já jsem Ra. Vše je v pořádku. Jste svědomití. Zanechávám vás, mí bratři, v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Pokračujte kupředu, s radostí, v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai.


  1. Ra řekl: „Podstatu tohoto Stvořitele je nutno chápat, jak v mikrokosmu, tak v makrokosmu, jako obsahujícího dvě podstaty“, a tím odkazuje že seznam dvou věcí (pravděpodobně potencionální a kinetický aspekt inteligentní energie) bude následovat. Není však zřejmé, jestli druhý odstavec je tou druhou věcí na seznamu.