Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и в светлината на Единствения Безкраен Създател. Ние комуникираме сега.

За начало имам един въпрос относно логистиката. Знам, че е тъп въпрос, но трябва да го задам, за да съм сигурен.

Има възможност в бъдеще да се наложи да се преместим от това местоположение на място на хиляда или повече мили от тук. Ще има ли това някакво влияние изобщо върху контакта ни с Ра?

Аз съм Ра. Това не е глупав въпрос. Мястото е без значение, защото не сме ли в творението? Въпреки това, мястото на работа трябва да бъде или внимателно преценено от вас самите, за да бъде с подходящите вибрационни нива, или ще бъде предложено пречистването на мястото да бъде извършено и посвещение да бъде направено, чрез медитация, преди първоначалната работа. Това може да доведе до такива привидно светски задължения като почистване или боядисване на повърхности, които може да сметнете за неподходящо повредени.

Запознат съм с Прогонващия Ритуал на Малкия Пентаграм. Просто се чудех дали този ритуал е от полза при подготовката на място за такъв тип работа? 1

Аз съм Ра. Това е правилно.

Тогава като цяло това, което казвате е, че дори и да се преместим на повече от хиляда мили, ако внимателно подготвим място, което сме намерили, дори да е било използвано от други преди това, то може да бъде направено да е задоволително. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Да.

В опитите си да изградя разбиране от самото начало, бихте могли да кажете, започвайки от интелигентната безкрайност и стигайки до сегашното ни състояние на съществуване, изпитвам известни затруднения, но мисля, че трябва да се върна и да изследвам нашето слънце, тъй като то е под-Логос, който създава всичко, което преживяваме в тази конкретна планетарна система.

Ще ми дадете ли описание на слънцето, на нашето слънце?

Аз съм Ра. Това е запитване, на което не може лесно да се отговори на вашия език, тъй като слънцето има различни аспекти във връзка с интелигентната безкрайност, с интелигентната енергия и с всяка плътност на всяка планета, както вие наричате тези сфери. Освен това тези различия се простират в метафизичната или време/пространствената част от вашето творение.

Във връзка с интелигентната безкрайност, слънчевото тяло е, еднакво с всички части на безкрайното творение, част от тази безкрайност.

По отношение на потенцираната интелигентна безкрайност, която използва интелигентната енергия, то е рожба, така да кажем, на Логоса за много по-голям брой под-Логоси. Връзката е йерархична в това, че под-Логосът използва интелигентната енергия по начини, определени от Логоса, и използва свободната си воля, за да сътвори, така да кажем, пълните нюанси на вашите плътности, докато ги изживявате.

Във връзка с плътностите, слънчевото тяло може физически, както бихте казали, да се разглежда като голямо тяло от газообразни елементи, претърпяващи процеси на синтез и излъчване на топлина и светлина.

Метафизически, слънцето постига значение от четвърта до седма плътност, в съответствие с нарастващите способности на същностите в тези плътности да схващат живото творение и съ-същността, или другия-аз, природата на това слънчево тяло. Така от шеста плътност слънцето може да бъде посещавано и обитавано от тези, които се намират във време/пространството, и дори може да бъде частично създадено от момент на момент, от процесите на същностите от шеста плътност, в тяхната еволюция.

В последното си твърдение имахте ли предвид, че същностите от шеста плътност всъщност създават проявлението на слънцето в тяхната плътност? Можете ли да обясните какво имахте предвид с това?

Аз съм Ра. В тази плътност някои същности, чието средство за възпроизвеждане е сливането, могат да изберат да изпълнят тази част от преживяването като част от битието на слънчевото тяло. По този начин може да мислите за части от светлината, които получавате, като потомство на детеродния израз на любов от шеста плътност.

Тогава можете ли да кажете, че същностите от шеста плътност използват този механизъм, за да бъдат по-тясно съ-Създатели с Безкрайния Създател?

Аз съм Ра. Това е съвсем правилно, както е виждано в последните части на шеста плътност, търсещи преживяванията на плътността на портала.

Благодаря ви. Това, което искам да направя сега, е да изследвам, като се формира първата плътност, какво се случва и как енергийните центрове се формират за първи път в съществата. Нека първо ви попитам, има ли смисъл да ви питам дали самото слънце има плътност, или то е всички плътности?

Аз съм Ра. Под-Логосът е от цялата октава и не е онази същност, която преживява обучението/преподаването на същности като вас.

Когато се формира първата плътност— ще направя изявление за моето разбиране и ако искате, поправете ме. Аз ще …

Интуитивно виждам, че първата плътност се формира от енергиен център, който е вихър. Този вихър тогава предизвиква тези въртящи се движения, които споменах преди, на светлината, вибрация, която е светлина, която след това започва да кондензира в материалите от първа плътност. Правилно ли е това?

Аз съм Ра. Това е правилно, докъдето разсъжденията ви са ви довели. Добре е обаче да се отбележи, че Логосът има плана на всички плътности на октавата в потенциална завършеност, преди да влезе в пространствено-времевия континуум в първа плътност. Така енергийните центрове съществуват, преди да са се проявили.

Тогава кое е най-простото същество, което се проявява? Предполагам, че може да е една клетка или нещо подобно. И как функционира по отношение на енергийните центрове?

Аз съм Ра. Най-простото проявено същество е светлината или това, което сте нарекли фотон. Във връзка с енергийните центрове може да се разглежда като центъра или основата на всички артикулирани енергийни полета.

Когато се формира първа плътност, имаме огън, въздух, земя и вода. По някое време има първото движение, или индивидуализация, на живот в част от съзнанието, която е самоподвижна. Бихте ли описали процеса на създаване на това и какъв тип енергиен център има?

Аз съм Ра. Първата, или плътност на червеният лъч, макар и привлечена от растежа, не е в правилната вибрация за тези условия, благоприятстващи това, което може да наречете искрата на осъзнаването. Когато вибрационните енергии се движат от червено към оранжево, вибрационната среда е такава, че да стимулира онези химически вещества, които напоследък са били инертни, да се комбинират по такъв начин, че любовта и светлината да започнат функцията на растеж.

Предположението, което направихте по-рано относно едноклетъчни същности, като полиморфния динофлагелат, е правилно. Механизмът е този на привличането от движещата се спирално нагоре светлина. Няма нищо случайно в това или в която и да е част от еволюцията.

Спомням си, че полиморфният динофлагелат има клетка на основата на желязо, а не на мед. Бихте ли коментирали това?

Аз съм Ра. Тази информация не е централна. Основата на всеки метаболизъм, така да кажем, е тази, която може да се намери в химичните вещества от района на произход.

Просто коментирах това, защото това показва, че той има движението на нашия животински живот с клетки на базата на мед, но има желязо-базирана клетка на растителния живот, което показва преход от вероятно растителен, към животински живот. Греша ли? Паметта ми е малко размита за това.

Аз съм Ра. Не че не сте прав, но от такава информация не трябва да се правят изводи. Има няколко различни типа бази за съзнателни същности, не само върху тази планетарна сфера, но и в много по-голяма степен във формите, намиращи се в планетарните сфери на други под-Логоси. Химическият носител е този, който най-удобно приютява съзнанието. Функционирането на съзнанието е обект на интерес, а не химическият състав на физическия носител.

Наблюдавали сме, че онези, които вие наричате учени, са се озадачавали от редица разлики и възможни взаимовръзки на различни етапи, типове и състояния на формите на живот. Това не е плодотворен материал, тъй като е това, което е моментен избор от вашият под-Логос.

Не исках да губя време с този въпрос, но се случи да споменете тази конкретна клетка. Има ли тогава този полиморфен динофлагелат оранжев енергиен център?

Аз съм Ра. Това е правилно.

Този енергиен център тогава, в много малък мащаб, свързан ли е с оранжевия енергиен център в човека?

Аз съм Ра. Истинският цвят е абсолютно същият. Въпреки това, съзнанието на началото от втора плътност е примитивно и използването на оранжев лъч е ограничено до изразяването на себе си, което може да се разглежда като движение и оцеляване.

В трета плътност по това време, тези, които се придържат към оранжевия лъч, имат много по-сложна система от изкривявания, чрез които се проявява оранжевият лъч. Това е малко сложно. Ще се постараем да опростим.

Съответният истински цвят за трета плътност е, както сте установили, жълт. Въпреки това, влиянието на истински-цвят зеленото, действащо върху същностите с жълти лъчи, е накарало много същности да се върнат към разглеждането на себе си, вместо да пристъпят напред към разглеждането на другия-аз или зеления лъч.

Това не може да се разглежда като негативно поляризирана природа, тъй като отрицателно поляризираната същност работи много интензивно с най-дълбоките прояви на групови енергии на жълтия лъч, особено манипулациите на други-аз за служене на себе си. Тези, които се връщат към оранжевия лъч — и можем да добавим, че тези са много на вашия план в този момент — са тези, които усещат вибрациите на истински-цвят зеленото и по тази причина реагират, като отхвърлят правителствените и обществени дейности като такива и търсят отново себе си .

Все пак, нямайки развит подходящо жълтият лъч, така че да балансира личните вибрационни нива на същността, тогава същността е изправена пред задачата за по-нататъшно активиране и балансиране на себе си спрямо себе си, като по този начин се проявяват оранжевите лъчи при тази пространство/времева връзка.

Така истински-цвят оранжевото е това, което е, без разлика. Въпреки това, проявите на този или на който и да е лъч могат да се видят като най-различни, в зависимост от вибрационните нива и баланса на ум/тяло или ум/тяло/дух комплексите, които изразяват тези енергии.

Бихте ли ми казали кое е най-простото и първо същество, което има както оранжев-, така и жълт-лъч енергийни центрове?

Аз съм Ра. На вашата планетарна сфера тези, които имат първите жълт-лъч преживявания, са тези от животинска и растителна природа, които намират необходимостта от размножаване чрез бисексуални техники, или които намират за необходимо да зависят по някакъв начин от други-аз, за оцеляване и растеж.

И тогава коя същност ще бъде най-простата, която ще има червено, оранжево, жълто и зелено активиране?

Аз съм Ра. Тази информация беше разгледана в предишна сесия. 2 За да опростим може би въпроса ви, всеки център може да се види като потенциално активиран в трета плътност, като същностите от късна втора плътност имат способността, ако опитът се използва ефективно, да вибрират и активират енергийния център на зелените лъчи.

Съществото от трета плътност, притежаващо потенциал за пълно самосъзнание, следователно има потенциал за минимално активиране на всички енергийни центрове. Четвъртата, петата и шестата плътност са тези, които рафинират по-висшите енергийни центрове. Седмата плътност е плътност на завършеността и обръщането към безвремието или вечността.

Добре, тогава би ли имало животно във втора плътност всички енергийни центрове по някакъв начин в своето същество, но просто неактивирани?

Аз съм Ра. Това е точно така.

Сега, животното във втора плътност е съставено от светлина, както са всички неща. Това, което се опитвам да намеря, е връзката между светлината, от която са създадени различните тела на животното, и връзката на това с енергийните центрове, които са активни, и тези, които не са активни, и как това е свързано с Логоса. Това е труден въпрос за задаване.

Можете ли да ми дадете някакъв отговор на това?

Аз съм Ра. Отговорът е да пренасочите мисловните си процеси от всякакъв механичен поглед върху еволюцията. Волята на Логоса поставя потенциалите достъпни за развиващата се същност. Волята на същността, докато се развива, е единствената мярка за скоростта и придирчивостта на активиране и балансиране на различните енергийни центрове.

Благодаря ви. Във вчерашната или завчерашната сесия, вие споменахте променлива скорост на въртене или активност на енергийните центрове. Какво имахте предвид с това, скорост на въртене?

Аз съм Ра. Всеки енергиен център има широк диапазон от скорост на въртене или както можете да го видите по-ясно във връзка с цвета, блясък. Колкото по-силно волята на същността се концентрира и усъвършенства или пречиства всеки енергиен център, толкова по-брилянтен или ротационно активен ще бъде всеки енергиен център. Не е необходимо енергийните центрове да се активират в ред, в случая на себе-осъзнатата същност. По този начин, същностите могат да имат изключително блестящи енергийни центрове, като същевременно са доста небалансирани във виолетово-лъчевия си аспект, поради липса на внимание, отделено на цялостния опит на същността.

Ключът към баланса тогава, може да се види в непроучената, спонтанна и честна реакция на същностите към преживяванията, като по този начин се използва опитът до най-голяма степен, след което се прилагат упражненията за балансиране и се постига правилното отношение за най-пречистения спектър на проявление на енергийния център във виолетовия лъч.

Ето защо блясъкът, или скоростта на въртене на енергийните центрове не се разглежда над балансирания аспект, или виолетово-лъчевото проявление на една същност по отношение на жътвата; защото тези същности, които са небалансирани, особено що се отнася до първичните лъчи, няма да са в състояние да издържат въздействието на любовта и светлината на интелигентната безкрайност до степента, необходима за жътва.

Бихте ли ми казали разликата между пространство/време и време/пространство?

Аз съм Ра. Използвайки вашите думи, разликата е между видимото и невидимото, или физическото и метафизичното. Използвайки математически термини, както прави този, когото наричате Ларсън, разликата е тази между s/t and t/s. 3

Споменахте в последната сесия, че гладуването е метод за премахване на нежелани мисловни форми. Можете ли да разясните този процес и да обясните малко повече за това как работи?

Аз съм Ра. Това, както всички лечителски техники, трябва да се използва от съзнателно същество; т. е. същество, което осъзнава, че освобождаването на излишния и нежелан материал от телесния комплекс е аналогията с освобождаването на ума или духа от излишък или нежелан материал. Така единственото дисциплиниране или отричане на нежеланата част като подходяща част от аза се пренася през дървото на ума надолу през ствола до подсъзнателни нива, където се осъществява връзката. И така тялото, умът и духът, тогава в унисон изразяват отричането на излишния или нежелания духовен или умствен материал като част от същността.

Тогава всичко отпада и същността – докато разбира, ако щете, и оценява природата на отхвърления материал като част от по-големия аз, въпреки това, чрез действието на волята – пречиства и усъвършенства ум/тяло/дух комплекса, привеждайки в проявление желаната нагласа на комплекса на ума или комплекса на духа.

Тогава би ли било това като съзнателно препрограмиране на катализатор? Например, за някои същности катализаторът е програмиран от висшия аз да създава преживявания, така че същността да може да се освободи от нежелани наклонности. Тогава би ли било това аналогично на същността, която съзнателно програмира това освобождаване и използва гладуването като метод за комуникация със себе си?

Аз съм Ра. Това не само е правилно, но и може да се продължи. Аз-ът, ако е съзнателен в достатъчно голяма степен за работата на този катализатор и техниките на програмиране, може само чрез концентрация на волята и способността на вярата да предизвика препрограмиране без аналогията с гладуването, диетата или други аналогични дисциплини на телесния комплекс.

Имам книга, Посвещаване, 4 в която жената описва посвещаване. Запознати ли сте със съдържанието на тази книга?

Аз съм Ра. Това е правилно. Ние сканираме ума ви.

Джим е прочел цялата книга. Прочетох само част от нея, но се чудех дали ученията в книгата по отношение на баланса са вашите учения, ученията на Ра?

Аз съм Ра. Това е в основата си правилно с изкривявания, които могат да се видят, когато този материал се съпостави с материала, който сме предложили.

Защо червения, жълтия и синия енергийни центрове са наричани първични центрове? Мисля, от предишния материал разбирам това, но има ли някакво проследяване на тези основни цветове обратно до интелигентната безкрайност, което е по-дълбоко от това, което сте ни дали?

Аз съм Ра. Не можем да кажем какво може да изглежда дълбоко за една същност. Червеният, жълтият и синият лъчи са първични, защото означават дейност от първичен характер.

Червеният лъч е основата; оранжевият лъч движението към жълтия лъч, който е лъчът на самосъзнанието и взаимодействието. Зеленият лъч е движението през различни преживявания на енергийни обмени, свързани със състрадание и всепрощаваща любов към първичния син лъч, който е първият лъч на излъчване на себе си, независимо от действията на друг.

Зелено-лъчевата същност е неефективна в лицето на блокиране от други-аз. Същността със сини лъчи е съ-Създател. Това може би е просто преформулиране на предишна дейност, но ако разгледате функцията на Логоса като представител на Безкрайния Създател, при осъществяване на познаването на Създателя от Създателя, може би ще видите стъпките, чрез които това може да бъде постигнато.

Можем ли да помолим за един последен пълен въпрос, преди да приключим тази сесия?

Това може да е твърде дълъг въпрос за тази сесия, но ще го задам и ако е твърде дълъг, можем да го продължим по-късно.

Бихте ли ми казали за развитието на комплекса от социална памет Ра, от самото му начало и какъв катализатор е използвал, за да стигне до мястото, където е сега в активирането на лъчите? Това твърде дълъг въпрос ли е?

Аз съм Ра. Въпросът не изисква дълъг отговор, тъй като ние, които изпитахме вибрационните плътности на тази планетарна сфера, която наричате Венера, имахме щастието да се движим в хармония с планетарните вибрации, с хармонично градуиране към втора, към трета и към четвърта, и значително ускорено преживяване от четвърта плътност.

Прекарахме много време/пространство, ако щете, в пета плътност, балансирайки интензивното състрадание, което бяхме придобили в четвърта плътност. Градуирането, отново, беше хармонично и нашият комплекс от социална памет, който беше най-здраво циментиран в четвърта плътност, остана с много силна и полезна натура.

Нашата работа от шеста плътност също беше ускорена, поради хармонията на нашия комплекс от социална памет, така че ние бяхме в състояние да станем членове на Конфедерацията, за да се приближим още по-бързо към градуирането в седма плътност. Нашата хармония обаче беше печален източник на наивност по отношение на работата с вашата планета. Има ли кратко запитване, преди да напуснем този инструмент?

Ще попитам само дали има нещо, което можем да направим, за да му е по-удобно на инструмента или да подобрим контакта?

Аз съм Ра. Всичко е наред. Оставям ви, приятели мои, в любовта и в светлината на Единствения Безкраен Създател. Затова вървете напред, радвайки се на силата и мира на Единствения Безкраен Създател. Адонай.


  1. Обяснение на Прогонващия ритуал може да бъде намерено в различни произведения на Херметичния орден на Златната зора, включително като приложение в книгата на Уолтър Ърнест Бътлър Магьосникът, Неговото обучение и Неговата работа (The Magician, His Training, and His Work). 

  2. Вероятно се позовава на #35.1

  3. Пространство/време и време/пространство, бел. прев. 

  4. Посвещаване, от Елизабет Хейч (Initiation, by Elisabeth Haich)