Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и светлината на Безкрайния Създател. Аз комуникирам сега.

Мисля, че би изяснило нещата за нас, да се върнем към времето точно преди прехвърлянето на душите от Малдек, да видим как е действал Законът за Единството по отношение на това прехвърляне и защо това е било необходимо. Какво се е случило с Малдек или хората на Малдек, че да стане причина да загубят своята планета? Колко отдавна е станало това?

Аз съм Ра. Хората на Малдек имаха цивилизация, подобна на тази на социалния комплекс, известен като Атлантида, в това, че придобиха много технологична информация и я използваха, без да ги е грижа за запазването на тяхната сфера, следвайки до голяма степен комплекса от мисли, идеи, и действия, които можете да свържете с така наречения негативен поляритет или служба на себе си.

Това беше, все пак, в по-голямата си част, изразено в искрено вярване/мисъл структура, която изглеждаше за възприятието на ум/тяло комплексите от тази сфера, като позитивно и в служба на другите. Опустошението, което съсипа тяхната биосфера и предизвика нейното разпадане, произтече от това, което вие наричате война.

Ескалацията стигна до най-далечния обхват на технологията, която този социален комплекс имаше на свое разположение в пространство/времето на тогавашното време. Тово време беше преди приблизително седем о пет, о о о, седемстотин и пет хиляди [705,000] от вашите години. (Циклите бяха започнали много, много по-рано на тази сфера, поради нейната относителна способност да поддържа първо-измерните форми на живот, в по-ранна точка в пространствено/времевия континуум на вашата слънчева система.) Тези същности бяха толкова травматизирани от това събитие, че те бяха в това, което можете да наречете социален комплекс на възел или заплетено кълбо от страх. Част от вашето време мина. Никой не можеше да достъпи до тях. Никакви същества не можеха да им помогнат.

Приблизително преди шестстотин хиляди [600 000] от вашите години, тогава съществуващите членове на Конфедерацията успяха да разгърнат комплекса от социална памет и да развържат възела от страх. Същностите тогава можаха да си припомнят, че са съзнателни. Това осъзнаване ги доведе до точката, която бихте нарекли долните астрални планове, където можеха да бъдат подхранени, докато всеки ум/тяло/дух комплекс беше способен, най-сетне, да бъде излекуван от тази травма до степента, в която всяка същност беше в състояние да разгледа изкривяванията, които е преживяла в предишния живот-илюзия комплекс.

След това преживяване на учене/преподаване, груповото решение беше да поставят върху себе си един вид на това, което можете да наречете кармично облекчение. За тази цел, те влязоха във въплъщение във вашата планетарна сфера, в неприемливи човешки форми. Това, тогава те преживяват, докато изкривяванията към унищожение не бъдат заменени от изкривявания към желанието за по-малко изкривена визия за служене на другите.

Тъй като това беше съзнателното решение на огромното мнозинство от тези същества от опитността на Малдек, преходът към тази планета започна преди около петстотин хиляди [500,000] от вашите години и беше използван 1 типът комплекс на тялото, наличен по онова време.

Беше ли на разположение телесния комплекс по това време, който ние наричаме вида на маймуната?

Това е правилно.

А трансформирали ли са се някои от същностите от Малдек, сега? Все още ли са втора плътност, или формират някаква планета от трета плътност сега?

Съзнанието на тези същества винаги е било от трета плътност. Механизмът за облекчаване беше проектиран чрез поставянето на това съзнание във физико-химични комплекси от втора плътност, които не са способни да бъдат сръчни или манипулативни, до степента, която е подходяща за работите по изкривяванията от трета плътност на умствения комплекс.

Добре, някоя от тези същности преминала ли е сега, направила ли е, така да кажем, завършване в края на седемдесет и пет хиляди годишен цикъл и да се измъкне от тялото от втора плътност, в тела от трета плътност?

Аз съм Ра. Много от тези същности успяха да премахнат натрупването на това, което наричате карма, като по този начин можаха да приемат цикъл от трета плътност, в тяло от трета плътност. Повечето от тези същности, които успяха в това, се въплътиха другаде в творението, за следващия цикъл в трета плътност. Когато тази планета достигна трета плътност, някои от тези същности станаха способни да се присъединят към вибрациите на тази сфера, във форма от трета плътност. Остават малцина, които още не са облекчили чрез ум/тяло/дух координацията на изкривявания, предишните действия, предприети от тях. Затова, те остават.

Тези ли са Голямата стъпка, за която говорихте?

Аз съм Ра. Това са един вид Голяма Стъпка.

Тогава нашата сегашна раса се състои от неколцина, които първоначално са дошли от Малдек и неколцина, които са дошли от Марс. Има ли същности тук от други места?

Аз съм Ра. Има същности, които преживяват вашия време/пространство континуум, които са произлезли от много, много места, както бихте ги нарекли, в творението, защото когато има промяна в цикъла, онези, които трябва да го повторят, намират планетарна сфера, подходяща за това повторение. Доста необичайно е планетарният ум/тяло/дух комплекс да съдържа същности от много, много различни места, но това обяснява много, защото, вижте, вие преживявате трета плътност явление с голям брой от тези, които трябва да повторят цикъла. Ориентацията, следователно, беше трудно да се уеднакви, дори с помощта на много от вашите учители/ученици.

Когато Малдек е бил унищожен, всички хора на Малдек ли са имали проблем или някои са били достатъчно напреднали, за да се прехвърлят на други планети?

Аз съм Ра. При настъпването на планетарното разпадане никой не избяга, защото това е действие, което се отразява на социалния комплекс от самия планетарен комплекс. Никой не избяга от възела или заплетеното кълбо.

Има ли опасност това да се случи на Земята понастоящем?

Аз съм Ра. Чувстваме, че тази оценка на така нареченото бъдеще на вашия планетарен ум/тяло/дух комплекс, може да бъде не съвсем безвредна. Ще кажем само, че съществуват условията на ума, за такова развитие на технологиите и такова разгръщане.

Изкривяването на нашето виждане/разбиране е, че умствените и духовните комплекси на тези от вашите хора, се нуждаят от ориентация, а не толкова „играчките“, се нуждаят от демонтаж, защото не са ли всички неща част от Създателя? Затова, да избирате свободно е ваша чест/дълг.

Когато се случва преминаване в по-висока плътност и същност или същности преминат в края на цикъл от една планета на друга, по какъв начин те отиват от една планета на друга?

Аз съм Ра. В Схемата на Създателя, първата стъпка от ум/тяло/дух цялостта/съществото, е да постави своя ум/тяло/дух комплекс-изкривяване в подходящото място от любов/светлина. Това се прави, за да се осигури правилното лечение на комплекса и евентуалното му съгласуване с цялост/същество комплекса. Това отнема много променлива дължина от вашето време/пространство.

След като това е постигнато, опитът от цикъла е разтворен и филтриран, докато остане само дестилацията от изкривявания, в нейната чиста форма. В този момент, преминалото жътва ум/тяло/дух цялост/същество, оценя нуждата от плътност за своето съществуване и избира най-подходящата нова среда, било за повтаряне на цикъла или за придвижване напред в следващия цикъл. Това е начинът на жътвата, охраняван и наблюдаван от мнозина.

Когато същността се премести от една планета на друга, тя се премества в мисъл или в превозно средство?

Аз съм Ра. Ум/тяло/дух цялостта/съществото е едно с Твореца. Няма времево/пространствено изкривяване. Ето защо, е въпрос на помисляне за правилното място, в безкрайния масив от време/пространства.

Докато една същност е въплътена в тази трета плътност по това време, тя може или да се учи, без съзнателно да знае какво прави, или може да учи, след като съзнателно e наясно, че учи пътищата на Закона за Единството. При вторият начин, същността може значително да ускори растежа си. Не е ли вярно това?

Аз съм Ра. Това е вярно.

Тогава, въпреки че много същности не са наясно с това, това, което те наистина желаят, е да ускорят растежа си и е тяхна работа да открият това, докато са въплътени. Вярно ли е, че те могат да ускорят растежа си много повече, докато са въплътени в трета плътност, отколкото между въплъщенията в тази плътност?

Аз съм Ра. Това е правилно. Ще се опитаме да говорим по тази концепция.

Законът за Единството има, като едно от своите първични изкривявания, изкривяването на Свободната Воля. Така, всяка същност е свободна да приема, отхвърля или да пренебрегва ум/тяло/дух комплексите около нея и да игнорира самото творение. Има много сред вашия комплекс-изкривяване от социална памет, които в това време/пространство са ангажирани ежедневно, както вие бихте го казали, в работата по Закона за Единството, в едно от неговите първични изкривявания; това са Пътищата на Любовта.

Все пак, ако същата тази същност – бивайки пристрастена от дълбочината на нейния ум/тяло/дух комплекс към любов/светлина – поемеше отговорност за всеки момент от време/пространственото натрупване на настоящите моменти на нейно разположение, тази същност може да подсили своя напредък по същия начин, по който описахме подсилването на зова на вашия социален комплекс- изкривяване, за Конфедерацията 2.

Бихте ли обяснили по малко по-различен начин подсилването на този зов?

Аз съм Ра. Разбираме, че трябва да говорим за наша предишна информация. Призивът започва с един. Този призив е равен на безкрайност и не се брои, както бихте казали. Той е крайъгълният камък. Втория призив е добавен. Третият призив подсилва или удвоява втория и т.н., всеки допълнителен призоваващ удвоява или дава мощ на целия предишен призив. По този начин, призивът на много от вашите хора е много, много подсилен и поразително чуван по безкрайните протежения на Единното Творение.

За общата подготовка на читателя на тази книга, може ли да посочите някои от практиките или упражненията, които да изпълняват, за да постигнат ускорение към Закона за Единството?

Аз съм Ра.

Упражнение Едно. Това е най-близо центрирано и използваемо във вашия илюзорен комплекс. Моментът съдържа любов. Това е урокът/целта на тази илюзия или плътност. Упражнението е съзнателно да се търси тази любов, в осъзнаване и разбиране-изкривявания. Първият опит е крайъгълният камък. Върху това избиране се опира останалата част от жизнения опит на същността. Второто търсене на любовта в момента, започва добавянето. Третото търсене дава сила на второто, четвъртото захранва или удвоява третото. Както и при предишния тип подсилване, ще има известна загуба на сила поради недостатъци в търсенето, по посока изкривяване към неискреност. Все пак, съзнателното изявление на аза пред себе си за желанието да се търси любовта обаче е толкова централно, акт на воля, че както преди, загубата на сила, дължаща се на това триене, е без значение.

Упражнение Две. Вселената е едно същество. Когато ум/тяло/дух комплексът гледа друг ум/тяло/дух комплекс, вижда Твореца. Това е полезно упражнение.

Упражнение Три. Гледайте в огледалото. Вижте Твореца.

Упражнение Четири. Гледайте на творението, което е около ум/тяло/дух комплекса на всяка същност. Вижте Твореца.

Основата или предпоставката за тези упражнения е склонност към това, което може да се нарече медитация, съзерцание или молитва. С това отношение, тези упражнения могат да бъдат провеждани. Без него, данните няма да потънат в корените на дървото на ума, и така да активират и облагородят тялото и да докоснат духа.

Чудех се за появяването на цивилизацията, наречена Атлантида и Лемурия, начина, по който тези цивилизации са се появили и откъде са дошли [не се чува] цивилизации?

Аз съм Ра. Това е последният въпрос от тази работа. Цивилизациите на Атлантида и Лемурия бяха не една, а две. Нека погледнем първо същностите от Му.

Те бяха същества от своего рода примитивна природа, но с много напреднали духовни изкривявания. Цивилизацията беше част от този цикъл, преживяваше рано в рамките на цикъла, по време приблизително преди пет три о о о, петдесет и три хиляди [53 000] от вашите години. Това беше полезно и безвредно място, което бе отнесено под океана, по време на пренастройване на тектоничните плочи на вашата сфера, без помощта на техните собствени действия.

Онези, които оцеляха, достигнаха и се заселиха на много места в това, което наричате Русия, Северна Америка и Южна Америка. Индианците за които вие започнахте да чувствате някакво съчувствие във вашия социален комплекс-изкривявания, са потомци на тези същества. Като другите въплътени от този цикъл, те дойдоха от другаде. Все пак, тези конкретни същности, бяха главно извлечени от планета от втора плътност, която имаше някои трудности, заради възрастта на нейното слънце, в постигане на условия за живот от трета плътност. Тази планета беше от галактиката Денеб.

Атлантическата раса беше много смесен социален комплекс, който започна да се формира приблизително три едно о о о, трийсет и една хиляди [31 000] години в миналото на вашата време/пространство континуум илюзия. Беше бавно растящо и много аграрно общество, до преди приблизително едно пет о о о, петнайсет хиляди [15 000] от вашите години. Достигна бързо високо технологичното разбиране, което я провокира да бъде способна да използва интелигентната безкрайност по не съвсем познавателен начин.

Можем да добавим, че те използваха също и интелигентна енергия, манипулирайки страхотно природните притоци на индиго или епифизната светлина от божествената или безкрайната енергия. Така те бяха в състояние да създават форми на живот. Това започнаха да правят, вместо да се занимават с лечение и усъвършенстване на техните собствени ум/тяло/дух комплекси, обръщайки техните изкривявания към това, което можете да наречете негативно.

Приблизително преди единайсет хиляди [11 000] от вашите години, първата от това, което наричате войни, предизвика приблизително четирийсет процента от тази популация да напусне плътността, чрез дезинтеграция на тялото. Вторият и най-опустошителен от конфликтите се случи приблизително преди едно о осем две едно, десет хиляди осемстотин двайсет и една [10 821] години в миналото, според вашата илюзия. Това причини промяна в земната конфигурация и голяма част от Атлантида я нямаше вече, бивайки залята. Три от позитивно ориентираните от Атлантските групи напуснаха това географско място преди това опустошение, поставяйки себе си в планинските райони на това, което наричате Тибет, което наричате Перу и което наричате Турция.

Имате ли някакви кратки въпроси, преди да приключим тази среща?

Само един, освен този какво можем да направим, за да се чувства инструментът по-удобно. Имам само още един въпрос. Бих искал да получа кратка информация за думата, която ползвате, „галактика“.

Аз съм Ра. Ние използваме термина, познат на вашите хора чрез звуковия вибрационен комплекс „галактика“. Ние приемаме, че някои галактики съдържат една система от планетарни и слънчеви групи, други съдържат няколко. Както и да е, значението на мястото в безкрайната време/пространство измерност е толкова малко, че ние приемаме изкривяването подразбиращо се в такъв двусмислен термин.

Тогава, биха ли деветте планети и нашето слънце, които имаме тук, в нашата система, бихте ли ги категоризирали като слънчева галактика?

Не бихме.

Колко звезди приблизително би имало в една галактика?

Зависи от галактическата система. Вашата собствена, както знаете, съдържа много, много, милиони планетарни същности и звездни тела.

Просто се оптивах да стигна до определението, което използвахте за галактика. Вие я споменахте няколко пъти и ми се струва че това [не се чува], което наричате галактика, ние наричаме планетарна система. Има ли някакъв начин да накараме инструментът да се чувства по-удобно?

Аз съм Ра. Този инструмент може да бъде накаран да се чувства по-удобно, ако се даде повече подкрепа на телесния комплекс. Друго освен това, ние само можем да повторим молбата грижливо да подравнявате символите, използвани за улесняване баланса на инструмента. Нашият контакт е в тесен диапазон и затова притокът донесен вътре с нас, трябва да бъде точен.

Аз съм Ра. Оставям ви в любовта и светлината на Единият Безкраен Създател. Вървете напред, по този начин, радвайки се в силата и спокойствието на Единия Създател. Адонай.


  1. Епохите, дадени в този отговор, изглеждат в конфликт с дадените в #21.5

  2. Описано в #7.3–5