Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и в светлината на Единствения Безкраен Създател. Аз комуникирам сега.

Първо искам да попитам какво е състоянието на инструмента, моля?

Аз съм Ра. Този инструмент изпитва физически изкривявания към слабост на телесния комплекс, дължащи се на психическа атака. Жизнените енергии на този инструмент обаче не са засегнати, благодарение на помощта на присъстващите, в изцелителната работа. Този инструмент очевидно ще бъде подложен на такива изкривявания на слабост поради процесите на въплъщение, които предразполагат телесния комплекс към изкривявания на слабост.

Има ли нещо конкретно, което можем да направим и което вече сте ни казали? Или по друг начин да облекчим тази психическа атака или да помогнем по най-добрия начин на инструмента?

Аз съм Ра. Ние сканираме този инструмент и откриваме изкривяването му в посока на оценяване на всяка същност и грижата за всяка същност, както бихте го нарекли. Тази атмосфера, така да се каже, представлява най-големият контраст на дискомфорта от подобни психични атаки, тъй като е реципрочна, т.е. атмосфера на психична подкрепа.

Всеки от вас прави това като подсъзнателна функция на истински нагласи, умствени, емоционални и духовни изкривявания спрямо този инструмент. Няма по-голяма магия от честното изкривяване към любов.

Благодаря ви. Искам да задам няколко въпроса за предишния материал, който не разбрах. Надявам се, че това донякъде ще изясни моето разбиране по отношение на умствените конфигурации, с които се занимавахме.

На предпоследната сесия заявихте, “ Това обаче е риск за същностите от Орион поради честотата, с която годните за жътва негативни планетарни същности се опитват да поискат и наредят контакт с Орион, точно както тези същности предлагат негативни планетарни контакти.“ Можете ли да обясните механизмите, които влияят върху поляризацията на съзнанието по отношение на това твърдение?

Аз съм Ра. Негативната поляризация е силно подпомогната от подчиняването или заробването на други-аз. Потенциалът между две отрицателно поляризирани същности е такъв, че същността, която поробва другата или заповядва на другата, придобива отрицателна полярност.

Така подчинената или заробена същност, при служене на друг-аз, непременно ще загуби отрицателна полярност, въпреки че ще придобие желание за по-нататъшна отрицателна поляризация. Това желание ще се стреми да създава възможности за възстановяване на негативната полярност.

Да разбирам ли тогава—само фактът, че същност от трета плътност на тази планета… само фактът, че призовава или заповядва на кръстоносец от Орион, е поляризиращ тип действие, което засяга и двете същности?

Аз съм Ра. Това е неправилно. Механизмът за призоваване не е в ни най-малка степен съотносим към механизма за заповядване. При призоваването същността, която призовава, е молещ се неофит, който моли за помощ в негативното разбиране, ако можете да извините това неправилно название. Отговорът на Орион увеличава негативната си полярност, тъй като разпространява негативната философия, като по този начин заробва или подчинява призоваващата същност.

Има обаче случаи, когато контактът се превръща в състезание, което е типично за негативността. В това състезание, призоваващият ще се опита не да поиска помощ, а да поиска резултати. Тъй като негативно ориентираната същност от трета плътност, годна за жътва, разполага с въплътителна опитна връзка и тъй като орионските кръстоносци до голяма степен са обвързани с Първото Изкривяване, за да напредват, орионската същност е уязвима за такова заповядване, ако е направено подходящо.

В този случай същността от трета плътност се превръща в господар, а кръстоносецът от Орион попада в капан и може да му бъде заповядвано. Това е рядкост. Въпреки това, когато това се е случвало, участващата орионска същност или комплекс от социална памет е изпитвала загуба на отрицателна полярност, пропорционална на силата на заповядващата същност от трета плътност.

Споменахте, че това ще работи, когато заповядването е направено подходящо. Какво имахте предвид под “когато заповядването е извършено подходящо?”

Аз съм Ра. Да заповядваш правилно, означава да бъдеш подходящо негативен. Процентът на мисълта и поведението, засягащи служенето на себе си, трябва да се доближава до 99 %, за да може негативната същност от трета плътност да бъде подходящо конфигурирана за такова състезание в заповядването.

Какъв метод за комуникация със същността на Орион би използвал участник с негативна заявка от този тип?

Аз съм Ра. Двата най-често срещани вида заявки са: Първо, използването на извращения в сексуалната магия; второ, използването на извращения в ритуалната магия. Във всеки случай ключът към успеха е чистотата на волята на възложителя. Концентрацията върху победата над подчинения трябва да е почти съвършена.

Можете ли да ми кажете има ли някаква аналогия в поляризацията на съзнанието с това, което току-що казахте за този вид контакт, с това, което правим в момента, общувайки с Ра?

Аз съм Ра. Няма връзка между този вид контакт и процеса на заявяване. Този контакт може да се характеризира като типичен за Братята и Сестрите на Скръбта, при който получаващите контакта са се опитали да се подготвят за такъв контакт, като са пожертвали излишните, ориентирани към себе си изкривявания, за да бъдат в служба.

Комплексът от социална памет Ра също се предлага като функция на желанието му да служи. И призоваващият, и контактът, са изпълнени с благодарност за възможността да служат на другите.

Можем да отбележим, че това по никакъв начин не предполага, че нито призоваващите, нито тези от нашата група, по някакъв начин се доближават до съвършенство или чистота, каквито са описани в процеса на заявяване. Призоваващата група може да има много изкривявания и да работи с много катализатори, както и тези на Ра. Непреодолимото желание да служим на другите, съчетано с уникалните хармонии на вибрационните комплекси на тази група, ни дава възможност да служим като един канал за Единствения Безкраен Създател.

Нещата не идват при онези, които са позитивно ориентирани, а чрез такива същества.

Благодаря ви. По-рано вие заявихте: “ Докато не бъдат преживени и овладени до голяма степен трансферите на всички видове енергия, ще има блокажи в синьото и индиговото излъчване.“ Бихте ли могли да обясните това по-подробно?

Аз съм Ра. В това пространство/време не сме обхванали подходящия междинен материал. Моля, задайте отново въпроса в по-подходяща пространствено/времева връзка.

OK. Аз съм нещо като на лов тук за проникване в някаква информация. Може би не гледам в продуктивна област.

Но вие бяхте заявили, че “ние (т.е. Ра) бяхме подпомогнати от форми като пирамидата, за да можем да помогнем на вашите хора с форма като пирамидата.” Тези форми са споменавани много, много пъти, а вие също така заявихте, че самите форми не са от голямо значение. Виждам връзка между тези форми и енергиите, които изучаваме по отношение на тялото, и бих искал да задам няколко въпроса за пирамидата, за да видя дали мога да навляза в това разбиране.

Вие заявихте, “Ще откриете, че сечението на триъгълника, което е на първото ниво на всяка от четирите страни, образува диамант в равнина, която е хоризонтална.” Можете ли да ми кажете какво имате предвид под думата “сечение”?

Аз съм Ра. Във вашата математика и аритметика липсват конфигурационни описания, които бихме могли да използваме. Без да искаме да бъдем мъгляви, можем да отбележим, че целта на формите е да се работи с време/пространствените части на ум/тяло/дух комплекса. Следователно сечението е ориентирано както към пространство/времето, така и към време/пространството, и по този начин се изразява в триизмерна геометрия чрез две сечения които, проектирани както във време/пространството, така и в пространство/времето, образуват една точка.

Изчислих, че тази точка е една шеста от височината на триъгълника, който образува страната на пирамидата. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Изчисленията ви са по същество правилни и ние сме очаровани от вашата проницателност. 1

Това ми подсказва, че в Голямата пирамида в Гиза Камерата на Кралицата, както я наричат, трябва да е камерата за посвещение.. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Отново, прониквате във външното учение.

Камерата на Кралицата не би била подходяща или полезна за целителна работа, тъй като тази работа включва използването на енергия в по-синергична конфигурация, а не в конфигурацията на центрираното същество. 2

Тогава изцелението ще става в Камерата на Краля?

Аз съм Ра. Това е правилно. Можем да отбележим, че тази терминология не е наша собствена.

Да, разбирам това. Това е просто разпространеното наименование на двете камери на Голямата пирамида. Не знам дали този начин на разпитване ще ме доведе до по-добро разбиране на енергиите, но докато не проуча тези понятия, не мога да направя нищо друго, освен да задам няколко въпроса.

Под най-долното ниво на пирамидата, долу под земята, има камера, която изглежда е приблизително в съответствие с Камерата на Краля. Каква е тази камера?

Аз съм Ра. Можем да кажем, че има информация, която може да бъде получена от тази линия на запитване.

Камерата, за която искате да бъдете информирани, е резонираща камера. Дъното на такава структура трябва да бъде отворено, за да се предизвикат подходящи изкривявания за целебния катализатор.

В книгата Жизнената Сила в Голямата пирамида, свързват формата на Анкх с резонанс в пирамидата. Правилен ли е този анализ?

Аз съм Ра. Прегледахме ума ви и открихме фразата “работа с пастели.” Това би било приложимо. Има само едно значение за тези форми, като кръста анкх, и то е поставянето в кодирана форма на математически отношения.

Ъгълът 76° 18′ на върха на пирамидата критичен ъгъл ли е?

Аз съм Ра. За предвидената изцелителна работа този ъгъл е подходящ.

Защо Камерата на Краля има различни малки стаи над нея?

Аз съм Ра. Това ще бъде последното пълно запитване за тази работа.

Трябва да разгледаме това запитване по-общо, за да изясним конкретния ви въпрос. Позиционирането на същността, която трябва да бъде изцелена, е такова, че жизнените енергии, ако щете, са в положение да бъдат за кратко прекъснати или пресечени от светлината.

Тогава тази светлина може, чрез катализатора на лечителя с кристала, да манипулира ауралните сили, както може да се нарекат различните енергийни центрове, по такъв начин, че ако лекуваната същност пожелае това, да настъпят корекции. След това същността отново е защитена от собственото си, вече по-малко изкривено, енергийно поле и може да продължи пътя си.

Процесът, чрез който се постига това, включва привеждане на лекуваната същност в равновесие. Това включва температурата, барометричното налягане и електрическия заряд на атмосферата. Първите две изисквания се контролират от системата от въздуховоди.

Въздейства ли това лечение върху енергийните центрове по такъв начин, че те да бъдат разблокирани, за да усъвършенстват седемте тела, които генерират, и следователно да приведат лекуваното същество в правилно равновесие?

Аз съм Ра. Тази същност се уморява. Трябва да отговорим накратко и просто да заявим, че се има за цел изкривената конфигурация на енергийните центрове да бъде временно прекъсната и след това да се предостави възможност на лекувания да поеме щафетата, да поеме по балансирания път и да върви оттам със значително намалени изкривявания към разстройство на ума, тялото и духа.

Каталитичният ефект на заредената атмосфера и на кристала, насочен от лечителя, трябва да се вземат предвид като неразделна част от този процес, тъй като връщането на същността в конфигурация на съзнание не би могло да се осъществи след предложените възможности за реорганизация, без присъствието и насочената воля на лечителя.

Има ли някакви кратки запитвания, преди да напуснем този инструмент?

Само има ли нещо, което можем да направим, за да му е по-удобно на инструмента или да подобрим контакта?

Аз съм Ра. Всичко е наред. Вие сте добросъвестни. Сега оставям тази сесия.

Аз съм Ра. Оставям ви, приятели мои, в любовта и в светлината на Единствения Безкраен Създател. Затова вървете напред, радвайки се в силата и в мира на Единствения Безкраен Създател. Адонай.


  1. В този контекст проницателност може да се определи като “ острота на виждането или съобразителността.“ 

  2. В този контекст синергичен може да се определи като “ работейки заедно.“