Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и светлината на Безкрайния Създател. Аз комуникирам сега.

Инструментът би искал да ви зададе два въпроса. Първо ще задам тях. Инструментът би искал да разбере защо тя подушва тамян по различно време през деня, на различни места?

Аз съм Ра. Този инструмент е прекарал цял живот в отдаденост на службата. Това е довело този инструмент до тази връзка в пространство/времето, със съзнателното и несъзнателно изкривяване към служене, с допълнителното съзнателно изкривяване към служба чрез комуникация. Всеки път, както бихте казали, когато изпълняваме тази работа, нашето вибрационно изкривяване на комплекса от социална памет, се преплита по-здраво с несъзнателните изкривявания на този инструмент към служба. По този начин ставаме част от вибрационния комплекс на този инструмент, а той част от нашия. Това се случва на несъзнателното ниво, нивото, при което умът е слязъл до корените на съзнанието, които можете да наречете космически.

Този инструмент не долавя съзнателно тази бавна промяна на преплитащия се вибрационния комплекс. Все пак, тъй като посвещаването продължава и на двете нива, и работата продължава, има сигнали, изпращани от подсъзнанието, по символичен начин. Тъй като този инструмент има изключително изострено усещане за мирис, тази асоциация се осъществява несъзнателно и мисловната форма на тази миризма е засвидетелствана от същността.

На второ място, тя би искала да разбере защо се чувства по-здрава сега, след като прави тези сесии. Тя общо взето се чувства по-здрава с течение на времето.

Аз съм Ра. Това е функция на свободната воля на същността. Тази същност, в течение на много от вашите години, се е молила чрез определен набор от звукови вибрационни комплекси, преди отваряне към комуникационната функция на свободната воля на същността. Преди да се постигне състоянието на транс, тази молитва е оставала в съзнателната част на умствения комплекс и макар и полезна, не е била толкова ефективна, колкото последствието на тази молитва, както бихте нарекли този вибрационен звуков комплекс, която тогава отива директно в подсъзнателно ниво, като по този начин засяга по-критично комуникацията от духовния комплекс.

Също така, тази същност започна, поради тази работа, да приема определени ограничения, които тя наложи върху себе си, за да се настрои за служби, каквито сега извършва. Това също е помощ за пренареждане на изкривяванията на физическия комплекс по отношение на болката.

Благодаря ви. Ще задам два въпроса, за да изясним края на втория цикъл, втория голям цикъл. И тогава ще продължим към третия и последния от големите цикли.

Можете ли да ми кажете продължителността на живота, средната продължителност на живота в края на втория голям цикъл?

Аз съм Ра. Към края на втория голям цикъл, продължителността на живота е такава, каквато я познавате, с някои вариации сред географски изолираните народи, повече в хармония с интелигентната енергия и по-малко войнствени.

Можете ли да ми кажете дължината на тази… средна продължителност, в години, в края на втория голям цикъл?

Аз съм Ра. Средната стойност може би е заблуждаваща. За да бъдем точни, мнозина прекарваха приблизително тридесет и пет, до четиридесет години в едно въплъщение, с възможността не считана за необичайна, за продължителност на живота, доближаваща сто от вашите години.

Тогава можете ли да ми дадете — Мога ли тогава да предположа, че този драстичен спад от 700-годишна продължителност на живота, до по-малко от сто години през този втори 25 000-годишен период, е бил поради интензификацията на … на състояние на липса на служба към другите? Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е отчасти правилно. До края на втория цикъл, Законът за Отговорността започна да се осъществява чрез нарастващата способност на същностите да схващат онези уроци, които трябва да се научат в тази плътност. Така, същностите откриха много начини да покажат войнствена природа, не само като племена или това, което наричате нации, а и в личните взаимоотношения, всяка с другата: концепцията за бартер в много случаи отстъпваща на концепцията за парите; също така, понятието за собственост спечелващо над понятието за не-собственост, на индивидуална или групова основа.

На всяка същност, тогава, бяха предложени много по-фини начини за демонстриране както служене на другите, така и служене на себе си, с изкривяване към манипулирането на другите. Когато всеки урок биваше разбран, тези уроци за споделяне, даване, получаване, в свободна благодарност — всеки урок можеше да бъде отхвърлян в практиката.

Без да се демонстрират плодовете на подобно учене/преподаване, продължителността на живота значително намаля, защото пътищата на честта/задължението не биваха приемани.

Тази съкратена продължителност на живота би ли помогнала на същността по някакъв начин, в това, че би имала повече време между въплъщенията, за да преразгледа грешките си, или тази съкратена продължителност на живота би я възпрепятствала?

Аз съм Ра. И двете са верни. Скъсяването на продължителността на живота е изкривяване на Закона за Единството, което предполага, че една същност не получава повече опит с по-голяма интензивност, отколкото може да понесе. Това е в сила само на индивидуално ниво и не влияе върху планетарни или социални комплекси.

Така съкратената продължителност на живота се дължи на необходимостта от отстраняване на дадена същност от интензивността на преживяване, което настъпва, когато мъдростта и любовта бъдат отхвърлени, отразени обратно в съзнанието на Създателя, без да бъдат приети като част от аза, това тогава причинявайки същността да има нуждата от изцеление и от много голяма оценка на превъплъщението.

Неправилността се крие в истината, че при подходящи обстоятелства, много по-дълго въплъщение във вашия пространствено/времеви континуум е много полезно за продължаването на тази интензивна работа, докато не се стигне до изводи чрез каталитичния процес.

Говорихте за южноамериканската група, която била годна за жътва в края на втория цикъл. Колко дълъг средно е бил техният живот в края на втория цикъл?

Аз съм Ра. Тази изолирана група беше постигнала продължителност на живота, простираща се нагоре към деветстотингодишния [900-годишен] живот, подходящ за тази плътност.

Тогава приемам, че планетарното действие, което изпитваме сега, което скъсява, изглежда, всички продължителности на живота тук, не е било достатъчно силно по онова време, за да ги засегне и да съкрати живота им въпреки всичко. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е правилно. Добре е да се помни, че при онази връзка в пространството/времето е била възможна голяма изолация.

Приблизително колко хора са населявали земята по онова време; тоест, въплътени във физическия план, във всеки един момент?

Аз съм Ра. Предполагам, че имате намерение да питате за броя на въплътените ум/ тяло/дух комплекси в края на втория голям цикъл, този брой е приблизително три четири пет, о, о, о, триста четиридесет и пет хиляди [345 000].

Приблизително колко са били годни за жътва от общия брой?

Аз съм Ра. Имаше приблизително сто и петдесет [150] същности, годни за жътва.

Много малък брой. Тогава, при започване на следващият цикъл… тези ли са същностите тогава, които са останали да работят на планетата?

Аз съм Ра. Тези същности бяха посетени от Конфедерацията и пожелаха да останат, за да помогнат на планетарното съзнание. Това е правилно.

Какъв вид посещение е направила Конфедерацията на тази група от 150 същности?

Аз съм Ра. Появи се същество от светлина, носещо това, което може да се нарече щит от светлина. То говори за единството и безкрайността на цялото творение и за онези неща, които очакват онези, които са готови за жътва. То описа в златни думи красотите на любовта, когато се изживява. То тогава позволи телепатична връзка, за да покаже постепенно онези, които се интересуваха от тежкото положение на третата плътност, когато се разглежда като планетарен комплекс. След това напусна.

И всички тези същности ли тогава са решили да останат и да помагат през следващия 25 000-годишен цикъл?

Аз съм Ра. Това е правилно. Като група те останаха. Имаше периферно свързани с тази култура, които не останаха. Въпреки това, те също не можаха да минат жътва и така, започвайки от най-високата, така да кажем, от под-октавите на трета плътност, повториха тази плътност. Много от тези, които са били с любяща природа, не са скитници, а тези от този конкретен източник от втория цикъл.

Всички тези същности все още ли са с нас в този цикъл?

Аз съм Ра. Същностите, повтарящи третия голям цикъл на трета плътност, в някои случаи, бяха в състояние да напуснат. Тези същности бяха избрали да се присъединят към своите братя и сестри, както бихте нарекли тези същности.

Били ли са някои от тези същности имена, които познаваме от нашето историческо минало? Които са се появили като въплътени същества, които откриваме в нашата история?

Аз съм Ра. Този, познат като звуков вибрационен комплекс, Свети Августин, е от такова естество. Тази, позната като Света Тереза, от такова естество. Този, познат като Свети Франциск от Асизи, от такова естество. Тези същности,бидейки от монашеска среда, както бихте го нарекли, намериха въплъщение в същия тип атмосфера, подходящо за по-нататъшно учене.

Добре, тогава, когато цикълът е приключил преди 25 000 години, каква е била реакцията на Конфедерацията към липсата на жътва?

Аз съм Ра. Ние станахме загрижени.

Бяха ли предприети незабавни действия или изчакахте за зов?

Аз съм Ра. Съветът на Сатурн действаше само, като позволяваше влизането в трета плътност на други ум/тяло/дух комплекси от трета плътност, не скитници, а тези, които търсеха по-нататъшен опит в трета плътност. Това беше вършено на случаен принцип, така че свободната воля да не бъде нарушена, защото все още нямаше зов.

Беше ли следващото действие предприето от Конфедерацията, когато се случи призив?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Кой, или каква група отправи този призив и какво действие бе предприето от Конфедерацията?

Призивът беше този на Атлантите. Този зов беше за това, което бихте нарекли разбиране с изкривяването към помагане на други-азове. Предприетото действие е това, в което вие участвате по това време: импресията на информация чрез канали, както бихте ги нарекли.

Беше ли този първи зов тогава по време, преди Атлантида да стане технологично напреднала?

Аз съм Ра. Това е в общи линии вярно.

Тогава, дойде ли технологичният напредък на Атлантида заради този призив? Предполагам, че на призивa е билo отговоренo, за да им се донесе Закона за Единството и Закона за Любовта като изкривяване на Закона за Единството, но получили ли са също така технологична информация, която да е предизвикала те да се превърнат в такова високо технологично общество?

Аз съм Ра. Не отначало. Горе-долу по времето, когато за пръв път се появихме в небесата над Египет и продължавайки оттогава нататък, други същности от Конфедерацията се явиха на Атлантите, които достигнаха ниво на философско разбиране, да употребим неправилно тази дума, което беше съзвучно с комуникацията за насърчаване и вдъхновяване на проучвания в мистерията на единството.

Все пак, бивайки направени искания за изцеление и други разбирания, беше предадена информация, свързана с кристали и изграждането на пирамиди, както и храмове, както бихте ги нарекли, които са свързани с обучение.

Беше ли това обучение същия тип посвещаващо обучение, което беше направено с Египтяните?

Аз съм Ра. Това обучение беше различно, в това, че социалният комплекс беше повече, така да кажем, усъвършенстван и по-малко противоречив и варварски в начина си на мислене. Затова храмовете бяха храмове на учене, а не опита направен да се отделят напълно и да се поставят на пиедестал лечителите.

Тогава имаше ли такива, които бихме нарекли жреци, обучени в тези храмове?

Аз съм Ра. Не бихте ги нарекли жреци в смисъла на безбрачие, подчинение и бедност. Те бяха жреци в смисъла на такива, посветени на учене.

Трудностите станаха очевидни, когато тези, обучавани в това учене, започнаха да се опитват да използват кристални сили за онези неща, различни от лечението, тъй като те бяха ангажирани не само с обучението, но станаха замесени в това, което бихте нарекли правителствената структура.

Беше ли им предоставена цялата информация по начина, по който давате нашата информация сега, чрез инструмент като този инструмент?

Аз съм Ра. Имаше от време на време посещения, но не от значение в, така да кажем, историческия ход на събитията във вашия пространствено/времеви континуум.

Било ли е необходимо за тях да имат обединен социален комплекс, за да се случат тези посещения? Какви са били условията … Казвам, какви условия са били необходими, за да се случат тези посещения?

Аз съм Ра. Условията бяха две: призива на група хора, чийто квадрат преодоля интегрираното съпротивление на онези, които не желаят да търсят или да учат; второто изискване, относителната наивност на членовете на Конфедерацията, които почувстваха, че директното прехвърляне на информация ще бъде толкова полезно за Атлантите, колкото е било за същността от Конфедерацията.

Разбирам, в такъв случай. Това, което казвате, е, че тези наивни същности от Конфедерацията са имали същото нещо в миналото, така че те са направили същото за Атлантските същности. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е правилно. Напомняме ви, че ние сме един от наивните членове на тази Конфедерация и все още се опитваме да възстановим щетите, за които се чувстваме отговорни. Наш дълг и чест е да продължим с народите ви, докато всички следи от изкривяванията на нашите преподавания/учения не бъдат обгърнати от противоположните им изкривявания и равновесие бъде постигнато.

Разбирам. Тогава ще заявя представата, която имам сега за Атлантида, и вие можете да ми кажете дали съм прав.

Имаме състояние, при което достатъчно голям брой от същностите на Атлантида са започнали поне да вървят в посока на Закона на Единството и да живеят по Закона на Единството, за да бъде чут техния зов от Конфедерацията. Призивът е бил чут, защото, използвайки Закона за Квадратите, той е надхвърлил опозицията на Атлантските същности, които не са призовавали. Конфедерацията е използвала канали, каквито сега използваме за комуникация, и също така е направила пряк контакт, но това се е оказало грешка, защото е бил изопачен от някои от същностите на Атлантида. Правилно ли е това?

Това е правилно с едно изключение. Има само един закон. Това е Законът на Единството. Другите така наречени закони са изкривявания на този закон, някои от които са първични и най-важни за напредъка, да бъдат разбрани. Както и да е, добре е всеки така наречен закон, който наричаме и „път“, да бъде разбиран като изкривяване, а не като закон. Няма множество в Закона за Единството.

Това ще бъде последният въпрос в протежението на тази работа. Моля, задайте го сега.

Какъв беше — единственият въпрос, който щях да задам, за който мога да се сетя, беше — Бихте ли могли да ми дадете средната продължителност на живота на Атлантското население?

Аз съм Ра. Средната продължителност на живота, както сме казвали, е подвеждаща. Атлантите бяха, в ранната част на културното им преживяване, свикнали с продължителност на живота от седемдесет [70], до сто и четиридесет [140] години, което, разбира се, е приблизително. Поради нарастващото желание за власт, животът бързо намаля в по-късните етапи на тази цивилизация и така изцелителна и подмладяваща информация беше поискана.

Имате ли някакви кратки въпроси, преди да приключим?

Има ли някакъв начин, по който да направим на инструмента да му е по-удобно или каквото и да е, което можем да направим за нея?

Аз съм Ра. Инструментът е добре. До известна степен е по-малко лесно да се поддържа ясен контакт във време, когато някои или една от същностите в кръга на работа е или са, не напълно съзнателни. Ние искаме същностите в кръга да са наясно, че тяхната енергия е полезна за повишаване на жизнеността на този контакт. Благодарим ви, че бяхте добросъвестни, питайки. 1

Аз съм Ра. Голяма радост е да ви оставя в любовта и светлината на Единия Безкраен Създател. Вървете напред, затова, радвайки се в силата и спокойствието на Единия Създател. Адонай.


  1. Имаше посетител, присъстващ на тази сесия, който легна на пода, за да медитира и впоследствие заспа.